İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü kurulacak

Güncelleme Tarihi:

İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü kurulacak
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2020 11:14

Uluslararası iyi uygulamalardan yararlanılarak firmalara fırsat eşitliği sağlayan, güvenli bir finansal teknoloji (fintek) ekosisteminin oluşumu desteklenecek.

Haberin Devamı

Finansal teknoloji (fintek) ekosisteminin Türkiye'de gelişmesine yönelik yol haritası oluşturularak, İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü kurulacak.

2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda, gelecek yıl mali piyasalarda yürütülecek faaliyet ve projeler ile bu alandaki hedeflere de yer verildi.
AA muhabirinin programdan yaptığı derlemeye göre, reel sektörün finansman ihtiyacına düşük maliyetle cevap verebilen, farklı nitelikteki finansal araçları güvenilir kurumlar aracılığıyla geniş bir yatırımcı tabanına sunabilen ve İstanbul'un cazip bir küresel finans merkezi olma hedefini destekleyen, kurumsal yapısı güçlü bir finansal sektörün oluşturulması temel amaç olarak belirlendi.

Finansal sektörün reel sektörün finansmanındaki etkinliği artırılacak ve reel sektörün sermaye piyasasından ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) gözetimindeki banka dışı finansal kuruluşlardan fon kullanması özendirilecek.

Bu doğrultuda Borsa İstanbul Özel Pazar şirketlerine yapılan yatırımlar, belirli bir orana kadar, yatırım yapan şirketlerin dönem kazancından düşülecek. İlgili bakanlık ve kurumlar yasal düzenleme için teknik çalışmalar yapılacak.

Aracı kurumların proje finansman fonu kurarak projeye dayalı menkul kıymet ihraç edebilmesine yönelik mevzuat düzenlemesi yapılacak. Bu kapsamda projeye dayalı menkul kıymetler tebliği hazırlanacak.

Şirketlerin halka açılmasına destek olacak vergisel teşvikler sağlanacak. Yasal düzenleme için teknik çalışmalar yapılacak. Kamusal ve özel nitelikli varlık ve projelere dayalı, ortaklık temelli menkul kıymet enstrümanları geliştirilecek.

KÖİ PROJELERİ FİNANSMANI

Kamu Özel İş birliği (KÖİ) projelerinin finansmanında kredi piyasalarının yanı sıra sermaye piyasaları da araç olarak kullanılacak.
İlgili bakanlık ve kurumlarca ulusal ve uluslararası alanlarda katılım sağlanacak toplantılarda KÖİ projelerinin finansmanı için kredi piyasalarının yanı sıra tahvil ihracı gibi alternatif sermaye piyasası araçlarının da borç üstlenimine tabi olabileceği hususlarında bilgilendirme yapılacak.

BANKALAR ÜCRETLENDİRME STRATEJİLERİ BELİRLEYECEK

Bankaların ülkenin makroekonomik hedefleriyle uyumlu ücretlendirme stratejileri belirleyerek bütçe ve performans hedefleri koyması sağlanacak.
Türkiye'nin ulaşmaya çalıştığı makroekonomik hedeflere bankacılık sektörünün vereceği katkının artırılması ve mevcut kaynakların çarpan etkisi yaratacak şekilde verimli kullanılması amaçlarıyla, yürürlüğe giren ancak uygulaması ertelenen Bankalarda İyi Ücretlendirme Uygulamalarına İlişkin Rehber hükümlerinde, Avrupa Bankacılık Otoritesi (EBA), Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) dokümanları ve uluslararası iyi uygulama örnekleri esas alınarak gerekli revizyonlar yapılacak ve söz konusu rehberin sistemik önemli bankalarda tamamının, diğer bankalarda ise orantısallık ilkesi doğrultusunda uygulanması sağlanacak.

Bankaların kredi yaşam döngüsüne ilişkin çerçeve çizilerek, kredilerin kullandırımına dair yeni bir yapıl oluşturulacak.

FİNANS TEKNOPARK KURULACAK

Uluslararası iyi uygulamalardan yararlanılarak firmalara fırsat eşitliği sağlayan, güvenli bir finansal teknoloji (fintek) ekosisteminin oluşumu desteklenecek. Bu kapsamda fintek ekosisteminin Türkiye'de gelişmesine yönelik yol haritası oluşturulacak ve uygulamaya dair koordinasyon tek bir kamu kurumu tarafından sağlanacak. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, fintek ekosisteminin ülkede gelişmesine yönelik yol haritası oluşturulacak.
Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından Düzenleme Deney Alanı (Sandbox) ve Endüstri Deney Alanı oluşturularak, bunlar için gerekli mevzuat değişikliği yapılacak.

İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü kurulacak. Finans Ofisi sorumluluğunda İstanbul Finans Merkezi (İFM) bünyesinde bir Finans Teknopark kurulacak.

YATIRIMCI TABANI GENİŞLETİLECEK

Finansal hizmetlere erişimin kolaylaştırılması, finansal bilincin ve yatırımcı tabanının geliştirilmesi için faaliyetler yürütülecek. İlk, orta ve yükseköğretim kurumlarında finansal okuryazarlık eğitimi yaygınlaştırılacak, söz konusu eğitimin, yaygın eğitim kapsamında yetişkinlere de verilmesi sağlanacak. Çalışanlara pay edindirme programları tanımlanacak.

FAİZSİZ FİNANS SİSTEMİ GÜÇLENDİRİLECEK

Faizsiz finans sisteminin ülke finans sistemindeki yeri güçlendirilecek, faizsiz finans alanında ürün ve hizmet çeşitliliği ile insan kaynağı geliştirilecek, politika geliştirme süreçlerini destekleyecek araç ve mekanizmalar oluşturulacak. Bunun için Türkiye'nin faizsiz finans sistemindeki gelişmelerin daha sağlıklı izlenmesi ve analiz edilmesi için bu alanda geniş kapsamlı bir veri seti oluşturularak, etkin bir raporlama sistemi kurulacak.

Katılım sigortacılığını teşvik edici mahiyette mevzuat ve kurumsal yapı geliştirilecek ve her tür risk grubuna hitap eder şekilde yaygınlaştırılacak. Bu kapsamda ilgili bakanlık ve kurumlarca Katılım Sigortacılığı Genel Görünüm ve Durum Tespit Raporu hazırlanarak katılım sigortacılığına ilişkin iyileştirme alanları tespit edilecek.

Katılım sigortacılığı faaliyetlerinin faizsiz finans prensipleriyle uyumlu olacak şekilde gelişimini teminen katılım sigortacılığı mevzuatında değişiklik çalışması yapılacak. Etkin denetim ve gözetimi sağlamak amacıyla Katılım Sigortacılığı Denetim ve Gözetim Rehberi hazırlanacak.

BAKMADAN GEÇME!