Güncelleme Tarihi:

T.C. YARGITAY BEŞİNCİ CEZA DAİRESİ (İlk Derece)

T.C. YARGITAY BEŞİNCİ CEZA DAİRESİ (İlk Derece)
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2024 00:00

 

T.C.
YARGITAY
BEŞİNCİ CEZA DAİRESİ
(İlk Derece)

Dosya No : 2024/3 Esas M.D.
Karar No : 2024/20

Yargıtay 5. Ceza Dairesinin ilk derece mahkemesi sıfatı ile Dursun ve Gülsüm oğlu, 04/03/1968 doğumlu, Ankara ili, Kızılcahamam ilçesi, Yukarıkese mah/köy nüfusunda kayıtlı, 11227258952 T.C. Kimlik No.lu DAVUT BEDİR hakkında görevi kötüye kullanma suçundan görülen kamu davasının yapılan yargılaması sonunda 07/05/2024 tarihli ve 2024/3 Esas M.D. -2024/20 sayılı Karar ile;
"Sanıklar Metin Özçelik ve Davut Bedir hakkında görevi kötüye kullanma suçundan cezalandırılmaları istemiyle ilk derece mahkemesi sıfatıyla Dairemize kamu davası açılmış ise de; sanıklar hakkında açılan kamu davalarının, gerçekleşen dava zamanaşımı nedeniyle TCK'nın 66/1-e ve CMK'nın 223/8. maddeleri uyarınca ayrı ayrı DÜŞMESİNE" karar verilmiş,
Katılan Aydın Çayan vekili Av. Umut Yener tarafından verilen 22/05/2024 tarihli dilekçe ile;
"Yargıtay 5. Ceza Dairesinin 2024/3 E. Ve 2024/20 K. Sayılı dosyasında verdiği gerekçeli kararda özetle "Sanıklar Metin Özçelik ve Davut Bedir hakkında görevi kötüye kullanma suçundan cezalandırılmaları istemiyle ilk derece mahkemesi sıfatıyla Dairemize kamu davası açılmış ise de; sanıklar hakkında açılan kamu davalarının, gerçekleşen dava zamanaşımı nedeniyle TCK'nın 66/1-e ve CMK'nın 223/8. maddeleri uyarınca ayrı ayrı DÜŞMESİNE" kararını vermiş olup verilen karar usul ve yasaya aykırı olduğundan düzeltilmesi gerekmektedir şöyle ki; 1)Doktrinde zamanaşımı kurumunun gerekçesi; suça konu fiilin üzerinden uzun süre geçmesi halinde yargılamanın sağlıklı yapılamayacak olması, delillerin bozulması veya kaybolması nedeniyle maddi hakikate tam anlamıyla ulaşılamayacağı ve kaçak olarak yaşayan failin bu süreçte hep tedirgin yaşaması nedeniyle işlediği suçun cezasını kendi iç dünyasında ödediği şeklinde belirtilmektedir. Somut olay üzerinde baktığımız zaman deliller bozulmamış, maddi gerçekliğe ulaşılma konusunda bir sorun yaşanmamaktadır. Ayrıca dava zamanaşımı süresinin dolup dolmadığı tartışmaya açıktır. 2)Aksi kabul anlamına gelmemekle birlikte Doktrinde bir görüş; "ek savunma hakkı verildiği ve iddianamede gösterilen sevk maddesine ilişkin zamanaşımı süresinin dolduğu ihtimalde ne yapılması gerektiğine ilişkin olarak, suçun hukuki niteliğinin değişmesinden veya cezayı ağırlaştıran sebeplerin ortaya çıkmasından sonra daha uzun olan zamanaşımı süresinin tatbikinin mümkün olmayacağını ileri sürmektedir". Yani, zamanaşımı dolmadan suçun nitelikli halinin tespiti durumunda, dava zamanaşımı hesabı oluşan yeni nitelendirmeye göre yapılmalıdır. Yukarıda açıklanan tüm sebepler ve Yüksek Mahkemenizce resen gözetilecek nedenlerle kararın müvekkil lehine bozulması için kararı temyiz etme zorunluluğu doğmuştur. SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıkladığımız gerekçelerle ve mahkemenizin resen gözeteceği gerekçelerle Yargıtay 5. Ceza Dairesinin(İlk Derece) 2024/3 Esas - 2024/20 Karar numaralı usul ve yasaya aykırı sayılı kararının BOZULMASINI talep ederiz." şeklindeki açıklamalar belirtilerek hüküm temyiz edilmiş olup,
Sanık Davut Bedir'in tüm aramalara rağmen bulunamaması, bilinen adreslerine çıkartılan çağrı kağıtlarının iade edilmesi, hakkında halen aktif yakalama emrinin bulunması, bu itibarla sanığın tebligata yarar belli ve açık bir ikametgah adresi bulunmadığının anlaşılmış olması karşısında; 7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince gerekçeli kararın ve yukarıda belirtilen temyiz başvurusu dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak bu tarihten itibaren;
15 gün içerisinde hükmü veren Dairemize ya da başka bir yer mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunup tutanak düzenlettirilerek hâkime onaylatmak suretiyle Yargıtay Ceza Genel Kurulu nezdinde temyiz olunmadığı takdirde düşme hükmünün kesinleşmiş olunacağı,
7 gün içinde CMK 297/1 maddesi uyarınca temyiz başvurusuna karşı cevap verilmek istendiği takdirde yazılı olarak cevap verilebileceği,
Hususları tebliğ olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02043105

Haberle ilgili daha fazlası: