Güncelleme Tarihi:

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığından

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığından
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2024 00:00

 

T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığından


Bursa Defterdarlığı Mudanya Malmüdürlüğü (eski) Memuru Kerim BAYRAKTAR (TCK.No:538*****218) hakkında düzenlenen Disiplin Soruşturması Raporunda; adı geçenin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/E-l maddesi uyarınca “Devlet memurluğundan çıkarma” cezası ile cezalandırılması önerilmiştir.
Yapılan araştırmalar sonucunda tebligata elverişli adresi tespit edilemeyen ve adresi meçhul sayılan ilgilinin, 657 sayılı Kanunun 129 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan haklarını kullanıp kullanmayacağı hususunu da belirterek, konuya ilişkin savunmasını 7 gün içerisinde Kurulumuz Başkanlığına yapması, savunma yapmadığı takdirde savunma hakkından vazgeçmiş sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02047686
 

Haberle ilgili daha fazlası: