Güncelleme Tarihi:

NEVŞEHİR İLİ UÇHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

NEVŞEHİR İLİ UÇHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2023 00:00

YAP-İŞLET-DEVRET İLE KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR.

 

MAHALLEYUKARI MAHALLE
ADA PARSEL15808 PARSEL
MEVKİİBELEDİYE MEYDANI NO:1
YATIRIM MALİYET BEDELİ22.630.964,22 TL Kdv Hariç
KİRA BEDELİ (1 aylık)       14.250,00 TL Kdv Hariç


GEÇİCİ TEMİNAT
  1. Yaklaşık yapım bedeli ve 25 yıllık tahmini kira bedelinin nin %3’ü olan: 810.000,00TL (Sekiz Yüz On Bin Türk Lirası)  İhale tarihinden itibaren en az 210 gün süreli ya da süresiz)
İHALE TÜRÜ2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 35/a Kapalı Teklif Açık Arttırma Usulü
İHALE TARİHİ VE SAATİ27 NİSAN 2023 PERŞEMBE GÜNÜ  SAAT. 11:00
İHALENİN YAPILACAĞI YERUçhisar  Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Toplantı Salonu Aşağı Mahalle Değirmenci Salih Efendi Sokak No:2 Uçhisar Kasabası/NEVŞEHİR


 1.1- İşin Adı: Nevşehir İli, Merkez İlçe Uçhisar Kasabası mülkiyeti Belediyemize ait 15808 parselde kayıtlı taşınmazın 25 yıla kadar kira bedeli üzerinden yap-işlet-devret modeli ile ticari (turistik amaçlı) bina yapımı, ayrıca parsel önündeki parkın peyzaj düzenlemesinin yapılması işi

1.2.-İhale Konusu ve Şekli ile İşin Niteliği, Nevi ve Miktarı:
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile aylık kira bedelinden artırma yapılmak suretiyle ihaleye çıkarılmıştır. Muhammen aylık kira bedeli 14.250TL (OndörtbinikiyüzelliTürkLirası) Kdv hariçdir. Tahmini yapım bedeli 22.630.964,22TL (YirmiikimilyonaltıyüzotuzbindokuzyüzaltmışdörtTürk Lirası yirmiikikuruş) Kdv hariçtir.

2-İhale ile ilgili dokümanları bedelsiz olarak görülebilir. Dokümanlar (İdari Şartname, Teknik Şartname, Sözleşme Tasarısı, Standart Formlar ve Projeler) 1.000,00 TL karşılığında (doküman bedeli Belediyemize ödenecektir.) Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınabilir. İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın alması zorunlu olup, buna ilişkin makbuz aslının, iş bu şartnamede belirtildiği gibi zarf belgeleri arasında idareye sunulması zorunludur.

3- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile aylık kira bedelinden artırma yapılmak suretiyle ihaleye çıkarılmıştır. Muhammen aylık kira bedeli 14.250,00 TL (OndörtbinikiyüzelliTürk Lirası) Kdv hariçtir.

4. İhale ile kiralanacak taşınmazın geçici teminat tutarı yukarıdaki tabloda belirtilmiş olup, nakit olarak ödenecekse ihale saatinden önce Bankalarca ve özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Uçhisar Belediyesi veznesine veya Belediyemizin T.C Ziraat Bankası Nevşehir şubesi nezdinde bulunan TR71 0001 0000 2830 3307 3250 02 numaralı hesap numarasına yatırılması zorunludur.

5. GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:
a. Tedavüldeki Türk parası
b. Maliye Bakanlığınca belirlenen Bankaların verecekleri süresiz teminat mektubu
c. Devlet tahvili ve Hazine kefaletlerine haiz tahviller
d. Özel Finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları

6. İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İHALE ÖNCESİ İHALE KOMİSYONUNA TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER;
İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki koşullar aranır.
6.1 İhaleye katılacak isteklilerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere haiz olması ve kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunması, geçici teminatı yatırması ya da geçici teminat yerine geçen belgeleri sunması, şartname satın alması şarttır.
6.2 İhaleye katılacak olanlar yukarıda istenilen belgeler ile birlikte teklifleri en geç 27/04/2023 Perşembe günü saat 10:30 ye kadar T.C. Uçhisar Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne belgesi karşılığında vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra gelen zarflar değerlendirilmeye alınmayacaktır. İhale zarfları ihale saatinde alınış sırasına göre Belediye Encümeni tarafından istekliler huzurunda açılarak kontrol edilecektir.
 6.3 İhale dosyasında aranacak belgeler;
6.3.1. Gerçek kişi olması halinde;
6.3.1.1 Nüfus Müdürlüğünden onaylanmış nüfus kayıt sureti (E-DEVLET)
6.3.1.2 Nüfus Müdürlüğünden onaylanmış yerleşim yeri belgesi (E-DEVLET)
6.3.1.3 Noter tasdikli imza sirküleri
6.3.1.4 Vekâleten iştirak ediyorsa isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname
6.3.2 Tüzel kişi olması halinde;
6.3.2.1 Mevzuatı gereği tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi/Esnaf Odasından 2023 yılı içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge
6.3.2.2 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri
6.3.2.3 Son adresin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli sureti, (Ancak Ticaret Sicil Gazetesi Nizamnamesinin 9’uncu maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “Aslının Aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicil Gazetesi sureti de kabul edilecektir. )
6.3.2.4 Vekâleten iştirak ediyorsa isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname
6.3.3 Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (6.3.1.) ve (6.3.2) deki esaslara göre temin edecekleri belge, noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklar tarafından imzalanmış ortaklık sözleşmesi
6.3.3.1 Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye katılabilir.
6.3.3.2 İş ortaklığını oluşturanlar, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere ortaklık yapar.
6.3.3.3 İş ortaklığı başvuru veya teklifiyle birlikte pilot ortağın da belirlendiği İş Ortaklığı Beyannamesini vermek zorundadır.
6.3.3.4 İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklığında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir. Ortakların hisse oranları İş Ortaklığı Beyannamesinde gösterilir.
6.3.3.5 İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin idareye verilmesi zorunludur. Bu sözleşmede ortakların hisse oranları ve pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilden sorumlu olduğu açıkça belirtilir.
6.3.3.6 İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam şartname ve teminat miktarı vs. bedelleri, ortaklık oranına veya ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir
6.4 Türkiye’ de tebligat için adres gösterilmesi
6.5 Uçhisar Belediyesine borcu olmadığına dair belge
6.6 İhale konusu işe ait idari şartnamenin her sayfasının isteklilerce ya da yasal temsilcilerince imzalanmış olacaktır. Bu imza şartname hükümlerinin aynen kabul edilmesini ifade eder.
6.7 Şartname satın alındığına dair alındı makbuzu, belge
6.8 Geçici teminat ya da geçici teminat mektubu
6.9 2886 Sayılı Kanuna göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname
6.10 İhale teklif zarfı
6.11 Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun saat ayarı esas alınır.
6.12 İnşaatın yapım süresi 150 (gün) takvim günüdür. Sözleşme tarihi itibari ile başlar.
6.13 İşin süresi inşaat süresi dahil 25 (yirmi beş) yıldır.

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 17.MADDESİ GEREĞİNCE İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN01811944
 

Haberle ilgili daha fazlası: