Güncelleme Tarihi:

İLAN EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2024 00:00

 

İLAN
EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 Edirne Belediyesi yetki ve mücavir alan sınırları içerisinde Edirne kent merkezindeki tekstil, giysi ve ayakkabı atıklarının; kamu/özel kurum ve kuruluşlar, tesisler, işletmeler, okullar, muhtarlıklar, alışveriş merkezleri, cadde ve sokaklarda bulunan kumbaralar, mobil atık getirme merkezleri ve 1. sınıf atık getirme merkezinden şartname usul ve esaslarına uygun olarak tekstil atıklarının evsel atıklardan ayrı olarak toplanması, taşınması, ayrıştırılması ve geri dönüşüm tesislerine iletim işinin ihalesi 3 yıl süreliğine 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif (Artırma) Usulü ile yapılacaktır.

Tahmin Edilen Bedel: 350.000,00-TL (Yıllık) KDV hariç        

Teklifler tahmin edilen bedelin % 5 + KDV üzerinden artırılarak yapılacaktır.

Geçici teminatı 31.500,00-TL’dir

İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

- Gerçek Kişiler için;

a) Teklif mektubu (iç zarf içerisine konularak sunulacaktır.),

b) Noter tasdikli imza beyannamesi,

c) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

ç) Türkiye’de kanuni ikametgahı olduğuna dair belge;

d) İhale tarihi yılına ait Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

e) Gerçek Kişiler için nüfus cüzdanı fotokopisi,

f) Şartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz,

g) Geçici teminata ilişkin, banka teminat mektubu veya banka teminat mektupları dışındaki teminatların, belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü veznelerine ya da Belediyemizin ilgili Banka Hesabına yatırıldığını gösteren makbuz ve dekontlar,

h) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınmış, uygun atık kodlarını kapsayan (20 01 10, 20 01 11) ve iş, süresi boyunca geçerliliği olan Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma Belgesi,

ı) İsteklinin tekstil, giysi ve ayakkabı atıklarını toplama hizmeti ile ilgili ülke genelindeki İl ve İlçe Belediyelerinden en az 2 (iki) Belediye ile en az 2 (iki) yıl hizmet ettiğine dair gösteren belge,

i) İsteklinin Kamu kurum ve kuruluşları ve Belediyeler tarafından herhangi bir nedenle ihaleden yasaklı olmadığını gösteren belge ile gelir veya kurumlar vergisi borcu ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na borcu olmadığına dair belge,

j) İsteklinin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli iş ortaklığı beyannamesi.

k) Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak Belediyemize ve Belediye şirketlerine borcu olmadığına dair yazı,

2) Tüzel kişiler için;

a) Teklif mektubu (iç zarf içerisine konularak sunulacaktır.),

b) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

ç) İhale tarihi yılına ait Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

d) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler, Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge;

e) Şartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz,

f) Geçici teminata ilişkin, banka teminat mektubu veya banka teminat mektupları dışındaki teminatların, belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü veznelerine ya da Belediyemizin ilgili Banka Hesabına yatırıldığını gösteren makbuz ve dekontlar,

g) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınmış, uygun atık kodlarını kapsayan (20 01 10, 20 01 11) ve iş süresi boyunca geçerliliği olan Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma Belgesi,

ğ) İsteklinin tekstil, giysi ve ayakkabı atıklarını toplama hizmeti ile ilgili ülke genelindeki İl ve İlçe Belediyelerinden en az 2 (iki) Belediye ile en az 2 (iki) yıl hizmet ettiğine dair gösteren belge,

h) İsteklinin Kamu kurum ve kuruluşları ve Belediyeler tarafından herhangi bir nedenle ihaleden yasaklı olmadığını gösteren belge ile gelir veya kurumlar vergisi borcu ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na borcu olmadığına dair belge,

ı) İsteklinin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli iş ortaklığı beyannamesi. 

i) Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak Belediyemize ve Belediye şirketlerine borcu olmadığına dair yazı,

3) İstenen atık toplama araçlarının bulundurulacağına dair yüklenici taahhütnamesi,

4) İstenen teknik personel ve personellerin bulundurulacağına dair yüklenici taahhütnamesi,

Belgelerin sunuluş şekli:

5) İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir. 

6) İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu belgelerde yer alan bilgilerin, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.

7) Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

8) Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe olacaktır.

İhale dokümanı ve şartname her gün mesai saatlerinde İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir.

İhale dosyası 500,00-TL olup, ihaleye katılabilmek için ihale dosyası alınmış olması zorunludur.  İhale dokümanları şartnamenin ekidir.

2886 sayılı D.İ.K. nun 29. maddesi gereğince İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İsteklilerin Geçici Teminata ait banka mektup veya makbuzu ile birlikte 27.06.2024 Perşembe günü saat 14.30’da Belediye Encümenine başvurmaları ilan olunur. (Babademirtaş Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi, No:1)  

 

 #ilangovtr Basın no ILN02046238

Haberle ilgili daha fazlası: