GeriGündem Yeni TCK Resmi Gazete'de yayımlandı
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Yeni TCK Resmi Gazete'de yayımlandı

Abone Olgoogle-news

78 yıl yürürlükte bulunan Türk Ceza Kanunu'nu (TCK) kaldıran 5237 sayılı “Türk Ceza Kanunu”, Resmi Gazete'de yayımlandı.Yasaya göre, kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemeyecek ve güvenlik tedbiri uygulanamayacak.    İdarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza konulamayacak. Kanunların suç ve ceza içeren hükümlerinin uygulanmasında kıyas yapılamayacak. Suç ve ceza içeren hükümler, kıyasa yol açacak biçimde geniş yorumlanamayacak.    Suç işleyen kişi hakkında işlenen fiilin ağırlığıyla orantılı ceza ve güvenlik tedbiri verilecek.    Ceza Kanunu'nun uygulanmasında kişiler arasında ırk, dil, din, mezhep, milliyet, renk, cinsiyet veya diğer fikir yahut düşünceler, felsefi inanç, milli veya sosyal köken, doğum, ekonomik ve diğer toplumsal konumlar yönünden ayrım yapılamayacak ve kimseye ayrıcalık tanınmayacak.    CEZAEN SORUMLULUK Ceza kanunlarını bilmemek mazeret sayılamayacak. Ancak, sakınamayacağı bir hata nedeniyle kanunu bilmediği için meşru sanarak bir suç işleyen kimse cezaen sorumlu olmayacak.    Suçlarda “etkin pişmanlık” getiren yasaya göre, suçtan dolayı pişman olan, suçun ve bunun sonucunda doğacak zararın oluşmasını önleyen, suçlunun yakalanmasına yardım eden kişiye ceza verilmeyecek.     Yabancı ülkede işlediği suçtan dolayı yabancı ülkede hakkında hüküm verilmiş olan kişi, Türkiye'de yeniden yargılanacak.     Bir Türk vatandaşı, Türk kanunlarına göre aşağı sınırı 1 yıldan az olmayan hapis cezası gerektiren bir suçu yabancı ülkede işlediği ve kendisi Türkiye'de bulunduğu takdirde, bu suçtan dolayı yabancı ülkede hüküm verilmemiş olması ve kovuşturulabilirliğin bulunması koşuluyla Türk kanunlarına göre cezalandırılacak.     “İşkence ve çevrenin kasten kirletilmesi cezaları”, vatandaş veya yabancı tarafından yabancı ülkede işlenmesi durumunda Türk yasalarının uygulanacağı suçlar arasına girdi.     Irkı, dini, vatandaşlığı, belli bir sosyal gruba mensubiyeti, görüşleri nedeniyle kovuşturulacağına veya cezalandırılacağına ya da işkence ve kötü muameleye maruz kalacağına dair kuvvetli şüphe sebeplerinin bulunması halinde, suç işleyen kişi hakkındaki iade talebi kabul edilmeyecek.     “OLASI KAST”     Suçun oluşması, kastın varlığına bağlı olacak. Kast, “suç tipindeki unsurların bilerek ve isteyerek gerçekleşmesi” olarak tanımlandı.     “Olası kast” tanımı da TCK'ya girdi. Olası kast, kişinin suç tipindeki unsurların gerçekleşebileceğini öngörmesine rağmen hareket etmesi halinde söz konusu olacak. Bu halde, ağırlaşmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda müebbet hapis cezasına, müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacak, diğer suçlarda ise temel ceza üçte birden yarısına kadar indirilebilecek.     Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirlediği hallerde cezalandırılacak. Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen sonucunun öngörülmeyerek gerçekleştirilmesi olarak tanımlandı.     Taksirle işlenen suçtan dolayı verilecek ceza, failin kusuruna göre belirlenecek. Birden fazla kişinin taksirle işlediği suçlarda, herkes kendi kusurundan sorumlu olacak. Her failin cezası, kusuruna göre ayrı ayrı belirlenecek.     “HAKSIZ TAHRİK” İNDİRİMİ    Kamuoyunda, “töre” veya “namus cinayeti” olarak adlandırılan suçlarda uygulanan haksız tahrik indirimi uygulaması değiştirildi. Buna göre, “haksız tahrik” için haksız bir fiilin varlığı aranacak.     Haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında suç işleyen kimseye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine 18 yıldan 24 yıla kadar, müebbet hapis cezası yerine de 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası verilecek. Diğer durumlarda, verilecek cezanın dörtte birinden dörtte üçüne kadarı indirilecek.     CEZA SORUMLULUĞU    Suçu işlediği sırada 12 yaşını doldurmamış olan çocukların ceza sorumluluğu olmayacak. Bu kişiler hakkında ceza kovuşturması yapılmayacak. Ancak çocuklara özgü güvenlik tedbirleri uygulanacak.     Suçun işlenmesinde bir başkasını araç olarak kullanan kişi de fail olarak sorumlu tutulacak. Kusur yeteneği olmayanları veya çocukları suçun işlenmesinde araç olarak kullanan kişinin cezası, üçte birden yarısına kadar artırılacak.     Başkasını suça azmettiren kişi, işlenen suçun cezasıyla cezalandırılacak. Çocukların suça azmettirilmesinde cezanın artırılması için altsoy ve üstsoy ilişkisi aranmayacak.     Suça iştirak için kasten ve hukuka aykırı işlenmiş bir fiilin varlığı yeterli olacak, suçun işlenişine katılan her kişi kendi kusurlu fiiline göre ceza alacak.     KISA SÜRELİ HAPİS CEZALARI ERTELENECEK     İdam yerine öngörülen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, hükümlünün hayatı boyunca devam edecek, sıkı güvenlik rejimine göre çekilecek. Müebbet hapis cezası ise hükümlünün hayatı boyunca sürecek.    Kısa süreli hapis cezaları adli para cezasına, mağdurun veya kamunun uğradığı zararın giderilmesine, cezanın yarısından bir katına kadar süreyle belli yerlere gitmekten veya belirli etkinlikten yasaklanmaya, ilgili ehliyet ve ruhsat belgelerinin belirli sürelerle geri alınmasına, kamuya yararlı bir işte çalıştırılmaya çevrilebilecek.     Taksirli suçlardan dolayı hükmolunan hapis cezası uzun süreli de olsa adli para cezasına çevrilebilecek, ancak bu hüküm, bilinçli taksir suçlarında uygulanmayacak.     İşlediği suçtan dolayı 2 yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkum olunan kişinin cezası ertelenebilecek.     ADLİ PARA CEZASI    Adli para cezası, aksi bir hüküm yoksa 5 günden az, 730 günden fazla olmamak üzere belirlenen tam gün sayısının, bir gün karşılığı olarak takdir edilen miktarla çarpılması suretiyle hesaplanan tutar olarak hükümlü tarafından devlet hazinesine ödenecek.     En az 20 en fazla 100 Yeni Türk Lirası (YTL) olan bir gün karşılığı adli para cezasının miktarı kişinin ekonomik ve diğer şahsi halleri gözönünde bulundurularak takdir edilecek. Hakim, ekonomik ve şahsi halleri göz önünde bulundurarak kişiye adli para cezasını ödemesi için hüküm kesinleştikten itibaren 1 yıldan fazla olmamak üzere süre tanıyabilecek, ayrıca bu cezanın taksitler halinde ödenmesine de karar verebilecek. Taksit süresi 2 yılı geçmeyecek ve miktarı 4'ten az olmayacak.     BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKMA         Kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetin sonucu olarak bir kamu görevini üstlenme, seçme ve seçilme ehliyeti ve diğer siyasi haklardan, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti yönetici ve denetçisi olma gibi belirli haklardan yoksun bırakılacak.     Suçun işlenmesi ile elde edilen veya suçun konusunu oluşturan ya da suçun işlenmesi için sağlanan maddi menfaatler ile bunların değerlendirilmesi veya dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan ekonomik kazançların müsaderesine karar verilebilecek.     Suç işleyen çocuklara ve akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirleri alınabilecek.     İNDİRİM NEDENLERİ    Fail yararına cezayı hafifletecek takdiri nedenlerin varlığı halinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine müebbet hapis, müebbet hapis cezası yerine 25 yıl hapis cezası verilecek, diğer cezalar da beşte bir oranında indirilecek. Failin geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri, takdiri indirim nedeni olacak.      Genel af halinde kamu davası düşecek ve hükmolunan cezalar bütün sonuçları ile birlikte ortadan kalkacak. Özel af ile hapis cezasının infaz kurumunda çektirilmesine son verilebilecek veya infaz kurumunda çektirilecek süresi kısaltılabilecek ya da adli para cezasına çevrilebilecek. Cezaya bağlı olan veya hükümde belirtilen hak yoksunlukları, özel affa rağmen etkisini sürdürecek.           ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN DURMASI VEYA KESİLMESİ     Bir suçla ilgili olarak şüpheli veya sanıklardan birinin savcı huzurunda ifadesinin alınması veya sorguya çekilmesi, şüpheli veya sanıklardan biri hakkında tutuklama kararının verilmesi, suçla ilgili olarak iddianame düzenlenmesi, sanıklardan bir kısmı hakkında da olsa mahkumiyet kararı verilmesi halinde dava zamanaşımı kesilecek.     Dava zamanaşımını kesen birden fazla nedenin bulunması halinde zamanaşımı süresi son kesme nedeninin gerçekleştiği tarihten itibaren yeniden işlemeye başlayacak.     Kesilme halinde zamanaşımı süresi, ilgili suça ilişkin olarak kanunda belirtilen sürenin en fazla yarısına kadar uzayacak.     Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarında zaman aşımı süresi 40 yıl, müebbet hapiste 30 yıl, 20 yıl ve daha fazla süreli hapiste 24 yıl, 5 yıldan fazla hapiste 20 yıl, 5 yıla kadar hapis ve adli para cezalarında 10 yıl olarak uygulanacak.     Fiili işlediği sırada 12 yaşını doldurmuş olup da 15 yaşını doldurmamış olanlar hakkında bu sürelerin yarısının, 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında ise üçte ikisinin geçmesi halinde ceza infaz edilmeyecek.     Cezaya bağlı olan veya hükümde belirtilen hak yoksunluklarının süresi ceza zamanaşımı doluncaya kadar devam edecek. Müsadereye ilişkin zamanaşımı süresi ise 20 yıl olarak belirlendi.     Genel af ve şikayetten vazgeçme, müsadere olunan şeylerin veya ödenen adli para cezasının geri alınmasını gerektirmeyecek, kamu davasının düşmesi, malların geri alınması ve uğranılan zararın tazmini için açılan şahsı hak davasını da etkilemeyecek. Genel af halinde yargılama giderleri de istenemeyecek.    SOYKIRIM VE İNSANLIĞA KARŞI SUÇLAR       Soykırım ve insanlığa karşı suçlar ilk kez TCK'da ayrıntılı olarak düzenlendi. Buna göre, bir planın icrası suretiyle milli, etnik, ırki veya dini bir grubun tamamen veya kısmen yokedilmesi amacıyla, bu grup üyelerine karşı kasten öldürme, kişilerin bedensel veya ruhsal bütünlüğüne zarar verme, grubun tamamen veya kısmen yokedilmesi sonucunu doğuracak koşullarda yaşamaya zorlanması, grup içinde doğumlara engel olunması, gruba ait çocukların bir başka gruba zorla nakledilmesi, “soykırım” suçu sayılacak.     Soykırım suçu failine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilecek. Ancak, soykırım kapsamında işlenen kasten öldürme ve kasten yaralama suçları açısından, belirlenen mağdur sayısınca gerçek içtima hükümleri uygulanacak. Bu suçlardan dolayı tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirine hükmolunacak. Ayıca, bu suçlardan dolayı zamanaşımı işlemeyecek.     Irki veya dini saiklerle toplumun bir kesimine karşı bir plan doğrultusunda sistemli olarak kasten öldürme, kasten yaralama,    işkence, eziyet veya köleleştirme, kişi hürriyetlerinden yoksun kılma, bilimsel deneylere tabi kılma, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla hamile bırakma, “insanlığa karşı suç” sayılacak. Bu suçlardan dolayı tüzel kişiler hakkında da güvenlik tedbirine hükmolunacak. Bu suçlardan dolayı zamanaşımı işlemeyecek.     Bu suçları işlemek maksadıyla örgüt kuran veya yöneten kişilere 10 yıldan 15 yıla, bu örgütlere üye olanlara 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilecek ve zamanaşımı işlemeyecek.        TÖRE CİNAYETİNE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBED HAPİS         Kasten adam öldürme suçunu işleyen kimse müebbet hapis cezasıyla cezalandırılacak.     Kasten adam öldürmenin suçu, tasarlayarak; canavarca hisle veya eziyet çektirerek; yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya da nükleer, biyolojik veya kimyasal maddeler kullanılmak suretiyle; üstsoy ya da altsoydan birine ya da eş veya kardeşe, 18 yaşından küçüğe, fizik ve ruhsal açıdan kendisini savunamayacak durumda bulanan kişiye karşı ve kan gütme saikiyle işlenmesi halinde ise kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilecek.     Nitelikli adam öldürme halleri arasında sayılan töre saikiyle işlenen cinayetlerde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenecek.     İhmal sebebiyle kasten insan öldürmenin cezası da ağırlaştırıldı. Belli bir yükümlülüğün ihmaliyle ölüme neden olan kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine 20 yıldan 25 yıla kadar, müebbet hapis cezası yerine 15 yıldan 20 yıla kadar, diğer hallerde ise 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacak.     Başkasını intihara azmettiren, teşvik eden, başkasının intihar kararını kuvvetlendiren ya da başkasının intiharına herhangi bir şekilde yardım eden kişi hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.     İNSAN ÜZERİNDE DENEY YAPMAK YASAK     İnsan üzerinde bilimsel deney yapan kişi hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istenecek.     İnsan üzerinde yapılan rızaya dayalı bilimsel deneyin ceza sorumluluğu gerektirmemesi, çeşitli kriterlere dayandırıldı.    Hasta üzerinde rızası olmaksızın tedavi amaçlı denemede bulunan kişi 1 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.     Ancak bilinen tıbbi yöntemlerin uygulanmasının sonuç vermeyeceği anlaşılırsa, kişi üzerinde yapılan rızaya dayalı bilimsel yöntemlere uygun tedavi amaçlı deneme, ceza sorumluluğu gerektirmeyecek.     Çocuklar üzerinde hiçbir surette bilimsel deney yapılamayacak.      ORGAN VE DOKU TİCARETİ    Hukuken geçerli rızaya dayalı olmaksızın kişiden organ alan kimse, 5 yıldan 9 yıla kadar hapse çarptırılacak. Suç konusu doku olursa, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacak.     Belli bir çıkar karşılığı hukuka aykırı olarak ölüden organ veya doku alan kimse, 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.     Organ veya doku teminine yönelik ilan veya reklam veren veya yayınlayan kişi hakkında 1 yıla kadar hapis cezası istenecek.     Organ veya dokularını satan kişinin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak hakkında verilecek cezada indirim yapılabilecek veya ceza verilmeyebilecek.İŞKENCE YAPANA AĞIR CEZAYeni Türk Ceza Kanunu, işkenceye ağır cezalar öngörüyor.     Yasaya göre, bir kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine, algılama veya irade yeteneğinin etkilenmesine, aşağılanmasına yol açacak davranışları gerçekleştiren kamu görevlisi hakkında 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istenecek.     Suçun çocuğa, beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda olan kişiye ya da gebe kadına, avukata veya diğer kamu görevlisine karşı görevi dolayısıyla işlenmesi halinde 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacak.      Bu suçun cinsel yönden taciz şeklinde gerçekleşmesi halinde 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenecek. Suçun işlenmesine teşvik eden kişiler de kamu görevlisi gibi cezalandırılacak. İşkence suçunun ihmali davranışla işlenmesi halinde verilecek cezada indirim yapılmayacak.      İşkencenin mağdurda birtakım rahatsızlıklara neden olması halinde ceza yarı oranında; iyileşme olanağı bulunmayan hastalıklara, bitkisel hayata, mağdurun bazı niteliklerinin kaybolmasına neden olması halinde ceza bir kat oranında artırılacak. İşkence fiillerinin vücutta kemik kırılmasına neden olması halinde kırığın hayat fonksiyonlarındaki etkisine göre 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası hükmolunacak.     İşkence nedeniyle ölüm meydana gelmesi halinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilecek.     KORUMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLALİ    Yaşı, hastalığı ve yaralanması dolayısıyla ya da başka herhangi bir nedenle kendini idare edemeyecek durumda olan kimseye hal ve koşulların elverdiği ölçüde yardım etmeyen ya da durumu ilgili makamlara bildirmeyen kişilere, bir yıla kadar hapis ve adli para cezası verilecek.     Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi dolayısıyla kişinin ölmesi durumunda, bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Bu durumda, trafik kazası veya başka nedenlerle yaralanmış kişileri yetkililere bildirmeyen kişiler cezalandırılacak.     KÜRTAJ SÜRESİ KORUNDU    Kürtaj süresi 10 hafta olarak korunan yasaya göre, rızası olmaksızın bir kadının çocuğunu düşürten kişi, 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.     Tıbbi zorunluluk bulunmadığı halde, rızaya dayalı olsa bile, gebelik süresi 10 haftadan fazla olan bir kadının çocuğunu düşürten kişi, 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. Bu durumda, çocuğun düşürülmesine rıza gösteren kadın hakkında bir yıla kadar hapis veya adli para cezası verilecek.     Rızaya dayalı olsa bile gebelik süresi 10 haftayı doldurmamış olan bir kadının çocuğunun yetkili olmayan bir kişi tarafından düşürtülmesi halinde 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası uygulanacak.      TECAVÜZLE HAMİLE KALINMASI    Kadının mağduru olduğu bir suç sonucu (tecavüz) gebe kalması halinde, süresi 20 haftadan fazla olmamak ve kadının rızası alınmak koşuluyla gebeliği sona erdirenlere ceza verilmeyecek. Ancak, bunun için gebeliğin uzman hekimler tarafından hastane ortamında sona erdirilmesi zorunlu tutulacak.      Gebelik süresi 10 haftadan fazla olan kadının çocuğunu isteyerek düşürmesi halinde bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.     Bir erkek veya kadını rızası olmaksızın kısırlaştıranlara 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası verilecek.     CİNSEL SALDIRI    Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal eden kişiye, mağdurun şikayeti üzerine 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası verilecek. Fiilin, vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle işlenmesi durumunda 7 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacak. Bunun eşe karşı işlenmesi halinde ise soruşturma ve kovuşturmanın yapılması mağdurun şikayetine bağlı olacak.     Cinsel saldırı suçunun beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye, kamu görevinin ve hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılarak, bir, iki ve üçüncü derecede kan ve kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye silahla veya birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde bu ceza, yarı oranında artırılacak.     Cinsel saldırı suçunun işlenmesi sırasında mağdurun direncinin kırılmasını sağlayacak ölçünün ötesinde cebir ve şiddet kullanılması durumunda kişi ayrıca kasten yaralama suçundan dolayı cezalandırılacak.     Cinsel saldırı suçunun sonucunda mağdurun beden veya ruh sağlığının bozulması halinde faile 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası verilecek. Suç sonucunda mağdurun ölümü halinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunacak.     ÇOCUKLARIN İSTİSMARI    Çocukların cinsel istismarına da ağır cezalar getiren yasaya göre, çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, 3 yıldan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılacak. Cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacak.     Cinsel istismar üstsoy, ikinci veya üçüncü derecede kan veya kayın hısmı, üvey baba, evlat edinen, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, sağlık hizmeti veren veya koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan diğer kişiler tarafından ya da hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle gerçekleşirse verilecek ceza yarı oranında artırılacak.     REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ    Cebir, tehdit ve hile olmaksızın 15 yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi, mağdurun şikayeti üzerine 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Fail mağdurdan 5 yaş daha büyükse şikayet koşulu aranmaksızın cezası 2 kat artırılacak.     Bir kişiyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında mağdurun şikayeti üzerine 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası istenecek.         HÜRRİYETE KARŞI SUÇLAR     Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla devletçe kurulan veya kamu makamlarının verdiği izne dayalı olarak yürütülen her türlü eğitim ve öğretim faaliyetlerine, öğrencilerin toplu olarak oturdukları bina veya bunların eklentilerine girilmesine veya orada kalınmasına engel olunması halinde bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.     Cebir ve tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla kamu kurumu faaliyetinin yürütülmesine engel olunmasına bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istenecek.       Bir kimseye karşı siyasi partiye üye olma veya olmama, siyasi partilerin faaliyetlerine katılmaya veya katılmamaya, siyasi partiden veya siyasi parti görevinden ayrılmaya, seçim yoluyla gelinen bir kamu görevine aday olmamaya veya seçildiği görevden ayrılmaya zorlamak amacıyla cebir veya tehdit kullanan kişi, bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.     PARTİ FAALİYETİNİ ENGELLEMEYE CEZA    Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla bir siyasi partinin faaliyetinin engellenmesi halinde 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacak. Cebir veya tehdit kullanarak bir kimseyi dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya veya değiştirmeye zorlayan ya da bunları açıklamaktan, yaymaktan men eden kişi bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak.     Dini ibadet ve ayinlerin toplu olarak yapılmasının, cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı bir davranışla engellenmesi halinde aynı ceza verilecek.     Bir kişinin konutuna rızasına aykırı olarak giren veya rızayla girdikten sonra çıkmayan kişiye, mağdurun şikayeti üzerine 6 aydan 2 yıla kadar; hukuka aykırı olarak bir kimsenin üstünü veya eşyasını arayan kamu görevlisi 3 aydan bir yıla kadar hapisle yargılanacak.     SENDİKAL HAKLARIN KULLANILMASINI ENGELLEME        Hukuka aykırı başka bir davranışla iş ve çalışma hürriyetini ihlal eden kişi hakkında ise mağdurun şikayeti üzerine 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istenecek.     Bir kimseye karşı sendikaya üye olmaya veya olmamaya, sendikanın faaliyetlerine katılmaya veya katılmamaya, sendikadan veya sendika yönetimindeki görevinden ayrılmaya zorlamak amacıyla cebir veya tehdit kullanan kimse hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacak.     Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla sendikanın faaliyetlerinin engellenmesi bir yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.     Dilekçe hakkının kullanılmasını engelleyenler hakkında 6 aya kadar hapis cezası istenecek.      AYRIMCILIK    “Ayrımcılık” suçunu, Anayasa'nın 10. maddesinin birinci fıkrasına göre düzenleyen yasaya göre,, “dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım yaparak” kimi eylemlerde bulunanlar bir yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılacak.     Sırf huzur ve sükununu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla; telefon edilmesi, gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması halinde, mağdurun şikayeti üzerine faile 3 aydan bir yıla kadar hapis cezası verilecek.     Kişiler arasındaki haberleşmenin hukuka aykırı olarak engellenmesi halinde 6 aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezası hükmolunacak.     Kamu kurumları arasındaki haberleşmeyi hukuka aykırı olarak engelleyen kişiye bir yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.     Her türlü basın ve yayın organının yayınının hukuka aykırı bir şekilde engellenmesi halinde de bir yıldan 5 yıla kadar hapis öngörülüyor.     HAKARET    Hakaret, 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılacak. Hakaret suçunun, “Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı, dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatleri açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı ve kişinin dinine göre kutsal sayılan değerlere yönelik” işlenmesi halinde cezanın alt sınırı bir yıldan az olamayacak. Hakaretin alenen işlenmesi durumunda ceza altıda bir, basın ve yayın yoluyla işlenmesi durumunda da üçte bir oranında artırılacak.      Bir kimsenin öldükten sonra hatırasına hakaret eden kişi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis ve adli para cezası ile cezalandırılacak.     Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen hariç, hakaret suçunun soruşturulması ve kovuşturulması mağdurun şikayetine bağlı olacak. Mağdur, şikayet etmeden önce ölürse veya suç ölmüş olan kişinin hatırasına karşı işlenmişse, ölenin ikinci dereceye kadar üstsoy ve altsoyu, eş veya kardeşleri tarafından şikayette bulunulabilecek.     ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ      Kişiler arasında haberleşmenin gizliliğini ihlal eden kimse, 6 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezasına çarptırılacak. Gizliliğin haberleşmenin kaydı yoluyla ihlal edilmesi durumunda bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.     Kişiler arasında aleni olmayan konuşmaları, taraflardan birinin rızası olmaksızın bir dinleme aletiyle izleyen ve bunları ses cihazıyla kaydeden kişi hakkında 2 aydan 6 aya kadar hapis cezası istenecek.     Katıldığı aleni olmayan bir söyleşiyi, diğer katılanların onayı olmadan ses alma cihazı ile kayda alan kişi 6 aya kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılacak.     Bu suçları işleyerek elde edildiği bilinen bilgilerden yarar sağlayan veya bunları başkalarına veren veya diğer kişilerin bilgi edinmelerini sağlayan kişi, 6 aydan 2 yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak.      Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istenecek, gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması yoluyla ihlali durumunda cezanın alt sınırı bir yıldan az olmayacak.     KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI     Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye 6 aydan 3 yıla kadar hapis; kişilerin siyasi, felsefi veya dini görüşlerine, ırki kökenlerine, hukuka aykırı olarak ahlaki eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin bilgileri kişisel veri olarak kaydeden kimse hakkında da aynı ceza ile; kişisel verileri hukuka aykırı olarak başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi ise bir yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.    Kişisel verilerin kaydedilmesi, verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi veya verileri yok etme hariç bu suçların soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olacak.KAPKAÇ SUÇU NİTELİKLİ HIRSIZLIK SAYILIYORKapkaç suçunu nitelikli hırsızlık sayarak 7 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.    Yasaya göre, başkasına ait taşınır malı kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak amacıyla bulunduğu yerden alan kimseye bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.     Ekonomik değer taşıyan her türlü enerji, “taşınır mal” sayılacak. Nitelikli hırsızlık suçunun elektrik enerjisi hakkında işlenmesi halinde ise cezası, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis olacak.     “Nitelikli hırsızlık” kapsamına alınan kapkaç suçunun cezası 3 yıldan 7 yıla kadar hapis olacak. Beden ve ruh sağlığını korumayacak durumda olanlardan kapkaç yapanlara ceza üçte bir oranında artırılarak uygulanacak.      Hırsızlık suçunun; sıvı veya gaz halindeki enerji hakkında ve bunların nakline, işlenmesine, depolanmasına ait tesislerde işleyenler 3-7 yıl arasında hapis cezasıyla cezalandırılacak. Bu suç örgüt halinde işlenirse 15 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezasına hükmolunacak.     Hırsızlık suçu gece işlenirse ceza, üçte bir oranında artırılacak.    Hırsızlık suçunun konusunu oluşturan malın değerinin azlığı nedeniyle verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi ceza verilmekten de vazgeçilecek. Hırsızlık suçu; bir malın geçici bir süre kullanılmasından sonra iade edilmek üzere işlenmesi halinde ceza yarı oranına kadar indirilecek.    Hırsızlık suçunun ağır ve acil bir ihtiyacı karşılamak amacıyla işlenmesi durumunda olayın özelliğine göre verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi ceza verilmeyebilecek.     YAĞMA VE DOLANDIRICILIK     Yağma suçunun cezası 6 yıldan 10 yıla kadar, nitelikli yağmanın suçu ise 10 yıldan 15 yıla kadar hapis olacak. Kişinin bir hukuki ilişkiye dayanan alacağını tahsil amacıyla tehdit veya cebir kullanılması halinde, ancak tehdit ve kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanacak. Beden ve ruh sağlığını koruyamayacak durumda olanlara karşı yağma da “nitelikli yağma” kapsamında cezalandırılacak.      Başkasının malına zarar veren kişiye 4 aydan 3 yıla kadar hapis veya adli para cezası verilecek; mala zarar vermenin nitelikli haller içine girmesi durumunda ceza bir yıldan 6 yıla kadar hapis olacak.     İbadethane ve mezarlıklara zarar veren, bir yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Bu yerleri kirletenlere 3 aydan bir yıla kadar ceza öngören yasaya göre suçun dini inanışı benimseyen kesimi tahkir için işlenmesi halinde ceza üçte bir oranında artırılacak.     Hakkı olmayan yere tecavüz edenlere 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.     Belirli bir şekilde zilyedliği kendisine devredilen mal üzerinde amaç dışı tasarrufta bulunan veya devir olgusunu inkar edenlere şikayet üzerine 6 aydan 2 yıla kadar hapis öngörülüyor. Bu suçun meslek, sanat, ticaret veya hizmet ilişkisinin ya da başkasının mallarını idare etmek yetkisinin gereği olarak tevdi ve teslim edilmiş eşya hakkında işlenmesi halinde bir yıldan 7 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezası hükmolunacak.        Dolandırıcılık yapanlara bir yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilecek. Bu suçun dini inanç ve duyguların istismarı, kamu kurum ve kuruluşlarının zarara uğraması, bilişim sisteminin kullanılması, sigorta bedelinin almak amacıyla işlenmesi halinde bu ceza 2 yıldan 7 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası hükmolunacak.     HİLELİ İFLAS    Malvarlığını eksiltmeye yönelik hileli tasarruflarda bulunan kişi, bu hileli tasarruflardan önce veya sonra iflasa karar verilmiş olması halinde 3 yıldan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.     Tacir olmanın gerekli kıldığı dikkat ve özenin gösterilmemesi dolayısıyla iflasa sebebiyet veren kişi, iflasa karar vermiş olması halinde 2 aydan bir yıla kadar hapisle yargılanacak.     Otomatik aletler aracılığıyla sunulan ve bedeli ödendiği takdirde yararlanılabilen bir hizmetten ödeme yapmadan yararlanan kişiye, 2 aydan 6 aya kadar hapis veya adli para cezası verilecek. Şifreli ve şifresiz yayınlardan sahibinin rızası olmadan yararlanan kişi, 6 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezasına çarptırılacak.     Şirket veya kooperatifler hakkında yanlış bilgi verenlere, 6 aydan 3 yıla kadar hapis veya bin güne kadar para cezası uygulanacak.     Bir suçun işlenmesiyle elde edilen eşyayı satan alan veya kabul eden kişi hakkında 6 aydan 3 yıla kadar ve bin güne kadar adli para cezası istenecek.     Bir hukuki ilişkiye dayalı olarak elde ettiği eşyanın, esasında suç işlemek suretiyle veya suç işlemek dolayısıyla elde edildiğini öğrenmesine rağmen, suçu takibe yetkili makamlara vakit geçirmeden bildirimde bulunmayan kişiye 6 aya kadar hapis veya adli para cezası verilecek.     ETKİN PİŞMANLIK    Hırsızlık, mala zarar verme, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık ve karşılıksız yararlanma suçları tamamlanmasına karşın hakkında kovuşturma açılmadan etkin pişmanlık gösterenlerin cezası üçte birden üçte ikiye kadar indirilecek. Yağma suçunda ise cezada altıda birden üçte bire kadar indirim yapılacak.     Kısmen geri verme veya tazmin halinde etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanabilmesi için mağdurun rızası aranacak.     GENEL GÜVENLİĞİN TEHLİKEYE SOKULMASI    Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokan kişiye 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek. Yangın, bina çökmesi, toprak kayması, çığ düşmesi, sel veya taşkın tehlikesine neden olan, silahla ateş eden veya patlayıcı madde kullanan kişi hakkında da 3 aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezası uygulanacak.      Bir başkasını, sağlığını bozma amacıyla radyasyona tabi tutan kişi 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Atom enerjisini serbest bırakarak patlamaya ve bu suretle bir başkasının hayatını, sağlığını, malvarlığını önemli ölçüde tehlikeye uğratmaya sebebiyet veren kişi hakkında 5 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istenecek.     Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması, el değiştirilmesi, imal, ihraç ve ithal edilmesi durumunda 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacak.      Akıl hastası üzerindeki bakım ve gözetim yükümlülüğünü, başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlike oluşturabilecek şekilde ihmal eden kişiye 6 aya kadar hapis ve adli para cezası verilecek.     TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA        İnşaat ve yıkım faaliyeti sırasında insan hayatı veya beden bütünlüğü açısından gerekli tedbirleri almayan kişi hakkında 3 aydan bir yıla kadar hapis, gözetimi altındaki hayvanı başkalarının sağlığı ve hayatı için tehlike oluşturacak şekilde ihmal eden kişi hakkında da 6 aya kadar hapis cezasına hükmolunacak.     Herkesin gelip geçtiği yerlerde yapılmakta olan işlerden veya bırakılan eşyadan doğan tehlikeyi önlemek için gerekli işaret ve engelleri koymayan, konulmuş olan işaret veya engelleri kaldıran ya da bunların yerini değiştiren kişiye, 2 aydan 6 aya kadar hapis ve adli para cezası verilecek.     Kara, deniz, hava ve demiryolu ulaşımının güven içinde akışını sağlamak için konulan her türlü işareti değiştiren, kullanamaz hale getiren ve konuldukları yerden kaldırarak başkalarının hayatını ve malvarlığını tehlikeye atan kişi, bir yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.     Alkol ve uyuşturucu madde etkisiyle veya başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olmasına rağmen araç kullanan kişi, 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.     Deniz, hava veya demiryolu ulaşımında başkaları için tehlike oluşturan kişi için de 3 aydan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.         ÇEVREYE VERİLEN ZARAR    Çevreye zarar verecek şekilde atık veya artıkları toprağa, suya veya havaya kasten bırakan kişi hakkında 6 aydan 2 yıla kadar, atık ve artıkları izinsiz olarak ülkeye sokan kişi hakkında ise bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istenecek.     Başka bir kimsenin sağlığının zarar görmesine neden olacak şekilde gürültü yapan kişi, 2 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezasına çarptırılacak.     GECEKONDU YAPTIRANA AĞIR CEZA     Yapı ruhsat müsaadesi alınmadan veya ruhsata aykırı bina yapan veya yaptıran kişi, bir yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.       Yapı ruhsat müsaadesi olmadan başlatılan inşaatlar dolayısıyla kurulan şantiyelere elektrik, su veya telefon bağlantısı yapılmasına müsaade eden kişi de aynı cezaya çarptırılacak.     Yapı kullanma izni alınmamış binalarda herhangi bir sınayi faaliyetinin icrasına müsaade eden kişi hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacak.     Kişinin ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak yaptırdığı binaya imar plan ve ruhsatına uygun hale getirmesi durumunda kamu davası açılamayacak, açılmış olan kamu davası düşecek, mahkum olunan ceza bütün sonuçlarıyla ortadan kalkacak.       UYUŞTURUCU      Uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine ağır cezalar getirildi. Kullanmak için uyuşturucu madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi hakkında, bir yıldan 2 yıla kadar hapis cezası istenecek. Kendisi için uyuşturucu madde üreten kişi için de aynı ceza talep edilecek.     Uyuşturucu madde kullanan kişi hakkında “Denetimli serbestliğe” hükmolunacak. Bu süre, bir yıldan 3 yıla kadar olacak. Kişi, denetimli serbestlik ve tedavisi için gerekli yükümlülükleri yerine getirirse hapis cezası verilmeyecek.      Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız ve ruhsata aykırı olarak imal eden, ülkeye sokan veya ihraç eden kişi, 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası ve 20 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılacak.    Uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkasına veren, parasız devreden, nakleden, depolayan, kazanç amacıyla satın alan hakkında 5 yıldan 15 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar hapis talep edilecek.     Uyuşturucu maddenin eroin, kokain ve esrar olması halinde ceza yarı oranında artırılacak.     Uyuşturucu veya uyarıcı etkisi doğurmamakla birlikte uyuşturucu madde üretiminde kullanılan, ithal ve imali resmi makamların iznine bağlı olan maddeyi ülkeye sokan, imal eden, satan, satın alan, nakleden, depolayan veya ihraç eden kişi 4 yıldan az olmamak üzere hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası istemiyle yargılanacak.     Bu suçlar doktor, veteriner, kimyager, eczacı, laborant, diş hekimi, dişçi, sağlık memuru, ebe, hemşire, hastabakıcı, ilaç ticareti ile uğraşan kişiler tarafından işlenirse ceza yarı oranında artırılacak.     Uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım ve malzeme sağlayan, kullanılması ve yakalanmasını zorlaştırıcı önlemleri alan, kullanma yöntemleri konusunda başkalarına bilgi veren kişiler hakkında 4 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istenecek. Bu suçun sağlık personeli ve ilaç ticareti yapan kişiler eliyle yapılması halinde ceza yarı oranında artırılacak.     Uyuşturucu madde imal eden ve ticaretini yapan kişi yetkili makamlara haber verirse ve verdiği bilgi uyuşturucu ve uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yararsa, bu kişi hakkında ceza istenmeyecek. Kişi, verdiği bilgilerle yetkili makamlara yardım ederse ceza dörtte bir oranında indirilecek.     Uyuşturucu madde kullanan kişi, soruşturma başlamadan yetkililere haber verir ve tedavi olmak istediğini söylerse hakkında ceza istenmeyecek.     İçerisinde zehir bulunan ve üretilmesi, bulundurulması veya satılması izne bağlı olan maddeyi izinsiz olarak üreten, bulunduran, satan veya nakleden kişi, 2 aydan bir yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.     Sağlık için tehlike oluşturabilecek maddeleri çocuklara, akıl hastalarına veya uçucu madde kullananlara veren veya tüketimine sunan kişi 6 aydan bir yıla kadar hapisle cezalandırılacak. Bulaşıcı hastalıklara ilişkin önlemlere aykırı davranan kişi hakkında 2 aydan bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunacak.     USULSÜZ ÖLÜ GÖMÜLMESİ    Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kişinin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına ilişkin tedbirlere uymayanlar 2 aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.     Ölü gömülmesine ayrılan yerlerden başka yerlere ölü gömen veya gömdüren kişi hakkında ise 6 aya kadar hapis cezası istenecek.     SAHTECİLİK    Parada sahtecilik yapanlara 2 yıldan 12 yıla kadar hapis, kıymetli damgada sahtecilik yapanlara da bir yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek. Cumhurbaşkanlığı, TBMM Başkanlığı ve Başbakanlık tarafından kullanılan mührü sahte olarak üreten veya kullanan kişi hakkında 2 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası istenecek.     Resmi belgede sahtecilik yapmanın cezası 2 yıldan 5 yıla kadar hapis, özel belgede sahteciliğin cezası ise bir yıldan 3 yıla kadar hapis olarak uygulanacak. HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA ALENEN TAHRİK ETMEKHalkın farklı özelliklere sahip bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimseye “açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması” durumunda bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesini hükme bağlıyor.    Yasaya göre, halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak amacıyla, hayat sağlık, vücut veya cinsel dokunulmazlık ya da malvarlığı bakımından alenen tehditte bulunan kişi hakkında 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edilecek.     Suç işlemek için alenen tahrikte bulunan kişi 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Halkın bir kısmını diğer bir kısmına karşı silahlandırarak birbirini öldürmeye tahrik eden kişi hakkında 15 yıldan 24 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacak.     Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına mahkum edilecek.     Halkın bir kesimini sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılayan kişi hakkında 6 aydan bir yıla kadar hapis cezası istenecek.     Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılayan kişi, fiilin kamu barışını bozmaya elverişli olması durumunda 6 aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.     Halkı kanunlara uymamaya alenen tahrik eden kişi, tahrikin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.     GÖREVDE DİN HİZMETLERİNİ KÖTÜYE KULLANMA     Görev sırasında din hizmetlerinin kötüye kullanılmasını düzenleyen madde de, halen yürürlükte olan TCK'nın 241. ve 242. maddeleri birleştirilerek yeniden düzenlendi. Buna göre, imam, hatip, vaiz, rahip, haham gibi dini reislerden biri vazifesini ifa sırasında alenen hükümet idaresini ve devlet kanunlarını ve hükümet icraatını takbih ve tezyif ederse bir aydan bir yıla kadar hapis ve adli para cezasıyla cezalandırılacak veya bunlardan birine hükmolunacak.     Bu kişilerden biri bu sıfatından istifade hükümet idaresini ve kanun ve nizam ve emirlerini ve dairlerden birine ait olan vazife ve salahiyeti takbih ve tezyife veya halkı kanunlara yahut hükümet emirlerini icraya veya memurun memuriyetin vazifesi icrasına karşı itaatsizliğe tahrik ve teşvik edecek olursa 3 aydan 2 yıla kadar hapse ve adli para cezasına ve müebbeden veya muvakkaten bilfiil o vazifeyi icradan ve onun menfaat ve aidatını almaktan yoksun bırakmaya hükmolunacak.     671 Sayılı Şapka İktisası Hakkında Kanun, 1353 Sayılı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun'un koyduğu yasaklara veya hükümlere aykırı hareket edenlere 2 aydan 6 aya kadar hapis cezası verilecek.      SUÇ İŞLEMEK İÇİN ÖRGÜT KURMAK    Suç işlemek amacıyla örgüt kuranlar veya yönetenler, örgütün, yapısı, sahip bulunduğu üye sayısı ile araç ve gereç bakımından amaç suçları işlemeye elverişli olması halinde 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına mahkum edilecek. Örgütün varlığı için üye sayısının en az 3 olması gerekecek.     Suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olanlar bir yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılacak, örgütün silahlı olması halinde ceza dörtte birinden yarısına kadar artırılacak.     Örgütün faaliyeti içerisinde suç işlenmesi halinde ayrıca bu suçlardan dolayı ceza verilecek. Örgüt yöneticileri, örgüt faaliyeti içerisinde işlenen tüm suçlardan dolayı fail olarak cezalandırılacak.     Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kimse ayrıca örgüte üye olmak suçundan dolayı mahkum edilecek. Örgüt içerisinde hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişi de örgüt üyesi gibi cezalandırılacak.     Örgütün veya amacının propagandasını yapan kişi, bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.                 UÇAK KAÇIRMAK    Cebir ve tehdit kullanarak ya da hileyle hava ulaşım aracının hareket etmesini engelleyen veya bu aracı gitmekte olduğu yerden başka yere götüren kişi hakkında 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istenecek.     Kara ulaşım aracının hareket etmesini engelleyen, bu aracı hareket halindeyken durduran ya da başka bir yere götüren kişi hakkında bir yıldan 3 yıla kadar; aynı suçun deniz ve demiryolu aracı olması durumunda ise 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngörüldü.      MÜSTEHCENLİK     Alenen cinsel ilişkide bulunan veya teşhircilik yapan kişi, 6 aydan bir yıla kadar hapisle cezalandırılacak.         Bir çocuğa müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünleri veren, bunların içeriğini gösteren, okuyan, okutan veya dinleten; bunların içeriklerini çocukların girebileceği veya görebileceği yerlerde ya da alenen gösteren, görülebilecek şekilde sergileyen, okuyan, okutan, söyleyen, söyleten; bu ürünleri içeriğine vakıf olunabilecek şekilde satışa veya kiraya arzeden; bu ürünleri satışına mahsus alışveriş yerleri dışında satan veya kiraya veren; bu ürünleri sair mal veya hizmet satışları yanında veya dolayısıyla bedelsiz olarak veren veya dağıtan, reklamını yapan kişi hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis ve adli para cezası istenecek.     Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yoluyla yayınlayan veya yayınlamasına aracılık eden kişi 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılacak.     Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin üretiminde çocukları kullanan kişiye, 5 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilecek. Bu ürünleri ülkeye sokan, çoğaltan, satışa arzeden, satan, nakleden, depolayan, başkalarının kullanımına sunan veya bulunduran kişi, bir yıldan 4 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılacak.     Şiddet kullanılarak, hayvanlarla, ölmüş insan bedeni üzerinde veya doğal olmayan yoldan yapılan cinsel davranışlara ilişkin yazı, ses ve görüntü içeren ürünleri üreten, ülkeye sokan, satışa arzeden, satan, nakleden, depolayan, başkalarının kullanımına sunan veya bulunduran kişi de bir yıldan 4 yıla kadar hapisle yargılanacak.     Bu ürünlerin içeriğini basın ve yayın yoluyla yayınlayan veya yayınlanmasına aracılık eden ya da çocukların ulaşmasını sağlayan kişi ise 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.     Bu düzenleme, bilimsel eserler ile çocukların pornografide kullanılması hariç olmak üzere sanatsal ve edebi eserler için uygulanmayacak.     FUHUŞ    Çocukların fuhuşa teşvik edilmesine de ağır yaptırımlar getirildi. Çocuğu fuhuşa teşvik eden, bunu kolaylaştıran kişiye 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilecek. Bu suçun işlenişine yönelik hazırlık hareketleri de “tamamlanmış suç” gibi cezalandırılacak.     Bir kimseyi fuhuşa teşvik eden ve bunu kolaylaştıran kimseye 2 yıldan 4 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezası verilecek. Fuhuşa sürüklenen kişinin kazancından yararlanılarak kısmen veya tamamen geçimin sağlanması da fuhuşa teşvik sayılacak. Fuhuş amacıyla ülkeye insan sokan ve ülke dışına insan çıkaran da aynı cezayı alacak.     Fuhuşa sürüklenen kişi tedavi ve terapiye tabi tutulacak.     DİLENCİLİK    Kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan kişi hakkında bir yıla kadar hapis cezası istenecek. Çocukların kumar oynaması için yer ve imkan sağlayan kişi hakkında verilecek ceza, bir katı oranında artırılacak.     Çocukları beden veya ruh bakımından kendini idare edemeyecek durumda bulunan kimseleri dilencilikte araç olarak kullanan kişi, bir yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılacak. Bu suç 3. derece kan veya kayın hısımları ya da eş tarafından işlenirse, verilecek ceza yarı oranında artırılacak.    BİRDEN ÇOK EVLİLİK      Birden çok evlilik, hileli evlenme veya dinsel törenle evlenen kişi hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacak.     Aralarında evlenme olmaksızın, evlenmenin dinsel törenini yaptıranlar hakkında 2 aydan 6 aya kadar hapis cezası verilmesi yasada aynen korundu.     ÇOCUĞUNU DÖVEN ANNE VE BABAYA DA CEZA     Sağlık kurumundaki bir çocuğun başka bir çocukla karışmasına neden olan kişi hakkında bir yıla kadar hapis cezası istenecek.     Aynı konutta birlikte yaşadığı kişilerden birine karşı kötü muamele yapan kimse, 2 aydan bir yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.     İdaresi altında bulunan veya büyütmek, okutmak, bakmak, korumak veya bir meslek veya sanat öğretmekle yükümlü olduğu kişi üzerinde disiplin yetkisini kötüye kullanan kimseye, bir yıla kadar hapis cezası verilecek.     Aile hukukundan doğan bakım, eğitim, destek olma yükümlüğünü yerine getirmeyen kişi, şikayet üzerine, bir yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.     Hamile olduğunu bildiği eşini veya sürekli birlikte yaşadığı ve kendisinden gebe kalmış olduğunu bildiği evli olmayan bir kadını çaresiz durumda terk eden kimse hakkında 3 aydan bir yıla kadar hapis cezası istenecek.      Velayet hakları kaldırılmış olsa da itiyadı sarhoşluk, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin kullanılması ya da onur kırıcı tavır ve hareketler sonucu maddi ve manevi özen noksanlığı nedeniyle çocukların ahlaki, güvenlik ve sağlığını ağır şekilde tehlikeye sokan anne veya baba, 3 aydan bir yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.     İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA   Kamu kurum veya kuruluşları adına yapılan mal veya hizmet alım veya satımlarına ya da kiralamalarına ilişkin ihalelere fesat karıştıran kişi hakkında 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istenecek.     İhaleye fesat karıştırma sonucunda ilgili kamu kurumu veya kuruluşu açısından bir zarar meydana gelmiş olması halinde ceza yarı oranında artırılacak.      Belli bir mal veya hizmeti satmaktan kaçınarak kamu için acil bir ihtiyacın ortaya çıkmasına neden olan kişi, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.     TEFECİLİK    “Tefecilik” suçunu da yeniden düzenleyen yasaya göre, kazanç elde etmek amacıyla başkasına ödünç para verenlere 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilecek.      Cebir veya tehditle bir kimseyi sınai veya ticari bir sırrı açıklamaya mecbur kılanlar ise 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak.      SAHTE KREDİ KARTI KULLANIMI     Bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına hukuka aykırı olarak giren veya orada kalmaya devam eden kimseye bir yıla kadar hapis veya adli para cezası verilecek. Bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yokolur veya değişirse 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacak.     Bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen veya bozan kimseye bir yıldan 5 yıla; sisteme hukuka aykırı şekilde veri yerleştiren, varolan verileri başka yere gönderen, erişilmez kılan, değiştiren, yokeden kimse hakkında ise 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istenecek.     Bu suçun, bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurumu veya kuruluşuna ait bilişim sistemi üzerinde işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılacak.     Sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kartını kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlayan kişi, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.        ZİMMET VE İRTİKAP      Görevi nedeniyle zilyedliği kendisine devredilmiş olan veya koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu malı kendisinin veya başkasının zimmetine geçiren kamu görevlisi, 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak.     Zimmet suçunun konusunu oluşturan malın değerinin azlığı nedeniyle verilecek ceza, üçte birden yarıya kadar indirilecek.       Görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu yolda vaatte bulunulmasına bir kimseyi icbar eden kamu görevlisi, 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle yargılanacak.     Zimmet ve irtikap suçunun işlenmesine kasten göz yuman denetimle yükümlü kamu görevlisi, işlenen suçun faili olarak sorumlu tutulacak. Denetim görevini ihmal ederek zimmet veya irtikap suçunun işlenmesine imkan sağlayan kamu görevlisi hakkında 3 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istenecek.        RÜŞVET     Rüşvet alan veya bu konuda diğer bir kişiyle anlaşmaya varan kamu görevlisine 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilecek.     Rüşvet veren kişi de kamu görevlisi gibi cezalandırılacak. Rüşvet konusunda anlaşmaya varılması halinde suç tamamlanmış gibi cezaya hükmolunacak.     Rüşvet alan veya bu konuda anlaşmaya varan kişinin, yargı görevi yapan, hakem, bilirkişi, noter veya yeminli mali müşavir olması halinde verilecek bu ceza üçte birden yarısına kadar artırılacak.      GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA      Zor kullanma yetkisine sahip kamu görevlisinin, görevini yaptığı sırada, kişilere karşı görevinin gerektirdiği ölçünün dışında kuvvet kullanması halinde kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanacak.      Görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız kazanç sağlayan kamu görevlisi, bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak.     Görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir kazanç sağlayan kamu görevlisi hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istenecek.     Yürüttüğü görevin sağladığı nüfuzdan yararlanarak bir başkasına mal veya hizmet satmaya çalışan kamu görevlisi, 6 aya kadar hapis veya adli para cezasına çarptırılacak.     Kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla cebir veya tehdit kullanan kişi, 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Suçun yargı görevini yapan kişilere karşı işlenmesi halinde bu ceza, 2 yıldan 4 yıla kadar hapis olacak. Sıfatı veya görevi, meslek veya sanatı gereği vakıf olduğu ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi ve belgeleri etkisiz kişilere veren veya ifşa eden kişi, şikayet üzerine, bir yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılacak. Bu hüküm, fenni keşif ve sınai uygulamaya ilişkin bilgiler için de uygulanacak. KANUNA AYKIRI EĞİTİM KURUMU AÇANLARKanuna aykırı eğitim kurumu açanlara, bunları çalıştıranlara ve kanuna aykırı olduğunu bildiği halde buralarda öğretmenlik yapanlara ceza öngörülüyor.    Yasaya göre, bu kişilere 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Bu yerler kapatılacak.    Kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla cebir veya tehdit kullanan kişi hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istenecek. Suçun yargı mensuplarına karşı işlenmesi durumunda ceza 2 yıldan 4 yıla kadar hapis olarak uygulanacak. Suçun, silahla ya da varolan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanarak işlenmesi halinde ceza yarı oranında artırılacak.     Kamu görevine ait araç ve gereçlerin bir suçun işlenmesi sırasında kullanılması halinde, verilecek ceza üçte bir oranında artırılacak.       Yetkili makamlara ihbar veya şikayette bulunarak ya da basın ve yayın yoluyla, işlenmediğini bildiği halde hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasına ya da idari bir yaptırım uygulanmasını sağlamak için bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat eden kişi hakkında bir yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istenecek.     Hukuka aykırı bir fiil nedeniyle başlatılan bir soruşturma kapsamında tanık dinlemeye yetkili kişi veya kurul önünde gerçeğe aykırı olarak tanıklık yapan kişi hakkında 4 aydan bir yıla kadar hapis cezası istenecek.     YALAN YERE YEMİNYalan yere yemin etmenin cezası bir yıldan 5 yıla kadar hapis; gerçeğe aykırı bilirkişilik ve tercümanlık yapılmasının cezası bir yıldan 3 yıla kadar hapis olarak düzenlendi.     İşlenmekte olan bir suçu yetkili makamlara bildirmeyen kişi bir yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.     Kamu adına soruşturma ve kovuşturmayı gerektiren bir suçun işlendiğini göreviyle bağlantılı olarak öğrenip de yetkili makamlara bildirmeyi ihmal eden ve bunda gecikme gösteren kamu görevlisi 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.       Görevini yaptığı sırada bir suçun işlendiği yönünde belirti ile karşılaşmasına rağmen durumu yetkili makamlara bildirmeyen veya bu konuda gecikme gösteren sağlık mesleği mensubu hakkında bir yıla kadar hapis cezası istenecek.     Gerçeğin meydana çıkmasını engellemek amacıyla bir suçun delillerini yok eden, silen, gizleyen, değiştiren veya bozan kişi 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Bu suçun kamu görevlisi tarafından göreviyle bağlantılı olması halinde ceza, yarı oranında artırılacak.        SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI          Alt sınırı bir yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren bir suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini yurtdışına çıkaran veya bunların gayrımeşru kaynağını gizlemek ve meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak amacıyla, çeşitli işlemlere tabi tutan kişi 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılacak.      Suç işleyen bir kişiye araştırma, yakalanma, tutuklanma veya hükmün infazından kurtulması için imkan sağlayan kişi, 6 aydan 5 yıla kadar hapisle yargılanacak. Bu suç kamu görevlisi tarafından işlenirse verilecek ceza yarı oranında artırılacak. Ayrıca, suçun üstsoy, altsoy, eş, kardeş veya diğer suç ortağı tarafından işlenmesi durumunda cezaya hükmolunacak.     GİZLİLİĞİN İHLALİ    Hakkında tutuklama kararı verilmiş olan veya hükümlü bir kişinin bulunduğu yeri bildiği halde yetkili makamlara bildirmeyen kişi, bir yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.     Soruşturmanın gizliliğini alenen ihlal eden kişi bir yıldan 3 yıla kadar hapis, soruşturma ve kovuşturma evresinde kişilerin suçlu olarak damgalanmalarını sağlayacak şekilde görüntülerinin yayımlanması durumunda 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istenecek.     Soruşturma ve kovuşturma işlemleri arasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alan veya nakleden kişi hakkında 6 aya kadar hapis cezası istenecek.     Bir olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma veya kovuşturma kesin hükümle sonuçlanıncaya kadar savcı, hakim, mahkeme, bilirkişi veya tanıkları etkilemek amacıyla alenen sözlü veya yazılı beyanda bulunan kişi hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacak.     Yetkili hakim ve savcı kararı olmaksızın, kişiyi genital muayeneye gönderen veya bunu yapan fail hakkında 3 aydan bir yıla kadar hapis cezası istenecek.     ADİL YARGILAMAYI ETKİLEME    Bir olayla ilgili olarak soruşturma veya kovuşturma kesin hükümle sonuçlanıncaya kadar savcı, hakim, mahkeme, bilirkişi veya tanıkları etkilemek amacıyla alenen sözlü veya yazılı beyanda bulunan kişi hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacak. Bu suçun basın ve yayın yoluyla işlenmesi halinde ceza yarı oranında artırılacak.     Kendisini, bir hükümlünün veya tutuklunun yerine koyarak ceza infaz kurumuna veya tutukevine giren kimseye 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek.         Tutukevinden, ceza infaz kurumundan veya gözaltında bulunduğu görevlilerin elinden kaçan tutuklu veya hükümlü hakkında 6 aydan bir yıla kadar hapis cezası uygulanacak.     Kısa süreli hapis cezasının özel infaz şekillerinin gereklerine uymayan hükümlüler hakkında uygulanması öngörülen hücre hapsi cezası da bir aydan 2 aya kadar hapis cezası olarak benimsendi.     Gözaltına alınan veya tutuklunun kaçmasını sağlayan kişi, bir yıldan 3 yıla kadar hapisle yargılanacak.     Hükümlünün kaçmasını sağlayan kişi, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.        İnfaz kurumuna veya tutukevine silah, uyuşturucu madde veya elektronik haberleşme aracı sokan veya bulunduran kişi 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle yargılanacak.     Tutuklu ve hükümlü, suçun konusunu oluşturan eşyayı kimden ve ne suretle elde ettiği konusunda bilgi verirse verilecek ceza yarı oranında indirilecek.     Hükümlü ve tutuklulara tanınan hakların kullanmalarını engelleyenlere bir yıldan 3 yıla kadar, hükümlü ve tutukluların beslenmesini engelleyenler hakkında 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası verilecek.     Hükümlü ve tutukluların açlık grevine veya ölüm orucuna teşvik veya ikna edilmeleri ya da bu yolda kendilerine talimat verilmesi  beslenmenin engeli sayılacak.     Hükümlü ve tutukluların toplu olarak ayaklanması halinde her biri hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Hükümlü ve tutukluların sayısı 3'ten fazla değilse, bu suçtan dolayı ceza verilmeyecek.        DEVLETE KARŞI SUÇLAR    Cumhurbaşkanı'na hakaret eden kişi hakkında, bir yıldan 4 yıla kadar hapis cezası verilecek.     Türk bayrağını yırtarak, yakarak veya sair surette ve alenen aşağılayan kişi bir yıldan 3 yıla kadar hapis, İstiklal Marşı'nı alenen aşağılayan kişi 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak.     Türklüğü, Cumhuriyeti veya TBMM'yi alenen aşağılayan kişi, 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, devletin yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılayan kişi, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.     Türklüğü aşağılamanın yabancı bir ülkede bir Türk vatandaşı tarafından işlenmesi halinde verilecek ceza üçte bir oranında artırılacak.     Eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmayacak.    DEVLETİN BİRLİĞİ VE ÜLKE BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZMA    Devletin topraklarının tamamını veya bir kısmını yabancı bir devletin egemenliği altına koymak, devletin birliğinin bozmak, devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmak, devletin bağımsızlığın zayıflatmak amacına yönelik elverişli bir fiil işleyen kimseye, idam yerine konan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilecek.     Temel milli yararlara karşı fiillerde bulunmak maksadıyla veya bu nedenle, yabancı kuruluşlardan doğrudan veya dolaylı olarak kendisi veya başkası için maddi yarar sağlayanlara, 3 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezası verilecek.     Türkiye'nin savaş halinde olduğu devlete, savaşta Türkiye devletinin aleyhine kullanabileceği her türlü eşyayı karşılıklı veya karşılıksız veya doğrudan veya dolaylı olarak veren kişiler için 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenecek. Bu hüküm, Türkiye'de oturan yabancılar hakkında da uygulanacak.     ANAYASA'YI İHLAL       Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya başka bir düzen getirmeye veya düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs edenler için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası uygulanacak.     Cebir ve şiddet kullanarak TBMM'nin ortadan kaldırılması veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemek durumunda da ağırlaştırılmış müebbet cezası uygulanacak. Aynı hüküm hükümete yönelik suçlarda da uygulanacak.        CUMHURBAŞKANINA SUİKAST    Cumhurbaşkanı'na suikastte bulunan kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası öngörülürken, bu fiile teşebbüs edilmesi durumunda bile suç tamamlanmış gibi sayılacak.     Hükümete karşı silahlı isyanı tahrik eden kişiler için 15 yıldan 25 yıla kadar ceza öngörülürken, isyanı idare eden kişiler için de ağırlaştırılmış müebbet cezası verilebilecek.     HALKI ASKERLİKTEN SOĞUTMA          Halkı askerlikten soğutmaya yönelik etkinlikte veya teşvikte bulunanlara veya propaganda yapanlara 6 aydan 2 yıla kadar ceza verilecek. Bu fiilin basın ve yayın yoluyla işlenmesi durumunda ceza, yarısı oranında artırılacak.     Devletin güvenliğine ve anayasal düzenin işlemesine karşı suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kuran ve yöneten kişi hakkında 10 yıldan 15 yıla, bu örgüte üye olanlar hakkında ise 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istenecek.     Devletin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri temin eden kişi hakkında 3 yıldan 8 yıla, bu bilgileri siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin eden kimse ise 15 yıldan 20 yıla kadar hapse hükmolunacak.     Yabancı bir devletin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgileri diğer bir yabancı devlet lehine siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin eden vatandaş veya bunu Türkiye'de temin etmiş bulunan yabancıya ise bir yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istenecek.     Askeri yasak bölgelere gizlice veya hileyle giren kişi 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Suçun savaş sırasında işlenmesi halinde ceza 3 yıldan 8 yıla kadar uygulanacak. Yetkili makamların açıklanmasını yasakladığı ve niteliği açısından gizli kalması gereken bilgileri temin eden kimse hakkında bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istenecek.     Yabancı devletlerden birinin başkanına karşı suç işleyen kişiye verilecek ceza, sekizde bir oranında artırılacak. Yabancı devlet bayrağına hakaret eden kimse 3 aydan bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunacak.     1 NİSAN 2005'TE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK        Yapı ruhsatı alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapan veya yaptırana, yapı ruhsatı alınmadan başlatılan inşaatlara elektrik, su veya telefon bağlantısı yapan ya da hizmetlerden yararlanılmasına  müsaade edenlere 5 yıla kadar hapis cezası verilmesini içeren madde, yasanın yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.        Çevrenin kasten kirletilmesi halinde 6 aydan 2 yıla; çevrenin taksirle kirletilmesi durumunda 2 aydan bir yıla kadar hapis cezası verilmesini içeren düzenlemeler, yasadan 2 yıl sonra yürürlüğe girecek.     Yasanın diğer hükümleri ise 1 Nisan 2005 tarihinde yürürlüğe girecek.
False