GeriGündem Yeni TCK neler getiriyor
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Yeni TCK neler getiriyor

Abone Olgoogle-news

Türk Ceza Kanunu (TCK), 78 yıl aradan sonra değişiyor.Tasarı'nın TBMM Genel Kurulu'nun yeni yasama yılında ele alınarak yasalaştırılması planlanıyor. TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilen tasarıda; ceza kanununun amacı, kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzeni ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemek olarak tanımlanıyor. Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemeyecek ve güvenlik tedbiri uygulanamayacak. İdarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza konulamayacak. Kanunların suç ve ceza içeren hükümlerinin uygulanmasında kıyas yapılamayacak. Suç ve ceza içeren hükümler, kıyasa yol açacak biçimde geniş yorumlanamayacak. Suç işleyen kişi hakkında işlenen fiilin ağırlığıyla orantılı ceza ve güvenlik tedbiri verilecek. Ceza Kanunu'nun uygulanmasında kişiler arasında ırk, dil, din, mezhep, milliyet, renk, cinsiyet veya diğer fikir yahut düşünceler, felsefi inanç, milli veya sosyal köken, doğum, ekonomik ve diğer toplumsal konumlar yönünden ayrım yapılamayacak ve kimseye ayrıcalık tanınmayacak. Ceza kanunlarını bilmemek mazeret sayılamayacak. Ancak, sakınamayacağı bir hata nedeniyle kanunu bilmediği için meşru sanarak bir suç işleyen kimse cezaen sorumlu olmayacak.Suçlarda ''etkin pişmanlık'' getiriliyor. Suçtan dolayı pişman olan, suçun ve bunun sonucunda doğacak zararın oluşmasını önleyen, suçlunun yakalanmasına yardım eden kişiye ceza verilmeyecek. Yabancı ülkede işlediği suçtan dolayı yabancı ülkede hakkında hüküm verilmiş olan kişi, Türkiye'de yeniden yargılanacak. Bir Türk vatandaşı, Türk kanunlarına göre aşağı sınırı 1 yıldan az olmayan hapis cezası gerektiren bir suçu yabancı ülkede işlediği ve kendisi Türkiye'de bulunduğu takdirde, bu suçtan dolayı yabancı ülkede hüküm verilmemiş olması ve kovuşturulabilirliğin bulunması koşuluyla Türk kanunlarına göre cezalandırılacak. ''İşkence ve çevrenin kasten kirletilmesi cezaları'', vatandaş veya yabancı tarafından yabancı ülkede işlenmesi durumunda Türk yasalarının uygulanacağı suçlar arasına girdi.Irkı, dini, vatandaşlığı, belli bir sosyal gruba mensubiyeti, görüşleri nedeniyle kovuşturulacağına veya cezalandırılacağına ya da işkence ve kötü muameleye maruz kalacağına dair kuvvetli şüphe sebeplerinin bulunması halinde, suç işleyen kişi hakkındaki iade talebi kabul edilmeyecek.''OLASI KAST''Suçun oluşması, kastın varlığına bağlı olacak. Kast, ''suç tipindeki unsurların bilerek ve isteyerek gerçekleşmesi'' olarak tanımlanıyor.''Olası kast'' da TCK'ya giriyor. Olası kast, kişinin suç tipindeki unsurların gerçekleşebileceğini öngörmesine rağmen hareket etmesi halinde söz konusu olacak. Bu halde, ağırlaşmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda müebbet hapis cezasına, müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda 20 yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunacak, diğer suçlarda ise temel ceza üçte birden yarısına kadar indirilebilecek.Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirlediği hallerde cezalandırılacak. Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen sonucunun öngörülmeyerek gerçekleştirilmesi olarak tanımlandı. Taksirle işlenen suçtan dolayı verilecek ceza, failin kusuruna göre belirlenecek. Birden fazla kişinin taksirle işlediği suçlarda, herkes kendi kusurundan sorumlu olacak. Her failin cezası, kusuruna göre ayrı ayrı belirlenecek. ''HAKSIZ TAHRİK'' İNDİRİMİKamuoyunda, ''töre'' veya ''namus cinayeti'' olarak adlandırılan akraba içi öldürme suçlarında uygulanan haksız tahrik indirimi uygulaması değiştirildi. Buna göre, ''haksız tahrik'' için haksız bir fiilin varlığı aranacak. Haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında suç işleyen kimseye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine 18 yıldan 24 yıla kadar, müebbet hapis cezası yerine de 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası verilecek. Diğer durumlarda, verilecek cezanın dörtte birinden dörtte üçüne kadarı indirilecek.CEZA SORUMLULUĞUSuçu işlediği sırada 12 yaşını doldurmamış olan çocukların ceza sorumluluğu olmayacak. Bu kişiler hakkında ceza kovuşturması yapılmayacak. Ancak çocuklara özgü güvenlik tedbirleri uygulanacak. Suçun işlenmesinde bir başkasını araç olarak kullanan kişi de fail olarak sorumlu tutulacak. Kusur yeteneği olmayanları veya çocukları suçun işlenmesinde araç olarak kullanan kişinin cezası, üçte birden yarısına kadar artırılacak. Başkasını suça azmettiren kişi, işlenen suçun cezasıyla cezalandırılacak. Çocukların suça azmettirilmesinde cezanın artırılması için altsoy ve üstsoy ilişkisi aranmayacak. Suça iştirak için kasten ve hukuka aykırı işlenmiş bir fiilin varlığı yeterli olacak, suçun işlenişine katılan her kişi kendi kusurlu fiiline göre ceza alacak. KISA SÜRELİ HAPİS CEZALARI ERTELENECEKİdam yerine öngörülen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, hükümlünün hayatı boyunca devam edecek, sıkı güvenlik rejimine göre çekilecek. Müebbet hapis cezası ise hükümlünün hayatı boyunca sürecek. Kısa süreli hapis cezaları adli para cezasına, mağdurun veya kamunun uğradığı zararın giderilmesine, cezanın yarısından bir katına kadar süreyle belli yerlere gitmekten veya belirli etkinlikten yasaklanmaya, ilgili ehliyet ve ruhsat belgelerinin belirli sürelerle geri alınmasına, kamuya yararlı bir işte çalıştırılmaya çevrilebilecek. Taksirli suçlardan dolayı hükmolunan hapis cezası uzun süreli de olsa adli para cezasına çevrilebilecek, ancak bu hüküm, bilinçli taksir suçlarında uygulanmayacak. İşlediği suçtan dolayı 2 yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkum olunan kişinin cezası ertelenebilecek. Kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetin sonucu olarak bir kamu görevini üstlenme, seçme ve seçilme ehliyeti ve diğer siyasi haklardan, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti yönetici ve denetçisi olma gibi belirli haklardan yoksun bırakılacak. Suçun işlenmesi ile elde edilen veya suçun konusunu oluşturan ya da suçun işlenmesi için sağlanan maddi menfaatler ile bunların değerlendirilmesi veya dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan ekonomik kazançların müsaderesine karar verilebilecek. Suç işleyen çocuklara ve akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirleri alınabilecek. İNDİRİM NEDENLERİFail yararına cezayı hafifletecek takdiri nedenlerin varlığı halinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine müebbet hapis, müebbet hapis cezası yerine 25 yıl hapis cezası verilecek. Failin geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri, takdiri indirim nedeni olacak. Kamuoyunda bir kişiyi öldüren ile birden fazla kişiyi öldürenin aynı cezaya çarptırılması nedeniyle eleştiri konusu olan ''cezaların içtimaı'', TCK'dan çıkarıldı. Bununla, birden fazla müebbet hapis cezası alanın cezalarının ayrı ayrı infaz edilmesine imkan tanındı. Genel af halinde kamu davası düşecek ve hükmolunan cezalar bütün sonuçları ile birlikte ortadan kalkacak. Özel af ile hapis cezasının infaz kurumunda çektirilmesine son verilebilecek veya infaz kurumunda çektirilecek süresi kısaltılabilecek ya da adli para cezasına çevrilebilecek. Cezaya bağlı olan veya hükümde belirtilen hak yoksunlukları, özel affa rağmen etkisini sürdürecek. TÖRE CİNAYETLERİKasten adam öldürme suçunu işleyen kimse müebbet hapis cezasıyla cezalandırılacak. Kasten insan öldürmenin suçu, tasarlayarak; canavarca hisle veya eziyet çektirerek; yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya da nükleer, biyolojik veya kimyasal maddeler kullanılmak suretiyle; üstsoy ya da altsoydan birine ya da eş veya kardeşe, 18 yaşından küçüğe, fizik ve ruhsal açıdan kendisini savunamayacak durumda bulanan kişiye karşı ve kan gütme saikiyle işlenmesi halinde ise kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilecek. Nitelikli adam öldürme halleri arasında sayılan töre saikiyle işlenen cinayetlerde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenecek. İhmal sebebiyle kasten insan öldürmenin cezası da ağırlaştırıldı. Belli bir yükümlülüğün ihmaliyle ölüme neden olan kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine 20 yıldan 25 yıla kadar, müebbet hapis cezası yerine 15 yıldan 20 yıla kadar, diğer hallerde ise 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacak.EVLİLİK DIŞI ÇOCUĞUNU ÖLDÜREN ANNEEvlilik dışı çocuğu öldüren annenin cezası indirilmeyecek, aksine insan öldürme suçundan ceza alacak.Evlilik dışı doğan çocuğunu öldüren annenin ceza indiriminden yararlanmasını içeren madde, verilen bir önergeyle tasarı metninden çıkarıldı. Buna göre, evlilik dışı doğan bebeğini öldüren annenin cezası indirilmeyecek, aksine insan öldürme suçundan yargılanacak. Başkasını intihara azmettiren, teşvik eden, başkasının intihar kararını kuvvetlendiren ya da başkasının intiharına herhangi bir şekilde yardım eden kişi hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.İNSAN ÜZERİNDE DENEY YAPMAK YASAKİnsan üzerinde bilimsel deney yapan kişi hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istenecek. İnsan üzerinde yapılan rızaya dayalı bilimsel deneyin ceza sorumluluğu gerektirmemesi, çeşitli kriterlere dayandırılıyor.Çocuklar üzerinde bilimsel deney yapılabilmesi için, bu deneyin mutlaka çocuklar üzerinde yapılması ile çocukların ve anne babasının rızası koşulu aranacak. Hasta üzerinde rızası olmaksızın tedavi amaçlı denemede bulunan kişi 1 yıla kadar hapisle cezalandırılacak. Ancak bilinen tıbbi yöntemlerin uygulanmasının sonuç vermeyeceği anlaşılırsa, kişi üzerinde yapılan rızaya dayalı bilimsel yöntemlere uygun tedavi amaçlı deneme, ceza sorumluluğu gerektirmeyecek. ORGAN VE DOKU TİCARETİHukuken geçerli rızaya dayalı olmaksızın kişiden organ alan kimse, 5 yıldan 9 yıla kadar hapse çarptırılacak. Suç konusu doku olursa, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacak. Belli bir çıkar karşılığı hukuka aykırı olarak ölüden organ veya doku alan kimse, 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Organ veya doku satın alan, satan, satılmasına aracılık eden kişi de 5 yıldan 9 yıla kadar hapisle yargılanacak. Organ veya doku teminine yönelik ilan veya reklam veren veya yayınlayan kişi hakkında 1 yıla kadar hapis cezası istenecek. Organ veya dokularını satan kişinin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak hakkında verilecek cezada indirim yapılabilecek veya ceza verilmeyebilecek.İŞKENCEYE AĞIR CEZAİşkence yapan kamu görevlisi hakkında 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istenecek. İşkence suçunun kasten ihmali durumunda suçu işleyen kamu görevlisi gibi cezalandırılacak.Yaşı veya hastalığı nedeniyle kendini idare edemeyecek durumda olan ve bu nedenle koruma ve gözetim yükümlülüğü altında bulunan bir kimseyi kendi haline terk eden kişi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Terk dolayısıyla mağdur bir hastalığa yakalanmışsa kasten yaralama, ölmüşse ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası uygulanacak. Soykırım, insanlığa karşı suçlar, insan ticareti ve göçmen kaçakçılığı da Tasarı'da düzenlendi. Tasarı'ya göre, yaşı, hastalığı ve yaralanması dolayısıyla ya da başka herhangi bir nedenle kendini idare edemeyecek durumda olan kimseye hal ve koşulların elverdiği ölçüde yardım etmeyen ya da durumu ilgili makamlara bildirmeyen kişilere, 1 yıla kadar hapis ve adli para cezası verilecek. Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi dolayısıyla kişinin ölmesi durumunda, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Bu durumda, trafik kazası veya başka nedenlerle yaralanmış kişileri yetkililere bildirmeyen kişiler cezalandırılacak.KÜRTAJ SÜRESİ KORUNDUTasarıda, kürtaj süresi 10 hafta olarak korundu. Rızası olmaksızın bir kadının çocuğunu düşürten kişi, 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Tıbbi zorunluluk bulunmadığı halde, rızaya dayalı olsa bile, gebelik süresi 10 haftadan fazla olan bir kadının çocuğunu düşürten kişi, 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. Bu durumda, çocuğun düşürülmesine rıza gösteren kadın hakkında 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası verilecek. Rızaya dayalı olsa bile gebelik süresi 10 haftayı doldurmamış olan bir kadının çocuğunun yetkili olmayan bir kişi tarafından düşürtülmesi halinde 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacak. TECAVÜZLE HAMİLE KALINMASIKadının mağduru olduğu bir suç sonucu (tecavüz) gebe kalması halinde, süresi 20 haftadan fazla olmamak ve kadının rızası alınmak koşuluyla gebeliği sona erdirenlere ceza verilmeyecek. Ancak, bunun için gebeliğin uzman hekimler tarafından hastane ortamında sona erdirilmesi zorunlu tutulacak. Gebelik süresi 10 haftadan fazla olan kadının çocuğunu isteyerek düşürmesi halinde 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması öngörülüyor. Bir erkek veya kadını rızası olmaksızın kısırlaştıranlara 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası verilmesini düzenliyor. CİNSEL SALDIRICinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal eden kişiye, mağdurun şikayeti üzerine, 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası verilecek. Fiilin, vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle işlenmesi durumunda 7 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacak. Bunun eşe karşı işlenmesi halinde ise soruşturma ve kovuşturmanın yapılması mağdurunu şikayetine bağlı olacak.Cinsel saldırı suçunun beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye, kamu görevinin ve hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılarak, bir iki ve üçüncü derecede kan ve kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye, silahla veya birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde bu ceza, yarı oranında artırılacak. Cinsel saldırı suçunun işlenmesi sırasında mağdurun direncinin kırılmasını sağlayacak ölçünün ötesinde cebir ve şiddet kullanılması durumunda kişi ayrıca kasten yaralama suçundan dolayı cezalandırılacak. Cinsel saldırı suçunun sonucunda mağdurun beden veya ruh sağlığının bozulması halinde faile 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası verilecek. Suç sonucunda mağdurun ölümü halinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunacak. ÇOCUKLARIN İSTİSMARITasarıyla, çocukların cinsel istismarına ağır cezalar getiriliyor. Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, 3 yıldan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılacak. Cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacak. Cinsel istismarın üstsoy, ikinci veya üçüncü derecede kan veya kayın hısmı, üvey baba, evlat edinen, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, sağlık hizmeti veren veya koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan diğer kişiler tarafından ya da hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle gerçekleşirse, verilecek ceza yarı oranında artırılacak. REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİCebir, tehdit ve hile olmaksızın 15 yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi, mağdurun şikayeti üzerine, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Fail mağdurdan 5 yaş daha büyükse, şikayet koşulu aranmaksızın cezası 2 kat artırılacak. Bir kişiye cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında mağdurun şikayeti üzerine 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına veya adli para cezasına çarptırılacak. HÜRRİYETE KARŞI SUÇLARCebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla devletçe kurulan veya kamu makamlarının verdiği izne dayalı olarak yürütülen her türlü eğitim ve öğretim faaliyetlerine, öğrencilerin toplu olarak oturdukları bina veya bunların eklentilerine girilmesine veya orada kalınmasına engel olunması halinde 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.Cebir ve tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla kamu kurumu faaliyetinin yürütülmesine engel olunmasına 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istenecek. Bir kimseye karşı siyasi partiye üye olma veya olmama, siyasi partilerin faaliyetlerine katılmaya veya katılmamaya, siyasi partiden veya siyasi parti görevinden ayrılmaya, seçim yoluyla gelinen bir kamu görevine aday olmamaya veya seçildiği görevden ayrılmaya zorlamak amacıyla cebir veya tehdit kullanan kişi, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla bir siyasi partinin faaliyetlerinin engellenmesi halinde 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacak. Cebir veya tehdit kullanarak bir kimseyi dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya veya değiştirmeye zorlayan ya da bunları açıklamaktan, yaymaktan meneden kişi 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak. Dini ibadet ve ayinlerin toplu olarak yapılmasının, cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı bir davranışla engellenmesi halinde aynı ceza verilecek. Bir kişinin konutuna rızasına aykırı olarak giren veya rızayla girdikten sonra çıkmayan kişiye, mağdurun şikayeti üzerine 6 aydan 2 yıla kadar; hukuka aykırı olarak bir kimsenin üstünü veya eşyasını arayan kamu görevlisi 3 aydan 1 yıla kadar hapisle yargılanacak.SENDİKAL HAKLARIN KULLANILMASINI ENGELLEMEHukuka aykırı başka bir davranışla iş ve çalışma hürriyetini ihlal eden kişi hakkında ise mağdurun şikayeti üzerine 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istenecek. Bir kimseye karşı sendikaya üye olmaya veya olmamaya, sendikanın faaliyetlerine katılmaya veya katılmamaya, sendikadan veya sendika yönetimindeki görevinden ayrılmaya zorlamak amacıyla cebir veya tehdit kullanan kimse hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacak. Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla sendikanın faaliyetlerinin engellenmesi 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cazalandırılacak. Dilekçe hakkının kulanılmasını engelleyenler hakkında 6 aya kadar hapis cezası istenecek. AYRIMCILIK''Ayırımcılık'' suçu, Anayasa'nın 10. maddesinin birinci fıkrasına göre düzenlendi. Buna göre,, ''dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım yaparak'' kimi eylemlerde bulunanlar 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılacak.HAKARETHakaret suçunun cezası 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası olarak düzenlendi. Hakaret suçunun kişinin mensup olduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle işlenmesi halinde cezanın alt sınırı 1 yıldan az olmayacak. Bir kimsenin öldükten sonra hatırasına hakaret eden kişi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis ve adli para cezası ile cezalandırılacak. Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen hariç, hakaret suçunun soruşturulması ve kovuşturulması mağdurun şikayetine bağlı olacak. Mağdur, şikayet etmeden önce ölürse veya suç ölmüş olan kişinin hatırasına karşı işlenmişse, ölenin ikinci dereceye kadar üstsoy ve altsoyu, eş veya kardeşleri tarafından şikayette bulunulabilecek.ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİKişiler arasında haberleşmenin gizliliğini ihlal eden kimse, 6 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezasına çarptırılacak. Bu gizlilik ihlali haberleşme içeriklerinin kaydı suretiyle gerçekleşirse 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacak.Kişiler arasında aleni olmayan konuşmaları, taraflardan birinin rızası olmaksızın bir dinleme aletiyle izleyen ve bunları ses cihazıyla kaydeden kişi hakkında 2 aydan 6 aya kadar hapis cezası istenecek. Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istenecek, gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlal edilmesi halinde cezanın alt sınırı 1 yıldan az olmayacak. Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye 6 aydan 3 yıla kadar hapis; kişilerin siyasi, felsefi veya dini görüşlerine, ırki kökenlerine, hukuka aykırı olarak ahlaki eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin bilgileri kişisel veri olarak kaydeden kimse hakkında da aynı ceza; kişisel verileri hukuka aykırı olarak başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi ise 1 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.Kişisel verilerin kaydedilmesi, verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi veya verileri yok etme, şikayete bağlı suç olmayacak. HIRSIZLIKBir başkasına ait taşınır malı kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak amacıyla bulunduğu yerden alan kimseye 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Ekonomik değer taşıyan her türlü enerji, ''taşınır mal'' sayılacak. Nitelikli hırsızlık suçunun elektrik enerjisi hakkında işlenmesi halinde ise cezası, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis olacak. Kapkaç suçu, ''nitelikli hırsızlık'' kapsamına alınarak, cezası 3 yıldan 7 yıla kadar hapis olarak belirlendi. Hırsızlık suçunun sıvı veya gaz halindeki enerji hakkında ve bunların nakline, işlenmesine, depolanmasına ait tesislerde işlenmesi halinde aynı ceza uygulanacak. Bu suç örgüt halinde işlenirse 15 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezasına hükomolunacak. Hırsızlık suçunun gece işlenmesinde verilecek ceza, üçte bir oranında artırılacak. Hırsızlık suçunun konusunu oluşturan malın değerinin azlığı nedeniyle verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi ceza verilmekten de vazgeçilecek. Hırsızlık suçu; bir malın geçici bir süre kullanılmasından sonra iade edilmek üzere işlenmesi halinde ceza yarı oranına kadar indirilecek.Hırsızlık suçunun ağır ve acil bir ihtiyacı karşılamak amacıyla işlenmesi durumunda olayın özelliğine göre verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi ceza verilmeyebilecek.YAĞMA VE DOLANDIRICILIKYağma suçunun cezası 6 yıldan 10 yıla kadar, nitelikli yağmanın suçu ise 10 yıldan 15 yıla kadar hapis olacak. Kişinin bir hukuki ilişkiye dayanan alacağını tahsil amacıyla tehdit veya cebir kullanılması halinde, ancak tehdit ve kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanacak. Başkasının malına zarar veren kişiye 4 aydan 3 yıla kadar hapis veya adli para cezası; mala zarar vermenin nitelikli haller içine girmesi durumunda ceza 1 yıldan 6 yıla kadar hapis olacak.İbadethane ve mezarlıklara zarar veren, 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Dolandırıcılığın suçu 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası, bu suçun dini inanç ve duyguların istismarı, kamu kurum ve kuruluşlarının zarara uğraması, bilişim sisteminin kullanılması, sigorta bedelinin almak amacıyla işlenmesi halinde bu ceza 2 yıldan 7 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası hükmolunacak. HİLELİ İFLASMalvarlığını eksiltmeye yönelik hileli tasarruflarda bulunan kişi, bu hileli tasarruflardan önce veya sonra iflasa karar verilmiş olması halinde 3 yıldan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.Tacir olmanın gerekli kıldığı dikkat ve özenin gösterilmemesi dolayısıyla iflasa sebebiyet veren kişi, iflasa karar vermiş olması halinde 2 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılacak. Otomatik aletler aracılığıyla sunulan ve bedeli ödendiği takdirde yararlanılabilen bir hizmetten ödeme yapmadan yararlanan kişi 2 aydan 6 aya kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılacak. Şifreli ve şifresiz yayınlardan sahibinin rızası olmadan yararlanan kişi, 6 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası istenecek. Bir suçun işlenmesiyle elde edilen eşyayı satan alan veya kabul eden kişi hakkında 6 aydan 3 yıla kadar ve bin güne kadar adli para cezası istenecek.GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASITasarı'ya göre, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması halinde kişiye 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek. Yangın, bina çökmesi, toprak kayması, çığ düşmesi, sel veya taşkın tehlikesine neden olan kişi hakkında da 3 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası öngörülüyor. Bir başkasını, sağlığını bozma amacıyla radyasyona tabi tutan kişi 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Atom enerjisini serbest bırakarak patlamaya ve bu suretle bir başkasının hayatını, sağlığını, malvarlığını önemli ölçüde tehlikeye uğratmaya sebebiyet veren kişi hakkında 5 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istenecek. Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması ve el değiştirilmesi durumunda 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacak. Akıl hastası üzerindeki bakım ve gözetim yükümlülüğünü, başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlike oluşturabilecek şekilde ihmal eden kişi hakkında 6 aya kadar hapis ve adli para cezasına istenecek. İnşaat ve yıkım faaliyeti sırasında insan hayatı veya beden bütünlüğü açısından gerekli tedbirleri almayan kişi hakkında 3 aydan 1 yıla kadar hapis, gözetimi altındaki hayvanı başkalarının sağlığı ve hayatı için tehlike oluşturacak şekilde ihmal eden kişi hakkında da 6 aya kadar hapis cezasına hükmolunacak. Kara, deniz, hava ve demiryolu ulaşımının güven içinde akışını sağlamak için konulan her türlü işareti değiştiren, kullanamaz hale getiren ve konuldukları yerden kaldırarak başkalarının hayatını ve malvarlığını tehlikeye atan kişi 1 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılacak. Alkol ve uyuşturucu madde etkisiyle veya başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olmasına rağmen araç kullanan kişi, 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.Deniz, hava veya demiryolu ulaşımında başkaları için tehlike oluşturan kişi için de 3 aydan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. ÇEVRENİN KİRLETİLMESİÇevreye zarar verecek şekilde atık veya artıkları toprağa; suya veya havaya kasten bırakan kişi hakkında 6 aydan 2 yıla kadar; atık ve artıkları izinsiz olarak ülkeye sokan kişi hakkında ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istenecek. Başka bir kimsenin sağlığının zarar görmesine neden olacak şekilde gürültü yapan kişi, 2 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezasına çarptırılacak. GECEKONDU YAPTIRANA AĞIR CEZAYapı ruhsatı alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapan veya yaptıran kişi 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılacak. Yapı ruhsatı alınmadan başlatılan inşaatlar dolayısıyla kurulan şantiyelere elektrik, su veya telefon bağlantısı yapan ya da bu hizmetlerden yararlanılmasına izin veren kişi de aynı cezaya çarptırılacak. Yapı kullanma izni alınmamış binalara elektrik, su, telefon; veya gaz bağlantısı yapan veya bu hizmetlerden yararlanılmasına izin veren kişi hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacak. Yapı kullanma izni alınmadan binalarda herhangi bir sınai veya ticari faaliyetin icrasına izin veren kişi 1 yıldan 3 yıla kadar cezasıyla yargılanacak. UYUŞTURUCUUyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine karşı ağır cezalar getiriliyor. Kullanmak için uyuşturucu madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi hakkında, 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası istenecek. Kendisi için uyuşturucu madde üreten kişi için de aynı ceza talep edilecek. Uyuşturucu madde kullanan kişi hakkında ''denetimli serbestliğe'' hükmolunacak. Bu süre, 1 yıldan 3 yıla kadar olacak. Kişi, denetimli serbestlik ve tedavisi için gerekli yükümlülükleri yerine getirirse hapis cezası infaz edilmeyecek. Ama bundan vazgeçerse verilen ceza uygulanacak.Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız ve ruhsata aykırı olarak imal eden, ülkeye sokan veya ihraç eden kişi, 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası ve 20 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılacak.Uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkasına veren, parasız devreden, nakleden, depolayan, kazanç amacıyla satın alan hakkında 5 yıldan 15 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar hapis talep edilecek. Uyuşturucu maddenin eroin, kokain ve esrar olması halinde ceza yarı oranında artırılacak. Uyuşturucu veya uyarıcı etkisi doğurmamakla birlikte uyuşturucu madde üretiminde kullanılan, ithal ve imali resmi makamların iznine bağlı olan maddeyi ülkeye sokan, imal eden, satan, satın alan, nakleden, depolayan veya ihraç eden kişi 4 yıldan az olmamak üzere hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası istemiyle yargılanacak. Bu suçlar doktor, veteriner, kimyager, eczacı, laborant, diş hekimi, dişçi, sağlık memuru, ebe, hemşire, hastabakıcı, ilaç ticareti ile uğraşan kişiler tarafından işlenirse ceza yarı oranında artırılacak. Uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım ve malzeme sağlayan, kullanılması ve yakalanmasını zorlaştırıcı önlemleri alan, kullanma yöntemleri konusunda başkalarına bilgi veren kişiler hakkında 4 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istenecek. Bu suçun sağlık personeli ve ilaç ticareti yapan kişiler eliyle yapılması halinde ceza yarı oranında artırılacak. Uyuşturucu madde imal eden ve ticaretini yapan kişi yetkili makamlara haber verirse ve verdiği bilgi uyuşturucu ve uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yararsa, bu kişi hakkında ceza istenmeyecek. Kişi, verdiği bilgilerle yetkili makamlara yardım ederse ceza dörtte bir oranında indirilecek. Uyuşturucu madde kullanan kişi, soruşturma başlamadan yetkililere haber verir ve tedavi olmak istediğini söylerse hakkında ceza istenmeyecek.BAŞKA YERE ÖLÜ GÖMMEKİçerisinde zehir bulunan ve üretilmesi, bulundurulması veya satılması izne bağlı olan maddeyi izinsiz olarak üreten, bulunduran, satan veya nakleden kişi, 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Sağlık için tehlike oluşturabilecek maddeleri çocuklara, akıl hastalarına veya uçucu madde kullananlara veren veya tüketimine sunan kişi 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.Bulaşıcı hastalıklara ilişkin önlemlere aykırı davranan kişi hakkında 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacak. Ölü gömülmesine ayrılan yerlerden başka yerlere ölü gömen veya gömdüren kişi hakkında ise 6 aya kadar hapis cezası istenecek. SAHTECİLİKParada sahteciliğin cezası 2 yıldan 12 yıla kadar hapis, kıymetli damgada sahteciliğin cezası da 1 yıldan 5 yıla kadar hapis olarak öngörülüyor. Cumhurbaşkanlığı, TBMM Başkanlığı ve Başbakanlık tarafından kullanılan mührü sahte olarak üreten veya kullanan kişi hakkında 2 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası istenecek. Resmi belgede sahtecilik yapmanın cezası 2 yıldan 5 yıla kadar hapis, özel belgede sahteciliğin cezası ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis olarak kabul edildi. SUÇ İŞLEMEYE TAHRİKHalk arasında endişe, korku ve panik yaratmak amacıyla, hayat sağlık, vücut veya cinsel dokunulmazlık ya da malvarlığı bakımından alenen tehditte bulunan kişi hakkında 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edilecek. Suç işlemek için alenen tahrikte bulunan kişi 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Halkın bir kısmını diğer bir kısmına karşı silahlandırarak birbirini öldürmeye tahrik eden kişi hakkında 15 yıldan 24 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacak. Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine kamunun güvenliği için tehlikeli tarzda kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına mahkum edilecek. Halkın bir kesimini sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılayan kişi hakkında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istenecek. Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılayan kişi, fiilin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. İşlenmiş bir suçu veya işlenmiş olduğu suçtan dolayı bir kişiyi alenen öven kişi hakkında 2 yıla kadar hapis; halkı kanunlara uymamaya alenen tahrik eden kişi, tahrikin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde 6 aydan 2 yıla kadar hapis ve adli para cezasına çarptırılacak.İmam, hatip, vaiz, rahip, haham gibi din hizmeti veren kişiler, görevini yerine getirirken devlet idaresini, kanunları veya hükümet icraatlarını alenen kötülerse haklarında 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istenecek. ÖRGÜT İÇİN EN AZ 3 KİŞİSuç işlemek amacıyla örgüt kuranlar veya yönetenler, örgütün, yapısı, sahip bulunduğu üye sayısı ile araç ve gereç bakımından amaç suçları işlemeye elverişli olması halinde 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına mahkum edilecek. Örgütün varlığı için üye sayısının en az 3 olması gerekecek. Suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olanlar 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılacak, örgütün silahlı olması halinde ceza dörtte birinden yarısına kadar artırılacak. Örgütün faaliyeti içerisinde suç işlenmesi halinde ayrıca bu suçlardan dolayı ceza verilecek. Örgüt yöneticileri, örgüt faaliyeti içerisinde işlenen tüm suçlardan dolayı fail olarak cezalandırılacak. Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kimse ayrıca örgüte üye olmak suçundan dolayı mahkum edilecek. Örgüt içerisinde hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişi de örgüt üyesi gibi cezalandırılacak. Örgütün veya amacının propagandasını yapan kişi, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak. Şapka, Türk Harfleri, Giyilmesi Yasak Kisveler Hakkındaki Kanun'un koyduğu yasaklara veya yükümlülüklere aykırı hareket edenler hakkında da 3 aydan 1 yıla kadar cezasına hükmolunacak. UÇAK KAÇIRMAKCebir ve tehdit kullanarak ya da hileyle hava ulaşım aracının hareket etmesini engelleyen veya bu aracı gitmekte olduğu yerden başka yere götüren kişi hakkında 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istenecek. Kara ulaşım aracının hareket etmesini engelleyen, bu aracı hareket halindeyken durduran ya da başka bir yere götürün kişi hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar; aynı suçun deniz ve demiryolu aracı olması durumunda ise 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngörüldü.ÇOCUKLARIN PORNOGRAFİDE KULLANILMASINA AĞIR CEZAAlenen cinsel ilişkide bulunan veya teşhircilik yapan kişi, 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılacak. Bir çocuğa müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünleri veren, bunların içeriğini gösteren, okuyan, okutan veya dinleten; bunların içeriklerini çocukların girebileceği veya görebileceği yerlerde ya da alenen gösteren, görülebilecek şekilde sergileyen, okuyan, okutan, söyleyen, söyleten; bu ürünleri içeriğine vakıf olunabilecek şekilde satışa veya kiraya arzeden; bu ürünleri satışına mahsus alışveriş yerleri dışında satan veya kiraya veren; bu ürünleri sair mal veya hizmet satışları yanında veya dolayısıyla bedelsiz olarak veren veya dağıtan, reklamını yapan kişi hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis ve adli para cezası istenecek. Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yoluyla yayınlayan veya yayınlamasına aracılık eden kişi 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılacak. Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin üretiminde çocukları kullanan kişiye, 5 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilecek. Bu ürünleri ülkeye sokan, çoğaltan, satışa arzeden, satan, nakleden, depolayan, başkalarının kullanımına sunan veya bulunduran kişi, 1 yıldan 4 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılacak. Şiddet kullanılarak, hayvanlarla, ölmüş insan bedeni üzerinde veya doğal olmayan yoldan yapılan cinsel davranışlara ilişkin yazı, ses ve görüntü içeren ürünleri üreten, ülkeye sokan, satışa arzeden, satan, nakleden, depolayan, başkalarının kullanımına sunan veya bulunduran kişi de 1 yıldan 4 yıla kadar hapisle yargılanacak. Bu ürünlerin içeriğini basın ve yayın yoluyla yayınlayan veya yayınlanmasına aracılık eden ya da çocukların ulaşmasını sağlayan kişi ise 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Bu düzenleme, bilimsel eserler ile çocukların pornografide kullanılması hariç olmak üzere sanatsal ve edebi eserler için uygulanmayacak. FUHUŞTasarıyla, çocukların fuhuşa teşvik edilmesine de ağır yaptırımlar getiriliyor. Çocuğu fuhuşa teşvik eden, bunu kolaylaştıran kişiye 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilecek. Bu suçun işlenişine yönelik hazırlık hareketleri de ''tamamlanmış suç'' gibi cezalandırılacak. Bir kimseyi fuhuşa teşvik eden ve bunu kolaylaştıran kimseye 2 yıldan 4 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezası verilecek. Fuhuşa sürüklenen kişinin kazancından yararlanılarak kısmen veya tamamen geçimin sağlanması da fuhuşa teşvik sayılacak. Fuhuş amacıyla ülkeye insan sokan ve ülke dışına insan çıkaran da aynı cezayı alacak. Fuhuşa sürüklenen kişi tedavi ve terapiye tabi tutulacak. DİLENCİLİKKumar oynanması için yer ve imkan sağlayan kişi hakkında 1 yıla kadar hapis cezası istenecek. Çocukların kumar oynaması için yer ve imkan sağlayan kişi hakkında verilecek ceza, bir katı oranında artırılacak. Çocukları beden veya ruh bakımından kendini idare edemeyecek durumda bulunan kimseleri dilencilikte araç olarak kullanan kişi, 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılacak. Bu suç 3. derece kan veya kayın hısımları ya da eş tarafından işlenirse, verilecek ceza yarı oranında artırılacak. DİNSEL TÖRENLE EVLİLİKBirden çok evlilik, hileli evlenme veya dinsel törenle evlenen kişi hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacak. Aralarında evlenme olmaksızın, evlenmenin dinsel törenini yaptıranlar hakkında 2 aydan 6 aya kadar hapis cezası verilmesi hükmü TCK Tasarısı'nda aynen korundu.ÇOCUĞUNU DÖVEN ANNE VE BABAYA DA CEZASağlık kurumundaki bir çocuğu başka bir çocukla karışmasına neden olan kişi hakkında 1 yıla kadar hapis cezası istenecek. Aynı konutta birlikte yaşadığı kişilerden birine karşı kötü muamele yapan kimse, 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. İdaresi altında bulunan veya büyütmek, okutmak, bakmak, korumak veya bir meslek veya sanat öğretmekle yükümlü olduğu kişi üzerinde disiplin yetkisini kötüye kullanan kimseye, 1 yıla kadar hapis cezası verilecek. Aile hukukundan doğan bakım, eğitim, destek olma yükümlüğünü yerine getirmeyen kişi, şikayet üzerine, 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.Hamile olduğunu bildiği eşini veya sürekli birlikte yaşadığı ve kendisinden gebe kalmış olduğunu bildiği evli olmayan bir kadını çaresiz durumda terk eden kimse hakkında 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istenecek. Velayet hakları kaldırılmış olsa da itiyadı sarhoşluk, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin kullanılması ya da onur kırıcı tavır ve hareketler sonucu maddi ve manevi özen noksanlığı nedeniyle çocukların ahlaki, güvenlik ve sağlığını ağır şekilde tehlikeye sokan anne veya baba, 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. İHALEYE FESAT KARIŞTIRMAKamu kurum veya kuruluşları adına yapılan mal veya hizmet alım veya satımlarına ya da kiralamalarına ilişkin ihalelere fesat karıştıran kişi hakkında 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istenecek. İhaleye fesat karıştırma sonucunda ilgili kamu kurumu veya kuruluşu açısından bir zarar meydana gelmiş olması halinde ceza yarı oranında artırılacak. Belli bir mal veya hizmeti satmaktan kaçınarak kamu için acil bir ihtiyacın ortaya çıkmasına neden olan kişi, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. TEFECİLİK''Tefecilik'' suçu da tasarıda yeniden düzenlendi. Buna göre, kazanç elde etmek amacıyla başkasına ödünç para verenlere 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilecek. Cebir veya tehditle bir kimseyi sınai veya ticari bir sırrı açıklamaya mecbur kılanlar ise 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak. SAHTE KREDİ KARTI KULLANANBir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen veya bozan kimseye 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve adli para cezası verilecek. Bu suçun, bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurumu veya kuruluşuna ait bilişim sistemi üzerinde işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılacak. Sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kartını kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlayan kişi, 4 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. ZİMMET VE İRTİKAPGörevi nedeniyle zilyedliği kendisine devredilmiş olan veya koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu malı kendisinin veya başkasının zimmetine geçiren kamu görevlisi, 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak. Zimmet suçunun konusunu oluşturan malın değerinin azlığı nedeniyle verilecek ceza, üçte birden yarıya kadar indirilecek. Görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu yolda vaatte bulunulmasına bir kimseyi icbar eden kamu görevlisi, 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle yargılanacak. Zimmet ve irtikap suçunun işlenmesine kasten göz yuman denetimle yükümlü kamu görevlisi, işlenen suçun faili olarak sorumlu tutulacak. Denetim görevini ihmal ederek zimmet veya irtikap suçunun işlenmesine imkan sağlayan kamu görevlisi hakkında 3 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istenecek. RÜŞVETRüşvet alan veya bu konuda diğer bir kişiyle anlaşmaya varan kamu görevlisi hakkında 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.Rüşvet veren kişi de kamu görevlisi gibi cezalandırılacak. Rüşvet konusunda anlaşmaya varılması halinde suç tamamlanmış gibi cezaya hükmolunacak. Rüşvet alan veya bu konuda anlaşmaya varan kişinin, yargı görevi yapan, hakem, bilirkişi, noter veya yeminli mali müşavir olması halinde verilecek bu ceza üçte birden yarısına kadar artırılacak.GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAZor kullanma yetkisine sahip kamu görevlisinin, görevini yaptığı sırada, kişilere karşı görevinin gerektirdiği ölçünün dışında kuvvet kullanması halinde kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanacak. Görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız kazanç sağlayan kamu görevlisi, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak. Görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir kazanç sağlayan kamu görevlisi hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istenecek. Yürüttüğü görevin sağladığı nüfuzdan yararlanarak bir başkasına mal veya hizmet satmaya çalışan kamu görevlisi, 6 aya kadar hapis veya adli para cezasına çarptırılacak. Kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla cebir veya tehdit kullanan kişi, 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Suçun yargı görevini yapan kişilere karşı işlenmesi halinde bu ceza, 2 yıldan 4 yıla kadar hapis olacak. Sıfatı veya görevi, meslek veya sanatı gereği vakıf olduğu ticarı sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi ve begeleri etkisiz kişilere veren veya ifşa eden kişi, şikayet üzerine, 1 yıdan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılacak. Bu hüküm, fenni keşif ve sınai uygulamaya ilişkin bilgiler için de uygulanacak. KANUNA AYKIRI EĞİTİMKanuna aykırı eğitim kurumu açanlara ve buralarda öğretmenlik yapanlar ile bunları çalıştıranlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Bu yerlerin kapatılmasına da karar verilebilecek. İFTİRA VE YALANCI TANIKYetkili makamlara ihbar veya şikayette bulunarak ya da basın ve yayın yoluyla, işlenmediğini bildiği halde hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasına ya da idari bir yaptırım uygulanmasını sağlamak için bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat eden kişi hakkında 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istenecek. Hukuka aykırı bir fiil nedeniyle başlatılan bir soruşturma kapsamında tanık dinlemeye yetkili kişi veya kurul önünde gerçeğe aykırı olarak tanıklık yapan kişi hakkında 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istenecek. Yalan yere yemin etmenin cezası 1 yıldan 5 yıla kadar hapis; gerçeğe aykırı bilirkişilik ve tercümanlık yapılmasının cezası 1 yıldan 3 yıla kadar hapis olarak düzenlendi. İşlenmekte olan bir suçu yetkili makamlara bildirmeyen kişi 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.Görevini yaptığı sırada bir suçun işlendiği yönünde belirti ile karşılaşmasına rağmen durumu yetkili makamlara bildirmeyen veya bu konuda gecikme gösteren sağlık mesleği mensubu hakkında 1 yıla kadar hapis cezası istenecek. Gerçeğin meydana çıkmasını engellemek amacıyla bir suçun delillerini yok eden, silen, gizleyen, değiştiren veya bozan kişi 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Bu suçun kamu görevlisi tarafından göreviyle bağlantılı olması halinde ceza, yarı oranında artırılacak. SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞIAlt sınırı 1 yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren bir suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini yurt dışına çıkaran veya bunların gayrımeşru kaynağını gizlemek ve meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak amacıyla, çeşitli işlemlere tabi tutan kişi 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılacak. Suç işleyen bir kişiye araştırma, yakalanma, tutuklanma veya hükmün infazından kurtulması için imkan sağlayan kişi, 6 aydan 5 yıla kadar hapisle yargılanacak. Hakkında tutuklama kararı verilmiş olan veya hükümlü bir kişinin bulunduğu yeri bildiği halde yetkili makamlara bildirmeyen kişi, 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Soruşturmanın gizliliğini alenen ihlal eden kişi 1 yıldan 3 yıla kadar hapis, soruşturma ve kovuşturma evresinde kişilerin suçlu olarak damgalanmalarını sağlayacak şekilde görüntülerinin yayımlanması durumunda 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istenecek. Soruşturma ve kovuşturma işlemleri arasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alan veya nakleden kişi hakkında 6 aya kadar hapis cezası istenecek. Bir olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma veya kovuşturma kesin hükümle sonuçlanıncaya kadar savcı, hakim, mahkeme, bilirkişi veya tanıkları etkilemek amacıyla alenen sözlü veya yazılı beyanda bulunan kişi hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacak. GENİTAL MUAYENEYetkili hakim ve savcı kararı olmaksızın, kişinin genital muayeneye gönderilmesi halinde fail hakkında 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istenecek. AÇLIK GREVİ VE ÖLÜM ORUCUNA TEŞVİKBir suçtan dolayı gözaltına alındıktan veya tutuklandıktan sonra kaçan kimse hakkında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istenecek. Gözaltına alınan veya tutuklunun kaçmasını sağlayan kişi, 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle yargılanacak. Hükümlünün kaçmasını sağlayan kişi, çekilecek hapis cezasının süresine göre 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. İnfaz kurumuna veya tutukevine silah, uyuşturucu madde veya elektronik haberleşme aracı sokan veya bulunduran kişi 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle yargılanacak. Tutuklu ve hükümlü, suçun konusunu oluşturan eşyayı kimden ve ne suretle elde ettiği konusunda bilgi verirse verilecek ceza yarı oranında indirilecek. Hükümlü ve tutuklulara tanınan hakları kullanmalarını engelleyenlere 1 yıldan 3 yıla kadar, hükümlü ve tutukluların beslenmesini engelleyenler hakkında 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası verilecek. Hükümlü ve tutukluların açlık grevine veya ölüm orucuna teşvik veya ikna edilmeleri ya da bu yolda kendilerine talimat verilmesi beslenmenin engeli sayılacak.Hükümlü ve tutukluların toplu olarak ayaklanması halinde her biri hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Hükümlü ve tutukluların sayısı 3'ten fazla değilse, bu suçtan dolayı ceza verilmeyecek. DEVLETE KARŞI SUÇLARCumhurbaşkanı'na hakaret eden kişi hakkında, 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası verilecek. Türk bayrağını yırtarak, yakarak veya sair surette ve alenen aşağılayan kişi 1 yıldan 3 yıla kadar hapis, İstiklal Marşı'nı alenen aşağılayan kişi 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak. Türklüğü, Cumhuriyeti veya TBMM'yi alenen aşağılayan kişi, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, devletin yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılayan kişi, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Devletin topraklarının tamamını veya bir kısmını yabancı bir devletin egemenliği altına koymak, devletin birliğinin bozmak, devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmak, devletin bağımsızlığın zayıflatmak amacına yönelik elverişli bir fiil işleyen kimseye, idam yerine konan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilecek. Temel milli yararlara karşı fiillerde bulunmak maksadıyla veya bu nedenle, yabancı kuruluşlardan doğrudan veya dolaylı olarak kendisi veya başkası için yarar sağlayanlara, 3 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezası verilecek.Türkiye'nin savaş halinde olduğu devlete, savaşta Türkiye devletinin aleyhine kullanabileceği her türlü eşyayı karşılıklı veya karşılıksız veya doğrudan veya dolaylı olarak veren kişiler için 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenecek. Bu hüküm, Türkiye'de oturan yabancılar hakkında da uygulanacak. Cebir veya tehdit kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya başka bir düzen getirmeye veya düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs edenler için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası uygulanacak. Cebir veya tehdit kullanılarak TBMM'nin ortadan kaldırılması veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemek durumunda da ağırlaştırılmış müebbet cezası uygulanacak. Aynı hüküm hükümete yönelik suçlarda da uygulanacak. CUMHURBAŞKANINA SUİKASTTE BULUNANLARCumhurbaşkanı'na suikastte bulunan kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası öngörülürken, bu fiile teşebbüs edilmesi durumunda bile suç tamamlanmış gibi sayılacak.Hükümete karşı silahlı isyanı tahrik eden kişiler için 15 yıldan 25 yıla kadar ceza öngörülürken, isyanı idare eden kişiler için de ağırlaştırılmış müebbet cezası verilebilecek. Halkı askerlikten soğutmaya yönelik etkinlikte veya teşvikte bulunanlara veya propaganda yapanlara altı aydan iki yıla kadar ceza verilirken, bu fiilin basın ve yayın yoluyla işlenmesi durumunda ceza, yarısı oranda artırılacak.
False