GeriGündem "Korsana" organize suç cezası
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

"Korsana" organize suç cezası

Abone Olgoogle-news

Korsan yayınla mücadele için bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını öngören yasa tasarısı, TBMM Milli Eğitim Kültür Turizm Gençlik ve Spor Komisyonu'nda kabul edildi. Kitap ile kaset, CD, VCD ve DVD gibi materyallerin sokakta satışına izin verilmemesini öngören tasarıda, korsan yayın faaliyetleri de ''organize suçlar'' kapsamına alınıyor.  Tasarı ile 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi mevcut materyaller ile ileride bulunacak teknik imkanlardan yararlanılarak üretilecek taşıyıcı materyallerin, yetkili mercilerden izin alınmış ve işgal harcı ödenmiş olsa bile sokakta satışının engellenmesi amaçlanıyor.       RÜSUM VERGİSİ BAKANLIK'A     Komisyonda verilen bir önerge ile ''rüsum vergisi'' olarak bilinenve sinema biletlerinden alınan yüzde 10 oranındaki verginin bundan sonra belediyeler tarafından değil, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca toplanması kararlaştırıldı. Toplanan paraların yüzde 75'i sinema sektörünün gelişimi için harcanacak, yüzde 25'i de film gösteriminin yapıldığı yerin belediyelerine verilecek.  Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı'na göre, radyo ve televizyon kuruluşlarınca yayınlanan ve iletilen eser, icra, fonogram ve yapımlar için ödenecek telif hakları da hüküm altına alınıyor.  Buna göre, radyo-televizyon kuruluşları, eser sahipleri, bağlantılı hak sahipleri veya bu kişilerin üyesi oldukları meslek birlikleri ile sözleşme yapacak ve bu sözleşmeyle belirlenen mali hak bedellerini ödemekle yükümlü olacak.  Tasarıyla Sinema, Video ve Müzik Eserleri Denetleme Kurulu'nun oluşumu ve karar alma şekli de değiştirilecek. Kurul, 9 üyeden oluşacak ve 5 üyenin aynı yönde oyuyla karar alınacak.  Tasarı, eserlerin film ve fonogram hak sahipliğinde ispat kolaylığı sağlanması amacıyla eser ve yapımların kayıt ve tescil usullerini de yeniden düzenliyor.  Tasarı, serbest sözleşmeyi esas alan bir sistem ile taraflar arasında uzlaşma sağlanması amacıyla umuma açık mahallerde eser, icra,fonogram, yapım ve yayınların kullanılması veya iletilmesine ilişkin ödemelerin usule bağlanmasını da öngörüyor.       MESLEK BİRLİĞİ KURULMASINA OLANAK SAĞLANIYOR       Tasarıya göre, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası'na uygun olarak düzenlenmiş sözleşmelerle eser veya hak sahibinden mali hakları kullanma yetkilerini devralarak veya eser üzerindeki hakları kullanarak, süreli olmayan yayınları basanlar meslek birliği kurabilecek. Ayrıca tüzel kişiler de eser sahipliği alanında meslek birliği oluşturabilecek.  Tasarı ile meslek birliklerinin yükümlülükleri ve tarife tespitineilişkin esaslar da yeniden düzenlendi. Buna göre, birlikler temsil ettikleri eser, icra, fonogram ve yapımlar ile üyelerine ilişkin tüm bilgileri bakanlığa bildirecek ve ilgili kişilere açık bu bilgileri 3 ayda bir güncelleyecek. Birlikler, üyelerinin haklarının idaresini hakkaniyete uygun koşullarda sağlamak ve elde ettikleri gelirleri dağıtım planlarına uygun olarak hak sahiplerine dağıtmakla yükümlü olacak. Birliklerin hesapları yeminli mali müşavirlerce onaylanacak.  Tarifeler, uluslararası uygulamaların ülkenin koşullarına uyarlanabilirliği göz önünde bulundurularak makul seviyede belirlenecek.  Aynı alanda faaliyet gösteren birlikler tarife tespiti sözleşmesi yapılmasında beraber hareket edebilecek. Aynı alanda birden fazla meslek birliği olduğunda bu birlikler temsil kabiliyetleri ile temsil ettikleri eser, icra, fonogram, yapım ve yayınlara ilişkin kullanım oranlarını bakanlığa bildirmekle yükümlü olacak.  Meslek birlikleri idari ve mali açıdan Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından denetlenecek.       SAHNEYE KONMUŞ ESERLER                 Radyo-televizyon kuruluşları uydu ve kablolu yayın kuruluşları ilemevcut veya ilerde bulunacak teknik imkanlardan yararlanılarak yayın veya iletim yapacak kuruluşlar, yayınlarda yararlanacakları opera, bale, tiyatro ve benzeri sahneye konmuş eserlerle ilgili olarak hak sahiplerinden önceden izin alacaklar.  Bu kuruluşlar sahneye konmuş eserler dışında kalan eser, icra, fonogram ve yapımlar için meslek birlikleri ile sözleşme yaparak izin almak zorunda olacak.  Fikri mülkiyet haklarının korunması ve etkin bir şekilde takibininsağlanması amacıyla fikir ve sanat eserlerinin tespit edilmesi ve çoğaltılmasına ilişkin materyalleri üreten veya bu materyallerin dolum, çoğaltım ve satışına yapan ya da herhangi bir şekilde yayan ve umuma arzeden yerler bakanlıkça sertifikalandırılacak.  Mimari eserler hariç olmak üzere güzel sanat eserlerinin asılları ile özgün eser olduğu kabul edilen kopyalarının koruma süresi içerisinde satılarak el değiştirmesi durumunda, eser sahibi de pay alabilecek. Eserin önceki satış bedeli ile son satış bedeli  arasında açık bir oransızlık varsa satışı gerçekleştirilen bedel farkından uygun bir payı eser sahibine ya da mirasçılarına, bunlar da yoksa ilgili alan meslek birliğine ödeyecek.       AĞIR CEZALAR GELİYOR       Tasarı, yasaya aykırı hareket edenlere ağır cezalar da öngörüyor. Tasarı ile manevi hakların ihlali ile ilgili cezalar  yeniden düzenlenirken yargının takdir yetkisi genişletiliyor.  Buna göre, manevi hakları ihlal eden kişilere 2 yıldan 4 yıla kadar hapis veya 50 milyar liradan 150 milyar liraya kadar ağır para cezası ya da her iki cezanın birlikte verilmesi hükmolunacak.  Sözleşmeye aykırı olarak bir eser veya işlenmelerinin kendi tarafından çoğaltılmış nüshalarını satan veya dağıtanlara 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya 10 milyar liradan 50 milyar liraya kadar ağır para cezası ya da her iki ceza birlikte verilecek.  Hak sahibinin izni olmaksızın bir eseri ve çoğaltılmış nüshalarınısatan kişilere 3 ay ila  2 yıl arasında hapis veya 5-50 milyar lira arasında ağır para cezası ya da her iki ceza birlikte hükmolunacak.  Hak sahibinin izni olmaksızın bir eseri işleyen, çoğaltan, yayan yasal veya yasal olmayan yollardan ülkeye sokan, ticaret konusu yapan,topluma açık yerlerde gösteren veya temsil eden dijital iletim de dahil olmak üzere her çeşit işaret, ses veya görüntü iletimine yarayanaraçlarla yayan veya yayımına aracılık eden kişilere de 2-4 yıl hapis,50-150 lira ağır para cezası veya her iki para cezası birlikte verilecek.       ESERLERİN TIPKI BASIMINI YAPAN VE ÇOĞALTANLARA CEZA                       Kanuna aykırı olarak çoğaltıldığını bildiği veya bilmesi gerektiğibir eserin nüshalarını ticari amaçla elinde bulunduranlar, hakkı ve yetkisi olmadığı halde eser üzerindeki mali hak ve ruhsatı başkasına devreden veya veren ya da herhangi bir tasarruf konusu yapanlar da cezalandırılacak.  Yegane amacı bir bilgisayar programını korumak için uygulanan bir teknik aygıtın geçersiz kılınmasına veya izinsiz ortadan kaldırılmasına yarayan herhangi bir teknik aracı, ticari amaçla elindebulunduran veya dağıtan kişilere 2-4 yıl hapis, 5-150 milyar lira ağırpara cezası ya da her iki ceza birlikte verilecek.  Eser nüshalarının, yapımların ve fonogramların tıpkıbasım ve yayımını yapanlara da 3-6 yıl hapis, 20-200 milyar lira para cezası veya her iki ceza birlikte uygulanacak. Suçun tekrarı üzerine verilen hapis cezası ertelenemeyecek, para cezasına veya tedbire çevrilemeyecek. Öngörülen suçlara unsurları taşıması halinde Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu'nun hükümleri uygulanacak.           KORSAN YAYINLARIN İMHASI       Korsan basım, yayım ve dağıtımı yapılan materyal hakkında mahkeme tarafından bir daha kullanılmamak üzere imha kararı verilebileceği gibi aynen veya vasıfları bozularak hammadde olarak satışı da hükmolunabilecek. Buna ilişkin esaslar yönetmelikle belirlenecek.  Tasarı radyo televizyon kuruluşlarının gerçekleştirdikleri  yayınlar üzerindeki yetkilerini de düzenliyor.  Sözkonusu kuruluşlar; yayınlarının tespit edilmesine diğer yayın organlarınca eş zamanlı, gecikmeli veya yeniden iletimine, uydu veya kablo ile dağıtımına izin verme ve yasaklama hakkına sahip olacak. Ayrıca, özel kullanımlar hariç olmak üzere yayınlarının doğrudan veya dolaylı bir şekilde çoğaltılmasına ve dağıtılmasına izin verebilecekleri gibi bu eylemleri yasaklayabilecekler. Radyo ve televizyonlar kendi yayınlarının üçüncü kişi ve kuruluşlar tarafından umuma iletilmesi ve şifreli yayınlarının çözülmesine ilişkin izin verme veya yasaklama hususlarında da hak sahibi olacaklar.           BANDROL  ZORUNLU HALE GELİYOR     Tasarı, musıki ve sinema eserlerinin çoğaltılmış nüshaları ile süreli olmayan yayınlara bandrol yapıştırılmasını zorunlu tutuyor. Ayrıca, kolay kopyalanmaya müsait diğer eserlerin çoğaltılmış nüshalarına da eser veya hak sahibinin talebi üzerine bandrol yapıştırılmasını zorunlu kılıyor. Bandrollerin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca bastırılıp satılmasını öngören tasarı, bakanlıkça belirlenen fiyat üzerinden meslek birlikleri aracılığıyla da bandrol satışı yapabileceği hükmünü getiriyor.  Bandrollenmesi zorunlu olan nüshalar ve süreli olmayan yayınlar bandrollü olup olmadıkları bakanlık ve mülki idare amirlikleri tarafından her zaman denetlenebilecek. Cumhuriyet Savcısı 3 gün içindeusulsüz çoğaltılmış nüsha veya yayınlara el koyabilecek, imhası, araç gerecin mühürlenmesi, satışı ve usulsüz çoğaltıldığı yerin kapatılmasını mahkemeden isteyebilecek.       SOKAK SATIŞLARINA AĞIR CEZA       Tasarıya göre, yol, meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satışı yasaklanan bandrollü nüshalara, genel kolluk ve zabıta güçleri gördüğü yerde el koyacak. Toplanan nüshalar yetkili mercilere gönderilecek. Bu şekilde toplanan nüsha ve yayınların nasıl değerlendirileceği, ilgili meslek birliklerinin de görüşleri alınarak bakanlıkça belirlenecek.  Eser, icra ve yapımların tespit edildiği kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyaller ile süreli olmayan yayınları yasak olan yerlerde bandrol almaksızın satanlara, 3 ay ila 2 yıl hapis veya 5-50 milyar lira ağır para cezası ya da her ikisi birden verilecek.    Bandrol almaksızın çoğaltan, yayan veya eser sahibi ile bağlantılıhak sahibinin haklarını ihlal edecek şekilde bedelsiz yayan, bandrolleri yapıştırmadan bedelli veya bedelsiz yayan kişilere de 2-4 yıl hapis, 50-150 yıl ağır para cezası veya zararın ağırlığı ve kastınyoğunluğu dikkate alınarak her iki ceza birlikte uygulanabilecek.  Sahte bandrol imal eden, kullanan veya sahte bandrolden ticari menfaat sağlayan kişiler de 3-6 yıl hapis, 150-250 milyar lira ağır para cezası veya her iki cezaya birden çarptırılacak.  Tasarı, AB müktesebatına uyum sağlamak amacıyla veri tabanlarında koruma sağlamaya yönelik düzenlemeler de içeriyor.  Buna göre, veri tabanı yapımcısına, aleniyet tarihinden itibaren 15 yıl koruma sağlanacak. Veri tabanının içeriğinde esaslı bir değişiklik getiren ve yeni bir yatırım gerektiren nicelik ve nitelik açısından yapılan her türlü ekleme, çıkarma veya değişiklik sonucu bu yeni yatırımdan doğan veri tabanı kendi koruma koşullarına hak kazanacak.       İDARİ PARA CEZALARI       Tasarıda, bazı suçlara da idari para cezaları öngörüldü. Buna göre, kanun kapsamında korunan yasal olarak çoğaltılmış bandrollü nüshaların yol, meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satışını yapanlara 300 milyar lira idari para cezası verilecek.  Zorunlu sertifikaları almaksızın faaliyet gösteren, taahhütnamelerin bir kopyasını almaksızın bandrol alınması zorunlu fikir ve sanat eserlerini çoğaltan işletmelere 10 ila 100 milyar lira para cezası uygulanacak.  İdari para cezaları gerekçesi belirtilerek mülki idare amirliklerince verilecek. Tebliğden itibaren de 10 gün içinde ödenmeyen cezalar 2 katına çıkacak ve 10 gün daha süre uzayacak. Ancakbu süre içinde de ödenmeyen cezalar 3 katına yükselecek. Para cezalarına karşı tebliğ tarihinden itibaren 10 içinde idare mahkemelere itiraz edilebilecek. Ancak itiraz işlemleri durdurmayacak.Mahkemenin kararı kesin olacak.       ÖZÜRLÜLERE İSTİSNA      Komisyonda verilen bir başka önerge ile de özürlülerin, fikri iserleri, ticari amaç gütmeksizin körler alfabesi veya kasetlere çıkmayoluyla izinsiz kullanmalarına olanak sağlandı.   
False