Derviş yasaları

Türkiye'nin krizden çıkabilmesi ve hedeflere ulaşabilmesi için yapısal reformları gerçekleştirmesi gerektiğinin altını çizen IMF "acil yasalar"ın biran önce çıkarılmasını şart koştu.

Haberin Devamı

ABD bulunan Derviş ise 27 Mart'ta istenilen yardımların alınabilmesi için 15 günde 15 yasanın çıkarılması gerektiğini söyledi.

Bu açıklama eleştirilere neden olsada koalisyon liderleri yasaların çıkarılması konusunda anlaşmaya vardı. Cumhurbaşkanı Sezer de yasalara destek vereceğini açıkladı.


Şeker Yasası:
TBMM kabul tarihi: 4 Nisan
Onay tarihi: 18 Nisan

Amaç: Şeker rejimini yeniden düzenleyen yasayla, şeker pancarında taban fiyatı kaldırılırken, fiyatın fabrikalar tarafından serbestçe belirlenmesi hükmü getirildi. Şeker piyasasını düzenlemek ve denetlemek üzere "Şeker Kurumu" ve bu kurumun yönetim organı olarak "Şeker Kurulu" oluşturulacak.

 Ekonomik ve Sosyal Konsey Yasası:
TBMM kabul tarihi: 11 Nisan
Onay tarihi: 20 Nisan

Haberin Devamı

Amaç: Yasa ile ekonomik ve sosyal politikaların oluşturulmasında toplum kesimleri arasında uzlaşma ve işbirliğinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Böylece kamu kesimi, işçi, işveren ve diğer sivil toplum örgütleri biraraya getiriliyor.

Doğalgaz Piyasası Yasa Tasarısı:
TBMM kabul tarihi: 18 Nisan
Onay tarihi: 1 Mayıs

Amaç: Doğalgaz piyasasında devlet tekelinin kaldırılmasını öngören yasa ile "Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu"nun oluşturulması, doğalgaz piyasasında temin, iletim ve dağıtım faaliyetlerinin düzenlenmesi, mevzuatın ve uygulamanın AB düzenlemeleri ile uyumlu hale getirilmesi" amaçlanıyor.

 Kamulaştırma Yasası:
TBMM kabul tarihi: 24 Nisan
Onay tarihi: 4 Mayıs

Amaç: Yasa ile kamulaştırma işleminin yeni esaslara bağlanması ve ödeneksiz kamulaştırma yapılamayacağı hükmünü getirildi.

 Merkez Bankası Yasası:
TBMM kabul tarihi: 25 Nisan
Onay tarihi: 4 Mayıs

Haberin Devamı

Amaç: Yasaya göre Merkez Bankası, Hazine ile kamu kurum ve kuruluşlarına avans veremeyecek ve kredi açmayacak.

 Bütçe Değişikliği Yasası:
TBMM kabul tarihi: 11 Nisan
Onay tarihi: 25 Nisan

Amaç: 2001 yılı Mali Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngören yasa, Bütçe Kanunu'nda değişiklik yaparak, görev zararlarının tasfiyesi dahil, kamu bankaları ve Fon'daki bankaların finansman yükümlülüğünün Hazine'ye devrini öngörüyor.

 Bankacılık Yasası:
TBMM kabul tarihi: 12 Mayıs
Onay tarihi: 28 Mayıs

Amaç: Yeni yasaya göre, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilen bankaların alacakları hakkında, Amme Alacaklarının Tahsiline ilişkin kanun hükümleri uygulanacak. Fona devredilen bankalarla ilgili alacak-verecek için mahkemeye gidilemeyecek. Bu konudaki karar "Takdir Komisyonu" tarafından verilecek.

Haberin Devamı

 Telekom Yasası:
TBMM kabul tarihi: 12 Mayıs
Onay tarihi: 22 Mayıs

Amaç: Yasa Türk Telekom’un özelleştirilmesine olanak sağlıyor. Ayrıca Türk Telekom'un profesyonel bir ekip tarafından yönetilmesi ilkesi de benimseniyor.

 Sivil Havacılık Kanunu:
TBMM kabul tarihi: 19 Nisan
Onay tarihi: 25 Mayıs

Amaç: Türk Sivil Havacılık Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, havayolu ücret tarifesini uygulamayı şirkete bırakıyor.

 Görev Zararları ve bazı fonların tasfiyesini öngören yasa:
TBMM kabul tarihi: 20 Haziran
Onay tarihi: 2 Temmuz

NOT: 15 bütçe ve 2 bütçe dışı fonun kapatılmasıyla ilgili yasa, Görev Zararlarını Kaldıran Kararname ile Banka birleşmelerine getirilen vergi kolaylığı yasaları birleştirildi

Haberin Devamı

Amaç: Yasa ile bütçeye yük getiren fonların kapatılması, bankaların görev zararlarının kaldırılması ve banka birleşmelerine vergi kolaylığı getiriliyor.

 Tütün Yasası:
TBMM kabul tarihi: 20 Haziran
Veto tarihi: 6 Temmuz
Not: Tütün Yasası, 22 Kasım günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda değişikliğe uğramadan kabul edildi.

Yasa Meclis Genel Kurulu'nda 27 Aralık günü tekrar görüşülmeye başlandı.

Amaç: Yasa ile TEKEL'i yeniden yapılandırılması, tütün ve alkollü içkiler piyasasına yeni düzenlemeler getiriliyor

VETO NEDENLERİ: Sezer'in yasayı tütün ve tütün mamüllerinin dış alımının serbestleştirilmesinin yerli üreticilerin kaybına yol açacağı ve iç pazarın tamamen yabancı sigara tekellerine açılacağı gerekçesiyle veto ettiği bildirildi.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı'nın veto gerekçeleri arasında tütünde destekleme alımının kaldırılmasının sosyal bir soruna yol açacağı ibaresi de yer aldı.

 Ek Bütçe:
TBMM kabul tarihi: 14 Haziran
Onay tarihi: 20 Haziran

Amaç: Yasa 2001 mali yılı bütçe kanunu ile bağlı cetvellerinde değişiklik yapılmasını öngörüyor.

Şubat krizi ile birlikte artan finansman ihtiyacını karşılamak üzere çıkarılan 30 katrilyon 640 trilyon liralık ek bütçede, kamu yatırımlarına ayrılan kaynak 280 trilyon lira olarak belirlenirken, bu rakamın 130 trilyon lirası otoyol yatırımlarına gitmesine karar verildi.

 Uluslararası Tahkim:
TBMM kabul tarihi: 21 Haziran
Onay tarihi: 4 Temmuz

Amaç: Yasa, "Yabancılık unsurunun bulunduğu kamu hizmetleriyle ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıkların" tahkim yoluyla çözülmesine ilişkin düzenlemeleri içeriyor.

 İhale Yasası:

Kamu İhale Kanunu Tasarısı TBMM Başkanlığı'na 21 Kasım günü sunuldu. Tasarıya göre, kamu ihalelerine ilişkin yeni düzenlemeler 1 Ocak 2003 tarihinden itibaren uygulanacak.

Amaç: Tasarı, ''Kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan bütün kurum ve kuruluşların yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri'' düzenliyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası: