Okul ve aile iş birliğinin çocuk gelişim ve başarısı üzerindeki etkileri

Güncelleme Tarihi:

Okul ve aile iş birliğinin çocuk gelişim ve başarısı üzerindeki etkileri
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2021 09:43

Okul ve aile iki farklı toplumsal kurumdur ve farklı beklentiler etrafında şekillenmişlerdir. Bu iki farklı kurumun çocukların öğrenim-eğitim konusunda çıkar birliği geliştirmesi, yapılan araştırmalarda görüldüğü üzere verimliliği arttıran en önemli faktördür. Özel Ata Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi, okul ve aile iş birliğinin çocuğun başarı ve gelişimi üzerindeki etkilerini açıkladı.

Haberin Devamı

Anne-babanın çocuk üzerindeki etki alanı çok geniştir. İnsan kişiliğin gelişimsel temellerinin 0-6 yaş döneminde atıldığı göz önüne alındığında, eğitsel kimliğin belirlenmesinde anne-baba rolünün önemi daha da iyi anlaşılmış  olur. Bir bakıma, anne-babalar 0-6 yaş döneminde hem çocuklarına tüm gereksinimlerinin yerine getirilmesinde en yakınında olan kişiler, hem de ilk öğretmenleridir.

Çocuğun aile içerisinde edindiği statü, kazandığı değer ve geliştirdiği kimlik;  onun giderek toplum içerisinde kazanacağı kimliğin, statünün ve değerin belirleyicisi olmaktadır.

POZİTİF OKUL- AİLE ETKİLEŞİMİ BAŞARI GETİRİR

Anne-baba ve öğretmenler arasında kurulacak düzenli iletişimin  önemi  büyüktür.  Aileleri  okuldaki  etkinlikler  konusunda  bilgilendirme,  okul  kuralları, düzeni ve ailenin gereksinim duyduğu yardımcı bilgiler konusunda hazırlanmış bulunan bültenler, broşürler, kurulacak bu iletişimin geleneksel araçlarıdır.

Haberin Devamı

Öğrencilerle ilgili kişisel raporlar, öğretmen-aile telefonlaşmaları, veli-öğretmen toplantıları, çocukla ilgili özel tartışma ve görüşmelerin yapılması, çocuklarının sınıf içi etkinliklerini görme fırsatı elde edecekleri anne-babaya açık sınıf içi etkinlikleri izleme günleri, okul-aile ilişkilerinde etkili iletişim yollarıdır.

OKUL-AİLE İŞ BİRLİĞİ RASTLANTIYA BIRAKILMAMALI

Anne-Baba ve Okul İş birliği konusunda Hollingsworth ve Hoover (1999), çocukları doğrudan ve dolaylı yollardan eğittikleri için, anne-babayı çocuğun evdeki öğretmenleri olarak ele almakta ve okulda öğretmen tarafından kazandırılacak olumlu bir davranışın evde anne-baba tarafından kolaylıkla bozulabileceğini belirtmektedirler.

- “Öğrenci ne tür bir eğitim ortamında yaşıyor?

- Aileler çocukların ödevlerini yapmalarına ne tür yardım sağlıyorlar?

- Aileler, okulu ve öğretmenleri eleştiriyorlar mı?

- Çocuklarının okul ve derslerle ilgili sorunlarını önemseyip ilgileniyorlar mı?”

Anne-baba ve öğretmenler, çocuklara elverişli  bir  öğrenme  ortamı  yaratabilmek için ortak bir çaba göstermelidirler. Çocuğun evde oluşan ilk öğrenme deneyimleri, okuldaki öğrenme girişimlerine destek sağlayarak, öğretmenin sınıf içi uygulamalardaki başarı şansını yükseltir. Bu yüzden öğretmenlerin çocuğun aile ortamlarını iyi değerlendirmeleri ve onun daha iyi eğitimine olanak hazırlamak amacıyla aile ile iletişim kurmaları önemlidir.

Haberin Devamı

AİLELERİ EĞİTEN OKUL ÇOCUĞU BAŞARIYA TAŞIR

Okul ile işbirliği içinde, çocuğu ile ilgilenen velilerin okul başarısını olumlu  yönde etkilediği, çocuğu yanlış bir yönlendirmeden korumak, öğretmen-aile çelişkisini önlemek amacıyla velilerin okul tarafından eğitilmeleri gereklidir.

Okulda yapılan eğitim ve öğretim, evde anne-babalar tarafından da desteklenmediği sürece okul eğitiminde başarıya ulaşmak olası değildir.

- Eğitim açısından destekleyici bir tutum içinde bulunan ailelerden gelen çocukların okul başarıları daha yüksektir.

- Aile bakım, şefkat ve korumasının okul başarısının yükselmesinde önemli bir faktör olduğu anlaşılmaktadır.

- Okul ile ortak program üzerinde görüş birliği içinde düzenli iletişim içinde bulunan, bu ortak anlayış içinde çocuğuna eğitim desteği sağlayan ailelerin çocuklarının okul başarılarının daha da yüksek olduğu anlaşılmaktadır

Haberin Devamı

Bu sonuçların ışığında şu öneriler yapılabilir:

- Okulun izlediği eğitim yaklaşımları, öğrenciye uygulanan sınıf içi öğretim etkinlikleri konusunda velilerle iletişim kurulmalı, ayrıca, okul-aile yardımlaşması ve bu çerçevede çocuğun eğitimi konusunda etkin iş birliğinin sağlanabilmesi amacıyla aileler eğitilmelidir.

- Öğrencilerin uyum, gelişim problemleri, ilgi, ihtiyaç ve yetenekleri konusunda aileler bilgilendirilmelidir.

- Etkin bir okul veli yardımlaşmasını sağlayabilmek için,  ilişkiler  rastlantıya bırakılmamalı, okul-veli görüşme ve toplantıları yıllık, aylık ve haftalık dönemler içinde programlara bağlanmalıdır.

- Ailelerin okula olan güven ve işbirliğini geliştirmek amacıyla, öğrenci etkinlikleri sergilenmeli ve bu etkinlikleri velilerin izlemesi sağlanmalıdır.

Haberin Devamı

OKUL – AİLE İŞ BİRLİĞİNİN FAYDALARI

Çocuğa Faydaları

Okul-aile işbirliği sayesinde çocukların;

- Okula karşı daha olumlu tutumlar sergiledikleri,

- Okuma becerilerinde daha yüksek başarı elde ettikleri, 

- Okulda daha başarılı oldukları

- Daha iyi kalitede ödev hazırladıkları

- Aileleriyle okul arasında daha fazla benzerlikler gördükleri bulunmuştur. Ayrıca evde ailesinden eğitim yardımı gören ve okul ile yakın iş birliğine giren ailelerin çocuklarının okuduğunu anlama başarısının yüksek olduğu görülmüştür.

Ailelere Faydaları

- Ailelerin çocukların gelişimine nasıl katkı yapabileceklerine dair bilgiler edindikleri

- Okulun işleyişi ve eğitim programları ile ilgili bilgiler öğrendikleri

Haberin Devamı

- Çocuklarına karşı çok daha destekleyici oldukları

- Çocuklarına yardımcı olma konusunda kendilerine daha fazla güvendikleri

- Öğretmenleri daha yardımcı ve destekleyici olarak gördükleri bulunmuştur.

Eğitimciler ve Okula Faydaları

Öğretmenlerin;

- Aileleri, daha yardımcı ve destekleyici olarak görebildikleri

- Öğretmenlerin moralinin daha yüksek olduğu

- Ailelerden çocuklarıyla ilgili güncel olaylara ilişkin çok şey öğrendikleri ve daha iyi tanıdıkları görülmüştür

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!