MKE’ye özel statü

MKE’ye özel statü

Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) için bir taslak hazırlandı. Buna göre MKE, Milli Savunma Bakanlığı’na (MSB) bağlı olarak hizmet verecek. Askeri amaçlı silah, mühimmat, patlayıcı üretebilecek ve özel statüye sahip olacak. MSB’nin tüm binaları ve olanaklarını kullanılabilecek kurum, ‘AŞ’ye dönüştürülerek 17 yasadan muaf çalışacak.

Haberin Devamı

Hükümet, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu’nun, yapısı ve statüsünü değiştirmek için taslak hazırladı. Kurum, bundan sonra Makine ve Kimya Endüstri AŞ olacak. Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı faaliyet gösterecek. Yeni teknoloji savunma sistemlerinin üretilmesi amacıyla çalışacak kuruma, özel statüde yerli ve yabancı personel alınacak. Kurum ihale kanunu dahil, 17 yasadan muaf olacak ve özelleştirilemeyecek. Yeniden yapılandıracak MKE’nin görev tanımı, faaliyetleri, personel alımı ve ücret politikası da tamamen değiştirilecek. Taslağa göre, kurum, milli güvenlik hedefleri doğrultusunda askeri ve sivil amaçlı, her çeşit silah, mühimmat, patlayıcı ve kimyasal madde, petro-kimya ve diğer kimyevi ürünleri, makine, teçhizat, malzeme, hammadde, araç-gereç, cihaz, sistem ve platformları yurtiçi ve yurtdışında üretmek veya ürettirmek, pazarlamak ve ticaretini yapacak.

MSB KULLANACAK

Haberin Devamı

Yasal düzenlemeyle, Türk Ticaret Kanunu’na ve özel hukuk hükümlerine tabi başlangıç sermayesi 1 milyar 200 milyon Türk Lirası olan Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi (MKE A.Ş.) ünvanı altında bir anonim şirket kurulmuş olacak. MKE A.Ş.’nin sermayesinin tamamı Hazine’ye ait olacak. Ancak, hazinenin MKE A.Ş.’deki pay sahipliğine dayanan oy, yönetim, temsil, denetim gibi hak ve yetkileri, Milli Savunma Bakanlığı tarafından kullanılacak. MKE, daha etkin şekilde çalışmak ve gerçeğe uygun değerini ödemek şartıyla Milli Savunma Bakanlığı envanterinde bulunan hammadde, malzeme, araç-gereç, cihaz, teçhizat, yedek parça, sistem, alt sistemlerini alabilecek. Ayrıca bakanlığın bina, fabrika, imalathane, atölye, işyeri ve benzeri taşınmazlar, arazi, platform, silah, mühimmat, ekipman, sistem ve alt sistemler ile altyapı ve test merkezleri Milli Savunma Bakanı onayı ile bedelsiz kullanılabilecek.

GENİŞ YETKİLER

MKE, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bünyesindeki faaliyet alanına giren işletmeler ve taşınmazları Cumhurbaşkanı Kararı ile bedelsiz devralma, milli güvenlik ve ulusal kalkınma içeren yatırım projeleri için Cumhurbaşkanı Kararı ile kamulaştırma yapma ve yatırım fonu kurma yetkisine sahip olacak. MKE ayrıca, yabancı ülkeler tarafından Türkiye’de bırakılanlar ile kamu idarelerinin ihtiyaç fazlası ve kullanım dışı bırakılan veya niteliğini kaybetmiş olan her türlü hava, deniz ve kara taşıtları, makine ve teçhizat ile tehlikeli veya tehlikesiz metal bileşim artıkları, ekonomik değer taşıyan mal ve malzemeleri hammaddeleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca belirlenen birim fiyatlarından satın alabilecek. MKE, Kamu İhale Yasası dahil, 17 yasadan muaf olacak. MKE A.Ş’de istihdam edilecek personel hakkında, kamu kurum ve kuruluşlarına personel alınmasına dair mevzuat hükümleri uygulanmayacak. Çalışma izni muafiyet belgesi verilen yabancılar, bu belge ile iş sözleşmesi süresi boyunca Türkiye’de ikamet edebilecek ve MKE A.Ş. bünyesinde çalışabilecek. Yönetim tamamen değiştirilecek.

ÇALIŞANLARA YENİ SÖZLEŞME

Haberin Devamı

Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu’nun tüm taşınır ve taşınmazları, borçları, alacakları, aktifi ve pasifi, ayni, fikri, sınaî mülkiyet, patent, marka, endüstriyel tasarım ve benzeri tüm hak ve yükümlülükleri ile iştiraklerindeki sermaye katılım payları MKE A.Ş.’ye devredilmiş sayılacak. Düzenleme kurumda çalışanlar için de sonuç doğuracak. Yasanın yürürlüğe girdiği tarih itibariyle emekli aylığı bağlanmasına hak kazanmış olanlardan istekte bulunanların emekliye ayırma işlemleri gecikmeksizin yerine getirilecek. Şirkette kalanlara 6 ay içerisinde, yeni sözleşme teklif edilecek. Bu özel hukuk hükümlerine göre çalışmayı kabul etmeyip sözleşme imzalamayanlar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı aracılığıyla farklı kurumlarda görevlendirilecek.