Kanal İstanbul FSMÜ’ye sorulacak

Kanal İstanbul FSMÜ’ye sorulacak

Kanal İstanbul Projesi’nin yerinin doğru olup olmadığı, kanaldan su sızması durumunda yaratacağı sonuçlar, tatlı ve tuzlu su canlılarının olumsuz etkilenip etkilenmeyeceği, bölgedeki göllerde dip canlı ölümlerinin olup olmayacağı, İstanbul’da içme suyu sıkıntısı yaratıp yaratmayacağına ilişkin 5 soruyu yanıtlayacak bilirkişi heyeti, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi (FSMÜ) öğretim üyeleri arasından seçilecek.

Haberin Devamı

İstanbul 10. İdare Mahkemesi, ‘Kanal İstanbul ÇED olumlu’ kararının iptali için açılan davada keşfe katılarak, soruları yanıtlamasını istediği heyetin oluşumu için FSMÜ Rektörlüğüne ara karar yazısı gönderdi.

HEYELAN DA SORULACAK

Mahkeme, hem ilgili taraflara hem de FSMÜ rektörlüğüne gönderdiği kararında Kanal İstanbul’un yapımı sırasında patlamalı kazı, 115 milyar metreküplük dip taraması ile Marmara Denizinde oluşturulacak 4 adanın etkileri, tarımsal arazi kaybı, Sazlıdere Barajının iptali, İstanbul’un su ihtiyacına etkisi, kazı nedeniyle riskli bölgelerde heyelan tehlikesi, taşkın riski, doğal sit, arkeolojik sit alanlarına etkisi gibi başlıklar dikkate alınarak aşağıdaki soruların sorulacağını bildirdi:

KANALIN YERİ DOĞRU MU?

“Kanal İstanbul Projesine ilişkin düzenlenen ÇED olumlu raporuna ilişkin yukarıda özet olarak belirlenen hususlar dikkate alınmak suretiyle,

1) Çevresel etki değerlendirmesi bakımından projenin çevreye olumsuz etkilerinin olup olmadığı, raporda olumsuz etkilerin önlenmesine ilişkin yeterli değerlendirmelerin bulunup bulunmadığı, raporda bu önlemlere yer verilip verilmediği, projenin olumsuz etkilerinin kabul edilebilir düzeyde olup olmadığı,

Haberin Devamı

2) Projenin gerçekleştirileceği yer seçiminin etki alanı, çevresel özellikler bakımından uygun olup olmadığı, raporda alternatif alanların değerlendirilip değerlendirilmediği,

3) Raporda etki alanı, çevresel özellikler, çevresel etki değerlendirmelerinin tam ve doğru olarak belirlenip belirlenmediği,

4) Raporda yukarıda belirtilen hususlarla ilgili kurum görüşlerinin alınıp alınmadığı,

5) Raporun ÇED değerlendirme genel formatına (ek-3) uygun olup olmadığı hususlarının irdelenmesi.”

HANGİ HOCALAR İSTENDİ?

Mahkeme Kararında, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Rektörlüğü’nden Çevre Mühendisliği Bölümü’nden ekoloji ve mikrobiyoloji, su, atık su ve atık, hava kirliliği alanında; İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden hidroloji, ulaştırma, su yapıları, deniz yapılarında; Jeoloji, Jeofizik, Geomatik (Harita) Mühendisliklerinde; Mimarlık Bölümünde Mimarlık Tarihi ve Restorasyon alanlarında; Şehir ve Bölge Planlama bölümünde çalışmaları olan öğretim üyelerinin belirlenerek 15 gün içinde bildirilmesine hükmedildi. Ancak FSMÜ’de inşaat ve mimarlık dışındaki bölümler bulunmuyor.