Bankalardan yıllık aidata savunma

Bankalardan yıllık aidata savunma

Türkiye Bankalar Birliği, kredi kartlarından alınan yıllık ücretle ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, yıllık ücret uygulamasının hukuka uygun olduğu savunuldu.

TBB’den konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, son günlerde basın ve yayın organlarında, banka ve kredi kartlarına ilişkin olarak bazı yargı kararlarına atıfta bulunularak, kredi kartı ücretlerinin yasal dayanağı bulunmadığı yönünde haber ve yorumların yer aldığı ve bazı müşterilerin de bankalarından kredi kartı yıllık ücretlerini iptali yönünde başvurular yaptıklarına dikkat çekildi. TBB “Münferit davalarda, taraflar arasında imzalanmış olan kredi kartı sözleşmelerindeki düzenlemeler dikkate alınarak verilmiş bulunan yargı kararlarının, tüm kredi kartları için emsal oluşturması hukuken mümkün değildir” uyarısını yaptı.

Bankaların, kredi kartlarına ilişkin olarak verdikleri hizmetlerin ve altyapı yatırımlarının masraflarının karşılığı olarak talep ettikleri kart ücretlerinin yapılan masraflar ile karşılaştırıldığında makul ve dengeli bulunduğuna işaret eden TBB “Diğer taraftan, kart ücreti alınması iyi niyet kurallarına da uygundur, zira bankalarca kart hamilleri, kendilerinden kart ücreti alınacağı konusunda muhtelif kanallarla bilgilendirilmektedir” görüşünü yineledi.

YILLIK AİDATIN ARKASINDA BİR DİZİ İŞLEM VAR

TBB açıklamasında şu görüşler dile getirildi:

“Maliyetleri oluşturan başlıca işlemler ve hizmetler; kart basımları, yurtdışından temin edilen kart plastikleri ve bunların üzerlerindeki çipler ile kart ve çip üzerine kart sahibine ilişkin bazı bilgilerin yazılması, operasyonel maliyetler, her ay düzenli olarak gönderilen ekstrelerin basım ve gönderilmesi maliyetleri, sigorta maliyetleri, uluslararası kredi kartı kuruluşlarına ödenen lisans bedeli ve çeşitli ücretler, müşteri hizmetlerini sağlamak için yedi gün yirmi dört saat çalıştırılan personele ödenen ücretler ve bunlara ilişkin yatırımlar ile teknolojik altyapı maliyetleri şeklinde sayılabilir.”

TÜM YASAL DÜZENLEMELERE UYGUN

Konuya ilişkin özel yasa niteliğindeki Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nun “Sözleşme şartları” başlıklı 24’üncü maddesine vurgu yapılan TBB açıklamasında şu bilgilere yer verildi:

“Kart hamilinin yaptığı işlemler nedeniyle, sözleşmede yer alması koşuluyla faiz, komisyon veya masraf gibi adlar altında ödeme talep edilebilir. Ayrıca, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a göre sözleşmede yer alan bir düzenlemenin haksız şart olarak nitelendirilebilmesi için söz konusu düzenlemenin tüketici ile müzakere edilmeden konulmuş olmasının yanı sıra tüketici aleyhine dengesizliğe neden olması ve bunun iyiniyet kurallarına aykırı olması koşullarının tamamının birarada olması gerekmektedir. Kaldı ki, kredi kartı ücreti alınabilmesine ilişkin TC Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan genelgelerde de, sözleşmelerde kararlaştırılmış olması halinde kart ücretinin kart hamillerinden alınabileceği ve bu düzenlemenin haksız şart olarak nitelendirilebilmesi için yukarıda değinilen üç unsurun bir arada olması gerekliliği açıkça belirtilmiştir
Haberle ilgili daha fazlası: