Müfredat dışı etkinlik başarı getiriyor

Müfredat dışı etkinlik başarı getiriyor

Ders müfredatı dışında yapılan etkinlikler, çocukların yeteneklerini keşfetmeleri ve sosyal gelişmişlikleri açısından önemli olduğu uzmanlar tarafından dile getiriliyor. Uzmanlar anne babaların, çocuklarının sosyal aktivitelere vakit ayırmasından  ders başarılarının olumsuz etkileneceği yönündeki endişelerinin ise yersi olduğunu belirtiyor.

Haberin Devamı

Yapılan araştırmalar müfredat dışı aktivitelerin çocukların yaratıcı düşünce ve zihinsel gelişimini sağlamak suretiyle ders başarılarına ve notlarına olumlu etkisi olduğunu gösteriyor. SosyalBen Vakfı, konuyu hazırladığı Müfredat ‘Dışı Eğitim ve Gelişim Raporu’ ile detaylı olarak ele aldı. Raporda resim, müzik, dans, oyun, yaratıcı yazarlık, kısa film ve fotoğrafçılık, spor, icat ve tarım gibi sosyal çalışmaların çocukların gelişimine katkıları, yapılan araştırmalar, uygulamalar ve örneklerle sunuldu.

TARIM AÇIK FİKİRLİ OLMAYI SAĞLIYOR
Rapora göre spor faaliyetleri, çocukların sağlıklı fiziksel gelişimleri ve akademik başarılarına, daha iyi bir benlik kavramı edinmelerine, özgüvenlerinin artmasına, çocuk ve ergenlerin yetişkinlerle daha yoğun iletişim fırsatı elde etmesine ve okul hayatına daha pozitif bir yaklaşım sergilemelerine önemli katkılar sağlıyor.  Bilimsel aktivitelerle ilgilenmek çocukların bilimle ilgilenmeye devam etme motivasyonlarını artırıyor merak ve empati hislerini pekiştirip, yaratıcılıklarını geliştiriyor, onları hayal etme ve düşünmeye teşvik ediyor. Fotoğrafçılık ve kısa filmle ilgilenmenin çocuklarda yeni bir yetenek elde ederek özsaygılarını yükseltme, planlama ve sunum becerilerini geliştirme, düşüncelerini ve hislerini aktarma, yaratıcılık üzerinden potansiyellerini ortaya koyma gibi pek çok yararı var. Yaratıcı yazarlık yeni bilgiler edinme, kendini ifade edebilme, başkalarını anlayabilme, farklı fikirlere saygı duyabilme, hayal gücünün gelişmesi ve okur yazarlığa ilk adımın atılması bakımından oldukça önemli bir müfredat dışı aktivite. Tarım faaliyetleriyle ilgilenen çocuklarda ise doğa ile iç içe gerçekleştirdikleri etkinlikler aracılığıyla merak, açık fikirlilik, sebep-sonuç ilişkisi kurma ve doğa sevgisi gibi yeni beceri ve duygular önemli ölçüde gelişiyor.

Haberin Devamı

AKADEMİK KAYNAK AZ
Raporda bu tür çalışmaların genellikle okullar bazında veya bireysel projeler şeklinde hayata geçirildiğine dikkat çekiliyor. Giderek artan yenilikçi gelişmeler ve teknolojik ilerlemeler de göz önünde bulundurularak müfredat dışı aktivitelerin kapsamının genişletilmesinin, çeşitlendirilmesinin, okullarda açılabilecek ilgili öğrenci kulüplerinin ve benzeri adımların desteklenmesinin de aynı ölçüde önemli olduğu vurgulanıyor. Konuya ilişkin akademik kaynak eksikliği göz önüne alınarak, müfredat dışı etkinliklere  ilişkin öneriler şöyle sıralanıyor:

Haberin Devamı

- Müfredat dışı etkinlikleri konu alan daha fazla araştırma yapılmalı.

- Alana ilişkin ulusal ve uluslararası kısa veya uzun süreli tematik projeler geliştirilmeli.

- Bir aktivite üzerinden farklı konu ve alanlarda gelişim sağlayacak temalar  önceliklendirilmeli.

- Ebeveynler, okul yönetimleri, okul aile birlikleri, kamu ve sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler ve araştırmacıları sürece destek olmalı.

- Müfredat dışı aktivitelere erişimde eşitsizliklerin önüne geçilmeli. Cinsiyet, sosyo-ekonomik statü veya diğer tüm eşitsizlik kaynaklarına bağlı olarak ortaya çıkabilecek ayrışmaları aşmak için çaba gösterilmeli, özellikle farklı yönlerden dezavantajlı çocukların bu aktivite ve eğitimlere erişimi sağlanmalı.

Haberin Devamı

SOSYALBEN NEDİR?
Dezavantajlı bölgelerde yaş aralığı 7 ila 13 olan çocukların kendi sosyal becerilerini keşfetmelerini ve geliştirmelerini hedefleyen bir sosyal sorumluluk vakfı olan SosyalBen, 2013 yılında Ece Çiftçi tarafından kuruldu. Gönüllüler, bugüne kadar yeteneklerini keşfetmeleri ve geliştirmeleri için yürüttüğü resim, müzik, tiyatro, dans, yaratıcı drama gibi farklı dallardaki çalışmalarla dünyada 11 ülkede, Türkiye’de ise 73 ilde 45 bini aşkın öğrenciye ulaştı.

Haberle ilgili daha fazlası: