8. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Can, Nesil, Akıl, Mal Ve Din Emniyeti konu anlatımı

8. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Can, Nesil, Akıl, Mal Ve Din Emniyeti konu anlatımı

Dinimizin korumayı emrettiği beş temel değer vardır. Bu değerlere kısaca maslahat denir. İslam Fıkıhı da bu maslahatları korumaya yönelik kanunlardan oluşur. 8. sınıflar için can, nesil, akıl, mal ve din emniyeti konusunu ayetler ve hadislerden örnekler vererek anlattık.

Haberin Devamı

İslam dinine göre insan eşref-i mahlukat yani dünya üzerindeki en şerefli varlıktır. Bunun sebebi ise insanın hem konuşabilen hem de düşünebilen (nâtık) irade sahibi bir varlık olmasıdır. İnsan önce canını korumakla mükelleftir. Korunması gereken ikinci temel değer ise akıldır. Peygamberimiz ''aklı olmayanın dini de yoktur'' buyurmuştur. Ancak aklı ve iradesi olan insanlar Müslüman olabilirler. Daha sonra ise dinin, soyun ve malın korunması gelir. Dinimizde bu beş değer aynı zamanda beş temel hak olarak kabul edilmektedir.

 Can, Nesil, Akıl, Mal ve Din Emniyeti

 1- Can Emniyeti:

 Hayata saygı dinimizin temel esaslarından biridir. Maide Suresi 31. ayetinde ''Kim haksız yere bir cana kıyarsa tüm insanların tümünü öldürmüş gibi olur, kim bir hayat kurtarırsa da tüm insanlığı kurtarmış gibi olur'' yazar. Peygamberimiz, sadece Müslümanların canını korumak amacıyla savaşmıştır. 630 yılında gerçekleşen Mekke'nin Fethinde ise binlerce Kureyşli esiri, karşılıksız serbest bırakmıştır. İslam inancında hepimizin Allah'tan geldiği ve yine ona döneceği inancı vardır. Günlük hayatta sık sık kullandığımız ''Allah'ın verdiği canı yine Allah alır'' sözü de hayat hakkına duyulan saygının bir göstergesidir.

 İntihar etmek, dinimizde en büyük günahlardan biri sayılmaktadır. İnancımıza göre insan hayatının kutsallığı kendi hayatımızdan başlar. Bu dünya, ahiret için bir köprüdür. Sonsuz yaşamda, cenneti hak etmek için görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. Ancak kendi canına kıyan insanlar, bu görev ve sorumlulukları dışlamış, reddetmiş sayılır. Bunun birlikte insan, başta yakın çevresi olmak üzere dünyadaki tüm insanların hayatından sorumludur.

Haberin Devamı

 2- Din Emniyeti:

 Halifelik, Osmanlı İmparatorluğuna geçtikten sonra, ülke istimalet politikası uygulamaya başlamıştır. İstimalet kısaca hoşgörü siyaseti demektir. Fethedilen topraklarda yaşayan halkın dinlerine ve inançlarına saygı gösterilmiştir. İbadethanelere dokunulmamış, kimsenin ibadetine karışılmamıştır. Peygamberimiz zamanında da Yahudiler ve Hristiyanlar ile dostane ilişkiler kurulmuştur. Kafirun Suresi 6. ayetinde ''Sizin dininiz size, benim dinim bana'' yazılıdır. Herkes özgür iradesiyle istediği dine mensup olabilir. Kurandaki bir diğer ayette ise peygamberimizin sadece bir uyarıcı olduğu ve dinde zorlamanın olmadığı ifade edilir.

 3- Akıl Emniyeti:

Haberin Devamı

 İnsanlara ibadetin farz olması için buluğ çağına girmeleri gerekir. Bu döneme erginlik çağı da denir. İnsan ancak bu döneme girdikten sonra iyi ile kötüyü, hak ile batılı birbirinden ayırt edecek seviyeye ulaşır. Akl-i baliğ olan insanlar, akıl ve iradeleriyle Allah'a iman eder. İslam akla ve düşünceye fazlasıyla önem vermiştir. Kutsal kitabımızın ondan fazla ayetinde ''Hala düşünmeyecek misiniz? - Hala akletmeyecek misiniz?'' ifadeleri yer alır. Kuran-ı Kerim insanları ''akıl sahibi'' olarak tanımlamıştır. Bu nedenle aklın emniyeti en az din ve can emniyeti kadar önemlidir.

Haberin Devamı

 4- Mal Emniyeti:

 Araf Suresi 31. ayetinde ''yiyin, için fakat israf etmeyin'' emri vardır. Allah, sayısız nimetini insanlar için yaratmıştır. Belli bir noktaya kadar mal sahibi olmakta da herhangi bir sakınca yoktur. Ancak mal biriktirmek, dünya hayatına meyletmek ve hiç ölmeyecekmiş gibi sadece dünyayı düşünmek haramdır. Bunun dışında müminler, ihtiyaçları kadar ve aşırı kaçmadan ev ve eşya sahibi olabilir.

 5- Nesil Emniyeti:

 Bazı kaynaklarda ''soy emniyeti'' ve ''aile emniyeti'' olarak geçen nesil emniyeti 5. ve son maslahattır. Dinimiz aile kurmayı özendirmiş ve çocuk sahibi olmayı da teşvik etmiştir.