Evlatlıktan red

Türk Hukukunda “evlatlıktan red” şeklinde bir hukuki düzenleme olmadığını baştan belirtmek isterim. Senaryolarda, "Seni evlatlıktan reddediyorum!" cümlesiyle sıklıkla karşılık bulan evlatlıktan red kanunen düzenlenmiş ve uygulanabilirliği olan hukuki bir müessese değildir.

Haberin Devamı

Buna karşın evlatlıktan reddetmek istediğiniz çocuk, size ve yakınlarınızdan birine karşı ağır bir suç işlemişse ya da aile hukukundan doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemişse onu mirasçılıktan çıkarabilirsiniz.

Mirasçılıktan çıkarma

Aşağıdaki durumlarda miras bırakan ölüme bağlı bir tasarrufla saklı paylı mirasçısını mirasçılıktan çıkarabilir.

1. Mirasçı, miras bırakana veya miras bırakanın yakınlarından birine karşı ağır bir suç işlemişse

Suçun ağır cezalık olması şart değildir. Miras bırakan ile mirasçı arasındaki aile hukuku ilişkisine yaptığı etki (yakınlık ilişkisini sarsıp sarmadığı) göz önünde tutulur. Mirasçı hakkında cezai takibat yapılması ve mahkum edilmesi şart değildir.

2. Mirasçı, miras bırakan veya miras bırakanın ailesi üyelerine -kan hısımları, evlatlık, eş- karşı aile hukukundan doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemişse

Haberin Devamı

Miras bırakan mirasçıyı ölüme bağlı tasarruf ile mirastan çıkardığından dilediği an ölüme bağlı tasarrufu geri alabilir.

Mirasçılıktan çıkarma tam veya kısmi olabilir. Mirasçılıktan tam çıkarılan kimse mirastan pay alamaz. Çıkarılan mirasçının altsoyu yoksa miras bırakanın tasarruf oranı artar. Miras bırakan bu kısım üzerinde tasarrufta bulunmamışsa, söz konusu pay, çıkarılan mirasçı miras bırakandan daha önce ölmüş gibi diğer mirasçılara geçer.

Çıkarılan mirasçının altsoyu var ise; alt soy saklı payının verilmesini isteyebilir. Alt soyun saklı payı yok ise miras bırakan bu pay üzerinde tasarruf edebilir.

Mirasçılıktan çıkarılan saklı pay sahibi mirasçı, çıkarmaya karşı iptal veya özel nitelikli tenkis davası açabilir.

Borç ödemeden aciz sebebiyle mirasçılıktan çıkarma

Miras bırakan, hakkında borç ödemeden aciz belgesi bulunan altsoyunu, saklı payının yarısı için mirasçılıktan çıkarabilir. Ancak, bu yarıyı mirasçılıktan çıkarılanın doğmuş ve doğacak çocuklarına özgülemesi şarttır.

Miras açıldığı zaman borç ödemeden aciz belgesinin hükmü kalmamışsa veya belgenin kapsadığı borç tutarı mirasçılıktan çıkarılanın miras payının yarısını aşmıyorsa, mirasçılıktan çıkarılanın istemi üzerine çıkarma işlemi iptal olunur.

Yazarın Tüm Yazıları