09 Ekim 2015 Cuma 09:45
ÜYE GİRİŞİ / ÜYE OL
BENİM SAYFAM
GÜNDEM
EKONOMİ
MAGAZİN
SPOR
DÜNYA
PLANET
EKONET
PİYASANET
IMKB 82406
DOLAR 1.7690
EURO 2.3580
€ / $ 1.3343
SAĞLIK
TEKNOLOJİ
KÜLTÜR SANAT
SİNEMA
ASTROLOJİ
TV REHBERİ
EN İYİ ON
YAZARKAFE
SERVİSLER
BİLGİ YARIŞMASI
ANKETLER
AT YARIŞI SONUÇLARI
İDDAA PROGRAMI
CANLI MAÇ SONUÇLARI
MIND
CANLI MAÇ ANLATIMI
BENİM SAYFAM
BUMERANG
HÜRLİST
SOSYAL İLANLAR
HABER ALARMI
EKRAN KORUYUCU
OYUN
YENİBİRİŞ
HÜRRİYET EMLAK
HÜRRİYET OTO
HÜRRİYET EĞİTİM
HÜRRİYET KAMPÜS
GAZETE SERİ İLANLAR
HÜRRİYET KIYASLA
YAKALA.CO
HÜRRİYET AİLE
TİPEEZ
SAYISAL LOTO 31/12/2011
2 - 8 - 25 - 27 - 30 - 47
ŞANS TOPU 12/02/2013
4 - 5 - 14 - 18 - 30 - 3
SÜPER LOTO 20/12/2012
19 - 23 - 26 - 28 - 36 - 49
>> On Numara Sonuçları
ANA SAYFAM YAP
FAVORİLERİME EKLE
GAZETE-BÖLGE EKLERİ
KELEBEK
CUMA
CUMARTESİ
PAZAR
SEYAHAT
OTO YAŞAM
HÜRRİYET IK
ANKARA
EGE
KURUMSAL
HÜRRİYET KURUMSAL
İNTERNET GRUBU
REKLAM
BİZE ULAŞIN
KÜNYE / İLETİŞİM
UNICEF Kartları ve Hediyelikler
 Yazarlar
15 Ekim 2008

Yaşar Nuri Öztürk

 ynozturk@hurriyet.com.tr

Nietzsche’nin riya saltanatına vurduğu darbe


Nietzsche, riyakârlığın kutsallık ve dindarlık adı altında pazarlanmasına insanlık tarihinde en büyük darbeyi vuran birkaç isimden biridir. İslam’ı, molla-yobaz tipin riyakârlığının mahvettiğine inanan Müslüman düşünür Muhammed İkbal’in, Nietzsche’yi bütün eserlerinde yüceltmesinin sebeplerinden birincisi, iki düşürürün ortak yanı olan ‘riya düşmanlığı’dır.

Evet, riyaya düşman olanların Nietzsche’ye dost olmaları son derece doğaldır. Çünkü riyaya bulaştırılmış de­ğer­le­rin oluş ye­ri­ne ölüş ge­tir­di­ği­ni, in­san­lı­ğın dik­ka­ti­ne su­nan ruh­la­rın ba­şın­da Ni­etzs­che gel­mek­te­dir. Şöyle diyor:

 

“Ah­lak ve er­de­me iliş­kin her sö­zün ar­dın­da bir sah­tekâ­rlık ara­rım.”

 

Riya ile kirletilmiş de­ğer­le­rin, ken­di­le­rin­den bek­le­ne­nin tam ak­si­ni ver­dik­le­ri­ni en gü­zel bi­çim­de ifa­de eden sözlerden biridir bu…

 

Batı’da de­ğer­le­rin has­ta­lan­ma­sı­na em­per­ya­lizm ve sö­mür­ge­ci­lik tutkusu, Doğu’da ise riyakârlık sebep oldu.

 

Batı, bu yüzden doğan bü­yük sar­sın­tı­yı dur­dur­mak için, in­san­lı­ğı te­o­ri enf­las­yo­nu­na boğarken Müslüman Doğu, çareyi dine yalan söyletmekte buldu. Kur’an’ı mezarlığa hapsedip dini mezhep ve tarikat yorumlarıyla kotarması bundandır.

 

Bütün dünyada, has­ta­lı­ğa uğ­ra­yan de­ğer­le­rin ba­şın­da din gel­mek­te­dir.

 

Aslında, her devirde, hastalanan değerlerin başında din vardır. Çünkü riyakârlık ve sahtekârlığın el attığı birinci alan daima din olmuştur. Bunun içindir ki, Kur’an, din sınıfı, din kisvesi kabul etmemiş, dindarlığın insanlar arasında bir değer ölçüsü olması yönündeki geleneksel anlayışı da yıkmıştır. Kur’an’ın en büyük devrimlerinden biri işte bu anlayışı getirmesidir.

 

Bu anlayış, Kur’an dışında hiçbir kutsal metinde yoktur.

 

Dindarlık, sadece Allah ile insan arasında bir değer ölçüsü olacaktır, insanla insan arasında değil. Bunun içindir ki, ‘dindar memur, dindar işçi, dindar milletvekili, dindar cumhurbaşkanı’ istemek, Kur’an’ı gönderen Allah’ı değil, şeytanı memnun eder. Şeytanı memnun etmeyi dindarlık sayanlar ise yakalarını Allah’ın elinden kurtaramazlar.  

 

Din de­ğe­ri­nin has­ta­lan­ma­sı­na bi­ri Ba­tı kay­nak­lı, bi­ri Do­ğu kay­nak­lı iki ta­vır se­bep ol­du. Ba­tı; di­ni, sah­tekâ­rla­rın, ha­zır yi­yi­ci­le­rin, akıl ve bi­lim düş­man­la­rı­nın tü­ne­di­ği bir iz­be ha­li­ne ge­ti­ren en­gi­zis­yon cel­lat­la­rı­nın ki­şi­li­ğin­de mahkûm ede­rek in­san­lı­ğı, son­suz ve ölüm­süz­le ba­ğı olan bu ku­rum­dan so­ğut­tu, onu âde­ta öz ana­sı­na düş­man ha­le ge­tir­di.

 

İs­lam-Do­ğu ise, Kur'an'ın an­tik­la­sik ve di­na­mik ru­hu­nu; Araplaştırma ve Allah ile aldatma aracına dönüştürerek, İslam ve din adı altında, Deniz Feneri soygununda örnekleşen bir ‘kutsal sömürü düzeni’ yarattı.

 

 

DEMOKRASİ ADINA RİYAKÂRLIK

 

Has­ta­la­nan de­ğer­ler­den bi­ri de de­mok­ra­si­dir.

 

Günümüzde, en uç sos­ya­list ve ka­pi­ta­list ide­o­log­la­rın ay­nı iş­tah­la sa­vun­duk­la­rı ‘de­mok­ra­si’, ya­şa­dı­ğı­mız dün­ya­da, ger­çek­ten has­ta bir kav­ram du­ru­munda­dır.

 

İslam’ın büyük vicdanı Mu­ham­med İk­bal (ölm. 1938), “De­mok­ra­si in­san­la­rı tar­ta­ca­ğı yer­de sa­yar” di­yor­du.

 

Ya­kı­nı­şın esa­sı bel­li­dir: So­nuç sa­yı­ya gö­re sap­ta­na­ca­ğın­dan ‘tar­tı’yı ha­re­ket nok­ta­sı ala­cak kit­le, ya­ni şu­ur­lu kit­le ye­tiş­tir­me­mek de­mok­ra­si sö­mü­rü­cü­le­ri­nin he­de­fi ol­acaktır.

 

Ve öyle olmuştur. En azından Türkiye’de öyle olmuştur.

 

Çün­kü yi­ne İk­bal'ın ifa­de­siy­le, “İki yüz eşek­ten bir tek in­san fik­ri çık­maz.”

 

Demokrasiyi, gidecekleri yere varmada kullanılacak tramvaya benzeten bu ikiyüzlüler ‘kendisinden fikir çıkmayacak adam’ yetiştirmeyi ve eğitimi bu amaca göre düzenlemeyi âdeta varoluş şartı bilmektedirler.

 

21. Yüzyılın Türkiyesinde felsefe düşmanlığının başını çekmelerinin sebebi budur.

 

Düşünen adam onların uykularını kaçırmaktadır.

 

Düşünen adamdan ‘tarikat şefini Allah gibi gören adam’ yaratamazsınız.

 

Türkiye’de de­mok­ra­si, ta­şı­dı­ğı an­la­ma uy­gun bir ‘halk ida­re­si’ de­ğil, tart­ma­nın de­ğer ve şu­u­ru­na er­me ye­ri­ne sa­yı âle­ti ol­ma­nın gaf­le­ti­ne ta­lim eden yı­ğın­la­rın ‘hır çı­kar­ma­dan’ sö­mü­rül­me­le­ri­nin gü­ven­li yo­lu olarak işletiliyor. Bu man­za­ra­yı gö­ren, ger­çek ah­lak ve er­dem ta­şı­yı­cı­la­rı, has­ta­lan­mış bir de­ğer­ler sis­te­mi­nin kurumu ha­li­ne gel­miş po­li­ti­kaya bu­laş­mak­tan ka­çı­yor­lar.

 

Has­ta­la­nan de­ğer­ler ger­çek an­lam­la­rı­na ulaş­tı­rıl­ma­dık­ça bu de­ğer­le­rin ink­ârı­nı, en ca­zip de­ğer ola­rak sey­ret­mek baht­sız­lı­ğın­dan kur­tu­la­ma­yız.

 

Bu, in­sa­nın, bin­di­ği da­lı kes­me­si­dir.

 

Oy­sa­ki mut­lu ya­rın­lar, has­ta ha­le ge­ti­ril­miş de­ğer­le­ri sağ­lık­lı ya­pı­la­rı­na ka­vuş­tur­mak­la ku­ru­la­bi­lir, on­la­rı inkâ­rla de­ğil. Bu da, de­ğer­le­rin ger­çek yüz­le­ri­ni, ki­şi­lik­le­rin­de bi­ze sey­ret­ti­re­cek in­san­lar ye­tiş­tir­mek­le müm­kün olur.

 arkadaşıma yolla arşivime ekle yazıcı için
Yazarlar Arşivi
Yaşar Nuri Öztürk
Tüm yazıları
Yazarlar
Doğan HIZLAN
Müzik arşivinizi zenginleştirin

Mehmet Y. YILMAZ
Söylemeden önce iki kere düşünmek gerek!

Fatih ÇEKİRGE
3D gözlükle bakınca nasıl bir manzara çıkıyor

Ahmet HAKAN
Oruç tutmayana kötek atmak caiz midir hocam

Vahap MUNYAR
Türk Eğitim Vakfı’nda 10 bin 415 liralık Ali Munyar fonu oluştu

Şükrü KÜÇÜKŞAHİN
Yeni zirvenin Kürt sorununa bakışı

Erdal SAĞLAM
Merkezden yeni karar ve açıklamalar gelebilir

Şükrü KIZILOT
Dolar yükselince bakın neler oluyor

Prof. Dr. Osman MÜFTÜOĞLU
Düzenli kontrol neden önemli

Rahmi TURAN
Malkoçoğlu’nun torunu Lazaros!

Ayşe ARAL
Yetiş Ayşe

Rauf TAMER
Takvim yaprakları

Noyan Doğan
‘Harcamayın, tasarruf edin’ demesi kolay

Tüm Haberler
  Hürriyet Kurumsal Hürriyet USA Hürriyet Avrupa Hürriyet Emlak Yenibiris.com Hürriyet Aile Hürriyet Oto İddaa Avrupa Birliği DYH