Vergi borçlusuna gayrimenkulle ödeme imkanı

Hürriyet Haber
28.04.2004 - 11:18 | Son Güncelleme:

Çok zor durumda olduğu için vergi borcunu ödeyemeyenlerden, 'gayrımenkulle' vergi tahsilatına başlanıyor. Bu düzenlemeden yararlanmak isteyen mükellefler, bir dilekçeyle, bağlı oldukları vergi dairesine başvuracaklar.

2004 yılı Bütçe Kanunu ile hukuki altyapısı oluşturulan uygulamaya ilişkin usul ve esasları düzenleyen Tahsilat Genel Tebliğine ilişkin çalışmalar tamamlandı.

Başbakanlığa gönderilen Tebliğ Taslağına göre, uygulamadan, özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlar dahil KİT'ler, kamu iktisadi teşebbüsleri, bağlı müessese ve ortaklıklar ile iştirakler, belediyeler, il özel idareleri ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşlar ile bunların dışında kalan ve çok zor duruma düştüğü inceleme raporu ile tespit edilen mükellefler yararlanacak.

Bu mükelleflerden, alınacak taşınmazların kişilerin mülkiyetinde olması, üzerlerinde amme borçları dolayısıyla vergi dairesi tarafından konulanlar hariç herhangi bir tedbir bulunmaması ve imar planı geçen bölgeler içinde kalması şartı aranacak. Aynı şekilde bu yerlerin kamu hizmetlerinin sunulmasına elverişli bina ya da bina inşasına elverişli arsa olması gerekecek.
  
NEREYE BAŞVURULACAK?
 
Tebliğ uyarınca söz konusu uygulamadan yararlanmak isteyenler, bir dilekçeyle bağlı bulundukları vergi dairesine başvuracak. Birden fazla vergi dairesine borcu olan mükellefler ise başvuru tarihi itibarıyle yıllık gelir ve kurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları yer vergi dairesi müracaat edecek.

Mükellefler, vergi borçlarına karşılık olarak önerdikleri taşınmazların tapu senetlerinin bir örneği ile taşınmazı tanıtıcı dökümanları da dilekçeye ekleyecek. Vergi daireleri de, genel ve katma bütçeli idarelerin önerilen taşınmazlara ihtiyacı olup olmadığının tespiti için, başvuruları Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü'ne aktaracak.

Eğer bu gayrımenkullere ihtiyaç duyuluyorsa, o zaman mükellefin borcunu ödemede ''Çok zor duruma'' düşüp düşmediğinin tespiti için ilgili dosya, incelemeye sevkedilecek.

Denetmenler kanalıyla gerçekleştirilecek inceleme sonucunda düzenlenen rapor da, olumlu ise vergi dairesi bu durumu kıymet takdir işlemlerinin başlatılması amacıyla Milli Emlak Dairesi ya da Milli Emlak Müdürlüğüne iletecek. Alımın uygun görülmesi halinde de taşınmazın Hazine adına tescil işlemi yapılacak.
       
ÇOK ZOR DURUMUN TESPİTİ
 
Bu arada vergi denetmenleri, mükellefin ''Çok zor durumda'' olup olmadığını, finansal analiz teknikleri kullanarak 1 ay içinde belirleyecek.

Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin çok zor durum tespitinde dönen varlıklar, stoklar ve kısa vadeli yabancı kaynaklar, diğer mükelleflerin ise kasa, banka, kısa vadeli alacaklar ve kısa vadeli borçları dikkate alınacak.

Taşınmaza ait tapu senedinin bir örneğinin vergi dairelerine gelmesi üzerine, taşınmazın Hazine adına tapuya tescil ettirildiği tarih itibarıyle mükellefin tüm borçları hesaplanacak. Taşınmaza takdir edilen değer esas alınarak, terkin işlemleri gerçekleştirilecek.

Önerilen taşınmazın değerinin mükellefin toplam borçlarından daha yüksek tutarda olması halinde oluşan fark, mükellefe iade edilmeyeceği gibi, taşınmazın Hazine adına tescil tarihinden sonra doğacak borçlarına da mahsup edilmeyecek.

Etiketler:


EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı