Ürünlere "AB" düzenlemesi

Hürriyet Haber
11 Temmuz 2001 - 11:22Son Güncelleme : 11 Temmuz 2001 - 11:22

Türkiye'de, ürünlerin AB teknik mevzuatına uygun olarak piyasaya sunulmasını öngören "Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair yasa, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yasa, ürünlerin piyasaya arzı, uygunluk değerlendirmesi, piyasa gözetimi ve denetimi ile bunlarla ilgili yapılacak bildirimlere ilişkin usul ve esasları belirliyor.

AB teknik mevzuatına uygun ürünlerin piyasa sunumu ile ihraç ürünlerin uluslararası piyasalarda rekabet gücünün yükselmesini amaçlayan yasa uyarınca, ihracatçılar, uygunluk değerlendirme faaliyetlerini AB kuruluşları yerine, AB tarafından tanınan test ve belgelendirme kuruluşlarına daha az maliyetle yaptırabilecekler.

ÜRÜNLERLE İLGİLİ TEKNİK DÜZENLEME

Ürünlerle ilgili teknik düzenlemeler, yetkili kuruluşlar tarafından hazırlanacak. Gıda maddeleriyle ilgili teknik düzenlemeleri Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı, makinalar ve asansörlerle ilgili düzenlemeleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, kişisel korunma donanımları ile ilgili düzenlemeleri ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hazırlayacak.

Piyasaya sunulacak yeni ürünlerin, ilgili teknik düzenlemeye uygun olması zorunluluğu getirilirken, bu durum, kullanılmış ancak değişiklik yapılarak yeniden piyasaya sürülen ve AB dışındaki ülkelerden ithal edilen eski ve kullanılmış ürünleri de kapsayacak. Bakanlar Kurulu'na bu konuda düzenlemeler yapma, sınırlamalar getirme ve istisnalar tanıma yetkisi veriliyor.

PİYASAYA GÜVENLİ ÜRÜNLER SUNULACAK

Üretici, piyasaya sadece güvenli ürünleri sunabilecek. Teknik düzenlemelere uygun ürünlerin güvenli olduğu kabul edilecek.

Ürünlerin uygunluk değerlendirmesini yetkili kuruluşlar yapabilecek. Yetkili kuruluşlar, Türkiye'de yerleşik olan test, muayene ve belgelendirme kuruluşları arasından uygun görecekleri sayıda kuruluşu, ilgili teknik düzenlemeler ve yönetmeliklerde belirtilen esaslar çerçevesinde bir veya birden fazla teknik düzenleme kapsamındaki uygunluk değerlendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere yetkili kılacaklar.

UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞLARI

Ürünlerin ilgili mevzuata uygun olup olmadığını test ve muayene eden, uygun olanlara uygunluk belgesi düzenlemek amacıyla "Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları" oluşturulacak. Bu kuruluşların uyması gereken kurallar, yönetmeliklerle belirlenecek.

Yetkili kuruluşlar, piyasa gözetimi ve denetiminde gerekli gördükleri durumlarda ürüne ilişkin uygunluk değerlendirme işlemlerinde yer almayan test, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının imkanlarından yararlanabilecek. Piyasa denetimi ve gözetiminde nihai karar, yetkili kuruluşlara ait olacak.

İlgili teknik düzenlemeyle uygunluğu belgelenmiş olsa dahi, bir ürünün güvenli olmadığına dair kesin belirtilerin bulunması halinde, piyasaya arzı, kontrol yapılıncaya kadar geçici olarak durdurulabilecek. Kontrol sonucunda ürünün güvenli olmadığının anlaşılması halinde, ürünün piyasaya arzı yasaklanabilecek, piyasaya sunulan ürünler toplanabilecek, ürünlerin güvenli hale getirilmesinin imkansız olduğu durumlarda kısmen veya tamamen bertaraf edilebilecek.

Bu hususlar, masrafları üreticiden karşılanmak üzere, ülke genelinde dağıtımı yapılan 2 gazete ile ülke genelinde yayın yapan 2 televizyon kanalından ilanı suretiyle, risk altındaki kişilere duyurulabilecek. Risk altındaki kişilerin yerel yayın yapan gazete ve televizyon kanalları vasıtasıyla bilgilendirilmesinin mümkün olduğu durumlarda, bu duyuru yerel basın ve yaylın organları yoluyla, risk altındaki kişilerin tespit edilebildiği durumlarda ise bu kişilere doğrudan bilgilendirilmesi yoluyla yapılacak.

İDARİ PARA CEZALARI

Yasaya aykırı hareket eden üreticilere, 1 ile 25 milyar lira arasında değişen idari para cezaları uygulanacak. Bakanlar Kurulu, TCK hükümleri uyarınca hesaplanacak ceza miktarı esas alınarak, para cezalarını yüzde 100 artırmaya veya yüzde 50 oranında azaltmaya yetkili olacak.

İdari para cezalarına ilişkin zamanaşımı süresi, ihlalin meydana geldiği tarihten itibaren 5, yetkili kuruluşlarca ihlalin öğrenildiği tarihten itibaren 1 yıl olarak belirlendi.

Yasa, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'un bir maddesinde de değişiklik yapıyor. Buna göre, tüketiciye sunulan hizmetler, can ve mal güvenliği ile çevreye zarar vermeyecek, ilgili mevzuat ve standartlara, bunların bulunmaması halinde ise belirlenecek teknik kurallara uygun olacak. Bakanlık, bu esaslara göre denetim yapmak ve yaptırmakla görevli olacak.
Etiketler:


    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı