Türk Telekom'un özelleştirilmesi

AA
25.10.2005 - 10:22 | Son Güncelleme:

Danıştay 1. Dairesi, Telekomünikasyon Kurumu ile Türk Telekom A.Ş arasında akdedilen imtiyaz sözleşme taslağına ilişkin düşüncesini oluşturdu. Taslak, Danıştay İdari İşler Kurulu'nda görüşülmek üzere Danıştay Başkanlığı'na gönderildi.

Telekomünikasyon hizmetlerinin yürütülmesi ile telekomünikasyon altyapısının kurulması ve işletilmesine ilişkin olarak Telekomünikasyon Kurumu ile Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi (Türk Telekom) arasında akdedilen, ”Telekomünikasyon Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin İmtiyaz Sözleşmesi Taslağı” konusunda Danıştay'ın düşünce bildirmesinin ilk aşaması tamamlandı.

Danıştay 1. Dairesi, taslağa ilişkin düşüncesini oluşturdu. Taslak, Danıştay Kanunu uyarınca Danıştay İdari İşler Kurulu'nda görüşülecek. Danıştay İdari İşler Kurulu'nun vereceği düşüncenin ardından taraflarca taslağa son şekli verilecek.

Danıştay 1. Dairesi, imtiyaz sözleşmesi taslağına, “Türk Telekom A.Ş'nin yüzde 55 oranındaki hisselerinin satışına ilişkin iş ve işlemlere, ekonomik tercihler ile teknik verilere ilişkin sorumluluğu ilgili idarelere ait olmak kaydıyla düşüncesini” bildirdi.

1. Daire, ilgili tarafları dinledikten sonra, düzenleme tekniği ve hükümlere açıklık getirilmesi açısından bazı kavramların imtiyaz sözleşmesi taslağında nasıl yer alması gerektiğine açıklık getirdi.

ESASA İLİŞKİN DÜŞÜNCELER

Danıştay 1. Dairesi, imtiyaz sözleşme taslağında bulunması gereken konuları esas bakımından düşünceler başlığında topladı.

Buna göre, taslağın 42'nci maddesinde, Türk Telekom'un bu sözleşme konusu imtiyazı hak ve yükümlülükleri devredemeyeceğini öngördüğü anımsatıldı. Ancak taslağın 23'ncü maddesinin ise Türk Telekom'un bu sözleşme kapsamındaki hizmetleri kendi eliyle doğrudan sunabileceği belirtildikten sonra Telekomünikasyon Kurumu ile imtiyaz sözleşmesi yapmak, ruhsat veya genel izin almak suretiyle kuracağı şirketler veya iştirakleri aracılığıyla da yürütebileceğinin öngörüldüğü kaydedildi. Bu hükmün 42'nci maddedeki hükümle çeliştiğine işaret eden 1. Daire, imtiyaz konusu bazı hizmetlerin Kurum'dan ruhsat ve genel izin almak koşuluyla diğer şirketler eliyle sunulmasına olanak sağlandığı gözönüne alınarak taslağın 23'nci maddesinin metinden çıkarılması gerektiğine işaret etti.

Telekomünikasyon Kurumu ile Türk Telekom arasında akdedilen bu sözleşmenin, içerdiği konular ve kapsamı çerçevesinde hukuki sonuç yaratacağı kaydedildi. Başka işletmecilerle yapılmış ya da yapılacak sözleşmelerde kendine özgü koşullar dikkate alınarak yaratılmış hukuki sonuçların, konuları aynı olsa bile diğer sözleşmelerin taraflarını, konusunu ve kapsamını etkilemesi ve değiştirmesinin hukuken mümkün olmadığı, Kurum'un başkalarıyla yaptığı aynı hizmete karşılık gelen imtiyaz sözleşmelerinin diğer işletmeciler lehine hükümlerinin Türk Telekom hakkında da uygulanmasını isteme hakkını düzenleyen taslağın 27'nci maddesinin ikinci fıkrasının metinden çıkarılması gerektiği kaydedildi.

TAHKİM ŞARTI

Taslağın, 48'nci maddesinde, bu sözleşmenin Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına tabi olduğu ve ihtilafların çözümünde Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin görevli ve yetkili bulunduğu hükmüne yer verildiği anımsatıldı.

Bu hükümden sonra Türk Telekom'un mevzuattan kaynaklanan tahkime ilişkin talep haklarının saklığı olduğunun belirtildiğine dikkati çeken Danıştay 1. Dairesi, sözleşmede taraflar arasında öngörülmüş bir tahkim şartı veya imzalanmış bir tahkim sözleşmesi bulunmadığı, taraflardan sadece birinin talep hakkını öne çıkarır biçimde 48'nci madde de yer alan “İşletmecinin Tahkim'e ilişkin mer'i mevzuattan kaynaklanan talep hakları saklıdır” tümcesinin metinde çıkarılmasının uygun olacağına dikkati çekti.

6 YILLIK YATIRIM PLANI

Danıştay 1. Dairesi'nin görüşünde, Türk Telekom'un A.Ş'nin yüzde 55 oranındaki Hissesinin Blok Satışına İlişkin İhale Şartnamesi'nin 6.3 maddesinde her bir teklif sahibinin şirket ile ilgili olarak 2005-2010 yılları arasındaki 6 yıllık dönem için ABD doları bazında hazırlanmış bir iş planını sunması gerektiği anımsatıldı.

İhaleyi kazanan girişim ortaklığının taahhüdü olan bu iş planının şirketin yatırım plan ve programlarının hazırlanmasında dikkate alınmasının zorunlu olduğu vurgulandı. Şartnamede belirtilen ve 6 yıllık döneme ilişkin olarak hazırlanan iş planının Türk Telekom'un, Türk Telekomünikasyon Kurumu'na sunacağı plan ve programların hazırlanmasında ve bu planların Kurum'ca değerlendirilmesinde gözönüne alınması için imtiyaz sözleşmesi taslağına bu yöndeki bir hükmün geçici birinci madde olarak eklenmesi gerektiği vurgulandı.
Etiketler:


EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı