Gündem Haberleri

GÜNDEM

  Topyekün savaş

  Hürriyet Haber
  24 Mart 1998 - 00:00Son Güncelleme : 24 Mart 1998 - 00:01

  Hükümet'in irticayla topyekun mücadele için ‘‘önlem, uygulama, denetim ve yasal değişim’’ planı Başbakan Mesut Yılmaz tarafından açıklandı. Bakanlar Kurulu'na girmeden önce Başbakanlık Sivil Çalışma Grubu'nun raporunu açıklayan Yılmaz, 3 sayfada özetlenen raporda, ‘‘irtica ile mücadelede en büyük eksikliğin denetim konusunda olduğunu gördüğü’’ vurgulandı. Hükümetin irticaya karşı yapılan çalışmalarının tek tek sıralandığı rapor şöyle:

  Hükümetimiz demokrasinin ve hukuk devletinin vazgeçilmez temeli saydığı laikliğin korunması ve rejimi yıkmaya yönelik irticai faaliyetlerle mücadele edilmesi yönünde gerekli olan kararlılığa ve ciddiyete sahiptir. Bu çerçevede hükümetimizce yapılan çalışmalar şunlardır:

  1- Hükümetimiz, laikliğin gerçek anlamda korunmasının, laik cumhuriyete sadakatle bağlı nesiller yetiştirilmesiyle mümkün olduğu inancını taşımaktadır. Bu çerçevede hükümetimiz, önceliği zorlayıcı tedbirlere ve günlük çözümlere değİl, kalıcı sonuçlar verecek olan eğitime vermiş ve ‘Kesintisiz zorunlu 8 yıllık temel eğitimi’ kanunlaştırmıştır.

  2- Hükümetimiz, rejimi yıkmaya yönelik irticai faaliyetlerle mücadelenin, devletin bütün kurumlarının katılması gereken Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin topyekün bir mücadelesi olduğuna inanmaktadır. İrticaya karşı bu topyekün mücadele yasama organına, hükümete ve devletin diğer kurumlarına düşen görevler vardır. Her organ bu mücadelede üzerine düşen görevi yapmak durumundadır. Bu çerçevede hükümetimizin görevi; irticayla mücadelede gerekli bütün idari tedbirleri almak ve uygulamak, mevzuat hazırlıklarını yapmak, devletin bütün kurumlarının bu mücadelede mutlak gerekli olan koordinasyonunu sağlamak ve politikalar geliştirmektir. Hükümetimiz, bu çalışmaları yürütmek üzere Başbakanlık'ta, ‘Başbakanlık Uygulamayı Takip ve Koordinasyon Kurulu’nu ve ‘Başbakanlık İzleme Merkezi’ni kurmuştur. Aynı doğrultuda irticai faaliyetlerin önlenmesi için tüm il ve ilçelerde valilerin ve kaymakamların başkanlıklarında kurullar oluşturularak, bu örgütlenme tüm yurt sathına yayılmıştır. Bunların çalışmalarını takip ve Başbakanlık'taki kurulla irtibatlarını sağlamak için İçişleri Bakanlığı bünyesinde de benzer bir kurul oluşturulmuştur.

  DENETİM ÖNLEMLERİ

  3- Hükümetimiz, irtica ile mücadelede en büyük eksikliğin denetim konusunda olduğunu görmüş ve bu konuda gerekli bütün tedbirleri almıştır.

  Bu çerçevede:

  a- Vakıflar, dernekler ile özel ya da tüzel kişilerce açılan okul, yurt, kurs, pansiyon, dershane vb. tesislerin denetimi için ilçe merkezli bir denetim mekanizması oluşturulmuştur.

  b- İrtica ile mücadelede mali denetimin önemi konusunu ilk defa hükümetimiz gündeme getirmiştir. İrticanın parasal kaynaklarının denetim altına alınması için Maliye ve ilgili devlet bakanlığınca geniş kapsamlı bir denetim faaliyetine başlanmıştır.

  c- Rejimi yıkmaya yönelik irticai faaliyetlerde bulunanların en önemli mali kaynaklarından olan kurban derisi konusuna el atılmış ve konuya ilişkin olarak İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı gerekli genelgeleri yayınlamışlardır.

  d- Özel radyo ve televizyonların yaptığı irticai, yıkıcı ve bölücü yayınların denetimi konusundaki boşluğu gidermek için hükümetimiz valilikler bünyesinde denetim birimleri oluşturmuştur. Bu birimler yayınları takip etmekte ve suç tesbiti durumunda savcılıklara ve RTÜK'e konuyu aksettirmektedirler.

  e- Hükümetimiz, rejimi yıkmaya yönelik irticai faaliyetlere ilişkin olarak devletin bütün birimlerince kendisine iletilen ve ulaşan bütün ihbarları anında değerlendirmiş ve gerekli olan işlemleri tereddütsüz zamanında yapmıştır.

  4- Kamu görevlileri arasında kılık kıyafet bakımından ortaya çıkan bazı olumsuzlukları gidermek için Başbakanlıkça bir ‘Kılık-kıyafet genelgesi’ yayımlanmıştır.

  5- İrtica ile mücadelede kamu görevlilerine gerekli siyasi otorite desteğinin sağlanması ve onlara hükümetin sahip çıktığının gösterilmesinin gerekliliğine inanılmış ve bu destek bir genelge ile de deklare edilmiştir.

  MEVZUAT ÇALIŞMALARI

  1- Hükümetimiz, rejimi yıkmaya yönelik irticai faaliyetlerle mücadele çerçevesinde çıkarılması gerekli tebliğ, genelge, yönetmelik ve tüzükleri çıkarmıştır.

  2- ‘Başbakanlık Uygulamayı Takip ve Koordinasyon Kurulu’, rejimi yıkmaya yönelik irticai faaliyetlerle mücadele çerçevesinde çıkarılması gerekli kanunlarla ilgili hazırlık çalışmalarını tamamlamıştır.

  İrtica ile mücadelede yapılanlar

  MEB İlköğretim Kurulları Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmıştır.

  Kuran Kursları Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir. Danıştay'ın bu yönetmeliğin bazı maddelerine ilişkin yürütmeyi durdurma kakarından sonra bu konunun kanunla düzenlenmesine ilişkin yasa teklifleri TBMM'ye gönderilmiştir.

  Ülkemizin din adamı ihtiyacını belirleyen (1998/2010) ‘‘Temin Planı’’ hazırlanmıştır.

  İmam hatip lisesi mezunu din görevlilerinin iki yıl süreli ön lisans yapmaları için gerekli hazırlıklar tamamlanmıştır.

  Dış ülkelerin, ülkemizdeki rejim aleyhtarı faaliyetlerine karşı Dışişleri Bakanlığı'nın koordinatörlüğünde hassasiyetle çalışılmaktadır.

  Silah ruhsatlarının verilmesine kısıtlama getirilmiştir.

  Özel üniforma giydirilmiş korumalar konusunda 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nda yapılan değişiklik tasarısı TBMM'dedir.

  420 Sayılı MGK kararı doğrultusunda yurtdışında özel olarak eğitim gören öğrenciler konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'nın koordinatörlüğünde yasal ve idari tedbirlerin alınması için gerekli çalışmalar başlatılmıştır.

  1- Laikliğe aykırı eylem ve faaliyetlerle ilgili olarak TBMM'ye sevkedilen Türk Ceza Kanunu Tasarısı'nda gerekli hükümlere yer verilmiştir. Bu tasarının konuya ilişkin maddelerine bazı ibarelerin eklenmesi için gerekli hazırlıklar da tamamlanmıştır.

  2- 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM'ne sevkedilmiş bulunmaktadır.

  3- 677 Sayılı Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması Hakkında Kanun'da, 671 Sayılı Şapka Kanun'unda, 2596 Sayılı Bazı Kisvelerinin Giyilemeyeceğine Dair Kanunda yer alan cezaların arttırılmasına ilişkin kanun tasarısı hazırlanmıştır.

  4- a-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125'inci Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı, 399 sayılı KHK'de Değişiklik Yapılmasına dair Kanun Tasarısı, 1700 Sayılı Dahiliye Memurları Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı hazırlanmıştır.

  b-Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü'nde değişiklik yapılmış ve irticai faaliyette bulunan Emniyet mensuplarının görevlerine son verilmesi hükme bağlanmıştır.

  5- Vakıflarla ilgili mevzuatta değişiklik yapılması için hazırlanan kanun tasarıları:

  a-Türk Medeni Kanunu'nun Vakıflarla ilgili 73 ve Müteakip Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı hazırlanmıştır. Vakıflarla ilgili kanunda yapılacak değişiklik gerçekleşinceye kadar bir kısım tedbirler tebliğlerle alınmış ve hemen uygulamaya konulmuştur.

  b-2443 Sayılı Devlet Denetleme Kurulu Kurulması Hakkında Kanun'da Anayasa'nın 108'inci maddesindeki hükme paralel değişiklik tasarısı hazırlanmıştır.

  6- Cami Yapımı ve Yönetimi ile İlgili Kanun Tasarıları:

  a- Cami Yapımının Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirleyeceği esaslara göre düzenlenmesi için İmar Kanunu'nda Değişiklik Tasarısı hazırlanmıştır.

  b- Camilerin Yönetiminin Diyanet İşleri Başkanlığı'nca Yerine Getirilmesi İçin Kanun Tasarısı hazırlanmıştır.

  7- Pompalı ve Yarı Otomatik Tüfeklerle İlgili olarak, 2521 Sayılı Kanunda değişiklik tasarısı hazırlanmış olup, Bakanlar Kurulu'nca TBMM'ne sevk edilmiştir.

  8- 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nda Yapılan Değişiklik Tasarısı Bakanlar Kurulu'nda görüşülmüş ve karar imzaya açılmıştır.

  9- 3182 Sayılı Bankalar Kanunu Değişiklik Tasarısı çalışmaları sürdürülmektedir.


  Etiketler:
  

   EN ÇOK OKUNANLAR

    Sayfa Başı