Spor Haberleri

« Hürriyet.com.tr
MENÜ

Tahkim Yasası yürürlükte

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

Uluslararası tahkimin uygulanmasını düzenleyen Tahkim Yasası, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yasa, Anayasa'nın 125. maddesinde öngörülen ''Yabancılık unsurunun bulunduğu kamu hizmetleriyle ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıkların'' tahkim yoluyla çözülmesine ilişkin düzenlemeler içeriyor.

Buna göre, tarafların işyeri veya sürekli oturdukları yerlerin ayrı devletlerde olması, tahkim anlaşmasının dayanağını oluşturan sözleşmeye taraf şirket ortaklarından en az birinin ilgili mevzuat uyarınca yabancı sermaye getirmesi, hukuki ilişkinin bir ülkeden diğerine sermaye veya mal geçişini sağlaması, ''Yabancılık unsuru'' sayılacak.

Tarafların, doğabilecek uyuşmazlıkların tümünün veya bazılarının tahkim yoluyla çözülmesi konusunda ''Tahkim anlaşması'' yapması koşulunu getiren yasa, bunun asıl sözleşmeyle veya ayrı bir sözleşmeyle yapılabilmesine de olanak sağlıyor.

Tahkim anlaşmasının konusunu oluşturan bir uyuşmazlıkta dava açılmış ise karşı taraf tahkim itirazında bulunabilecek.

HAKEM SEÇİMİ

Taraflar, hakemlerin sayısını belirlemekte serbest olacak, ancak hakem sayısı tek rakamlı olacak. Taraflar hakem sayısını kararlaştırmamışsa üç hakem seçilecek.

Hakem seçiminde anlaşma olmaması durumunda, hakem, taraflardan birinin istemi üzerine asliye hukuk mahkemesince seçilecek.

TAHKİM YARGILAMA USULÜ

Taraflar, hakem veya hakem kurulunun uygulayacağı yargılama kurallarını, bu yasa hükümleri saklı kalmak kaydıyla serbestçe kararlaştırabilecek ya da bir yasaya, uluslararası veya kurumsal tahkim kurallarına yollama yapabilecek.

Taraflar, tahkim yargılamasında eşit hak ve yetkiye sahip olacaklar. Tahkim yeri, taraflarca veya onların seçtiği kurumca serbestçe kararlaştırılabilecek. Tahkim yargılaması, Türkçe veya Türkiye tarafından tanınan devletlerden birinin resmi diliyle yapılabilecek. Yargılamada kullanılacak dil veya diller taraflarca kararlaştırılmamışsa hakem veya hakem kurulu tarafından belirlenecek.

Hakem veya hakem kurulunun yargılama şekline ilişkin düzenlemeler getiren yasa, taraflarca aksi kararlaştırılmamışsa hakem kurulunun oy çokluğuyla karar almasını hükme bağlıyor.

Hakem kararına karşı yalnızca iptal davası açılabilecek. İptal davası, yetkili asliye hukuk mahkemesinde açılacak, öncelikle ve ivedilikle görüşülecek.

Seçilen hakem veya hakem kurulunun tümü veya çoğunluğunu ortadan kaldıracak sayıda hakemin reddine asliye hukuk mahkemesince karar verilmesi halinde tahkim sona erecek.

HAKEM VE BİLİRKİŞİ ODALARI BİRLİĞİ

Taraflar aksini kararlaştırmamışsa, yargılama giderleri haksız çıkan tarafça karşılanacak.

Taraflarla hakem veya hakem kurulu arasında ''Hakem ücreti'' konusunda bir anlaşma sağlanamazsa, hakem ve hakem kurulunun ücreti, Adalet Bakanlığı'nca ilgili meslek kuruluşlarının görüşü alınarak hazırlanacak.

Adalet Bakanlığı'nca yapılacak düzenlemeye ve ücret tarifesi belirleninceye kadar, bu miktar yetkili asliye hukuk mahkemesince saptanacak.

Bugün yürürlüğe giren kanun hükümleri Bakanlar Kurulu tarafından yürütülecek. (Ankara/aa)


Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler