Şevket Demirel'e haciz durdu

Hürriyet Haber
23.02.2006 - 15:13 | Son Güncelleme:

Danıştay Egebank davasında Şevket Demirel'e yönelik TMSF'nin haciz işlemlerini durdurdu. Gerekçeli kararda, Şevket Demirel'in Egebank'ta ortak sıfatı taşımadığı için yapılan işlemlerin hukuka uygun bulunmadığı bildirildi.

Danıştay 13. Dairesi, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) Egebank'tan doğan zararların tahsiline ilişkin kararının, yürütmesini Şevket Demirel yönünden durdurdu.Şevket Demirel'in avukatı Ömer Asım Livanelioğlu'nun TMSF'nin 29 Eylül 2005 tarihli ve 413 sayılı kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle dava açtı.

Danıştay 13. Dairesi, davanın ilk aşamasını sonuçlandırdı ve dava konusu TMSF'nin kararının yürütmesini Şevket Demirel yönünden durdurdu.

Kararda, ilgili yasalara göre, davacının hukuki sorumluluğunun doğması için öncelikle davanın yönetim ve denetimi TMSF'ye intikal eden Egebank A.Ş'nin doğrudan veya dolayı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortağı olup olmadığının ortaya konulması gerektiğine işaret edildi. Kararda, şöyle denildi:  “Dosyanın ve ekli belgelerin incelenmesinden; Şevket Demirel Holding Anonim Şirketi Hisse Senedi Devir Sözleşmesinde, Şevket Demirel Holding AŞ'ne ait 150 milyar 700 milyon TL nominal değerli dökümü yapılan hamiline yazılı senetlerin nominal bedeli ile 17 Mart 1997 tarihinde Şevket Demirel tarafından devredildiği, Murat Demirel tarafından hisse senetlerinin tam ve eksiksiz olarak teslim alındığının belirtildiği ve sözleşmenin taraflarca imzalandığı, Egebank A.Ş'nin 4 Mayıs 1998 tarihinde Demirel Grubuna vekaleten Murat Demirel'in imzaladığı sözleşmeyle Bayraktar Grubundan devralındığı, Egebank A.Ş'nin, temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetiminin ise, mülga 4389 sayılı 14. maddesinin (3) ve (4) numaralı fıkralarına göre 21 Aralık 1999 tarih ve 99/13765 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla, Fon'a devredildiği anlaşılmaktadır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 415. maddesinde, hamiline yazılı hisse senetlerinin devrinin şirket ve üçüncü şahıslar hakkında ancak teslim ile hüküm ifade edeceği kuralı bağlanmıştır. Buna göre, hamiline yazılı hisse senetlerinin hüküm ifade etmesi için teslim yeterli görülmüş, Yasa kuralında başka bir koşul aranmamıştır.”

“ORTAK SIFATI YOK“

Davacının, Şevket Demirel Holding AŞ'deki hamiline yazılı hisselerini 17 Mart 1997 tarihinde devrettiğine ilişkin belge bulunduğu, davalı idarece de bunun aksinin kanıtlanamadığı ifade edilen kararda, şöyle devam edildi: “Bu tarihten itibaren Şevket Demirel Holding A.Ş. ile hukuken ortaklık ilişkisi kalmayan davacı, 4 Mayıs 1998 tarihinde Demirel grubu tarafından satın alınan Egebank AŞ'nin doğrudan veya dolaylı olarak yönetim ve denetimini tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortak sıfatını taşımamaktadır.

Dolayısıyla, Egebank AŞ'nin doğrudan ya da dolaylı hakim ortağı olduğu kabul edilerek, davacı Şevket Demirel'in Şevket Demirel Holding AŞ. nezdindeki paylarının devir işleminin 4389 sayılı Kanunun 15/7-b maddesine göre hükümsüz sayılması ve buna bağlı olarak 259 milyon 722 bin YTL banka kaynağının davacıdan takip ve tahsili ilişkin dava konusu işlem hukuka uygun bulunmamıştır.

Açıklanan nedenlerle, İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesi uyarınca, dava konusu Fon Kurulu'nun davacı ile ilgili kısmının yürütmesinin durdurulmasına oybirliğiyle karar verildi.  TMSF'nin karara itirazını Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu görüşecek.
Etiketler:


EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı