Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Sağlıkta denetim (2)

SGK’nın sözleşme yaptığı sağlık kurum ve kuruluşlarının denetimi sistemli ve programa bağlı olarak yapılacak.

Denetim birimi ve ekibinin yetki sorumlulukları neler. Sağlık hizmeti verenlerin sorumlulukları ile denetim sonucunda düzenlenecek rapor ile yapılacak işlemler neler olacak.

Denetim biriminin görev, yetki ve sorumlulukları

Denetim yapılacak olan sağlık hizmeti sunucularını belirlemek ve görev emrini hazırlayarak Sosyal Güvenlik İl Müdürünün onayına sunmak,

Denetim ekibi tarafından düzenlenen tutanak ve raporları mevzuat çerçevesinde inceleyerek değerlendirmek, raporlarda gördüğü şekil veya içerik eksikliliklerini gidermek amacıyla raporları denetim ekibine gerekçesini de belirtmek üzere yazılı olarak iade etmek,

Denetim Ekibi tarafından düzenlenen raporların ilgili birime havalesi için Sosyal Güvenlik İl Müdürünün onayına sunmak ve raporlar ile ilgili olarak yapılan iş ve işlemleri takip etmek,

Denetim ekiplerinin ihtiyaç duyacağı tüm mevzuatları gerektiğinde temin etmek,

Sağlık hizmeti sunucularının denetimi ile ilgili diğer Kurum ve Kuruluşlar ile eşgüdümü sağlamak ve denetim planları yapmak,

Denetim sonuçları ile ilgili olarak aylık ve yıllık istatistik bilgileri hazırlayıp raporlayarak Sosyal Güvenlik İl Müdürüne sunmak,

Denetim sonuçları ile ilgili olarak aylık istatistik bilgileri Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Başkanlığına göndermek,

Denetim usul ve esasları, denetim teknikleri, kişisel iletişim, denetimin yönetilmesi, denetim sonrası raporlama teknikleri, değişen mevzuata ilişkin hizmet içi eğitimleri planlamak ve yapmak, yetki ve görevlerine sahiptirler.

Denetim sonucu düzenlenen raporlar ile ilgili yapılacak işlemler

Yapılan her denetim sonucunda denetim ekibi, en geç 10 (on) gün içinde düzenlenmiş olduğu raporunu denetim birimine verir. Denetim birimi, raporu teslim aldığı tarihten itibaren en geç 10 (on) gün içinde raporun, şekil ve içerik yönünden yasal mevzuata uygun olarak düzenlenip düzenlenmediğini inceler.

İnceleme sonucu uygun görülen raporlar uygulanmak üzere Sosyal Güvenlik İl Müdürünün onayına sunulur. Sosyal Güvenlik İl Müdürü tarafından onaylanan rapor ilgili birime üst yazı ekinde gönderilir. İlgili birimler raporlarda belirtilen hususlar ile ilgili işlemleri raporların kendilerine intikal tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içinde yerine getirmek zorundadırlar.

Denetim Birimi tarafından incelenen raporlarda, raporda düzeltilmesi veya tamamlatılması gereken hususlar varsa bunların giderilmesi için gerekçeleri de belirtilmek suretiyle raporu düzenleyen denetim ekibine yazı ile bildirilir. Raporda belirtilen eksiklikler denetim ekibi tarafından giderilerek üst yazı ile birlikte tekrar denetim birimine gönderilir. Ancak denetim ekibinin bu isteğe katılmaması halinde rapor, iade gerekçeleri ile birlikte Sosyal Güvenlik İl Müdürüne gönderilir. Sosyal Güvenlik İl Müdürü tarafından verilen karar neticesinde işlem yapılır. Sosyal Güvenlik İl Müdürü denetim konusu rapor ile ilgili danışma niteliğinde her zaman merkez birimlerin görüşünü alabilir.

Denetim ekibinin görev, yetki ve sorumlulukları

Görevlerinin yürütülmesi sırasında sağlık hizmeti sunucusuna serbestçe girmek, görevlerinin ifası için gerekli çalışma ortamının sağlanmasını istemek,

Sağlık hizmeti sunucularının vermiş oldukları sağlık hizmetlerini ve bu hizmetlere ilişkin ödeme belgesi ve eklerinin ilgili mevzuat ve sözleşme hükümleri çerçevesinde düzenlenip düzenlenmediğini incelemek,

Denetim esnasında denetim konusu ile ilgili olarak her türlü bilgi, belge ve kayıtların ibrazını istemek ve bunları incelemek, gerektiğinde tasdikli örnek veya fotokopilerini almak,

Gerektiği durumlarda sağlık hizmeti sunucusundan sağlık hizmeti alan sigortalıların ifadelerini almak,

Sağlık hizmet sunucularının denetimleri sonucunda tutanak ve rapor düzenlemek,

Denetim amacıyla görevlendirildikleri sağlık hizmeti sunucuları dışındaki diğer sağlık hizmeti sunucularında denetim yapamazlar. Ancak başka bir sağlık hizmeti sunucusu hakkında denetim yapılması gerekiyor ise Sosyal Güvenlik İl Müdürüne haber vermek ve sonradan gerekçesini de belirtmek şartıyla denetim yapmak,

İncelenen evraklar üzerinde evrakların incelendiğini gösteren tarih ve imza atmak, incelediği evrak ve kayıtlar üzerine ilave ve düzeltme yapmamak, bilgi işlem ortamındaki bilgi ve kayıtları değiştirmemek,

Denetim yapacağı yerleri açıklamamak, yaptıkları görev ile ilgili işlemler hakkında Sosyal Güvenlik İl Müdürü haricinde başkasına bilgi vermemek,

İhbar ya da şikáyette bulunan kişilerin kimliklerini açıklamamak,

Görevleri sırasında ve çalışmaları esnasında nezaket kurallarına uygun hareket etmek, giyimleri, davranışları ve hareketleri ile saygı ve itibar telkin etmek, görev ve yetkilerine sahiptirler.

Sağlık hizmeti sunucularının yükümlülükleri

SGK ile sözleşmeli sağlık kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, düzenledikleri veya tutmak zorunda oldukları her türlü kayıt ve belgeler ile bilgi işlem ortamlarındaki bilgi ve kayıtları en kısa sürede denetim ekibine göstermek, vermek ve incelemesine yardımcı olmak, varsa denetim konuları ile ilgili hazırlanması istenilen tablo, rapor ile diğer bilgi ve belgeleri sunmak ve ayrıca denetim hizmetlerinin gereklerine uygun biçimde yürütülebilmesi için, denetim ekibinin görevleri süresince konumlarına uygun bir çalışma yeri sağlamak ve görevlerinin ifası sırasında gereken her türlü kolaylığı göstermek ve yardımcı olmak zorundadırlar.
X