Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Sağlık Bakanlığı parasız belge vermiyor

ARTIK kamuda neredeyse hiçbir hizmet bedelsiz değil. Ancak, Bakanlar Kurulu kararı ile bedelsiz veya indirimli kamu hizmetleri sunulabiliyor. O da sınırlı; bayramlarda köprüden geçişlerin ücretsiz olması, belediye otobüslerine biletsiz binilmesi vs...
Sağlık Bakanlığı da yaptığı birçok işlemde para alıyor. Özel hastane ruhsatı, faaliyet izin belgesi, ön izin belgesi alınacaksa Bakanlığa maktu bir para ödenecek. Dahası o sağlık tesisinde personel için çalışma belgesi mi çıkaracaksınız her seferinde ve her personel için maktu bir tutar ödeyeceksiniz...
Yasal dayanak
181 sayılı KHK’nin ek 2. maddesine göre; Sağlık Bakanlığı’nca düzenlenecek veya onaylanacak her türlü ruhsatlandırma, ürün üretim ve satış izin belgesi ve mesul müdürlük belgesi ile permi ve sertifikalar üzerinden elli liradan liradan az, onbeş bin liradan çok olmamak üzere Maliye Bakanlığı’nın görüşü üzerine Sağlık Bakanlığı’nca belirlenecek tarifelere göre ruhsatlandırma bedeli alınır.  Bu tarifeler her yıl Vergi Usul Kanununa göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılır. Bakanlık Merkez Saymanlığı’nca tahsil edilen bu tutarlar bütçeye gelir kaydedilir.

Sağlık Bakanlığı parasız belge vermiyor

Özürlü bireylerin destek eğitimine devlet katkısı

ÖZÜRLÜLERİN eğitim giderlerinin bir kısmının devlet tarafından karşılanması uygulaması 1999 yılından beri yürürlüktedir. Ancak, daha önce dağınık bir yapıya sahip olan uygulama bir araya getirildi ve bu yükümlülük Milli Eğitim Bakanlığı’nca tek elden yerine getirilmektedir.
Buna göre; özürlü sağlık kurulu raporu düzenlemeye yetkili sağlık kurum veya kuruluşlarınca verilen sağlık kurulu raporuyla, asgari % 20 özürlü olduğu tespit edilen ve özel eğitim değerlendirme kurulları tarafından da eğitsel değerlendirme ve tanılamaları yapılarak özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen destek eğitimini almaları uygun görülen; görme, işitme, dil-konuşma, spastik, zihinsel, ortopedik veya ruhsal özürlü bireylerin; eğitim giderlerinin her yıl Maliye Bakanlığı’nca belirlenen tutarı, bütçeye bu amaçla konulan ödenekten karşılanmaktadır.
Bu kapsamda, 01.01.2011 tarihinden geçerli olmak üzere özürlü bireylerin destek eğitim giderlerinin bütçeden karşılanacak kısmına ilişkin olarak aşağıdaki hususlara uyulacaktır.
1- Özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde özürlü bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı; katma değer vergisi hariç olmak üzere bireysel eğitim için aylık 343 TL., grup eğitimi için 97 TL.’dir.
2- Belirlenen tutarlar, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten, bu tutarları aşan kısmı ise ilgililer tarafından karşılanacaktır.


 

X