Gündem Haberleri

GÜNDEM

  Polis'e YAŞ sistemi

  Hürriyet Haber
  25 Eylül 2000 - 00:00Son Güncelleme : 25 Eylül 2000 - 00:01

  Emniyet teşkilatında bir üst rütbeye yükselme koşul ve esasları değişti. Ordudaki Yüksek Askeri Şura benzeri bir yapıylanmaya gidildi. Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Emniyet Teşkilatı Kanunu'nun "terfi ve atama"yı düzenleyen 55. maddesi değiştirildi.

  Polis amirleri, rütbe sırasına göre, komiser yardımcısı, komiser, başkomiser, emniyet amiri, 4. sınemniyet müdürü, 3. sınıf emniyet müdürü, 2. sınıf emniyet müdürü, 1. sınıf emniyet müdürü ve sınıf üstüemniyet müdürü olarak sıralandı. Bu rütbelere terfiler, öngörülen sınav ve eğitim şartı saklı kalmak üzere kıdem ve liyakata göre yapılacak.

  Kıdem sırasının tespitinde bulunulan rütbeye terfi esas alınacak. Aynı tarihte terfi edenlerden sicil notu yüksek, sicil notlarının eşitliği halinde ödül ve takdirnamesi fazla, ödül ve takdirnamelerin sayıca eşitliği halinde ise sicil numarası daha küçük olanlar diğerlerine göre kıdemli sayılacak. Kıdem sırası, Emniyet Genel Müdürlüğü'nce her yıl Mart ayında topluca teşkilata duyurulacak.

  Terfiler ve atamalar, kanuni zorunluluk halleri dışında her yıl Haziran ayında topluca yapılacak.

  İKİ AYRI KURUL OLUŞTURULACAK

  Üst rütbeye yükselmek için kıdem şartlarını yerine getirmiş komiser yardımcısı, komiser ve başkomiserlerin liyakat koşullarını belirlemek, üst rütbedeki boş miktarına göre sıralayarak terfilerini önermek üzere, "Genel Müdürlük Merkez Değerlendirme Kurulu" oluşturulacak. Bu Kurul, Emniyet Genel Müdürlüğü personel işlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı'nın başkanlığında APK Daire Başkanı, Personel Dairesi Başkanı, 1'nci Hukuk Müşaviri ve Genel Müdürün uygun göreceği iki daire başkanı ile Teftiş Kurulu Başkan yardımcılarından birinden oluşacak.

  Üst rütbeye yükselmek için kıdem şartlarını yerine getirmiş emniyet amirleri ile 4'ncü, 3'ncü, 2'nci sınıf emniyet müdürlerinin liyakat koşullarını belirleyerek, üst rütbedeki boş kadro miktarına göre sıralayarak terfilerini ve ikinci meslek derecesindeki görev unvanlarına ataması yapılacak personeli değerlendirmek ve öneride bulunmak üzere "Genel Müdürlük Yüksek Değerlendirme Kurulu" oluşturulacak. Bu Kurul, Emniyet Genel Müdürü'nün başkanlığında genel müdür yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkanı, Polis Akademisi Başkanı ve Emniyet Müdürü APK uzmanlarınca seçilecek birinci meslek derecesindeki3 emniyet müdürü APK uzmanından teşekkül edecek.

  Kurullar her yıl mayıs ayı başında toplanacak ve kararları oy çokluğu ile alacak.

  Rütbelerde belirlenen zorunlu bekleme süreleri sonunda bir üst rütbeye terfi edebilmek için üst rütbede boş kadro bulunması ve bekleme süresi içindeki yıl sayısı kadar olumlu sicil alınmış olması şart olacak. Ancak, başkomiserlikten emniyet amirliğine ve 3. sınıf emniyet müdürlüğünden 2. sınıf emniyet müdürlüğüne terfi edebilmek için ayrıca çıkarılacak yönetmeliğe uygun olarak yapılacak yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak ve Polis Akademisi Başkanlığı'nca düzenlenecek yöneticilikle ilgili hizmet içi eğitimi başarı ile tamamlamak şartı aranacak.

  OLUMSUZ SİCİLE GEÇ TERFİ

  İhtiyaç halinde meslekte fiilen 6 yılını dolduran, 37 yaşından günalmamış olan ve yönetmelikte belirtilen diğer nitelikleri taşıyan polis memurlarından açılacak komiser yardımcılığı sınavını kazanıp 9 aydan az olmamak üzere eğitim kursunu başarıyla bitirenler komiser yardımcılığı rütbesine atanabilecek. Rütbelerde ve meslek derecelerinde zorunlu en az bekleme süreleri komiser yardımcıları, komiserler ve emniyet amirleri için 4, baş komiser ile 4.3.2. ve 1. sınıf emniyet müdürleri için 3 yıl olarak belirlendi. Polis amirlerinin bir üst rütbeye terfiinde bu rütbedeki fiili çalışma süresi esas alınacak.

  Mevzuat hükümlerine göre kazanılmış hak aylığında değerlendirmesi yapılan uzmanlık, master, doktora, avukatlık stajı rütbe kıdeminde değerlendirilemeyecek. Ancak polis amiri olduktan sonra yapılan askerlik hizmeti, yurtdışı misyon koruma, yurtdışı kurs ve diğer görevler sebebi ile geçirilen süreler ile tedavi ve istirahat sürelerirütbe terfiinden değerlendirilecek.

  Taksirli suçlar hariç paraya çevrilse veya tecil edilse dahi alınan hapis cezaları, aylıksız izinde geçen süreler, uzun ve kısa süreli durdurma cezaları ile meslekten ve memuriyetten men cezaları, ceza süreleri kadar terfiyi geri bıraktıracak. Her olumsuz sicil rütbeterfiini bir yıl geciktirecek.

  ZORUNLU EMEKLİLİK

  KHK ile Emniyet Teşkilatı Kanunu'na eklenen ek madde ile zorunlu bekleme süresini tamamlayarak terfi durumu 3 kez Yüksek Değerlendirme Kurulu tarafından görüşülmesine rağmen bir üst rütbeye terfi edemeyen 2. sınıf emniyet müdürleri kadro durumunu göre emeklilikle ilgili diğer şartlara haiz olmak kaydıyla yaş şartı aranmaksızın Yüksek Değerlendirme Kurulu'nun önerisi ve İçişleri Bakanı'nın onayı ile emekli edilecek.

  Meslek derecelerinde fiilen 5 yılını dolduran birinci sınıf emniyet müdürleri kadro durumuna göre emeklilikle ilgili diğer şartları taşımak kaydıyla yaş şartı aranmaksızın Yüksek Değerlendirme Kurulu'nun önerisi ve İçişleri Bakanı'nın onayı ile emekliliğe sevk edilebilecek.

  EK ÖDEME

  Kadrosuzluk nedeni ile emekliliğe sevk edilenlerin tekrar Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil bir görevde istihdam edilmeleri mümkün olmayacak. Emekliliğe sevk edildikleri tarihi takip eden ay başından itibaren rütbelerin yaş haddine kadar olan süreleri için en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) 1. sınıf emniyet müdürlerinden birinci meslek derecesinde olanlara yüzde 60'ı, ikinci meslek derecesinde olanlara yüzde 50'si, 2. sınıf emniyet müdürlerine ise yüzde 30'u oranında "zorunlu emeklilik ek ödemesi" yapılacak.

  Emekli Sandığı, 3 aylık devreler halinde bu meblağı fatura karşılığında Hazine'den tahsil edecek. Ödemeler, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmayacak ve yaş haddinden önce ölenlerinvarislerini intikal etmeyecek.

  KHK, 1'nci sınıf emniyet müdürü rütbesinde bulunanların sayısının 500, 2'nci sınıf emniyet müdürü rütbesinde bulunanların sayısının ise 800'ü aşamayacağını da hükme bağlıyor. KHK'ye konulan geçici madde ile1'nci ve 2'nci sınıf emniyet müdürü sayısı bugünden itibaren bir yıl içerisinde belirlenen sayılara getirilecek.

  BAŞARILI PERSONELE ÖDEME

  KHK ile İçişleri Bakanı büyük ölçüde yolsuzluk, terör ve benzeri faaliyetlere karşı ülke çapında gerçekleştirilen operasyonlara katılanlar ile bunlara idari, teknik, lojistik destek hizmetleri sağlayan personele hizalarında gösterilen oranların en çok yarısına kadar ilave ödeme yapmaya, bu ödemeyi; görev yeri ve süresi, görevin zorluk ve risk derecesi, görevlinin kıdemi ve sorumluluğu ile benzeri unsurları dikkate alarak farklı miktar veya oranlarda belirlemeye, buna ilişkin diğer usul ve esasları tespit etmeye yetkili olacak.
  Etiketler:
  

   EN ÇOK OKUNANLAR

    Sayfa Başı