Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Özel hastanelere “tam gün” talimatı

NE Sağlık Bakanlığı tam günden vazgeçti ne de özellikle tabip odaları mücadeleden...

Ama, kamuda çalışan hekimlere tam gün çalışma zorunluluğu hikayesinde sona gelindi gibi... Özellikle üniversite hastanelerinden ayrılan öğretim üyelerinden dolayı ameliyat bekleyen hasta sayısında artış olduğu yönündeki haberler, Sağlık Bakanlığı’nı harekete geçirdi...
Bakanlık ihtiyaç olması halinde hastaların yurtdışına bile götürülebileceğini açıkladı... Hani, “Vizontele” filmindeki diyalogda olduğu gibi: ”izzet-i nefis meselesi oldu, Himalayalar’a kadar yolu var!”
İş o kadar ciddi görünüyor...
Kısa hikayesi
Kamuoyunda “tam gün yasası” olarak bilinen 5947 sayılı kanunla hekimlere ya sadece kamu da ya da sadece özelde çalışma zorunluluğu getirilmiştir. 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 12. maddesinde yapılan değişikliklerle buna olanak sağlanmıştır. Ancak, önce Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı ardından Danıştay’ın yürütmeyi durdurma ve idari dava dairelerinin kararları tam gün uygulamasının tam olarak başlayamaması sonucunu doğurmuştur. Konu tartışmalı olmaya devam etmiştir.

KHK ile bir daha

Yakın zamanda, 26 Ağustos 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 650 sayılı KHK ile “tam gün” yeniden düzenlenmiştir. Bu sefer 657 sayılı devlet Memurları Kanunu, Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanunu’nda değişiklik ve eklemeler yapılmıştır. Buna göre özellikli durumlar hariç, kamuda çalışan hekimler(öğretim üyeleri dahil) özelde mesleklerini serbestçe icra edemeyeceklerdir...

Sağlık Bakanlığı özel hastaneleri sıkıştırıyor

Sağlık Bakanlığı, 650 sayılı KHK sonrası işi daha da sağlama almaya çalışıyor. Bu amaçla Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde önemli değişiklikler yaptı. Buna göre; kamu görevi olan ve/veya kanunen mesleğini serbest icra etme hakkı bulunmayan tabip ve tabip dışı personelin çalıştırıldığının tespiti halinde;
Öncelikle süre verilmeksizin hastanedeki poliklinik faaliyeti 10 gün durdurulacak,
Bir yıl içerisinde aynı fiilin tekrarı halinde özel hastanenin tamamında, bir ay süreyle faaliyet durdurulacak,
Üçüncü kez tekrarında ise özel hastanenin ruhsatnamesi ve faaliyet izin belgesi iptal edilecektir.

Özel tıp merkezleri de takipte

Bakanlık, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında
Yönetmeliği’nde de değişikliğe gitti. Tıp merkezlerinde de kamu görevi olan ve/veya kanunen mesleğini serbest icra etme hakkı bulunmayan tabip ve tabip dışı personel çalıştırılması halinde aynı yaptırımlar bunlar için de uygulanacak. Kaldı ki, özel sağlık kuruluşları çalıştırdıkları hekim ve diğer sağlık personeli için “çalışma izin belgesi” düzenlemek ve bu belgeleri de il sağlık müdürlüklerine onaylatmak zorundalar. Böyle olunca, aynı zamanda kamuda çalışan hekimlerin özelde çalışmaları için düzenlenen çalışma belgeleri sağlık müdürlüklerince onaylanmayacaktır.


 

X