Memurların zam dışında beklentileri

AA
19.08.2009 - 11:22 | Son Güncelleme: 19.08.2009 - 11:23

Memur sendikaları, toplu görüşmelerde mali ve sosyal hakların yanında hizmet kollarında yaşanan sorunların çözümüne yönelik bir dizi talepte bulunacak.

Memur sendikaları, üyelerinin ortak sorunlarının yanında kendi hizmet kollarındaki sorunları da toplu görüşme masasına taşıyıp, bu konulardaki talep ve önerilerini Kamu İşveren Kuruluna sunacak.

Sendikaların talepleri hizmet kollarının özelliklerine göre çeşitlilik gösteriyor.

Bunun yanında, memur sendikalarının hizmet kollarına ilişkin talepleri arasında artan iş yüküyle birlikte ortaya çıkan personel ihtiyacının karşılanması, ek ödemelerdeki sorunların giderilmesi, grevli, toplu sözleşmeli sendika hakkının tanınması, sendikal yasakların daraltılması, eşit işe eşit ücret ilkesinin hayata geçirilmesi, çalışma koşullarının iyileştirilmesi gibi ortak talepler de yer alıyor.

Yetkili memur sendikalarının 11 hizmet kolunda gündeme getireceği taleplerden bazıları şöyle:

“Türk Ulaşım-Sen:
-Ulaştırma Bakanlığı merkez ve taşra birimlerindeki memurlara döner sermaye gelirlerinden pay verilmeli.
-Denizcilik Müsteşarlığında fiilen fazla çalışanlara izin kullandırılmalı ya da nakdi ödeme yapılmalı.
-TCDD'nin kuruluşundan beri var olan ancak 2001'de kaldırılan çalışanların ücretsiz seyahat etme hakkı yeniden sağlanmalı.
-Limanların özelleştirilmesi uygulamasına son verilmeli.
-Banliyö hattı dışında ikamet eden tüm çalışanların işe geliş-gidişleri kurum tarafından sağlanmalı.
-Makinist, baş makinist ve yardımcı makinist olmak üzere görevi gereği yıpranan personele fiili hizmet zammı verilmeli.
-Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünde fiili hizmetten yararlanması gerektiği halde yararlanmayan çalışanlara hakları iade edilmeli.

Türk İmar-Sen:

-Tapu Sicil ve Kadastro Müdürlüklerinde, memurların sorumlulukları 5 yıl ile sınırlandırılmalı.
-Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile bağlı birimlerde harcırahlar günün şartlarına göre yeniden belirlenmeli ve zamanında ödenmeli.
-Teknik personel ihtiyacı duyulduğunda, kurum içinde kendini yetiştirmek ve sürekli geliştirmek amacıyla dışarıdan kendi imkanlarıyla bir üst eğitim alan çalışanlar teşvik edilmeli.
-Çalışırken her türlü imza yetkisi olan teknikerlerin emekli olduktan sonra kaldırılan yetkileri iade edilmeli.
-Bakanlık seminer, toplantılar için Ankara'ya gelen çalışanların konaklamasının sağlanması amacıyla sosyal tesis, misafirhane temini sağlanmalı.

“PTT ÇALIŞANINA 2 İKRAMİYE VERİLMELİ”

Türk Haber-Sen:

-PTT merkezlerine kurulan baz istasyonları kaldırılmalı.
-Kanunen yıpranmayan dağıtıcı personelin 55 yaşında resen emekliye sevk edilmesi ile sosyal güvenlikle ilgili kanununa göre yaş haddinin yükselmesinden dolayı ortaya çıkan haksızlığın giderilmesi için dağıtıcılara yıpranma hakkı verilmeli ya da 55 yaş sınırının kaldırılmasına dair kanuni düzenleme yapılmalı.
-PTT'de hizmet çeşitliliğinin artmasının kar marjını yükselttiği de göz önüne alınarak çalışanlara yılda en az 2 ikramiye verilmeli.
-Sözleşmeli personele, kadrolularda olduğu gibi eş ve çocuk yardımı ödenmeli.
-Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü çalışanlarına özel hizmet tazminatı verilmeli.
-TRT de yeni yasa ile araştırmacı kadrolara atanan personelin sıkıntıları giderilmeli.

“ANTRENÖRLERİN GİYİM MAĞDURİYETİ GİDERİLMELİ”

Türk Büro-Sen:

-Fiilen kaloriferci, arşiv memuru, ambar memuru ve benzeri görevlerde çalışan personele kimyasal atıkla yüz yüze olmaları nedeniyle yoğurt, süt verilmeli veya karşılığında ücret ödenmeli.
-Verimliliğin artırılması için gerekli motivasyonun sağlanması adına kurumlarda psikolog tabip görevlendirilmeli.
-Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünde uzun süredir giyim yardımı yapılmayan spor antrenörlerinin giyim mağduriyeti giderilmeli.
-Milli bayram ve özel günlerde stat ve kapalı salonlarda görevlendirilen personele görevlendirme ücreti ödenmeli.
-Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile yüksek yargı organlarında fiilen bilgisayar kullanan personele iş güçlüğü zammı verilmeli.
-Adli sicil birimlerinde çalışan personele, çıkarılan sabıka kayıtları karşılığı ödenen ve sonra kaldırılan yüzde 5'lik payın yeniden ödenmesi için gerekli düzenleme yapılmalı.
-Tüm adliye saraylarında güvenlik kamera sistemi kurulmalı ve güvenlik tedbirleri artırılmalı.
-Anayasa Mahkemesi üyelerinin yararlandığı sağlık haklarından, kurumda görev yapan diğer personel de yararlandırılmalı.
-Özellikle kaçakçılığın yoğun olduğu ve mükelleflerle itilafın çok yaşandığı gümrük kapılarındaki personelin can güvenliği için tedbir artırılmalı.

“ORMAN MUHAFAZA MEMURUNA ÜCRETSİZ ULAŞIM”

Toç-Bir-Sen:

-Çevre ve Orman Bakanlığında görev yapan orman muhafaza memurlarına ödenen tazminatlar 26 günden az olmamak üzere tüm orman muhafaza memurlarına adil bir şekilde ödenmeli.
-Kolluk kuvveti görevi yapan orman muhafaza memurlarının çalışırken elde ettikleri silahlardan emekli olduklarında alınan yüksek ruhsat harcı kaldırılmalı.
-Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığında görevi gereği zehirli maddelerle etkileşim içinde orman yangınlarıyla mücadele eden ve sağlık riski taşıyan görevlerde çalışan tüm personele yılda en az 2 ay fiili hizmet tazminatı verilmeli.
-TMO ve TİGEM çalışanları için Tohumculuk Kanununun geçici 3. maddesi gereği teşvik primi ödenmeli.
-Orman muhafaza memurlarının belediyelere ait toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanmaları sağlanmalı.

“SAĞLIKÇILARIN HAFTALIK MESAİSİ 40 SAATE ÇEKİLSİN”

Sağlık-Sen:

-Sosyal hizmet çalışanları fiili hizmet zammından faydalandırılmalı.
-Üniversite ödeneği üniversitelerdeki tüm çalışanlara ödenmeli.
-Üniversite hastanelerinde çalışan personele YÖK merkezli tayin ve becayiş hakkı verilmeli.
-Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda devlet memuru eliyle görülebilecek işlerin hizmet satın alma yoluyla taşeron firmalara gördürülmesine son verilmeli.
-Radyoloji, radyom ve elektrikle tedavi birimlerinde denetimler yapılmalı ve bu birimlerde çalışan, kimyasal veya radyoaktif ışınlara maruz kalan personelin çalışma ortamı iyileştirilmeli.
-Sağlık personelinin, askerlik görevini sağlık personeli istihdamında güçlük çekilen yerlerde yapması sağlanmalı.
-Sağlık hizmetleri sınıfında çalışan personelin haftalık mesai saati 40 saate düşürülmeli.
-Sağlık personelinin mesleki risklere karşı fiili hizmet zammından faydalanabilmesi sağlanmalı.
-Nöbet ücretleri günün koşullarına uygun hale getirilmeli.

“DANSÇILARIN ASKERLİĞİ 38 YAŞA ERTELENSİN”

Kültür Sanat-Sen:

-Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı devlet orkestra, koro ve toplulukların, kütüphanelerin ve müzelerin il özel idarelerine ya da yerel
yönetimlere devri gündemden çıkarılmalı.
-Yılda bir defaya mahsus bütün çalışanlara DÖSİM'den 500 TL verilmeli.
-Müze bekçilerinin silah taşımaları dolayısıyla aldıkları risk için ek tazminatı ödenmeli.
-Basma ve yazma eserlerin, görsel ve işitsel materyallerin zimmetlendiği personele tazminat ödenmeli.
-Dans sanatçılarının askerlik yaşı milli sporcular gibi 38'e ertelenmeli.
-Devlet Tiyatrosu ve Devlet Opera ve Balesi emekçilerinin mali intibakları ve özlük hakları özel bir yasa ile düzenlenmeli.

MEMURA İNDİRİMLİ ELEKTRİK

Türk Enerji-Sen:

-Mevcut enerji fonunda düzenleme yapılarak enerji, nükleer enerji ve yenilenebilir enerji konusunda uzmanların görev yaptığı, ayrıca enerji ile ilgili yeni çıkarılan kanunlarla birlikte ilave görevler üstlendiği Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, TAEK, DSİ, MTA ve EİE çalışanlarının ekonomik durumları iyileştirilmeli.
-Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Taş Kömürü Genel Müdürlüğü ve Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğündeki kömür üretiminde, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Eti Bor İşletme Müdürlüklerinde işçilerle birlikte üretimde çalışanlara üretim teşvik primi verilmeli.
-Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş çalışanlarına kampanya döneminde işçi personele verilen miktarda şeker verilmeli.
-Elektrik etüt, üretim, iletim, dağıtımı ile elektrikle ilgili kurum ve kuruluşlarda çalışanların elektrik indiriminden yararlanmaları sağlanmalı.
-Personel mevzuatıyla ilgili konularda alınan olumlu mahkeme kararlarının tekrar dava açılmasına gerek kalmadan diğer personel için de uygulanması için yasal düzenlemeye gidilmeli.

“HER CAMİYE EN AZ İKİ GÖREVLİ”

Diyanet-Sen:

-Yeni yapılan camiler dikkate alındığında 4 bini bulan kadro ihtiyacı karşılanmalı.
-Camilerde din hizmetinin daha verimli hale gelebilmesi için her camide en az iki görevlinin hizmet vermesi sağlanmalı.
-Cami aydınlatma giderlerine diğer resmi kurumlarda olduğu gibi faiz uygulanmamalı.
-Diyanet İşleri Başkanlığının açacağı Kur'an kurslarında öğrenci yeter sayısı 10 olarak düzenlenmeli.
-Belediye memuruna, nüfus memuruna, gemi kaptanına tanınan nikah kıyma yetkisi müftülere de tanınmalı.
-Din görevlilerinin hükümet icraatlarını eleştirme yasağı kaldırılmalı.
-Hastanelerde din hizmeti sunulmalı.
-Göreve yeni başlayacak din görevlileri için Diyanet Akademisi oluşturulmalı.

“MEMURLARA AB EĞİTİMİ”

Bem-Bir-Sen:

-Yerel Yönetimler Bakanlığı bir an önce kurulmalı.
-Belediye ve il özel idarelerinde toplu pazarlık yapılabilmesine ilişkin yasal düzenleme yapılmalı.
-İtfaiye ve zabıta memurları ile diğer bazı kadrolarda yaşanan kademe-derece ilerlemesindeki kısıtlamalar kaldırılmalı.
-Belediye çalışanlarının aylıkları zamanında ödenmeli, genelgelere uymayan sorumlular hakkında yasal işlem başlatılmalı.
-Yerel yönetim çalışanları, ürettikleri hizmetlerden ücretsiz faydalanmalı.
-Parmak izi alınması veya retina taraması tespitleriyle yapılan kurum giriş ve çıkışları ile özellikle çalışma odalarında kameralı takip uygulamalarına son verilmeli.
-Zabıta ve itfaiye çalışanlarının iş riski ve çalışma koşulları dikkate alınarak özel hizmet tazminatı ödenmeli.
-AB süreci ile ilgili memurlara yönelik eğitim çalışmaları yapılmalı.

“EĞİTİMCİYE KONUT PROJESİ”

Türk Eğitim Sen:

-24 Kasım Öğretmenler Günü'nde bütün eğitim çalışanlarına bir maaş tutarında ikramiye verilmeli.
-Eğitim çalışanlarının maaşları AB standartlarına çıkarılmalı.
-Eğitimle ilgili buluş yapan, eser ortaya koyan ve üreten eğitim çalışanları, teşvik amacıyla ekonomik olarak desteklenmeli.
-Askere giden personele askerlik süresi boyunca, maaşının dörtte biri oranında maaş verilmeli.
-Milli Eğitim Bakanlığı ve TOKİ arasında yapılacak protokol çerçevesinde, eğitim çalışanlarının yararlanacağı konut projeleri hayata geçirilmeli.
-Mevcudu 500 öğrenciyi aşan okullara, devlet tarafından güvenlik ve sağlık görevlisi verilmeli.
-Kamu kurumlarının hizmet binalarına, okullara, camilere ve bunların yakınlarına kurulan GSM operatörü baz istasyonları kaldırılmalı.
-Milli eğitim müfredat programları, öğretmenlerin ve yetkili konfederasyonların da görüşleri alınarak milli ve manevi değerler ışığında yeniden düzenlenmeli.
-Üstün zekalı çocuklar için okul sayıları arttırılmalı.
-Rektör seçimlerinde tüm öğretim elamanları ve idari personel oy kullanmalı.”

Etiketler:


    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı