Konut stopajında kiracı sorumlu

Hürriyet Haber
06 Mart 1998 - 00:00Son Güncelleme : 06 Mart 1998 - 00:01

Hakkı Sefer(İstanbul): Sahibi olduğum dairemi, turizm konusunda çalışan bir limited şirkete işyeri olarak kiraya verdim. Kira kontratına yüzde 20 stopaj ve fon kesintisinin kiracı tarafından muhtasar beyanname ile yatırılacağını ve yatırılan vergilerin makbuz bilgilerinin mal sahibine bir liste halinde verileceğini de özel hüküm olarak yazdım. Kiracımın, stopaj kesintilerini yatırmadığını öğrenmiş bulunuyorum. Benim kontrol ve bilgim dışında cereyan eden bu olaydan sorumluluğum var mı? Beyanımı nasıl yapacağım?

Vergi Usul Kanunu'nun 11'nci maddesine göre, ‘‘Yaptıkları veya yapacakları ödemelerden vergi kesmeye mecbur olanlar, verginin tam olarak kesilip ödenmesinden ve bununla ilgili diğer ödevleri yerine getirmekten sorumludurlar. Bu sorumluluk, bunların ödedikleri vergilerden dolayı asıl mükelleflere rücu etmek hakkını kaldırmaz.’’ Aynı maddenin 3'ncü fıkrasında, ‘‘Vergi kesintisi yapmak ve vergi döiresine yatırmak zorunda olanların, bu yükümlülükleri yerine getirmemeleri halinde verginin ödenmesinden, alım satıma taraf olanlar ile hizmetten yararlananlar aralarında zımnen dahi olsa irtibat olduğu tespit olunanlar müteselsilen sorumludurlar.’’

Kanununun ilgili maddesi kesintiyi yapanı sorumlu kılmakta, diğer tarafları ise ‘‘irtibat olduğu tespit olunduğu taktirde’’ sorumlu tutmaktadır.

ORGANİK BAĞ OLMAYACAK

Maliye Bakanlığı İstanbul Defterdarlığı'nca verilen 21.02.1995 tarih ve B.07.GVK.3966-2653 sayılı muktezada ‘‘kiracının 94'ncü maddeye göre yaptığı gelir vergisi tevkifatı ve fonu ödememesi halinde, mal sahibi olarak sizin herhangi bir vergi sorumluluğunuz bulunmamaktadır’’ denilmektedir. Fakat, sorumluluktan kurtulmak için, kiracı ile bir organik bağınız ve irtibatınızın olmaması gerekmektedir.

Kontrata bu konuda koyduğunuz özel hükümler çok yerinde. Ayrıca, ‘‘stopajları yatırmamak ve makbuzları ibraz etmeme durumunun tahliye ve sözleşmenin feshi sebebi olacağını’’ da ekleyebilirdiniz.

Kira gelirlerinizin brüt tutarını beyan edip, gerçek veya götürü usulde gider indiriminden sonra vergi hesaplaması yapacaksınız. Hesaplanan vergiden stopaj miktarını da indireceksiniz.


Etiketler:


    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı