KOBİ'ler için yeni plan

Hürriyet Haber
24.05.2011 - 15:23 | Son Güncelleme:

Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, KOBİ Stratejisini hazırlarken, Türkiye'deki KOBİ'lerin zayıf yönlerini bertaraf edecek, güçlü yönlerini ise daha da güçlendirecek eylemler belirlediklerini belirterek, “Biz bu planı hazırlarken, KOBİ'leri korunması gereken bir yapı olarak değil, ülkemizin küresel rekabet gücünü artıracak bir alan şeklinde kurguladık” dedi.

Ergün, Dolmabahçe Başbakanlık Çalışma Ofisi'nde düzenlenen “2011-2013 KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı'nın (KSEP)” basın toplantısında yaptığı konuşmada, KOBİ'lerin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ekonomik ve sosyal kalkınmanın çok önemli bir unsuru olduğunu kaydetti.

Türkiye'deki 3 milyondan fazla KOBİ'nin yüzde 96'ya yakın bir kısmının, 9 kişiden az istihdam sağlayan mikro ölçekli işletmeler olduğunu ifade eden Ergün, 10 ile 49 arasında çalışanı olan küçük ölçekli işletmelerin oranının ise sadece yüzde 3,7 olduğunu dile getirdi.

Ergün, öncelikle KOSGEB Kanunu'nda çok önemli bir değişiklik yaptıklarını, hizmet ve ticaret sektöründeki KOBİ'lerin de desteklerden yararlanmalarını sağladıklarını vurgulayarak, KOBİ'lerin yüzde 82'sinin hizmet ve ticaret sektöründe çalıştığı düşünülürse bu adımın öneminin daha iyi anlaşılacağını belirtti.

2002 yılında KOSGEB veritabanına kayıtlı işletme sayısının 4 bin iken, bu rakamın bugün 600 bine yaklaştığına işaret eden Ergün, KOSGEB'in, kendilerinden önceki 12 yılda KOBİ'lere 14,5 milyon lira destek sağladığını, son 8,5 yılda ise bu desteğin 327 milyon lira olduğunu anlattı.

Ergün, “Eskiden iflas etmesinler, batmasınlar, ayakta kalsınlar, nakit akışını sağlayabilsinler diye desteklenen KOBİ'lere, artık bağımsız denetim yaptırsınlar, borsaya açılsınlar, rekabet gücü kazansınlar, yenilikçi olsunlar, kurumsal kimlik oluştursunlar, proje odaklı çalışsınlar diye destek sağlıyoruz” dedi.

Bugüne kadar, 197 bine yakın işletme için 11,4 milyar lira kredi hacmi oluşturduklarını ifade eden Ergün, Yeni Türk Ticaret Kanunu'na küçük işletmelerin alacaklarının zamanında ödenmesiyle ilgili çok önemli bir hüküm ilave ettiklerini anımsattı.

Nihat Ergün, KOBİ Stratejisini hazırlarken, Türkiye'deki KOBİ'lerin zayıf yönlerini bertaraf edecek, güçlü yönlerini ise daha da güçlendirecek eylemler belirlediklerini ifade ederek, şunları söyledi:

“Biz bu planı hazırlarken, KOBİ'leri korunması gereken bir yapı olarak değil, ülkemizin küresel rekabet gücünü artıracak bir alan şeklinde kurguladık. KOBİ'lerin yeniliklere açık olmak, esneklik, değişimlere çabuk uyum sağlamak, kendi alanlarında uzmanlaşma gibi, günümüz ekonomisine son derece uygun özellikleri var. Bugün artık küçük olmak kesinlikle bir sorun değil, hatta çoğu zaman bir avantaj haline gelmiştir. Şunu unutmayalım ki üretimde amaç, maksimum büyüklüğe ulaşmak değil, optimum büyüklüğe ulaşmaktır.

Ülkemizde KOBİ'lerin ölçek ekonomisinden yararlanamamak, işbirliği kültüründen uzak kalmak, marka, verimlilik ve teknoloji gibi alanlara yeterince yönelmemek gibi sorunları bulunuyor. Yine KOBİ'ler teminat sıkıntısı nedeniyle kredi temininde sorun yaşıyor, alternatif finansman kaynaklarından uzak kalıyorlar. KOBİ'lerin AB fonlarından ve proje odaklı desteklerden yararlanmaları için, proje hazırlama ve uygulama yeteneklerini de geliştirmemiz gerekiyor. 2011-2014 yıllarını kapsayan KOBİ Stratejimiz, bu sorunları aşma noktasında önemli bir fonksiyon icra edecektir.”

“KOBİ STRATEJİSİNİN 5 ALANDA 16 HEDEFİ...”

KOBİ Stratejisinin, doğal olarak Türkiye Sanayi Strateji Belgesi'nde yer alan genel amaç ve hedeflerle uyum içinde olduğuna işaret eden Ergün, KOBİ Stratejisinin, Avrupa Birliği'nin Lizbon Stratejisi ve onun yerini alan Avrupa 2020 stratejisiyle de uyum içinde olduğunu kaydetti.

Bakan Ergün, Avrupa Küçük İşletmeler Yasası'nın “önce küçük olanı düşün” ilkesinin de bu strateji belgesiyle daha etkin bir şekilde hayata geçeceğine işaret ederek, Strateji Belgesi'nin nihai amacının, KOBİ'lerin üretim, yatırım miktarı ile katma değerini artırmak ve sürekli büyümelerini sağlamak olduğunu bildirdi.

Ergün, KOBİ stratejisinin 5 stratejik alanda 16 hedef ve bu hedefler çerçevesinde uygulanacak eylem ve projelerden oluştuğuna işaret ederek, “Birinci stratejik amacımız girişimciliğin geliştirilmesi ve desteklenmesi kapsamında 3 hedefimiz bulunuyor. Girişimcilik kültürünü tüm topluma yayarak girişimcilik ortamını gelişmiş ülkeler ile kıyaslanabilir düzeye çıkaracağız. Girişimcilerin kuracakları yeni işletmeler için iş yeri mekanı, ofis hizmetleri, eğitim ve danışmanlık gibi hizmetler sunacağız. Özel hedef gruplarının iş kurma sürecinde önlerine çıkan engelleri aşmaları ve yeni iş kurmaları için destekler sağlayacağız” diye konuştu.

Ergün, ikinci stratejik amaçları olan KOBİ'lerin yönetim becerilerini ve kurumsal yetkinliklerini geliştirme kapsamında 5 hedefleri olduğunu bildirdi.

KOBİ'lerin yönetim, kurumsallaşma, pazarlama, verimlilik, kalite, markalaşma gibi konularda bilgiye erişimlerini kolaylaştıracak ve uluslararası pazarlara erişim becerilerini geliştireceklerini anlatan Ergün, KOBİ'lerde işbirliği kültürünü geliştirecek destekler sunacaklarını kaydetti.

Ergün, nitelikli işgücü istihdamını destekleyecek ve işletme çalışanlarının niteliğini ve KOBİ'lerin ulusal ve uluslararası standartlara uyum yeteneklerini artıracaklarını dile getirdi.

Üçüncü stratejik amaçları olan iş ve yatırım ortamını iyileştirme sürecinde KOBİ'leri gözetme kapsamında 2 hedefleri olduğunu bildiren Ergün, şunları kaydetti:

“İş ve yatırım ortamını etkileyen düzenlemelerde ve kamu hizmetlerinin sunumunda KOBİ ihtiyaçlarına duyarlılığı artıracak, daha doğru politika üretmek için KOBİ istatistikleri üreteceğiz. Dördüncü stratejik hedefimiz olan KOBİ'lerin AR-GE ve yenilik kapasitesini geliştirme başlığında 3 hedefimiz var. KOBİ'lerin AR-GE, yenilik ve tasarım konusundaki farkındalıklarını artıracak eylemler uygulayacak, AR-GE ve yenilik projelerinin ticarileşmesine yönelik destek mekanizmaları oluşturacağız. KOBİ'ler ile büyük ölçekli işletmeler ve üniversiteler arasındaki işbirliğini artıracağız. Beşinci ve son stratejik amacımız olan KOBİ'lerin ve girişimcilerin finansmana erişimlerini kolaylaştırma kapsamında ise 3 hedefimiz var. KOBİ'lerin banka kredilerine erişimini artıracak, KOBİ'leri uluslararası kredi kriterleri konusunda bilinçlendirecek, girişim sermayesi, iş melekleri ve KOBİ borsası sistemlerini geliştireceğiz.”

PLANIN UYGULANMASIYLA ORTAYA ÇIKACAK SONUÇLAR...

Nihat Ergün, planın uygulanmasıyla birlikte ortaya çıkacak olan önemli sonuçlardan bazılarını da şöyle sıraladı:

“Planın uygulama döneminde girişimciliği, bilhassa teknoloji odaklı girişimciliği özendirici tedbirleri artıracağız. Yeni girişimcilerin iş kurma dönemindeki kararsızlıklarını ortadan kaldırmak üzere İş Geliştirme Merkezlerinde (İŞGEM) işyeri mekanı teminini de içeren başlangıç dönemi destekleri vereceğiz. İŞGEM'lerin sayısını artıracak ve İŞGEM'lerden daha fazla girişimcinin faydalanmalarını sağlayacağız.
Girişimcilik Konseyi kurulacak. Bu konsey, ülkemizde girişimcilik kültürünün artmasına büyük katkı sağlayacaktır. KOBİ'lerin yönetim becerileri ve kurumsal yetkinliklerini geliştirmek üzere genel ve proje esaslı destekler vereceğiz. Meslek kuruluşlarının kendi hedef kitlesinde yer alan KOBİ'lerle ilgili spesifik sorunlara daha somut çözümler üretmesini sağlayacağız. KOBİ'ler arasında ortaklık ve işbirliği kültürü gelişecek, böylece kapasite ve rekabet gücü yüksek işletme sayımız artacaktır.”

Strateji belgesi ile “KOBİ'lerin Çevreye Olan Kirletici Etkilerinin Belirlenmesi ve Gerekli Tedbirlerin Alınmasına Yönelik KOSGEB Yol Haritasını” oluşturacaklarını belirten Ergün, şirket kuruluş, tasfiye, iflas ve birleşme işlemlerini kolaylaştıracaklarını söyledi.

Bakan Ergün, sanayinin gelişmesi açısından önem arz eden hizmet sektörlerindeki KOBİ'lerin ihtiyaçlarını belirleyecek ve buna uygun destekler sağlayacaklarını dile getirerek, sadece AR-GE projelerini değil, bu projeler sonucunda ortaya çıkan ürünün ticarileşmesine de destek vereceklerini kaydetti.

Üniversite-sanayi işbirliği uygulama ve araştırma merkezlerini yaygınlaştıracaklarını da ifade eden Ergün, özellikle girişimcilerin finansman sorunlarını çözmek için risk sermayesi fonlarının sayısını artıracak, kredi garanti sistemini yaygınlaştıracak, iş melekleri sistemini geliştirecek ve KOBİ Borsası'nın etkinliğini çoğaltacaklarını anlattı.

Ergün, işletme ömrünün Türkiye'de 4-5 yıl gibi, kısa süreli olduğuna işaret ederek, “Çünkü bebek ölümleri çok, anne ölümleri çok. Üç ayda, 6 ayda ölen işletmeler var. Niye ölüyor? Çünkü bir girişimcilik eğitimi almadığı, iş planı, pazar araştırması yapmadığı için ölüyor. Bebek ölümü bunlar. Halbuki bunların sağlıklı bir şekilde doğmaları lazım” dedi.

Nihat Ergün, bu strateji belgelerinin, orta vadeli hedeflerin nihai metinlerinden ziyade Türkiye'nin 2023 hedeflerinin başlangıç metinleri olarak okunması gerektiğini sözlerine ekledi.

Etiketler:


EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı