Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

İşyeri açmak bürokratik zorluklarla dolu

ÜLKEMİZDE işyeri açmak kolay değildir. Birçok değişikliğe rağmen halen daha zor bir süreçtir.

İşyeri açmak bürokratik zorluklarla doluÖyle ki danışmanınız yoksa bu işlemler yılları dahi bulabilir. Bunları söylerken gerçekten de abartmıyorum! İşyeri açılmasında/ruhsatlandırılmasında tam bir keşmekeş yaşanmaktadır. İşyeri açan bir vatandaş birçok kamu kuruluşuna bildirimde bulunmak ve izinlerini almak durumundadır. Üstelik bu bildirimler süresinde yapılmaz ise para cezası ödenebileceği gibi kimi durumlarda işyerinin kapanması da mümkündür.Öte yandan işyerlerinin niteliği de başvuru yapılacak kurum sayısını artırmaktadır. Yazımızda özellikle halka açık istirahat ve eğlence yerlerinin açılmasındaki usuller üzerinde duracağız. Esasen bu tür işyerleri için ruhsatlar 2005 yılına kadar polis tarafından verilmekteydi. Ancak, Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu’nda yapılan bir değişiklik ile artık bu yetki belediye ve il özel idarelerine verilmiştir.Halka açık istirahat ve eğlence yerleriBu noktada hangi tür işyerlerinin halka açık istirahat ve eğlence yeri sayılacağı sorulabilir. Bu tür işyerleri Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu’nda gösterilmiştir. Buna göre, kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması için açılan aşağıdaki yerler umuma açık istirahat ve eğlence yeri sayılmaktadır:ıOtel, motel, pansiyon, kamping ve benzeri konaklama yerleri, gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler, Sinema, kahvehane ve kıraathane, Kumar ve kazanç kastı olmamak şartıyla adı ne olursa olsun bilgi ve maharet artırıcı veya zeka geliştirici nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin, video ve televizyon oyunlarının içerisinde bulunduğu elektronik oyun yerleri, İnternet kafeler ve benzeri yerler.Yukarıda sayılan faaliyetlerin icra edildiği sabit veya seyyar olarak kullanılan kara, deniz, hava ve her çeşit taşıma araçları.Ruhsat vermeye yetkili makam(lar):Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatı bağlı olduğu kolluk kuvvetinin (Jandarma yada polis) görüşü alındıktan sonra belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeler; bu alanların dışında il özel idareleri tarafından verilir. Kolluk kuvveti ise görüşünü yedi gün içinde vermek durumundadır. Vatandaşların işyeri ruhsat talepleri bir ay içinde sonuçlandırılacaktır. İzin alınmadan açılan umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ise kapatılacaktır. Benzer bir biçimde bu iş yerlerinin faaliyet göstereceği alanları belirlemeye veya mevcut umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin bu amaç için ayrılan yerlerde toplanmasına, belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeler; bu alanlar dışında il özel idareleri yetkili kılınmıştır. Düzenlemelerin yerel idarelere yetki verme politikasına paralellik arzettiği görülmektedir.Kolluk örgütünün yetkisiDikkat edileceği üzere bu tür işyerlerinin açılmasında kolluk örgütüne tanınan fonksiyon ise görüşünün alınmasından ibarettir. Üstelikte bu görüş 7 gün içerisinde ilgili belediye yada özel idareye verilecektir. Belediyeler ve özel idareler ise bu iş yerleri için düzenledikleri iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarının bir örneğini yetkili kolluk kuvvetine gönderecektir. Belirtelim ki, bir örneğini de SSK’ya göndreceklerdir. Bu iş yerlerinin genel güvenlik ve asayiş yönünden genel kolluk tarafından denetlenmesi konusunda ise bir değişiklik yapılmamıştır.Para cezası uygulamasıá Polis Vazife ve Selahiyet Kanununa göre umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinden; Faaliyetten geçici olarak men edildiği halde süresinden önce açılan, Açık ve kapalı bulunacağı saatlere uymayan,Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 12. maddesinde belirtilen "Yirmi bir yaşından küçük yaştaki kadın ve erkeklerin gazino, bar gibi içki kullanılan yerlerle banyo, hamam ve plajlarda hiç bir suretle çalıştırılamayacağı; bar, kafeşantan ve meyhanelere, yanlarında veli ve vasileri olsa bile, on sekiz yaşından küçüklerin girmemesi" yasaklarına uymadığı tespit edilen, mevzuat hükümlerine aykırı olarak işletilen, İş yerlerinin işletmecilerine 500 YTL ile 1.000 YTL arasında idari para cezası verilir. Ancak yukarıda sözü edilen fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde, en son uygulanan para cezası bir kat artırılarak uygulanacaktır.Para cezasını kim verecek ?áSözü edilen idari para cezaları, belediye sınırları içinde belediye encümeni, belediye sınırları dışında il daimi encümeni tarafından verilir. Verilen idari para cezalarına dair kararlar ilgililere 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir.Para cezasına itirazáBu cezalara karşı da tebliğ tarihinden itibaren, Kabahatler Kanunu gereğince onbeş gün içinde yetkili sulh ceza mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz, idarece verilen cezanın yerine getirilmesini durdurmaz. İtiraz üzerine verilen karar kesindir. İtiraz, zaruret görülmeyen hallerde evrak üzerinde inceleme yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılır. İdari para cezaları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.

X