POLİTİKA

İdamın kaldırılması komisyondan geçti

19.06.2003

TBMM Dışişleri Komisyonu, Avrupa Konseyi bünyesinde hazırlanan İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Korumu Avrupa Sözleşmesine Ölüm Cezalarının Kaldırılmasına Dair Ek 6 Numaralı Protokol'ün Uygun Bulunduğuna Dair Yasa Tasarısı'nı kabul etti.

Avrupa Konseyi bünyesinde 1983 yılında imzaya açılan sözleşmenin ek 6. Protokolü'nün birinci maddesi ''İdam cezası kaldırılmıştır. Hiç kimse bu cezaya çarptırılamaz ve idam edilemez'' kuralını getiriyor. Protokolün ikinci maddesinde, bu konudaki istisnai uygulama ise şöyle belirleniyor: 
   
''Bir devlet, savaş zamanında veya yakın savaş tehdidi durumlarında işlenen eylemler için yasalarında ölüm cezasına ilişkin hüküm öngörebilir; böyle bir ceza, ancak yasada belirtilen durumlarda ve yasa hükümlerine uygun olarak uygulanabilir. Bu devlet, söz konusu yasaların ilgili hükümlerini Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'ne bildirecektir.'' 
    
BİR YÜKÜMLÜLÜK
    
Tasarı gerekçesinde, Ek 6. Protokol'ün, idam cezasının barış zamanında kaldırılmasını düzenlediği belirtilerek, ''Kurucu üyeleri arasında bulunduğumuz Avrupa Konseyi'nin tüm üyeleri söz konusu protokolü imzalamıştır. 6. Protokol'ün getirdiği düzenlemelerin kabulü, günümüzde Avrupa Konseyi üyeliği için bir ön şart ve üyeliktenkaynaklanan bir yükümlülüktür'' denildi. 
   
İdam cezalarının müebbet hapse dönüştürülmesine ilişkin yasal düzenlemenin 9 Ağustos 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilen gerekçede, şu ifadelere yer verildi: 
   
''Bu şekilde 6. Protokol'ü imzalayarak onaylamamızın önünde mevzuat uyumsuzluğumuzdan kaynaklanan yasal bir engel kalmamıştır. Yasa koyucu, esasen 4771 Sayılı Kanun'un ilgili maddesini, 6. Protokol'ün lafzına uygun bir şekilde kaleme almıştır.

Bu itibarla  idam cezasının barış zamanında kaldırılması yönünde TBMM tarafından ortaya konulan iradenin gereğinin uluslararası platformda da yerine getirilmesi amacıyla 6. Protokol'ü imzalayarak onaylamamızın gerekli olduğu değerlendirilmiş; nitekim Protokol 15 Ocak 2003 tarihinde imzalanmıştır.''
    
SINIRÖTESİ TELEVİZYON SÖZLEŞMESİ
    
Komisyon'da ayrıca Avrupa Sınırötesi Televizyon Sözleşmesini Değiştiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı da benimsendi.  
   
Protokolün, sınırötesi televizyon yayıncılığında ortaya çıkabilecek hukuki belirsizliği önlemek ve yayıncılık alanında ortaya çıkan gelişmelere ayak uydurabilmek amacıyla hazırlandığı kaydedilen tasarının gerekçesinde, şu görüşlere yer verildi: 
   
''Mevzuatımızda, uluslararası anlaşmaların imza veya zımni kabul yolu ile yürürlüğe konulmasının öngörülmemiş olması nedeniyle Protokolü imzalayarak veya zımni kabul yoluyla yürürlüğe koymuş olan herhangi bir taraf devlet ile Türkiye arasında Sözleşme'nin uygulanmasından doğan bir sorun ortaya çıktığında, ülkemizin uluslararası sorumluluğunun doğması söz konusu olabilecektir.'' 
   
Türkiye, protokolle değişen Avrupa Sınırötesi Televizyon Sözleşmesi'ne 12 Aralık 1993 tarihinde taraf olmuştu.
   
Komisyon'da ayrıca, M483-I.C.M Mermisinin Avrupa Ortak İmali İçin Endüstriyel Organizasyonun Lider Firması ile sözleşme yapılmasına ilişkin Türkiye ile Hollanda arasında imzalanan mutabakat muhtırasının değişiklik ekinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair yasa tasarısı da kabul edildi. Söz konusu muhtıra değişikliği, Hollanda'da bulunan lider firma EUROMETAAL'in tazminat almaksızın Türkiye'nin ihtiyacını 260 binden 141 bin 153'a düşürülmesini öngörüyor.
   
Akdeniz'de Tehlikeli Atıkların Sınırötesi Hareketleri ve Bertarafından Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Yasa Tasarısı ile Türkiye'nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne Katılmasının Uygun Bulunduğuna Dair Yasa Tasarı da Dışişleri Komisyonu'nda görüşülerek kabul edildi.

 ADnet
Reklam için