İmar Bankası'ndan bono alanlara ödeme

Hürriyet Haber
21.07.2007 - 11:33 | Son Güncelleme:

Bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni kaldırılan Türkiye İmar Bankasınca Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) satışı adı altında toplanan tutarların ödenmesine ilişkin esas ve usuller belirlendi.

Bakanlar Kurulu'nun, “Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketince DİBS Satışı Adı Altında Toplanan Tutarların Ödenmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Kararı” Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yürürlüğe bugün giren Karar uyarınca, banka tarafından toplanan işlem tutarları ve bu Kararın ilgili maddesi uyarınca işleyecek faizleri, bu Karar hükümlerine göre başvuran hak sahiplerine, belirlenen taahhütname ve ibraname ödeme sırasında Ziraat Bankası tarafından alınmak kaydıyla, Fon aracılığıyla ödenecek.

Bu karar kapsamında kesinleşmiş idari yargı kararlarına dayanan her türlü ödemeler, hak sahiplerinin kesinleşme şerhli ilam ve istenen belgelerle birlikte Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) ayrı ayrı yapacakları yazılı başvuru üzerine, anılan idarelerin Fona yapacakları ortak bildirimin ardından, Fon tarafından ödeme tarihine kadar hesaplanacak faizleri ile birlikte Ziraat Bankasına altmış gün içinde aktarılacak.

Karar kapsamında kesinleşmiş idari yargı kararlarına dayanan icra takiplerine ilişkin her türlü ödemeler, hak sahiplerinin BDDK ve SPK'ya ayrı ayrı kesinleşme şerhli ilam ve istenen belgelerle birlikte yapacakları yazılı başvuru üzerine, anılan idarelerin Fona yapacakları ortak bildirimi müteakip, Fon tarafından ilgili icra müdürlüğündeki dosyasına yapılacak.

İlgili icra müdürlüğünce, icra dosyasının 45 gün sonra kapatılması için ödenmesi gereken tutarı gösterir ayrıntılı dosya hesabını ve icra müdürlüğü banka hesap numarasını gösterecek şekilde düzenlenen yazının hazırlandığı tarihten itibaren en geç 7 gün içinde BDDK ve SPK'ya ulaştırılması gerekecek.

İlgililerin, Karar hükümleri uyarınca yaptıkları ödeme taleplerine ilişkin bilgi ve belgeler ilgilinin başvurusunu takip eden 15 gün içinde yazılı ve elektronik ortamda Fona iletilecek.

20 GÜN İÇİNDE BAŞVURACAKLAR

Ödeme talep eden kişiler tarafından, bu Kararın yayımı tarihinden itibaren 20 gün içinde, iadeli taahhütlü posta yolu ile veya özel şirketler aracılığıyla imza karşılığı teslim suretiyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu adına başvuru merkezi olarak belirlenen “Büyükdere Caddesi Bentek İşhanı No: 47 K: 1 Mecidiyeköy 34387 Şişli/İstanbul” adresine başvurulacak.

Başvuru dilekçesi ekinde “gerçek kişi hak sahipleri için vatandaşlık numarasını havi resmi kimlik belgesi veya pasaportun tamamının resmi mercilerce onaylı fotokopisi, hesap cüzdanı veya menkul kıymet satış işlem sonuç formunun veya alacağın varlığını tevsik edici belgelerin fotokopisi, yerleşim yeri adresini gösterir resmi belge, bankada işlemin yapıldığı tarih ile ödeme için başvurunun yapıldığı tarih arasında hak sahibinin kimlik bilgilerinde meydana gelen değişiklikleri gösterir resmi mercilerce onaylanmış belge” yer alacak.

Tüzel kişi hak sahipleri için, “tüzel kişiliğin tam unvanı ile vergi ve sicil numarası, tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerin kimlik bilgileri ve vatandaşlık numarası ile yeni tarihli imza sirküleri, kayıtlı bulunduğu veya tescil edildiği resmi merciden alınmış tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili kişileri gösterir yeni tarihli yetki ve faaliyet belgesi” aranacak.
Elinde alacağın varlığını tevsik edici herhangi bir belge bulunmayan veya ibraz edemeyen talep sahiplerinin, hak sahipliğinin ve/veya alacak tutarının tespitinde, Banka kayıtları esas alınacak.

Alacağın varlığında ve/veya hak sahipliğinin tespitinde herhangi bir tereddüt oluşması halinde, bunlara ilişkin ödemeler bu Kararda belirtilen sürelere tabi değil olmayacak.

Belirtilen tutarlar, öngörülen başvuru süresinin sona erdiği tarihten itibaren 60 gün içinde Fon tarafından hak sahipleri adına Ziraat Bankası nezdinde açılacak vadesiz hesaplara aktarılacak.

Hak sahibi adına, Ödeme Bankası nezdinde açılan hesaba paranın aktarılmış olması, ödeme hükmünde olacak. Hak sahiplerine yapılacak defaten ve nakden ödemelerde Fon tarafından Ziraat Bankasına verilen bilgiler esas alınacak. Hak sahiplerine yapılacak ödemelerle ilgili diğer hususlar, Fon ile Ziraat Bankası arasında düzenlenecek protokol ile belirlenecek.

FAİZ TUTARLARI

Bu madde kapsamındaki ödemelerde anapara olarak işlem tutarı esas alınacak. Söz konusu tutara, 19 Ocak 2004 tarihinden başvuru süresinin son gününe kadar, Türkiye İstatistik Kurumunca bugünden geçerli olmak üzere 20 gün olarak belirtilen başvuru süresinin son günü itibarıyla açıklanmış olan en son Tüketici Fiyat Endeks sayısının, tahakkuk dönemi başlangıç tarihinde açıklanmış en son Tüketici Fiyat Endeks sayısına bölünmesi ile bulunan oran üzerinden faiz tahakkuk ettirilecek.

Herhangi bir sebeple Fona borçlu olanların bu Karar kapsamındaki alacakları, öncelikle Fona olan borçlarına mahsup edilecek.

Bu Karar kapsamında yapılacak ödemelerle ilgili olarak kesinleşmiş mahkeme kararlarında veya bu kararlara dayalı icra takip sürecinde, davalı ve/veya takip borçlusu idareler lehine hükmolunan her türlü alacak, davaya ve takibe muhatap olan idareler tarafından ilgilinin kimlik ve vatandaşlık bilgilerinin ve alacak tutarının Fona yazılı ve elektronik ortamda bildirilmiş olması kaydıyla, öncelikle yapılacak ödemelerden mahsup edilmek suretiyle ilgili idarelerin hesaplarına yatırılacak.

Müşterek tasarruf edileceği önceden belirlenmiş ve bu hususta gerekli hukuki belgeleri oluşturulmuş hesap ve alacaklar için, hesap pay oranı belirlenmişse ilgilinin alacak tutarı hesap pay oranı kullanılarak, hesap pay oranı belirlenmemişse hesap tutarı müşterek hesabı olanların sayısına bölünmek suretiyle, hak sahiplerinin alacak tutarı belirlenecek.

Eksik bilgi ve belge içeren başvurulara ilişkin ödeme süreleri, eksik bilgi ve belgelerin tamamlanmasından sonra başlayacak.

Bu Karar uyarınca yapılacak ödeme talepleri Hazine Müsteşarlığı tarafından sağlanan kaynakla karşılanacak.
Etiketler:


EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı