Gündem Haberleri

GÜNDEM

  Hangi suçlar kapsam dışı?

  Hürriyet Haber
  21.12.2000 - 00:00 | Son Güncelleme:

  23 Nisan 1999'a Kadar İşlenen Suçlardan Dolayı Şartla Salıverilmeye, Dava ve Cezaların ertelenmesineolanak sağlayan yasa, bazı suçları indirim kapsamı dışında bırakıyor.

  Yasayla devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile cumhurbaşkanına fiile tecavüz, ırza geçme, kötü muamele, çete kurma, rüşvet, yolsuzluk, uyuşturucu ticareti, tehdit, yolsuzluk ve bazı suçlar, tasarıda öngörülen indirimin dışında tutuluyor.

  Tasarının öngördüğü düzenlemeye girmeyen Türk Ceza Kanunu'nun maddeleri ve bu maddelerin düzenlediği suçlar şöyle:
  125. madde (devletin şahsiyetine karşı cürümler)
  126. madde (vatandaşın devlete karşı silah kullanması veya harbe katılması)
  127. madde (devlete karşı harbe veya düşmanca hareketlere tahrik-yabancı devlet müdahalesine çalışma-milli menfaatlere karşı hareketler),
  128. madde (Türkiye'yi harp tehlikesine koyma),
  129. madde (düşman askere hareketlerine yardım-düşmana yardım-düşmanla ticaret),
  130. madde (harp zamanında taahhüdü yerine getirmemek, taahhüde hile karıştırmak),
  131. madde (askeri tesisleri tahrip),
  132. madde (devletin güvenliğine, siyasi menfaatlerine ilişkin belgeleri yoketmek veya bozmak-devletin güvenliğine ilişkin bilgileri elde etme),
  133. madde (askeri veya siyasi casusluk),
  134. madde (taksirle işlenen casusluk),
  135. madde (gizli askeri bölgelere girme, devlet güvenliği ile ilgili belgeleri bulundurma),
  136. madde (devlet sırlarını ifşa),
  137. madde (yayınlanması yasaklanan haberleri ifşa),
  138. madde (devlet sırlarından yararlanma-devlet hizmetinde sadakatsizlik),
  139. madde (harp zamamında devlet buyruklarına uymamak),
  140. madde (vatandaşın yabancı memlekette milletine zararlı faaliyeti), (141. ve 142. maddeler daha önce kaldırılmıştı),
  143. madde (milletlerarası dernekleri izinsiz kurma, böyle bir derneğe izinsiz girme),
  144. madde (vatana manevi hıyanet-düşman devletten nişan veya aylık alma),
  145. madde (milli bayrağa veya milli alametlere saldırı),
  146. madde (devletin anayasa ve temel nizamlarını bozma),
  147. madde (bakanlar kurulunu devirme, çalışamaz hale getirme),
  148. madde (yabancı hizmetini asker yazmak veya silahlandırmak),
  149. madde (isyana ve birbirine öldürmeye teşvik),
  150. madde (fesatçılara vasıta tedarik),
  151. madde (fesadı resmi makama bildirmemek),
  152. madde (askeri komutanlıkların gaspı),
  153. madde (askeri ve zabıtayı itaatsizliğe teşvik),
  154. madde (halkı devlet kuvvetlerine karşı cürümleri işlemeye teşvik),
  155. madde (memleket emniyetini tehlikeye koyacak yayınlar- halkı askerlikten soğutma)
  156. madde (Cumhurbaşkanı'na suikast)
  157. madde (Cumhurbaşkanı'na fiili tecavüz),
  161. madde (savaş sırasında milli menfaatlere zarar),
  162. madde (kanunun cürüm saydığı neşriyatı nakil etmek),
  168.madde (silahlı cemiyet ve çete kurmak),
  171. madde (devletin şahsiyetine karşı gizli örgüt kurmak),
  172. madde (devlete karşı halkı tahrik etmek),
  188. madde (tehditle bilgi almaya, kişiyi inancını, siyasi-sosyal görüşünü açıklamaya zorlama), 191. madde (tehdit),
  192. madde (yayın yoluyla tehdit),
  202. madde (devlet işleri aleyhinde işlenen cürümler, zimmet),
  205. madde (irtikap),
  208. madde (devlet için eşya-malzeme alım satımında yolsuzluk),
  209. madde (görevi kötüye kullanma-irtikap),
  211. madde, 212. madde, 213. madde (rüşvet suçları),
  214. madde (avukat, dava vekili ve noterlerin rüşvet suçu),
  216. madde (rüşvete aracılık etme),
  217. madde (rüşvetli mal ve değerlerin müsaderesi),
  218. madde (yetkisine girmeyen iş yaparak menfaat sağlama),
  219. madde (hakim ve savcıların rüşvet ve devlet işlerindeki suçları),
  240. madde (memurun görevini kötüye kullanması,
  243. madde (memurların kötü muamelesi),
  264. madde (patlayıcı madde imal etmek, ticaretini yapmak),
  298. madde (firar ve firara yardım),
  301. madde (firarı kolaylaştırma),
  302. madde (tutuklu ve hükümlünün kaçmasına yardım)
  303. madde (firarda memurun kayıtsızlığı, tedbirsizliği),
  305. madde (nakillerde tutuklunun firarına sebebiyet vermek),
  312'inci maddenin ikinci fıkrası (suça kapalı tahrik),
  313. madde (cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak),
  314. madde (cürüm işlemek için oluşturulan teşekkül mensuplarına yardım etmek),
  339. madde (evrakta sahtecilik),
  340. madde (resmi belgenin özünde sahtecilik),
  341. madde (resmi belgenin suretiyle sahtecilik),
  342. madde (memur olmayan kimsenin resmi belgede sahteciliği),
  343. madde (kişi hüviyet veya sıfatını ilişkin yalan doğrulamada bulunma),
  344. madde (ticari hüviyeti yanlış gösterme),
  345. madde (hususi belgede sahtecilik),
  346. madde (sahte belgeyi kullanma),
  347. madde (cezayı azaltan hal),
  347. madde (gerçek belgeyi yoketmek-bozmak),
  349. madde (çek ve senette sahtecilik),
  366. madde (devlet müzayedelerinde ve münakasada şiddet, tehdit),
  367. madde (müzeyedelerde tehdit, zorlama, rekabeti önleme),
  383. madde (kusurlu yangın, infilak, deniz kazası, batırma, tahribata sebebiyet),
  394. madde (umumun sıhhatini tehlikeye düşürecek şekilde gıda ve yiyeceklere zehir katma ve benzeri suçlar),
  403. madde (uyuşturucu imal ve ithal etmek),
  404. madde (uyuşturucu madde kullanma, kullanılmasın kolaylaştırma),
  405. madde (sahte reçete ile uyuşturucu madde satın alınması),
  406. madde (cezayı artıran özel haller),
  407. madde (sağlıkça arıza-cezayı artıran haller),
  408. madde (uyuşturucu kulanımını kolaylaştıran mahallerdeki eşyanın müsadere edilmesi ve eşyanın yarısının bedelinin suçu ortaya çıkaranlara verilmesi),
  414. madde (ırza tecavüz ve iffete tecavüz, küçükleri baştan çıkarma),
  415. madde (ırz ve namusu tasaddi),
  416. madde (zorla ırza geçme ve tasaddi),
  417. madde (cezayı artıran şahsa bağlı haller),
  418. madde (ırza tecavüzde suçun ağırlaşması),
  503. madde (dolandırıcılık),
  504. madde (dolandırıcılık suçunda cezayı artıran haller),
  505. madde (ehliyetsizleri dolandırma),
  506. madde (hileli iflas).''

  Orman yakana da af yok

  Ayrıca, Askeri Ceza Kanunu'nun bazı maddelerince düzenlenen askeri suçlar ile Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunu'nun 26 ila 30, 33 ve 36'ıncı maddeleri, Atatürk aleyhine işlenen suçlar, AteşliSilahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'un 12'inci maddesi, Orman yakma ve benzeri orman suçları indirimden yararlanmayacak.

  Bunun yanı sıra Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 68'inci maddesinde, Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanununda, Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine, 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun'da, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda ve 178 Sayılı Maliye Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 7'inci maddesinde, Bankalar Kanunu'nda, Vergi, resim ve harçlara ilişkin kanunlarda yer alan suçları işleyenler indirimden ve salıvermeden yararlanamayacak.

  Daha önce affedilenler

  Daha önce şartla salıverilme hükümlerinden yararlandığı halde yeniden suç işleyerek hüküm giyenler ile dahe önce çakarılmış bir aftan yararlananlar da indirime tabi olmayacak.

  İndirimden yararlanacak olanlara Cezaların İnfazı Hakkında Kanun'da öngörülen indirim hükümleri uygulanmayacak.

  Kanunun yayım tarihinden sonra cezaevinin disiplinini bozucu hareketlerinden dolayı disiplin cezası alanlar, Ceza İnfaz Kurumları ile Tevkifevlerinin Yönetimine Dair tüzük Hükümlerine göre disiplin cezaları kaldırılmadığı sürece, yasa hükümlerinden faydalanamayacak.

  Haklarında yakalama, tutuklama veya mahkumiyet kararı bulunup da firar halinde olanlardan, bu kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren bir ay içinde resmi mercilere başvurup teslim olmayanlara indirim uygulanmayacak.

  Yasa, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek.
  Etiketler: son dakika
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı