Gündem Haberleri

  Yeni İcra İflas Yasası yürürlükte

  Hürriyet Haber
  30.07.2003 - 00:00 | Son Güncelleme:

  İcra ve İflas Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Yasaya göre, icra işlemlerinin daha verimli ve düzenli yürütülmesi amacıyla icra katipleri uzmanlaşacak, icra reisliği kurumu kaldırılarak, icra dairelerinin bağlı bulundukları icra tetkik mercii hakimlerinin gözetim ve denetimi altında tutulacaklar. İcra ve iflas dosyalarına yatırılmış ve çeşitli nedenlerle ilgilisine hemen ödenmemiş olan para, kıymetli evrak ve değerli şeylerin zaman içinde değer kaybının önlenmesi amacıyla nemalandırılmak suretiyle hak sahiplerine ödenecek. İcra ve iflas dairelerince tahsil edilen paraların gerekli yasal kesintileri yapıldıktan sonra kalanı, hak sahiplerine ödenecek.   Yargıtay, uygulamada yol gösterici olması için icra ve iflas işlerine ilişkin kararlarını düzenli olarak yayımlayacak. Aksine hüküm bulunmayan hallerde tetkik mercii, şikayet konusu işlemi yapan icra dairesinin açıklama ve duruşma yapmasına gerek olup olmadığını takdir edecek. Türk Medeni Kanunu ile uyum sağlanması için ticari işletme rehni de ''taşınır rehni'' kapsamına alınıyor. Taşınırların değeri, takip tarihinde değil, haczin yapıldığı tarihteki değeri esas alınarak takdir edilecek. Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne uyum sağlanması amacıyla, çocuk teslimine ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin ilamların icrasında icra müdürünün yanında uzman bulundurulacak.  Bir işin yapılmasına veya yapılmamasına dair ilam hükmü yerine getirildikten sonra borçlu, ilam hükmünü ortadan kaldıracak bir eylemde bulunursa, mahkemeden ayrıca hüküm almaya gerek kalmadan önceki ilam hükmü zorla yerine getirilecek.    Borçlunun mal beyanında bulunmaması halinde hapisle cezalandırılacağı ihtarı; icra emrinde yer alması öngörülerek mal beyanında bulunmamakta ısrar eden borçluya, önceden hapis cezasıyla mahkum edilebileceği uyarısı getiriliyor. Ayrıca mal beyanını alan mercii, bunu Türk Patent Enstitüsü ile Türkiye Bankalar Birliği'ne bildirecek.  YABANCI PARA ALACAĞIAlacaklı, yabancı para alacağının Türk parası karşılığını takip talebinde gösterecek, bu alacağının hangi tarihteki kur üzerinden tahsilini istiyorsa bunu açıkça belirtecek ve yabancı parayla ilgili faiz alacağına ilişkin talebini de bildirecek.  Takip işlemlerinde borçlu veya vekil, borçluya ait yurt içinde biradresi bildirmekle zorunlu kılınıyor.    İtiraz eden borçlu, itirazın kaldırılması duruşmasında, alacaklının dayandığı senet metninden anlaşılanlar dışında itiraz sebeplerini değiştiremeyecek ve genişletemeyecek.  Takip talebine itiraz edilen alacaklı, itirazın tebliği tarihindenitibaren 1 yıl içinde mahkemeye başvurarak genel hükümler dairesinde alacağının varlığını ispat suretiyle itirazın iptalini dava edebilecek. İtirazın kesin olarak kaldırılmasını isteme süresi ise 6 ay olacak. Sözleşmede öngörülen adresin değiştirilmesi, yurt içinde bir adresin noter aracılığıyla krediyi kullandıran tarafa bildirilmesi halinde sonuç doğuracak. Yeni adresin bu şekilde bildirilmemesi halinde ise hesap özetinin eski adrese ulaştığı tarih, tebliğ tarihi sayılacak.   smi sicile kayıtlı malların haczi, takibin yapıldığı icra dairesince kaydına işlenmek suretiyle doğrudan da yapılabilecek.  7 GÜN İÇİNDE İTİRAZAdalet Bakanlığı haczedilmiş malların korunması için uygun yerlerde depo açabileceği gibi Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'na da açtırabilecek veya işletme hakkını verebilecek.  Üçüncü şahıs, haciz ibranamesinin kendisine tebliğinden itibaren 7 gün içinde itiraz etmezse mal yedinde veya borç zimmetinde sayılacak ve kendisine gösterilen haciz ihbarnamesine süresinde itiraz etmediği,bu nedenle de malın yedinde veya borcun zimmetinde sayıldığı ikinci bir ihbarname ile bildirilecek. İhbarnamede ayrıca üçüncü şahsın ihbarnamenin kendisine tebliğinden itibaren 7 gün içinde itirazda bulunması, itirazda bulunmaması halinde zimmetinde sayılan borcu icra dairesine ödemesi veya yedieminde sayılan malı icra dairesine teslimi istenecek.  Her halde üçüncü şahıs, borçlu ile kötü niyetli alacaklıya karşı dava açarak ödemek zorunda kaldığı paranın veya teslim ettiği malın iadesini isteyebilecek.  AÇIK ARTIRMASatışa çıkarılan malın birinci artırmada satılmaması halinde 5 gün sonra ikinci artırma yapılacak. Satılan mal, ihale kesinleşmeden teslim edilmeyecek.Taşınırlarda olduğu gibi taşınmazların ihalesinde de artırma bedeli için aranacak oran, yüzde 75'ten yüzde 60'a indiriliyor.  İtirazın incelenmesinde tetkik merciine verilen süre 30 güne çıkarılırken, yetki itirazının taraflar gelmeden de sonuçlandırılabilmesi hüküm altına alınıyor.  Kambiyo senedinin tedavülünü kolaylaştırmak ve takibi hızlandırmakamacıyla alacaklının tazminat ödeme şartı ''ağır kusur veya ''kötü niyete'' dayandırılıyor.  İFLAS ERTELENEBİLECEKSermaye şirketleri ve kooperatiflerin borçları aktiflerinden fazlaolursa, idare ve temsil ile görevlendirilmiş kişi, şirket ya da kooperatif tasfiye halindeyse tasfiye memurları veya bir alacaklı tarafından beyan ve mahkemece tespit edilirse; önceden takibe gerek kalmadan bunların iflasına karar verilebileceği gibi ''iflasın ertelenmesi'' de istenebilecek.  İflasın ertelenmesine karar veren mahkeme, şirketin veya kooperatifin malvarlığının korunması için gerekli her türlü tedbiri iyileştirme projesini de göz önünde tutarak alacak.    Mahkeme gerekli görürse, idare ve temsille görevlendirilmiş kimseleri ve alacaklıları dinleyebilecek. İflasın ertelenmesi talepleri, öncelikle ve ivedilikle sonuçlandırılacak. Erteleme süresi azami 1 yıl olacak ve bu süre kayyımın verdiği rapor dikkate alınarak 1 yıl daha uzatılabilecek.  Erteleme kararı üzerine borçlu aleyhine yapılan takipler de dahil olmak üzere hiçbir takip yapılamayacak ve önceden başlamış takipler durdurulacak, zaman aşımı ve hak düşüren süreler ise işlemeyecek. Bu durumda erteleme süresince işleyecek olup mevcut rehinle karşılanamayacak faizler teminatlandırılmak zorunda kılınacak.  Erteleme sırasında, taşınır, taşınmaz veya ticari işletme rehniyletemin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabilecek veya başlamış olan takipler devam edebilecek, ancak bu takip nedeniyle koruma önlemleri alınamayacak ve rehinli malın satışı gerçekleşemeyecek.     İflasta adi ve rehinli alacaklıların sırası yeniden düzenleniyor. Bu sıralama; işçi alacakları, hak edilen kıdem tazminatları ve nafaka alacakları birinci sırada, velayet ve vesayet nedeniyle doğan alacaklar ikinci sırada, özel kanunlardaki alacaklar üçüncü sırada, imtiyazlı olmayan diğer bütün alacaklar ise dördüncü sırada yer aldı.  Kiralanan taşınmazlarda borçlunun ihtarlı ödeme emrine itiraz etmemesi ve ihtar süresi içinde kira borcunu ödememesi halinde tahliyeisteminde bulunma imkanı 6 aylık süreye bağlanıyor.  İflas dairelerinin yetkileri artırılmak suretiyle tasfiye işlemlerinin uzamamasını önleyici hükümler getiriliyor.  ALACAKLIYA KONKORDATO İSTEME HAKKIBorçlunun yanı sıra alacaklıya da konkordato isteme imkanı tanınıyor.  İflasta borçlunun alacaklılara zarar verme kastından dolayı yaptığı işlemlerin iptal edilebileceği hükmü getirilirken, ''Malvarlığının terki suretiyle konkordato'' müessesesi de kabul ediliyor.    Ekonomik varlığını devam ettirmesi mümkün görülen işletmeler için konkordatonun kabulünün kolaylaştırılması amacıyla konkordatonun kaydedilmiş olan alacakların üçte ikisine malik ve kaydedilmiş alacaklıların yarısını aşan bir çoğunluk tarafından imzalanması halinde kabul edileceği de hükme bağlanıyor.  BORÇLAR YENİDEN YAPILANDIRILACAKBorçlarını ödeyemeyecek durumda olan ya da mevcut ve alacakları borçlarını karşılamaya yetmeyen sermaye şirketleri, alacaklıların yarısını ve alacakların üçte ikisini aşan bir çoğunluk tarafından kabul edilmiş olan yeniden yapılandırma projesiyle birlikte merkezinin bulunduğu asli ticaret mahkemesine, uzlaşma suretiyle borçlarını yeniden yapılandırılması için başvurabilecek.  Borçlu ya da alacaklılar, düzenlemeyle getirilen iflas, iflasın ertelenmesi, konkordato ve uzlaşma yoluyla borçlarını yeniden yapılandırılması olanaklarından sadece birinden yararlanabilecek.  Düzenleme, yasaya aykırı hareket edenlere 6 aydan 4 yıla kadar hapis, 100 milyon liradan 400 milyar liraya kadar para cezası verilmesini öngörüyor.
  Etiketler: gündem
  Son Dakika Haberler

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı