Gündem Haberleri

  Yargıtay Başkan Alkan'ın konuşmasının tam metni

  Hürriyet Haber
  01.09.2014 - 10:53 | Son Güncelleme:

  İşte adli yılın açılışında konuşan Yargıtay Başkanı Ali Alkan'ın konuşmasının tam metni:

  Yargıtay Birinci Başkanı

  1 Eylül 2014Saygıdeğer Konuklar,

  Kıymetli Meslektaşlarım,

  Basınımızın Değerli Temsilcileri;

  1943 yılından beri süregelen ve bu sene 71’incisini

  düzenlediğimiz Adli Yıl Açış Töreninde, sizleri aramızda

  görmekten mutluluk duyuyor, 2014-2015 adli yılını,

  ülkemize adalet, barış ve huzur getirmesi dileğiyle

  açıyorum.

  Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyor,

  bu vesileyle bize Cumhuriyetimizi armağan eden Ulu Önder

  Atatürk ve aziz şehitlerimizi rahmet ve şükran duygularıyla

  anıyorum.

  Geçen yıl yitirdiğimiz değerli meslektaşlarımızı

  rahmetle anıyor, emeklilik ya da başka sebeplerle aramızdan

  ayrılanlara Türk Yargısına yapmış oldukları hizmetleri

  nedeniyle teşekkür ediyor, bundan sonraki yaşamlarında

  sağlık ve mutluluklar diliyorum.

  KİŞİLER GEÇİCİ MAKAMLAR KALICI

  Devlet işlerinde kişilerin geçici, makamların ise kalıcı

  olduğu gerçeği “Mahkeme kadıya mülk değildir” özdeyişi

  ile kültürümüzde çok güzel bir şekilde ifade edilmiştir. 4 Ali ALKAN – Yargıtay Birinci Başkanı

  Dolayısıyla burada dile getireceğim hususlar yargının görev

  ve sorumluluklarına yönelik sorun ve isteklere ilişkindir. Bu

  istek ve eleştiriler şahıstan şahsa değil, makamdan makama

  iletilen hususlar olarak değerlendirilmelidir.

  Sayın Konuklar,

  İnsanların bir toprak parçası üzerinde tesis ettikleri

  egemenliğin meşruiyeti ve modern anlamda devlet olarak

  kabulü hukuk ile mümkündür.

  Tarih boyunca devletin, kendi sınırını zorlayan

  karakteri ile hukukun, adaleti sağlamak, hak ve özgürlükleri

  korumak için sınırlayan ve denetleyen yapısı çatışmış,

  çatışmanın getirdiği arayışlar insanlığı demokrasi ve hukuk

  devleti dediğimiz denge ve kontrol sistemine ulaştırmıştır.

  DEVLETLER ADALET ÜZERİNE KAİM OLURLAR

  En üstün varlık olarak kabul edilen insanın, huzur ve

  güvenliğini sağlamak için oluşturulan devletler, adalet

  üzerine kaim olurlar. Tarihte, Osmanlı Devleti gibi uzun

  süre yaşamış devletlerin adil oldukları sürece varlıklarını

  devam ettirdikleri bilinmektedir. Öte yandan devlet

  işleyişinin sürekli ve etkin biçimde denetlenmesi devletlerin

  ayakta kalmalarının önemli kriterlerinden birisidir. 2014 – 2015 Adli Yıl Açış Konuşması 5

  Sayın Konuklar,

  Anayasanın 2’nci maddesinde, Türkiye

  Cumhuriyetinin demokratik, laik ve sosyal bir devlet olması

  yanında “hukuk devleti” olduğu da açıkça belirtilmiştir.

  Hukuk devleti, bireyi esas alan, faaliyetlerinde hukuk

  kurallarına bağlı, denetlenebilen, hak ve özgürlükleri

  güvence altına alan, vatandaşlarına hukuk güvenliğini

  sağlayan, yönetimde keyfiliği engelleyen ve kendisini

  hukukla sınırlayan devlettir.

  HUKUKU OLAN DEVLETTEN DAHA İLERİ

  Hukuk devleti, hukuku olan

  devletten daha ileri bir anlam ifade etmektedir. Bu anlam,

  normları ve yüksek standartları sözleşmelerle kabul edilmiş

  uluslararası toplumun, ya seçkin ve örnek gösterilen ya da

  sorunlarını hâlâ aşamamış bir üyesi olma konusundaki bir

  tercihi içermektedir.

  Hukuk başlı başına bir amaç değil, adalet için bir

  araçtır. Soyut bir kavram olan adalet, hukuk sistemi

  içerisinde yer alan ve hukuka meşruiyetini veren temel

  ilkeler üzerinde somutlaşır. Bu temel ilkeler hukukun genel

  prensipleri ve insan haklarıdır. Bu ilkeler, hukuku asırdan

  asra, toplumdan topluma değişen, sübjektif ve göreceli bir 6 Ali ALKAN – Yargıtay Birinci Başkanı

  kavram olmaktan çıkararak ona evrensel bir adalet anlayışı

  üzerinde objektif varlığını kazandırır.

  Hukuk, nihayetinde birey, toplum ve devlet

  arasındaki ilişkileri düzenleyen bir mekanizma sunar. Bu

  düzen öncelikle kuvvetler ayrılığı ile sonra uluslararası

  güvencelere bağlanmış insan haklarını koruma

  mekanizmaları ile sağlanır.

  DEVLETİN RIZASI İLE SINIR ÇİZER

  Birincisi devlete, devlet içinde

  bir sınırlama oluştururken, ikincisi devlete yine devletin

  rızası ile dışarıdan bir sınır çizer. Günümüzün modern

  devletleri için her iki tür sınırlama da devletin hukuk

  içerisinde kalmasının en büyük güvencesidir.

  Hukuk devletinde bir davranışın karşılığı, kamu

  görevlilerinin keyfi tutumlarına veya konjonktüre göre değil

  önceden belirlenmiş açık, anlaşılır ve herkese eşit uygulanan

  kurallar çerçevesinde görülür. Hukuki güvenlik ilkesi bu

  koşullar altında sağlanır.

  Sayın Konuklar,

  Hukuk devleti ilkesinin gerçekleştirilmesi, insan

  haklarının güvence altına alınması ve özgürlüklerin

  korunması ancak demokratik rejimlerde mümkündür. 2014 – 2015 Adli Yıl Açış Konuşması 7

  Demokrasinin vazgeçilmez ilkelerinden birisi de kuvvetler

  ayrılığıdır.

  İŞ BÖLÜMÜ VE İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDE

  Anayasamızca da benimsenmiş olan kuvvetler ayrılığı

  ilkesi, egemenlik yetkisinin devlet erkleri arasında

  hiyerarşik olarak değil işbölümü ve işbirliği içerisinde

  kullanılması olarak tanımlanmıştır. Bu ilke devlette farklı

  erklerin bulunduğu, özgürlüklerin güvence altına

  alınabilmesi için de bu erklerin birbirinden ayrı ve müstakil

  organlara verilmesi gerektiği düşüncesine dayanmaktadır.

  Yasama, yürütme ve yargı erkleri önceleri tek bir otorite

  tarafından kullanılırken; demokrasi düşüncesinin

  gelişmesiyle erklerin birbirinden bağımsız çalışması olgusu

  gerçekleşmiştir. Bu ilkenin temel amacı, egemenliğin bir

  kimsede, bir zümrede, bir erkte toplanmasına izin

  verilmemesidir.

  Anayasa’ya göre “Egemenlik, kayıtsız şartsız

  Milletindir”. Egemenliği Türk milleti adına doğrudan

  kullanma yetkisi yalnız yasamaya hasredilmiş olmayıp yargı

  da bu yetkiyi bağımsız mahkemeler aracılığıyla

  kullanmaktadır. 8 Ali ALKAN – Yargıtay Birinci Başkanı

  Denetim, ileri demokrasinin teminatıdır.

  HAFİFE ALMAK OLACAKTIR

  Yargının bağımsızlığını ortadan kaldırmak veya yürütmeye bağlı bir

  yargı oluşturmak, yargı denetiminden kaynaklanan

  meşruiyeti hafife almak olacaktır. Hâlbuki yürütmenin

  üstlendiği yetkinin kullanılma koşullarından ve meşruiyet

  kaynaklarından biri de, millet adına karar veren bağımsız

  yargı denetimidir. Demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan

  seçimler de yargıç güvencesinde yapılmaktadır. Yargının en

  küçük ilçedeki biriminden yüksek mahkemelerine kadar

  kullandığı yetki, egemenlik yetkisidir. Yargı bu yetkiyi

  Anayasa gereğince milletten alır ve başka bir erkin onayına

  ihtiyaç duymadan millet adına kullanır.

  Tarih, hukukla sınırlanmamış bir yönetimin

  vatandaşları için büyük bir tehdit haline geldiğine pek çok

  defa tanıklık etmiştir. Hukukun bu sınırlayıcı işlevinin tek

  güvencesi kuvvetler ayrılığı ve bunun doğal sonucu olan

  yargı bağımsızlığıdır. Denetim ve denge sisteminin en

  önemli sacayaklarından biri olan bağımsız yargı da,

  demokratik sistemlerde bireylerin hak ve özgürlüklerinin

  çoğunluğun tahakkümüne karşı en büyük güvencesidir.

  9 YIL BEKLENEMEZ

  Yürütmenin etkisi altında olan bir yargının, keyfi ve hukuka

  aykırı eylem ve işlemlere karşı gerçek bir denetim ifa etmesi 2014 – 2015 Adli Yıl Açış Konuşması 9

  beklenemez. Böyle bir sistemde hiç kimsenin hak ve

  özgürlüklerinin koruma altında olduğu da söylenemez.

  Sayın Konuklar, Anayasa, yürütme organının sorumluluğu ile yargı ve

  yasama organlarının sorumluluklarını birbirinden ayırmıştır.

  Bütün ileri demokrasilerde olduğu gibi ülkemiz

  anayasasında da yasama organı ile yargı organı doğrudan

  icra organları olmadığından vicdani rahatlık içerisinde

  çalışabilmeleri için birtakım hak ve yetkilerle

  donatılmışlardır. Yasamanın sahip olduğu ve yasama

  dokunulmazlığı olarak ifadesini bulan bu hak, yasama

  üyelerinin görevlerini yaparken hiçbir baskı altında olmadan

  hareket etmelerini amaçlamaktadır. Yargı erkinin sahip

  olduğu hak ise yargı bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı

  olarak ifade edilmiştir.

  Kuvvetler ayrılığının tabii sonucu olarak yargı erkinin

  diğer erkler üzerinde denge ve denetleme görevini yerine

  getirebilmesi için bağımsız olması gerekmektedir. Yargı

  bağımsızlığı, hâkimlerin yasama ve yürütme dâhil hiçbir

  makam, merci veya kişiden emir ve talimat almadan ve

  hiçbir baskı hissetmeden Anayasaya, kanuna ve hukuka 10 Ali ALKAN – Yargıtay Birinci Başkanı

  uygun olarak vicdani kanaatlerine göre karar verebilmelerini

  ifade eder.

  O STANDARTLARI YAKALAYAMIYORUZ

  1943 yılından beri yapılan adli yıl açış

  konuşmalarının ortak noktasını kuvvetler ayrılığı ve yargı

  bağımsızlığı oluşturmuştur. Bu konuda Anayasa ve

  yasalarda düzenlemeler yapılsa da demokratik hukuk devleti

  diye tanımladığımız ülkelerdeki yargı bağımsızlığı

  standartlarını bir türlü yakalayamıyoruz. Yürütmenin bir

  kısım temsilcileri, yetkili soruşturma makamları tarafından

  verilmiş bir talimat olmadan yargıya polis operasyonu

  yapılabileceğini kamuoyu önünde açıklayabilmektedir.

  Yargıyı isteğe göre dizayn etmek için yargı kurumları

  üzerinde baskı oluşturulmak istenmesi, yargının kendi

  içerisinde yapacağı seçimlere ilişkin müdahale girişimleri

  endişeyle karşılanmaktadır. Buna karşılık yargı bağımsızlığı

  ve hukuk devleti olmadan gelişmiş ülke olunamayacağına

  ilişkin düşünce sahiplerinin olması da bizleri

  ümitlendirmektedir.

  Yargı kararlarındaki hataların yine yargının kendi

  denetim sistemi içerisinde giderilmesi beklenmelidir. Bu

  hususlar yargı bağımsızlığına müdahale için gerekçe

  yapılmamalıdır. Son zamanlarda Yargıtay Kanunu ve 2014 – 2015 Adli Yıl Açış Konuşması 11

  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu’nda yapılan

  değişiklikler ile yargıya müdahale girişimleri, sorunları

  çözmekten çok artıracak niteliktedir.

  MÜDAHALE KONULARINDA…

  Yargı bağımsızlığına müdahale niteliği taşıyan

  konularda, yargının susmasını ve sadece kararları ile

  konuşmasını beklemek, ancak; demokrasiye, kuvvetler

  ayrılığına ve hukukun üstünlüğüne gerçek anlamda

  bağlılığın yaşandığı ortamlarda haklılık kazanabilir. Evet,

  yargı sadece kararlarıyla konuşmalıdır. Çünkü yargının

  millet adına karar verme fonksiyonu, gündelik tartışmaların

  uzağında, sakin ve korunmuş bir ortamda çalışmasını

  gerektirmektedir. Zira o, yasama ve yürütmeyi denetleyen

  bir erk olarak mehabetini korumak durumundadır. Yargının

  sükûnet ihtiyacına gerekli özen gösterilmiyorsa veya bu

  ihtiyaç umursanmıyorsa, sessizliği korumak nasıl mümkün

  olacaktır? Mehabet dediğimiz olgu, biraz da muhataplardan

  beklenmesi gereken bir özene işaret etmez mi?

  Bir yasa önerisinin yüksek yargının yere indirileceği

  şeklinde sunulması, birkaç sene önce verilmiş bir Yargıtay

  kararının güncel bağlamda yakışıksız bir biçimde anılması,

  yargısal kararlarla kabul edilmiş olguların mevcut

  olmadığının ilan edilmesi, yargının bağımsızlığı ve 12 Ali ALKAN – Yargıtay Birinci Başkanı

  tarafsızlığına gölge düşürecek yakıştırmaların alenen yapılıp

  soruşturmacıya hukuka uygun tek bir delil sunulmaması,

  yüksek yargı için öngörülen yapısal değişikliklerin kurumsal

  görüşler alınmadan gerçekleştirilmesi, yüksek yargıdaki

  muhtemel seçim süreçleri ve yüksek yargıçların seçime

  ilişkin özgür tercihleri önemsenmeden takvim öngören

  yasalar yapılması, Yargıtay’daki unvan ve görevler için

  yıllar içinde yerleşmiş ve kabul gören sürelerin müktesepler

  dikkate alınmadan ve hiçbir ihtiyaca dayanmadan

  değiştirilmesi, idari nitelikli takdire bağlı tasarruflara bile

  müdahale edilmesi gibi hususlar, yargıyı konuşmaya

  zorlayan uygulamalar değil midir?

  Hiç endişe edilmesin, genel olarak ülkemizdeki

  yaklaşımın, özel olarak da içinden geçtiğimiz ortamın bir

  yargıçlar devletine yol açma ihtimali; yargının, yargısal

  denetimin, hâkim ve savcıların etkisizleştirildiği bir Türkiye

  ihtimali yanında, pek zayıftır.

  Yargının bağımsızlığı en başta yargı kurumlarının

  organizasyonlarında ve işleyişinde kendini gösterir.

  Yargının teşkilat yapısı ile yargısal alan; beklentilerle, ani

  gelişen olaylar üzerine, makul, meşru ve haklı gerekçe

  içermeden, tek taraflı olarak düzenlenebilecek bir alan 2014 – 2015 Adli Yıl Açış Konuşması 13

  olmamalıdır. Özellikle anayasayla yargıya tanınan

  demokratik seçim hakkının kullanılması sonucunda

  oluşacak temsile, yeni bir yasa değişikliği ile müdahale

  düşüncesi kabul edilemez.

  Yargıtay 146 yıllık bir kurum olarak, kurallarla,

  seçimlerle, kurullarla, müzakerelerle, yıllar içinde

  oluşturduğu güçlü kurumsal yapısı ve kültürü ile en

  önemlisi de iyi yetişmiş insan kaynakları ile sorunlarını

  kendi içinde çözebilecek imkân, tecrübe ve kabiliyete

  sahiptir. Sorunların çözümü adına, Anayasal düzen

  içerisinde bir dış katkıya ihtiyaç duyulduğunda, bu ihtiyaç

  kurumlar düzeyinde dile getirilecektir.

  Yargı bağımsızlığı, yargının her türlü eleştiriden ve

  sorgulamadan azade olduğu anlamına gelmediği gibi,

  yargıyı kamusal sorumluluktan muaf tutan bir

  dokunulmazlık zırhı olarak da görülmemelidir. Asıl işlevi

  denetim olan yargının, denetim dışı olmak gibi bir talep ve

  arayışı olamaz. Ancak bağımsızlık ile hesap verebilirlik

  dengesinin iyi kurulması gerekmektedir.

  Halkın, yargının hiçbir etki altında kalmadan, özenle,

  bağımsız ve tarafsız bir şekilde hareket ettiğine olan inancı 14 Ali ALKAN – Yargıtay Birinci Başkanı

  sarsılmamalıdır. Bu inancın sarsılması, halkın

  başvurabileceği son merci olan yargıdan hakkını

  alamayacağı düşüncesiyle hukuk dışı bir takım girişimlere

  başvurmasına, dolayısıyla kamu düzeninin bozulmasına

  sebep olacaktır. Bugün yargıya güvenin zedelendiğini,

  azaldığını söyleyenlerin, bunun nedenleri arasında yargı

  bağımsızlığının önemli ölçüde azalmış olduğunu görmeleri

  gerekmektedir.

  Tüm devlet düzeni ile birlikte yargıda da devamlılık

  ve tutarlılık esastır. Adalet nihai olarak kesinleşmiş yargı

  kararlarında, kesin hükümlerde somutlaşır. Adaletin gücü ve

  etkisi kesin hükmün otoritesiyle ilişkilidir. Hükümler,

  aleniyet içerisinde, milletin huzurunda verilir. Neticeye etki

  edebilecek bir söze ve bu sözü söyleyebilecek bir konuma

  sahip olup da, bunu hükümden sonraya bırakmak; hükme,

  hükmün konusuna ve ilgilendirdiği kimselere haksızlık

  olacaktır.

  DOĞRU BULMUYORUZ

  Yargıtay’ın münferit bir kararı ele alınarak kararın

  değil, kararı veren kişilerin, dairelerin ve kurulların yıkıcı

  bir üslupla eleştirilmesini, eleştirilerin yıpratma kampanyası

  haline dönüştürülmesini, eleştirirken de herkesin kendi

  siyasi düşüncesini ölçü almasını doğru bulmuyoruz.2014 – 2015 Adli Yıl Açış Konuşması 15

  Yargıyı yıpratmak kimseye bir yarar sağlamaz.

  Adaletin güçlü olması, hâkimler için değil herkes için

  güvencedir. Bu husus hiç unutulmamalı, yargı mensupları

  polemiğe zorlanmamalıdır.

  Sayın Konuklar,

  Hâkimlerin görevlerini adalete uygun biçimde

  özgürce yapabilmeleri için, yargı bağımsızlığı yanında

  hâkimlik teminatının da tam olarak sağlanması gerekir.

  Mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı; hâkimleri

  her türlü baskı, tehdit, tavsiye ve yönlendirmeye karşı

  koruma sağlayan güvencelerdir.

  Hâkim bağımsızlığı ve teminatı özel önemi nedeniyle

  Anayasa’da kapsamlı bir şekilde düzenlendiği gibi,

  uluslararası sözleşmelerde de yer almıştır. Hâkim

  bağımsızlığı ve teminatı, yargılama işlevini yerine getiren

  hâkimler için bir ayrıcalık olmayıp, yargılananlar için adil

  yargılanma hakkının güvencesidir. Bağımsız ve teminatlı

  olmayan bir mahkemenin adalet dağıtması, hak ve

  özgürlükleri koruması mümkün değildir. Adalet dağıtanların

  elindeki bu güvencelerin alınması, hâkimi değil, yargı eliyle

  hakkına kavuşacak insanları mağdur eder.16 Ali ALKAN – Yargıtay Birinci Başkanı

  Yargı bağımsızlığını teminat altına almak için

  hâkimlere tanınan anayasal güvencenin, yürütmeden

  bağımsız bir otorite tarafından hayata geçirilmesi

  gerekmektedir. Bu durum, hâkimlerin karar alma

  süreçlerindeki bağımsızlıklarını, görev süreleri ile coğrafi

  teminatlarının güvenceye alınmasını ve ekonomik anlamda

  kendilerini bağımsız hissetmelerini sağlamayı içerir.

  TEMEL GEREK YARGININ TARAFSIZLIĞI

  Sayın Konuklar,

  Hukuk devletinin temel gereklerinden birisi de

  yargının tarafsızlığıdır. Tarafsızlık, hâkimin baskı altında

  kalmadan, etkilere kapalı, objektif olarak yargılama

  yapması, hukuka ve vicdanına göre karar vermesidir. Bu

  anlamda tarafsızlık herkes için bir güvencedir. Hâkim,

  önüne gelen davada görüş ve inançlarından sıyrılarak

  günlük siyasetin ve tartışmaların etkisinden uzak kalarak

  karar vermelidir.

  Hâkimler de bu toplumun içinde yaşamaktadırlar. Bu

  nedenle farklı görüş ve tercihlerinin olması doğaldır. Ancak,

  hâkimler bu bireysel düşüncelerinin etkisiyle karar veremez

  ve siyasal düşüncelerini kararlarına yansıtamazlar.

  Hâkimler, tarafsız oldukları kadar özel ve mesleki 2014 – 2015 Adli Yıl Açış Konuşması 17

  yaşamlarındaki davranış ve söylemleri ile de tarafsız

  görünmek zorundadırlar. Hâkimlerin siyasallaşması,

  siyasallaştırılmak istenmesi veya siyasete konu yapılması,

  görevlerine yansıtmadıkları bireysel görüşlerinden dolayı

  ayrımcılığa tabi tutulması hukuk devletinde kabul edilemez.

  Hâkim ve savcılar, menfaat ve baskı gruplarından herhangi

  bir beklentiyle de karar veremezler.

  Yargının tarafsızlığının sağlanması öncelikle yargı

  görevini yerine getirenlerin sorumluluğundadır. Bununla

  birlikte yasama ve yürütme erklerinin temsilcileri de

  hakimlerin tarafsızlığı konusunda şüphe uyandırabilecek her

  türlü beyanattan kaçınmalıdırlar. Tarafsızlığın zedelendiği

  bir ortamda verilen kararlara güvenilemeyeceği için adalet

  duygusu tatmin olmayacaktır.

  HER ÖNEMLİ DÜŞÜNCE AZINLIK DÜŞÜNCESİDİR

  Sayın Konuklar,

  Demokrasi, sadece bir kişi bile olsa her düşüncenin

  kendisini ifade imkânına ortam sağlanan bir rejimdir.

  Unutulmamalıdır ki her önemli ve büyük düşünce ortaya

  çıktığı çağın azınlık düşüncesidir. Hiçbir düşünce topyekûn

  olarak doğmamış ve hemen kabul görmemiştir. Otoriter

  yönetimlerin en fazla karşısında durdukları özgürlük, ifade 18 Ali ALKAN – Yargıtay Birinci Başkanı

  özgürlüğü olmuştur. Bazılarına göre ifade özgürlüğü,

  hoşlarına gidecek sözlerin söylenmesinden ibaret olsa da bu

  özgürlük, sadece hoşa giden ifadeler için değil; en fazla da

  yadırganan ifadeler yönünden bir güvencenin sağlanmasıdır.

  İfade özgürlüğünün bulunmadığı bir yerde demokratik

  süreçlerin işlemesi imkânsızdır.

  İfade özgürlüğü de sınırsız bir hak değildir. Bu

  sınırlar siyasi iktidarların ifade özgürlüğü karşısındaki

  tutumlarına göre değil; uluslararası bir mutabakatın meşru

  saydığı gerekçelere bağlı olarak tayin edilir. Türkiye'nin

  tarafı olduğu uluslararası insan hakları sözleşmeleri, ifade

  özgürlüğü hakkının sınırlarını şimdiye kadar oluşturmuş

  olduğu bir içtihadi hukuk zenginliği ile belirlemiştir. Ne var

  ki uluslararası hukukun kriterleri gözetildiğinde ülkemizin

  arzulanan bir yerde olmadığı açıktır.

  Siyasi iktidarlar, ulusal güvenlik, kamu düzeni gibi

  gerekçelerle bu hakkın kullanılmasını engelleme

  eğilimindedirler. Hâlbuki ifade özgürlüğü demokratik bir

  sistemde iktidarı denetlemenin en önemli araçlarından

  birisidir. Bu yönüyle özgür basının da varlığı başta olmak

  üzere aykırı düşüncelerin ifade edilmesi sağlıklı bir işleyiş

  için de sigorta niteliğindedir. Dolayısıyla, ifade 2014 – 2015 Adli Yıl Açış Konuşması 19

  özgürlüğünün en geniş tanındığı alan, devlete, kurumlarına

  ve politikalarına karşı yöneltilen eleştirilerdir. Bundan sonra

  da, siyasilerin ve kamusal kişiliklerin kamusal tartışma

  platformunu ilgilendiren tüm düşünce ve yaşam alanları

  gelmektedir.

  Sayın Konuklar,

  “Adalet, devlet düzeninin temelidir” deyişinin

  ışığında hukuk düzenimize ilişkin yaşanılan diğer bir kısım

  sorunlara da değinmek istiyorum.

  Son dönemde yaygın olarak yapılan haber ve

  yorumlarda adalete olan güvenin ve inancın azaldığından

  bahsedilmekte ve bunu yansıtan istatistiki bilgiler

  yayımlanmaktadır.

  ALGISINI VE İNANCINI OLUŞTURMAKTADIR

  Ancak bu güven eksikliğinin nedenleri

  üzerinde hiç durulmamakta, güvensizliği dile getiren

  kesimlerin bu konuda ne gibi olumsuz etkilerinin olduğu

  değerlendirilmemektedir. Mahkemeler ve kararları kanunla

  teminat altında olduğu halde kamuoyunda açık ve aleni bir

  şekilde sert ve yıkıcı bir üslupla eleştirilebilmektedir. Bu

  durum; mahkemelerin sanki kanuna ve delillere göre değil

  de konjonktüre göre kararlar veriyormuş algısı ve inancını

  oluşturmaktadır.20 Ali ALKAN – Yargıtay Birinci Başkanı

  Hukuki güvenlik ilkesinin hayata geçirilmesi ve

  korunması, hukukun üstünlüğüne bağlı kalacağına ve

  Anayasaya sadakatten ayrılmayacağına ant içmiş yasama ve

  yürütme mensupları ile “Anayasaya, kanuna ve hukuka

  uygun olarak vicdani kanaatine göre hüküm verecek olan”

  yargı mensuplarının ödevidir.

  Sayın Konuklar,

  “Yasalar soyut ve genel olarak hazırlanır” temel

  hukuk ilkesine karşın özel amaçla yasa çıkarma anlayışı,

  aynı yasalarda sık sık değişiklikler yapılması ve yasalar

  çıkarılırken anayasaya uygunluğu konusunda gerekli özenin

  gösterilmemesi adalete olan güveni sarsmakta, yargı ve

  yönetimde de tıkanmalara neden olmaktadır. Bu, ülkemizin

  ve milletimizin barışı ve huzuru için tehlikeli bir durumdur.

  Yargı, yürürlükteki yasalara göre, belge ve delillere

  bakarak kararını verir. Buna rağmen kesinleşmiş mahkeme

  kararları dosya içerikleri bilinmeden siyasi mülahazalarla

  tenkit edilmektedir.

  Hukuk sistemimizde yaşanılan bu olumsuzluklar

  yıllardır üye olmaya çalıştığımız Avrupa Birliği ve diğer 2014 – 2015 Adli Yıl Açış Konuşması 21

  demokratik ülkelerce de izlenmekte, diplomatik bir şekilde

  yapılan uyarıların ülkemiz hakkında hazırlanan uluslararası

  raporlara yansımaları görülmektedir.

  Sayın Konuklar,

  Yargının, seçilmiş organları denetlemesinin vesayet

  olarak algılanması da doğru değildir. Vesayet, kendi

  görevini tam ve layıkıyla yerine getiremeyeceği düşünülen

  kişi veya kurumlara bir temsilci atanmasıdır. Hukuk

  devletinin olmazsa olmaz şartı yargısal denetim; yargısal

  denetimin olmazsa olmazı ise, verilen yargı kararının

  gereklerinin yerine getirilmesidir. Başka bir deyişle, yargısal

  denetim sürecinde ve sonucunda verilen yargı kararları

  uygulanmadıkça, gerçek anlamda bir hukuk devletinden

  bahsetmek mümkün değildir.

  Yargı kararları, hak arama özgürlüğünün somut

  yansımasıdır. Hak arama özgürlüğü, yargı kararları ile

  korunan bir hakkın sahibine kazandırılması ile gerçekleşir.

  Yargı kararları, hukuka aykırılığın saptandığı birer belge

  olmaktan ibaret olmayıp uygulanmak için vardır ve

  uygulanması zorunludur.22 Ali ALKAN – Yargıtay Birinci Başkanı

  FIRSAT YİNE KAÇTI

  Sayın Konuklar,

  Ülkemiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi aritmetiği,

  temsil oranı ve sosyal mutabakat bakımından yıllar sonra

  yakalamış olduğu yeni bir Anayasa yapma fırsatını maalesef

  yine kaçırmıştır. Bir yandan, Anayasayı pek çok

  olumsuzluğun kaynağı olarak göstermek, diğer yandan yeni

  bir Anayasa yapma konusunda yeterince istekli olmamak

  tutarlı görünmemekte, olumsuzluklardan kurtulmak yerine

  onlardan yararlanma tercihini akla getirmektedir.

  Demokratik Anayasa kavramının ruhuna uygun, hak ve

  özgürlükleri esas alan, kuvvetler ayrılığı vurgusu güçlü,

  yargı bağımsızlığı ve yargı denetimi güçlendirilmiş, azınlık

  haklarını koruyan, çoğulcu bir mutabakatla oluşacak yeni

  Anayasaya, toplumsal barış ve huzurumuz, dirlik ve

  düzenimiz, demokrasimiz açısından her zamankinden daha

  çok ihtiyacımız vardır. Böyle bir Anayasa yeni bir toplumsal

  sinerjinin dinamiği olacaktır.

  Sayın Konuklar,

  Önceki yıllarda da dikkat çektiğimiz ve bir asayiş

  sorunu olmanın ötesinde cinsiyet ayrımcılığına dayalı bir

  insan hakları sorunu olarak ele alınması gereken kadına 2014 – 2015 Adli Yıl Açış Konuşması 23

  karşı şiddet olgusu ve her türlü çocuk istismarı maalesef

  ciddiyetini korumaktadır. Gençliğimizi tehdit eden

  uyuşturucu kullanımı giderek artmakta, kullanım yaşı hızla

  düşmekte ve kullanıcılara yönelik tedavi hizmetleri, bir

  mahkeme ilamına bağlı olduğunda bile etkin

  olamamaktadır.

  Mülkiyet hakkını ilgilendiren hırsızlık suçları ile iş ve

  çalışma hayatını ilgilendiren hukuksal uyuşmazlıklara

  ilişkin davaların sayısı da hızla artmakta, Yargıtay'daki iş

  yükünün ciddi bir kısmını bu tür davalar teşkil etmektedir.

  Dava sayısı üzerinden izleyebildiğimiz bu artışlar nedeniyle,

  toplumsal sorunlarımızın niteliği ve özellikle de hak

  duygumuzun aşınmasına ilişkin olarak düşünmeli ve

  yüzümüzü sorunun asıl kaynağına, özellikle eğitime bakan

  yönüne çevirmeliyiz.

  Sayın Konuklar,

  Yargıtay'ın iş yükünden de kısaca bahsetmek isterim.

  Sıklıkla vurguladığımız gibi adaletin gecikmesi toplumsal

  huzuru bozmaktadır. Oysa hukukun temel amacı toplumda

  barışı tesis etmektir. Son üç yıldaki yoğun çalışma

  tempomuza hız kesmeden devam etmekteyiz. Geçen yıllarda 24 Ali ALKAN – Yargıtay Birinci Başkanı

  da örnek verdiğim Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin boşanma

  davaları hakkında karar verme süresi 2010 yılında iki yıl,

  2011 yılında bir buçuk yıl, 2012 yılında dokuz ay, 2013

  yılında altı ay iken bu yıl itibariyle dört ay gibi makul bir

  süreye gelmiş durumdadır.

  Rakamlarla ifade etmek gerekirse Yargıtay’da 2008-

  2010 yılları arasında yıllık ortalama çıkan dosya sayısı

  550.000’lerde iken 2011 yılında yapılan değişikliklerden

  sonra bu sayı 900.000’lere ulaşmıştır. 2014 yılına devreden

  dosya sayısı 520.000 olup eğer dairelerimiz 2011 yılında

  yapılan değişiklikler doğrultusunda çalışmalarını

  artırmasaydı bu sayı 1.500.000’i aşmış olacaktı. Bu

  vesileyle tüm Yargıtay çalışanlarına teşekkür ediyorum.

  Son üç yılda yaklaşık % 40 oranında artan dosya

  sayısına karşılık, Yargıtay olarak inceleme süreleri

  konusunda ulaştığımız standartlardan geriye gitmeme çabası

  içerisindeyiz. Yapılan açıklamalara göre 2014 yılı Kasım

  ayında Bölge Adliye Mahkemelerinin faaliyete geçmesiyle

  Yargıtay'a gelecek dosya sayılarında önemli bir azalmanın

  olacağı muhakkak ise de; Bölge Adliye Mahkemeleri

  yönüyle benzer sorunların bir iki yıl içerisinde yaşanması

  ihtimali çok yüksektir.

  BEŞTE BİRİ ÖNÜMÜZE GELMEKTE

  Gerek ülkemiz ölçeğinde gerekse 2014 – 2015 Adli Yıl Açış Konuşması 25

  daha küçük ölçekteki yargı sistemlerinde uyuşmazlıklar ilk

  aşamada ve yüksek oranlarda arabuluculuk, uzlaşma ve

  tahkim gibi alternatif uyuşmazlık çözüm yolları ile

  sonuçlanmaktadır. Bu iş yükü sorununun azaltılması için

  alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının etkin bir şekilde

  uygulamaya konulması gerekmektedir.

  Yargıtay'ın içtihat üretme ve uygulama birliğini

  sağlama temel görevini yerine getirebilmesi için uygun

  şartların sağlanması önemlidir. Bu gün itibariyle ilk derece

  mahkemelerinde açılan dava dosyalarının yaklaşık beşte biri

  önümüze gelmekte ve son denetim mercii olarak burada

  çözümlenmektedir. Gelen bu dosyalar arasında nitelik

  itibariyle temyiz incelemesinden geçmesi mutlak zorunluluk

  içeren uyuşmazlıklar olduğu gibi hem nitelik hem de nicelik

  olarak ilk aşamada sonuçlanması gereken uyuşmazlıklar da

  bulunmaktadır. Enerjimizin oldukça fazla miktarı, doğru

  filtreleme olmamasından dolayı bu ikinci tür dosyalara

  harcanmaktadır. Sistemin verimli olarak çalışma ortamına

  kavuşmasının gerekliliği çok açıktır.

  Yargıtay Başkanlığı verdiği kararlarda şeffaflığı ve

  uygulama birliğini sağlamak amacıyla icra iflas hukukuna

  ilişkin 200.000’i aşkın kararı kişisel verilerden temizleyerek 26 Ali ALKAN – Yargıtay Birinci Başkanı

  herkesin erişimine açmış olup, bu çalışma diğer dava

  türlerine ilişkin kararlar için de sürdürülmektedir. 1975-

  2012 yılları arasındaki Yargıtay Kararları Dergisi’nin

  tamamı internet ortamında erişime açılmıştır. Ayrıca

  ilgililere de internet üzerinden siyasi parti üyelik kaydı

  sorgulama, tebliğnamelere ve Yargıtay kararlarına erişim

  imkânı sunulmuştur. Ceza Genel Kurulu ve Hukuk Genel

  Kurulu kararlarının tamamı yayımlanmaktadır.

  Başta ilk derece mahkemelerinde görev yapanlar

  olmak üzere tüm meslektaşlarıma sesleniyorum.

  Hâkim ve savcı olmak, bizim için en büyük onur ve

  şeref kaynağıdır.

  BAŞINIZI DİK TUTUNUZ

  Hiçbir makama, unvana ve göreve tamah

  ve tenezzül etmeyiniz. Yargının hepimizin bildiği iç

  sorunlarını kendi içinizde, kendiniz çözünüz. Görevinize ve

  temsilinize müdahale ettirmeyiniz. Bağımsızlık ve

  teminatınıza el uzatan hiçbir çözüme rıza göstermeyiniz,

  başınızı dik tutunuz. Sizler, ülkemizin farklı köşelerinde,

  üstün vasıflarınız, mütevazı yaşamınız ve vicdanlarınızdan

  süzdüğünüz kararlarınızla, yargının yüz akısınız. Mesleki

  dayanışmanızı ortaya koyma biçimlerinizi, çok sesliliğinizi

  ve mesleki örgütlenmelerinizi takdirle izliyor, sizleri sevgi

  ve saygıyla kucaklıyorum. 2014 – 2015 Adli Yıl Açış Konuşması 27

  Yargının tüm kademelerinde görev yapmakta olan

  çalışanlara 2013-2014 yılında gösterdikleri üstün gayret ve

  çabaları nedeniyle teşekkür ediyorum. Yeni adli yılın yargı

  bağımsızlığı ve hukuk güvenliği adına daha güzel günler

  getirmesi dileğiyle açılışımıza onur veren konuklarımıza ve

  meslektaşlarıma en derin saygılarımı sunuyorum.

  01.09.2014

  Ali ALKAN

  Yargıtay Başkanı

  Etiketler: son dakika , haberler
  Son Dakika Haberler
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı