Gündem Haberleri

  Türkiye genelinde 12 kalkınma ajansı kurulacak

  A.A.
  08.02.2006 - 09:57 | Son Güncelleme:

  Türkiye genelinde, 12 bölge kalkınma ajansı kurulacak. Kalkınma ajanslarının bölge içi gelişmişlik farklarını azaltması öngörülüyor.

  5449 sayılı “Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun”, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

  Kanun, kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle ulusal kalkınma plan ve programlarında öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak üzere kalkınma ajanslarının kurulmasını öngörüyor.
  Kanuna göre ajanslar, bölgeler esas alınarak DPT Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile kurulacak. Ajans merkezinin bulunacağı il, kuruluş kararnamesinde belirtilecek. Bakanlar Kurulu, sayısı 12 olarak öngörülen bölgeleri yeniden düzenleyebilecek, kurulmuş ajansları kaldırabilecek.
  Ajanslar, tüzel kişiliğe sahip ve özel hukuk hükümlerine tabi olacak.

  -AJANSIN GÖREVLERİ-

  Ulusal düzeyde koordinasyonu DPT tarafından sağlanacak ajanslar, şu görevleri yerine getirecek:
  “Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına teknik destek sağlamak.
  Bölge plan ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı faaliyet ve projelere destek olmak; bu kapsamda desteklenen faaliyet ve projelerin uygulama sürecini izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını DPT Müsteşarlığı'na bildirmek.
  Bölge plan ve programlarına uygun olarak, bölgenin kırsal kalkınma ile ilgili kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve bu kapsamdaki projelere destek sağlamak.
  Bölgede kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen ve bölge plan ve programları açısından önemli görülen diğer projeleri izlemek.
  Bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek.
  Ajansa tahsis edilen kaynakları, bölge plan ve programlarına uygun olarak kullanmak veya kullandırmak.
  Bölgenin doğal, iktisadi ve beşeri kaynak ve imkanlarını tespit etmeye, ekonomik gelişmeyi hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapmak, yaptırmak, başka kişi, kurum ve kuruluşlarının yaptığı araştırmaları desteklemek.
  Bölgenin iş ve yatırım imkanlarının, ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak veya yaptırmak.
  Bölge illerinde yatırımcıların, kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemlerini, ilgili mevzuatta belirtilen süre içinde sonuçlandırmak üzere tek elden takip ve koordine etmek.
  Yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, finansman, örgütlenme ve işgücü eğitimi gibi konularda, ilgili kuruluşlarla işbirliği sağlayarak, küçük ve orta ölçekli işletmelerle yeni girişimcileri desteklemek.
  Türkiye'nin katıldığı ikili veya çok taraflı uluslararası programlara ilişkin faaliyetlerin bölgede tanıtımını yapmak ve bu programlar kapsamında proje geliştirilmesine katkı sağlamak, bilgi toplamak.”

  -AJANSIN YAPISI-

  Ajans, görevleri kapsamında gerekli gördüğü bilgileri kurum ve kuruluşlardan istemeye yetkili olacak. Kendilerinden bilgi istenilenler, bu bilgileri zamanında ajansa verecek.
  Ajans, “Kalkınma Kurulu”, “Yönetim Kurulu”, “Genel Sekreterlik”, “Yatırım ve Destek Ofisleri” şeklinde örgütlenecek. Yatırım ve Destek Ofisleri, bölge illerinde yatırımcıların kamu kurum ve kuruluşlarının sorumluğuna giren izin, ruhsat ve diğer işlemleri tek elden takip edecek. Yatırımcılar, istedikleri takdirde gerekli bilgi ve belgelerle bu ofislere başvurabilecek.
  Ajans hizmetleri, iş mevzuatı hükümlerine göre istihdam edilen uzman personel ve destek personeli tarafından yürütülecek. Bunlarda, uzman personel ile iç denetçi uzmanlık alanlarında en az 4 yıl yükseköğretim görüş olma ve yabancı dil bilme koşulu aranacak. Ajans personeli, emeklilik ve sosyal güvenlik yönünden SSK'ya tabi olacak. Ajans yöneticileri ile tüm personeli, kamu haklarından mahrum bulunmayan Türk vatandaşlarından oluşacak.

  -AJANSIN GELİRLERİ-

  Ajansa, bir önceki yıl kesinleşmiş genel bütçe vergi gelirlerinin binde 5'i oranında her yıl ayrılacak transfer ödeneğinden, Yüksek Planlama Kurulu'nca nüfus, gelişmişlik düzeyi ve performans ölçütlerine göre pay verilecek.
  Ajansın diğer gelirleri ise şu kalemlerden oluşacak.
  “Avrupa Birliği ve diğer uluslararası fonlardan sağlanacak kaynaklar, faaliyet gelirleri,
  Bir önceki yıl kesinleşmiş bütçe gelirleri üzerinden, bölgedeki il özel idareleri için yüzde beş ve belediyeler için yüzde bir oranında, cari yıl bütçesinden aktarılacak pay,
  Bölgedeki sanayi ve ticaret odalarının, bir önceki yıl kesinleşmiş bütçe gelirlerinin yüzde biri oranında, cari yıl bütçesinden aktarılacak pay,
  Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarca yapılan bağış ve yardımlar,
  Bir önceki yıldan devreden gelirler.”
  Finansal kaynaklarının elde edilmesi ve kullanılmasında denetimin sağlanması amacıyla kamuoyunu zamanında bilgilendirmekle yükümlü tutulan ajanlar, her takvim yılı için bütçe hazırlayacak ve bütçe dışı harcama yapamayacak.
  Ajanslarla ilgili iş ve işlemler her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olacak.
  Kalkınma ajansın iç denetimi “iç denetçi tarafından yapılacak. Dış denetim ise İçişleri ve Maliye bakanlıkları ile DPT'nin ortaklaşa belirlediği ortak esas ve usullere göre bağımsız denetim kuruluşlarınca yapılacak.
  Ajanslar, Kamu İhale Kanunu ile Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine tabi olmayacaklar.

  -GAP KALKINMA İDARESİ'NE İLİŞKİN DÜZENLEMELER-

  GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın, proje kapsamındaki belediyelerin imar planlarını onaylama yetkisi kaldırılıyor. Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) yürütüldüğü Adıyaman, Batman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak'ta kurulacak kalkınma ajanslarının koordinasyon ve görevleri, Devlet Planlama Teşkilatı'nın belirleyeceği usul ve esaslara göre yürütülecek.

  -KURULACAK AJANSLAR VE KAPSAMA ALANLARI-

  Kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasıla değeri ve sosyoekonomik gelişmişlik sıralamasına göre belirlenen “İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması” çerçevesinde kurulacak kalkınma ajansları ve kapsadığı iller şöyle:

  TR1: İstanbul
  TR10: İstanbul

  TR2: Batı Marmara
  TR21: Edirne, Kırklareli, Tekirdağ
  TR22: Balıkesir, Çanakkale

  TR3: Ege
  TR31: İzmir
  TR32: Aydın, Denizli, Muğla
  TR33: Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak

  TR4: Doğu Marmara
  TR41: Bilecik, Bursa, Eskişehir
  TR42: Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Yalova

  TR5: Batı Anadolu
  TR51: Ankara
  TR52: Karaman, Konya

  TR6: Akdeniz
  TR61: Antalya, Burdur, Isparta
  TR62: Adana, Mersin
  TR63: Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye

  TR7: Orta Anadolu
  TR71: Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Niğde, Nevşehir,
  TR72: Kayseri, Sivas, Yozgat

  TR8: Batı Karadeniz
  TR81: Bartın, Karabük, Zonguldak
  TR82: Çankırı, Kastamonu, Sinop
  TR83: Amasya, Çorum, Samsun, Tokat

  TR9: Doğu Karadeniz
  TR90: Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon

  TRA: Kuzeydoğu Anadolu
  TRA1: Bayburt, Erzincan, Erzurum
  TRA2: Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars

  TRB: Ortadoğu Anadolu
  TRB1: Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli
  TRB2: Bitlis, Hakkari, Muş, Van

  TRC: Güneydoğu Anadolu
  TRC1: Adıyaman, Gaziantep, Kilis
  TRC2: Diyarbakır, Şanlıurfa
  TRC3: Batman, Mardin, Şırnak, Siirt.
  Etiketler: gündem
  Son Dakika Haberler
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı