Gündem Haberleri

  Terör tazminatı düşürüldü

  Hürriyet Haber
  20.04.2004 - 00:00 | Son Güncelleme:

  OHAL uygulamaları sırasında mağdur olan özel ve tüzel kişilere 1.5 milyar ile 18.3 milyar arasında tazminat ödenmesi öngörülüyor.Terör eylemleri ve terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle maddi zarara uğrayan kişilerin zararların karşılanmasını öngören yasa tasarısı, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.     ''Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun Tasarısı'', Olağanüstü Hal Valiliği'nin (OHAL) kurulduğu 19 Temmuz 1987 tarihi ile bu uygulamanın kaldırıldığı 30 Kasım 2002 tarihi arasında, OHAL ilan edilen illerde meydana gelen terör eylemleri veya terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle maddi zarara uğrayan kişilerin zararlarının karşılanmasını amaçlıyor. Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı yasa tasarısında mağdurlara 1.5 milyar ile 18.3 milyar arasında tazminat ödenmesi öngörülüyor.       SULHEN ANLAŞMATasarı, 19 Temmuz 1987-30 Kasım 2002 tarihleri arasında OHAL ilan edilen illerde meydana gelen ve Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren eylemler veya terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle zarar gören gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerin maddi zararlarının sulhen (anlaşma yoluyla) karşılanmasını kapsıyor.     Bazı zararlar ise yasa kapsamı dışında tutuluyor. Buna göre, daha önce çeşitli mekanizmalar kullanılarak karşılanmış zararlar, kişilerin kendi kasıtları sonucu oluşan zararlar ile terörle bağlantılı olmayan sebeplerden dolayı uğradıkları zararlar, Terörle Mücadele Kanunu'nun terör örgütü kurmayı ve terör suçlarını sıralayan 1, 3 ve 4. maddesinde yazılı suçlardan hüküm giyenlerin bu fiilerden dolayı uğradıkları zararlar kapsam dışı tutuluyor.     Kişilerin bizzat yer aldığı terör eylemleri sebebiyle uğradıkları zararlar da kapsam dışında olacak.      Ayrıca, Terörle Mücadele Kanunu'nun 1, 3 ve 4. maddeleri kapsamındaki suçlardan dolayı ceza kovuşturması açılmış bulunanlar hakkında, kovuşturma sonuçlanıncaya kadar bu yasa kapsamında herhangi bir işlem yapılmayacak. Kovuşturmanın mahkumiyetle sonuçlanması halinde ise bu kişilerin uğradıkları zararlar yasa kapsamı dışında kalacak.       ZARAR TESPİT KOMİSYONLARI      Tasarı, zarar tespit komisyonunun kurulmasını da öngörüyor. Zarar tespit komisyonları, İçişleri Bakanlığı'nın teklifi üzerine  Bakanlar Kurulu'nca belirlenen bu yasa kapsamındaki illerde, valinin görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında, Maliye, Bayındırlık ve İskan, Tarım ve Köyişleri, Sağlık ile Sanayi ve Ticaret bakanlıkları temsilcilerinden oluşacak.      Bakanlar Kurulu'nun illeri belirlemesinden sonra komisyonlar 10 gün içinde kurulacak. Komisyonlar, zarar görenin veya mirasçılarının başvurusu halinde yasa kapsamına giren bir zararın bulunup bulunmadığını tespit edecek. Ayrıca sulhname (anlaşma) tasarılarını hazırlayacak. Sulhname tasarılarının kabul edilmemesi halinde bir uyuşmazlık tutanağı düzenleyerek birer örneğini ilgiliye tebliğ edecek. Başvuruda bulunanların yasa kapsamına giren bir zararının bulunmadığının tespit edilmesi halinde, buna ilişkin karar tutanağını düzenleyerek ilgiliye ve Bakanlığa bildirecek. GÜNLÜK 18 MİLYONA BİLİRKİŞİ ÇALIŞTIRACAK Komisyonlar ilgili kamu kurum, kurul ve kuruluşlarından her türlü bilgi ve yardımı isteyebileceği gibi, kamu kurum, kurul ve kuruluşlarında çalışanları günlüğü 18 milyon liraya bilirkişi olarak da görevlendirebilecek. Tasarıda, "Hayvanlara, ağaçlara, ürünlere ve diğer taşınır ve taşınmazlara verilen her türlü zararlar/ Yaralanma, sakatlanma ve ölüm hallerinde uğranılan zararlar ile tedavi ve cenaze giderleri/ kişilerin malvarlıklarını kullanamamalarından kaynaklanan maddi zararların" karşılanması öngörülüyor.      BAŞVURU SÜRESİ      Zarar görenlerin, mirasçılarının veya yetkili temsilcilerinin yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde ilgili valiliğe veya kaymakamlığa başvurmaları gerekiyor. Ancak, bir yıl içinde zorunlu nedenlerden dolayı başvurunun yapılamadığının belgelenmesi durumunda yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 18 ay içinde ilgili valilik veya kaymakamlığa yapılacak başvurular da kabul edilecek. Bu tarihten sonraki başvurular ise kabul edilmeyecek.     Komisyonlar, zarar görenlerce yapılacak başvuruları, başvuru tarihinden itibaren 6 ay içinde tamamlayacaklar. Zorunlu hallerde bu süre vali tarından 3 ay uzatılabilecek.       KARŞILANACAK ZARARLAR      Yasa kapsamında sulh yoluyla karşılanacak zararlar ise şunlar:  Hayvanlara, ağaçlara, ürünlere ve diğer taşınır ve taşınmazlara verilen her türlü zararlar. Yaralanma, sakatlanma ve ölüm hallerinde uğranılan zararlar ile tedavi ve cenaze giderleri.  Kişilerin mal varlıklarını kullanamamalarından kaynaklanan maddi zararlar.Zararın tespiti, zarar görenin beyanı, adli, idari ve askeri mercilerdeki bilgi ve belgeler göz önünde tutularak olayın oluş şekli,zarar görenin aldığı tedbirlere göre hakkaniyet ve günün ekonomik koşullarına uygun biçimde komisyon tarafından doğrudan veya bilirkişiler aracılığı belirlenecek.       ÖLÜM VE YARALANMALARDA YAPILACAK ÖDEMELER      Tasarı, yaralanma, sakatlanma ve ölüm hallerinde  7000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan miktarın, 4 katından 72 katına kadar nakdi ödeme yapılmasını öngörüyor. Ölenlerin mirasçılarına ise 50 katı tutarında ödeme yapılacak. Bakanlar Kurulu, nakdi ödemeye esas tutulan gösterge rakamını yüzde 30'a kadar artırmaya veya kanuni sınırına kadar indirmeye yetkili kılınıyor.     Hayvanlar, ağaçlar, taşınır ve taşınmaz mallarda oluşan zararların ayni ve nakdi olarak karşılanması düzenlenirken, bu zararların karşılanmasında imkanlar ölçüsünde ayni ödemeye öncelik verilmesine hükmediliyor.     Tasarı, sulhname yoluyla çözümlenemeyecek uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulmasını da açık tutuyor. BAZI RAKAMLAR Buna göre yaralanma, sakatlanma ve ölüm hallerinde ödenecek ve tazminat miktarı şöyle:  Yaralananlara 1 milyar 529 milyon 640 bin lirayı geçmemek üzere yaralanma derecesine göre,  Çalışma gücü kaybı yetkili sağlık kurullarınca 3.derece olarak saptananlara 1 milyar 19 milyondan 6 milyar 118 milyona kadar,  Çalışma gücü kaybı yetkili sağlık kurullarınca 2.derece olarak saptananlara 6 milyar 373 milyon liradan 12 milyar 237 milyona kadar,  Çalışma gücü kaybı yetkili sağlık kurullarınca 1.derece olarak saptananlara 12 milyar 492 milyondan 18 milyar 355 milyon 680 bin liraya kadar,  Ölenlerin yasal mirasçılarına ise 12 milyar 747 milyon lira nakdi ödeme yapılacak.İSTİSNA VE MUAFLIKLAR     Yasanın uygulanması ile ilgili olarak yapılacak başvurular, bildirimler, düzenlenecek belgeler, resmi mercilerce ve noterlerce yapılacak işlemler ile bu yasada belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılmak üzere yapılacak bağış ve yardımlar, her türlü vergi, resimve harçtan muaf tutuluyor.
  Etiketler: gündem
  Son Dakika Haberler

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı