Gündem Haberleri

  Tam gün yasa tasarısı kabul edildi

  A.A
  21.01.2010 - 16:58 | Son Güncelleme:

  Üniversite ve sağlık personelinin tam gün çalışmasını öngören yasa tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

   SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ "TARİHİ BİR İŞ YAPTIK"

  Kızılay çalışanları devlet memuru olacak

  Doktor ‘tam gün’e direndi Bakan, eyleme dudak büktü

  Üniversite ve sağlık personelinin tam gün  çalışmasını öngören yasa tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek  yasalaştı.

  Yasaya göre, personelin katkısıyla elde edilen döner sermaye  gelirlerinden personele bir ayda yapılacak ek ödemenin tutarı, ilgili personelin  bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dahil), yan ödeme ve her türlü tazminat  (makam, temsil ve görev tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç) toplamının;  klinik şefleri ve şef yardımcıları ile uzman tabip kadrosuna atanan profesör ve  doçentlerde yüzde 800'ünü geçemeyecek.

  Bu ödemeler; uzman tabip ve tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen  dallarda, bu mevzuat hükümlerine göre uzman olanlar ile uzman diş tabiplerinde  yüzde 700, pratisyen tabip ve diş tabiplerinde yüzde 500, idari sağlık müdür  yardımcısı, hastane müdürü ve eczacılarda yüzde 250, başhemşirelerde yüzde 200,  diğer personelde ise yüzde 150 ile sınırlı olacak.

  İşin ve hizmetin özelliği dikkate alınarak yoğun bakım, doğumhane, yeni  doğan, süt çocuğu, yanık, diyaliz, ameliyathane, enfeksiyon, özel bakım  gerektiren ruh sağlığı, organ ve doku nakli, acil servis ve benzeri hizmetlerde  çalışan personel için yüzde 150 oranı, yüzde 200 olarak uygulanacak.

  Sözleşmeli olarak istihdam edilen personele yapılacak ek ödemenin tutarı  ise aynı birimde aynı unvanlı kadroda çalışan ve hizmet yılı aynı olan emsali  personel esas alınarak belirlenecek ve bunlara yapılacak ek ödeme hiçbir şekilde  emsaline yapılabilecek ek ödeme üst sınırını geçemeyecek.

  ÜNİVERSİTE ELEMANLARI

  Yükseköğretim Kanununa göre Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatı ile bağlı  sağlık kurum ve kuruluşlarında görevlendirilenler, ilave ödemelerden  yararlanmamak kaydıyla, Bakanlık merkez veya bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında  görev yaptıkları unvan için belirlenen ek ödemeden faydalandırılacak.
  Sağlık kurum ve kuruluşlarında ihtiyaç duyulması halinde, ilgilinin  isteği ve kurumlarının onamasıyla diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli  sağlık personeli, haftanın belirli gün veya saatlerinde veya belirli vakalar ve  işler için görevlendirilebilecek. Yıl veya ay itibarıyla belirli bir süre için  görevlendirme halinde bu kişilere, sadece görevlendirildikleri sağlık  kuruluşundaki döner sermaye işletmesinden ödeme yapılacak.

  Belirli bir vaka ve iş için görevlendirilenlere ise kadrosunun bulunduğu  kurumdaki döner sermaye işletmesinden yapılan ödemenin yanı sıra, katkı  sağladıkları vaka ve iş dolayısıyla görevlendirildiği sağlık kuruluşundaki döner  sermaye işletmesinden, toplamda tavan oranları geçmemek üzere döner sermayeden ek  ödeme yapılacak.

  Sağlık Bakanlığı ve Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezinde kadro ve  pozisyonlarına (döner sermaye dahil) atanan ve döner sermaye gelirlerinden ek  ödeme alan klinik şef ve şef yardımcılarına, ek gösterge dahil en yüksek devlet  memuru aylığının yüzde 410'u, uzman tabip, Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne göre uzman  olanlar ve uzman diş tabiplerine yüzde 335'i ve pratisyen tabip ve diş  tabiplerine ise yüzde 180'i oranında, her ay herhangi bir katkıya bağlı olmadan  döner sermaye gelirlerinden ek ödeme yapılacak. Bu ödemeye hak kazanılmasında ve  ödenmesinde, aylıklara ilişkin hükümler uygulanacak.

  TIP FAKÜLTELERİNDE DE TAM GÜN ÇALIŞMA

  Yasaya göre, öğretim elemanları, üniversitede devamlı statüde görev  yapacak. Bu durumda, üniversitelerin tıp fakültelerinde görev yapan öğretim  elemanları da tam gün çalışacak.

  Öğretim elemanları, bu Kanun ile diğer kanunlarda belirlenen görevler ve  telif hakları hariç olmak üzere, yükseköğretim kurumlarından başka yerlerde  ücretli veya ücretsiz, resmi veya özel başka herhangi bir iş göremeyecekler, ek  görev alamayacaklar, serbest meslek icra edemeyecekler.

  Öğretim üyesi, kadrosunun bulunduğu yükseköğretim birimi ile sınırlı  olmaksızın ve ihtiyaç bulunması halinde görevli olduğu üniversitede haftada  asgari 10 saat ders vermekle yükümlü tutulacak. Öğretim görevlisi ve okutmanlar  ise haftada asgari 12 saat ders verecekler.

  Öğretim elemanlarının, ders dışındaki uygulama, seminer, proje, bitirme  ödevi ve tez danışmanlıklarının kaç ders saatine karşılık geldiği; kendi  üniversitesi dışındaki devlet veya vakıf üniversitelerine bağlı yükseköğretim  kurumlarında haftada verebileceği azami ders saatleri ve uzaktan öğretim  programlarında verdikleri derslerin örgün öğretim programlarında verilen kaç ders  saatine karşılık geldiği YÖK tarafından belirlenecek.

  REKTÖRLERİN DERS ZORUNLULUĞU YOK

  Rektör, rektör yardımcısı, dekan, enstitü ve yüksekokul müdürlerinin ders  verme yükümlülüğü bulunmayacak. Başhekimler, dekan yardımcıları, enstitü ve  yüksekokul müdür yardımcıları ve bölüm başkanları haftada asgari 5 saat ders  vermekle yükümlü olacak.

  Öğretim elemanları; ilgili kurumların talebi ve kendisinin kabul etmesi,  üniversite yönetim kurulunun uygun görmesi ve rektörün onayı ile ihtiyaç duyulan  konularda, özlük işlemleri kendi kurumlarınca yürütülmek kaydıyla, diğer kamu  kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında geçici  olarak görevlendirilebilecek. Bu şekilde görevlendirilenlerin, kadrosunun  bulunduğu yükseköğretim kurumlarındaki aylık ve diğer ödemeler ile öteki hakları  devam edecek. YÖK, bağlı birimleri ve Üniversitelerarası Kurul ile Adli Tıp  Kurumunda görevlendirilenler hariç olmak üzere görevlendirilenler, döner  sermayeden yararlanamayacak.

  Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile dernek veya vakıfların  yönetim ve denetim organlarında görev yapanlar bakımından, ayrıca bir  görevlendirme kararı aranmayacak. Ancak, bu görevler, öğretim elemanının bu  Kanundan kaynaklanan mesaisini aksatmayacak şekilde yürütülecek.

  ÜNİVERSİTELERDE DÖNER SERMAYE

  Yükseköğretim kurumlarında, üniversite yönetim kurulunun önerisi ve  YÖK'ün onayı ile döner sermaye işletmesi kurulabilecek. Kurulacak döner sermaye  işletmesinin başlangıç sermayesine ilgili yükseköğretim kurumu bütçesinde bu amaç  için ödenek öngörülmek şartıyla katkı sağlayabilecek.

  Döner sermaye işletmesine tahsis edilen sermaye, üniversite yönetim  kurulu kararı ile artırılabilecek. Artırılan sermaye tutarı yıl sonu karlarından  karşılanacak.

  Ödenmiş sermaye tutarı, tahsis edilen sermaye tutarına ulaştıktan sonra  kalan yıl sonu karı, döner sermaye işletmesinin hizmetlerinde kullanılmak üzere  ertesi yılın gelirine ilave edilecek.

  Süreklilik arz eden hizmet alımları ile maliyeti yüksek ve ileri  teknoloji ürünü olan tıbbi cihazların hizmet alımı yoluyla temini veya  kiralanması için döner sermaye kaynaklarından gelecek yıllara yaygın yüklenmelere  girişilebilecek.
  Döner sermaye gelirlerinden tahsil edilen kısmın, tıp ve diş hekimliği  fakülteleri ile bağlık uygulama ve araştırma merkezleri için asgari yüzde 35'i,  ziraat ve veteriner fakülteleri, sivil havacılık yüksekokulu ile bünyesinde  atölye veya laboratuvar bulunan yükseköğretim kurumları için ise yüzde 25'i,  diğer yükseköğretim kurumları için ise yüzde 15'i; ilgili yükseköğretim kurumunun  ihtiyacı olan mal ve hizmet alımları, her türlü bakım, onarım, kiralama,  projelerin tamamlanmasına yönelik inşaat işleri ve yönetici payları için  kullanılacak.

  Döner sermaye gelirlerinden tahsil edilen kısmın yüzde 5'i, üniversite  bünyesinde yürütülen bilimsel araştırma projelerinin finansmanına ayrılacak.

  DÖNER SERMAYE PAYLARI

  Tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile sağlık uygulama ve araştırma  merkezlerinin hesabında toplanan döner sermaye gelirleri bakiyesinden, bu  yerlerde; gelir getiren görevlerde çalışan öğretim üyesi ve öğretim görevlilerine  aylık (ek gösterge dahil), yan ödeme, ödenek (geliştirme ödeneği hariç) ve her  türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç)  toplamından oluşan ek ödeme matrahının yüzde 800'ünü geçemeyecek.
  Bu oran, araştırma görevlilerine ise yüzde 500, bu yerlerde görevli  olmakla birlikte gelire katkısı olmayan öğretim üyesi ve öğretim görevlilerine  yüzde 600, araştırma görevlilerine ise yüzde 300 olarak uygulanacak.

  Devlet Memurları Kanununa tabi personel (döner sermaye işletme müdürlüğü  ve döner sermaye saymanlık personeli dahil) ile sözleşmeli olarak çalışan  personele ek ödeme matrahının; hastaneler başmüdürü ve eczacılar için yüzde  250'si, başhemşireler için yüzde 200'ü, diğerleri için yüzde 150'si, işin ve  hizmetin özelliği dikkate alınarak yoğun bakım, doğumhane, yeni doğan, süt  çocuğu, yanık, diyaliz, ameliyathane, enfeksiyon, özel bakım gerektiren ruh  sağlığı, organ ve doku nakli, acil servis ve benzeri sağlık hizmetlerinde çalışan  personel için yüzde 200'ü geçmeyecek şekilde aylık ek ödeme yapılacak.

  Sözleşmeli personele yapılacak ek ödeme matrahı, sözleşmeli personelin  çalıştığı birim ve bulunduğu pozisyon unvanı itibarıyla aynı veya benzer unvanlı  memur kadrosunda çalışan, hizmet yılı ve öğrenim durumu aynı olan emsali personel  dikkate alınarak belirlenecek. Emsali bulunmayan sözleşmeli personelin ek ödeme  matrahı ise brüt sözleşme ücretlerinin yüzde 25'ini geçemeyecek.

   

  Etiketler: gündem
  Son Dakika Haberler
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı