GeriGündem Şişli Belediyesi: Biz izin vermedik
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  4
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Şişli Belediyesi: Biz izin vermedik

Şişli Belediyesi, bir inşaat firmasının Mecidiyeköy'deki zemin etüdü çalışmaları sırasında metro hattının tavanını delmesiyle ilgili faaliyetin hukuka aykırı ve izinsiz olduğunu bildirdi.

  İmar kanunun 42. maddesi nediyor
Madde 42 - Ruhsat alınmadan veya ruhsat veya eklerine veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının yapı sahibine ve müteahhidine, istisnalar dışında özel parselasyon ile hisse karşılığı belirli bir yer satan ve alana 500 000 TL.' dan 25 000 000 liraya kadar para cezası verilir. Ayrıca fenni mesule bu cezaların 1/5'i uygulanır.

Birinci fıkrada belirtilen fiiller dışında bu Kanunun 28, 33, 34, 39 ve 40'ıncı maddeleri ile 36 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen mal sahibine, fenni mesule ve müteahhide 500 000 TL.'dan 10 000 000 liraya kadar para cezası verilir.

Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen fiillerin tekrarı halinde para cezaları bir katı artırılarak verilir. Yukarıdaki fıkralarda gösterilen cezalar, ilgisine göre doğrudan doğruya belediyeler veya en büyük mülki amir tarafından verilir.

Bu cezalara karşı cezanın tebliğinden itibaren yedi gün içinde sulh ceza mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz, zaruret görülmeyen hallerde evrak üzerinde inceleme yapılarak sonuçlandırılır. İtiraz üzerine verilen karar kesindir.

İlgili idarenin Cumhuriyet Savcılığı aracılığıyla sulh ceza mahkemesine başvurması üzerine, bu mahkemelerce ayrıca, yukarıdaki fıkralara göre ceza verilenfenni mesuller ve müteahhitler hakkında bir yıldan beş yıla kadar meslekten men cezasına da hükmolunur.

Bu husustaki mahkeme kararları ilgili idarelerce Bakanlığa ve meslek mensubunun bağlı olduğu meslek teşekkülüne bildirilir.

Bu maddeye göre belediyelerce verilen cezalar dolayısıyla tahsil olunan paralar belediye bütçesine irad kaydolunur.

Şişli Belediyesi Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, Şişli Mecidiyeköy Mahallesi, Raşit Rıza Sokak, 309 pafta, 1963 ada, 25 nolu parselde 3 farklı noktadan sondaj açıldığı, sondaj deliklerinden birinin Taksim-4. Levent metro hattının tünel çemberini deldiğinin tespit edildiği kaydedildi.

Söz konusu parsel maliklerinin, 18 Şubat 2005 tarihinde imar durumu tanzimi talep ettiğini, ancak 14 Mart 2005 tarihinde maliklere yazılan cevabi yazıda, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı onanmadan imar durumu tanzim edilemeyeceğinin belirtildiği vurgulanan açıklamada, şöyle denildi: “Bugüne kadar yeniden imar durumu tanzimi ve ruhsat olmak üzere müracaatta bulunulmamıştır. Metro güzergahında yer alan parsellerin imar durumlarının üzerine (Parsel metro inşaatı yapı temeli kısıtlama alanında kalmakta olup, imar uygulaması yapılmadan Büyükşehir Belediye Başkanlığı Teknik İşler Müdürlüğü görüşü alınacaktır) notu yazıldığından, uygulama bu doğrultuda yapılması gerekirdi. Zemin etüdü, inşai bir faaliyetin hazırlık aşamasıdır. Bu itibarla yasa zemin etüdü için özel olarak ruhsat düzenlemesini öngörmemekle beraber, zemin etüdü yapılacak yerde belediyeden izin alınması İmar Kanunu'nun gereğinin sonucudur. Bu itibarla, burada yapılan faaliyet hukuka aykırı izinsiz bir faaliyettir. Müeyyidesi de İmar Kanunu'nun 42.maddesinde öngörülmüştür.”

Yorumları Göster
Yorumları Gizle