Gündem Haberleri

  Mahalli idare birlik yasa tasarısı TBMM'de

  Hürriyet Haber
  27.04.2004 - 00:00 | Son Güncelleme:

  Mahalli idarelerin bazı faaliyetlerini oluşturacakları birlik marifetiyle yürütmelerine olanak tanıyan yasa tasarısı, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. ''Mahalli İdare Birlikleri Yasa Tasarısı'' mahalli idare birliklerinin hukuki statüsünü, kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenliyor.  Tasarıya göre, birden fazla mahalli idarenin, yürütmekle görevli oldukları hizmetlerden bazılarını birlikte görmek üzere kendi aralarında kurdukları kamu tüzel kişiliğine ''Mahalli İdare Birliği'' denilecek.     Tasarı uyarınca birlik, tüzüğünün kesinleşmesinden sonra bakanlar kurulunun izni ile kurulacak ve tüzel kişilik kazanacak. Kurulmuş bir birliğe üyelik, üye olmak isteyen mahalli idare meclisinin kararı ve buna dayalı başvuru üzerine, birlik meclisinin kabulü ile olacak. Bu durumda bakanlar kurulunun izni aranmayacak. Ayrılmada da ilgili mahalli idare meclisinin kararı yeterli olacak.     Su, atık su, katı atık ve benzeri alt yapı hizmetleri ile çevre ve ekolojik dengenin korunmasına ilişkin projelerin zorunlu kılması durumunda, bakanlar kurulu ilgili mahalli idarelerin, bu amaçla kurulmuş birliğe katılmasına karar verebilecek. Bu şekilde katılınılan birlikten ayrılma da bakanlar kurulunun iznine bağlı olacak.     Mahalli idarelerin bütün görevlerini kapsayacak şekilde genel amaçlı veya amacı açıkça belirlenmemiş birlik kurulamayacak.     Tasarıya göre, birlik tüzüğü, birlik kuracak mahalli idarelerin meclislerinde üye tam sayısının üçte iki çoğunluğuyla kabul edildikten sonra valinin, birlik birden fazla ildeki mahalli idarelerin katılımı ile kuruluyorsa içişleri bakanının onayı ile kesinleşecek.     Mahalli idare birlikleri, tüzükte birliğe devredilmesi öngörülen mahalli müşterek nitelikli hizmetlere ilişkin olarak üye mahalli idarelerin yetkilerine sahip olacak.       BİRLİĞİN ORGANLARI      Tasarıda, birliğin organları ''birlik meclisi, birlik encümeni ve birlik başkanı'' olarak sıralandı. Buna göre, birlik meclisi, birliğin karar organı olacak ve birlik üyesi mahalli idarelerin meclislerinin kendi üyeleri arasından birlik tüzüğünde belirlenen sayıda ve gizli oyla seçecekleri üyelerden oluşacak. Asıl üye sayısının yarısı kadar yedek üye seçilecek.     Birliğin üyesi olan il özel idaresi için vali, belediye için belediye başkanı ve köy için muhtar, birlik meclisinin doğal üyesi olacak. Birlik meclisinde bunların dışında doğal üye bulunmayacak. Vali ve büyükşehir belediye başkanı birlik meclisinde kendisini temsil etmek üzere meclis üyelerinden birine yetki verebilecek.     Birlik meclisi, birliğin kuruluşundan itibaren 30 gün içinde birlik merkezinin bulunduğu mahallin mülki idare amiri tarafından toplantıya çağrılacak. Meclis en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak ilk iki yıl için görev yapmak üzere üyeleri arasından gizli oyla birlik başkanını, meclis birinci ve ikinci başkan vekili ile katip üyeleri seçecek. İlk iki yıldan sonra seçilecek başkanlık divanı üyeleri, yapılacak ilk mahalli idareler seçimine kadar görev yapacak.     Tasarıya göre, birlik encümeni, birlik başkanı ile birlik meclisinin dönem başı toplantısında kendi üyeleri arasından bir yıllığına görev yapmak üzere gizli oyla seçeceği 4 üyeden oluşacak. Encümen 15 günde bir toplanacak. Birlik başkanı encümenin de başkanı olacak.     Başkanlık divanında boşalma durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilecek. Meclis başkanı, meclis çalışmalarında düzeni sağlamakla yükümlü olacak.              BİRLİĞİN GELİRLERİ      Tasarıda birliğin gelirleri de şöyle sıralandı:     ''Birlik üyelerinin, birliğin kuruluş ve faaliyet giderlerine katılma payları, birlik meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı ücretler, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından aktarılacak ödenekler, taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler, kira ve faiz gelirleri, bağışlar, köy birlikleri için il özel idaresi bütçesinden ayrılacak pay ve diğer gelirler.''      KÖY BİRLİKLERİ     Tasarıya göre, ilçelerde; köylere ait hizmetlerin yürütülmesine yardımcı olmak, tarım ürünlerinin üretim ve pazarlanması hariç, gerektiğinde bu hizmetleri bizzat yapmak ve kırsal kalkınmayı sağlamak üzere tüm köylerin iştiraki ile o ilçenin adını taşıyan köy birlikleri kurulabilecek. Bakanlar Kurulu bu konuda genel izin vermeye yetkili olacak.     Köy birliğinin meclisi, kaymakam, birliğe üye köy muhtarları ve o ilçeden seçilen il genel meclisi üyelerinden oluşacak.      İl özel idareleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşları, köye yönelik hizmetlere ilişkin olarak yapım, bakım ve onarım işlerini aralarında yapacakları anlaşmaya göre köy birlikleri aracılığıyla gerçekleştirebilecek. Bunun için gerekli kaynak bu birliklere aktarılacak ve söz konusu iş, birliğin tabi olduğu esas ve usullere göre sonuçlanacak.      ÜLKE DÜZEYİNDE BİRLİK KURULMASI      Mahalli idarelerin menfaatlerinin korunması, gelişmelerine yardımcı olunması, personelinin eğitilmesi ve mahalli idarelerle ilgili kanun hazırlıklarında görüş bildirilmesi amacıyla il özel idarelerini, belediyeleri ve köyleri temsil etmek üzere ülke düzeyinde sadece birer birlik kurabilecek.     Mahalli idare birlikleri şirket kuramayacak veya kurulmuş ticari ortaklıklara katılamayacak.       ORTAK HÜKÜMLER      Çalışma programı, yetki devri, birlik ile birlik başkanının ihtilaflı olması, birlik organlarının veya bunların üyelerinin görevden uzaklaştırılması, teşkilat, personel istihdamı, denetim, yıllık faaliyet raporu, bütçe ve diğer mali konular, tahvil ihracı hariç borçlanma, bütçe içi işletme tesisi, borç ve alacakların mahsubu, yurt dışı ilişkileri, diğer kuruluşlarla ilişkiler, yazışma ve yeniden değerleme oranını birliklerde uygulanması konularda, bu kanunda hüküm bulunmayan durumlarda birlik tüzüğü ile birliğe devredilen hizmetlerle sınırlı olmak üzere belediyeler kanunu hükümleri uygulanacak.     Birlik meclisi ve encümeni üyelerine, katıldıkları meclis ve encümen toplantılarının her gün için memur maaş katsayısının 1500 gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere, birlik meclisince tespit edilecek miktarda huzur hakkı ödenebilecek. Ancak, meclis ve encümen başkan ve üyeleri için huzur hakkı ödenecek toplantı günü sayısı bir yıl içinde 24'ü geçemeyecek.     Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce kurulmuş olan mahalli idare birlikleri, durumlarını en geç 6 ay içinde bu kanun hükümlerine uygun hale getirecek. Bu süre içinde durumlarını bu kanuna uygun hale getirmeyen birliklere, içişleri bakanlığı tarafından iki ay ek süre verilecek. Bu süre içinde de gerekli değişiklikleri yapmayan birlikler kendiliğinden dağılmış sayılacak ve tüzüklerindeki hükümlere göre tasfiye edilecek.  
  Etiketler: gündem
  Son Dakika Haberler

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı