Gündem Haberleri

  Kültür Araştırmaları Sempozyumu Zonguldak'ta

  Hürriyet Haber
  22.10.2008 - 22:28 | Son Güncelleme:

  Kültür Araştırmaları Derneği düzenlediği, kültürle ilgilenen çeşitli disiplinlerdeki araştırmacıları buluşturmak amacıyla, iki yılda bir değişik olguları vurgulayan sempozyuma bu sene Zonguldak ev sahipliği yapıyor.

  Sempozyumla ilgili açıklama ise şu şekilde:

  "Zonguldak Karaelmas Üniversitesi ile birlikte düzenlenecek olan 2009 sempozyumunun konusu "medya" olarak
  belirlenmiştir. Medyada görünenler kadar görünmeyenlerin de tartışılması amaçlanan 2009 sempozyumu için iletişim ve medya araştırmacılarının Zonguldak'ta buluşması, kentin dünyaya açık yüzünün paylaşılmasına katkıda bulunacaktır. "İletişim araçları" karşılığı olarak gündelik dilimize yerleşen "medya" sözcüğünü bireysel ve kitlesel iletişim araçlarını kapsayacak en geniş biçimiyle kullanıyoruz. "Toplumsal iletişimi gerçekleştirmek üzere kullanılan her türlü araç": yazılı, görsel-işitsel, dijital basın-yayın organları; radyo, televizyon, gazete, dergi, vb. her tür süreli yayının yanı sıra; kitap, fotoğraf, reklam afişleri, kartpostallar, kamuya açık panolar, sinema filmleri, yeni iletişim teknolojileri (video filmleri, cep telefonları, internet, bilgisayar ortamları) sempozyumda ele alınabilir. ANA TEMA: *Toplumsal Dönüşümler ve Medya :* Toplumdaki kültürel, politik ve teknolojik değişimler karşısında medya ortamının ne gibi
  değişimler-dönüşümler geçirdiğini inceleyen araştırmacıları biraraya getirmeyi amaçlamaktadır. Bildirilerde incelenen konuların medyada yer alma/almama, görünürlük, konumlandırılma, söylem analizi vb. tartışmalarla "yurttaşlık" ve "etik duyarlılık" açısından özen gösterilmesi beklenmektedir.

  Ana temanın çerçevesi aşağıdaki gibidir:
  *Popüler medyadaki dönüşümler*: Popüler medya içeriğindeki değişimlere bakmak, izleyici zevklerindeki dönüşümü tam olarak yansıtmasa da, bir dereceye kadar anlamamıza yardımcı olabilir; tek bir program formatının, örneğin televizyondaki sabah programlarının zaman içinde ne gibi dönüşümler geçirdiğine bakılabileceği gibi, toplumdaki farklı ve çeşitli kesimlerin medyada nasıl temsil edildiği, bu temsillerin zaman içinde ya da gündemdeki olaylara göre nasıl dönüşüm geçirdiğine bakılabilir.

  *Katılım:* İzleyicinin medya ile edilgenlikten-etkinliğe ya da etkinlikten-edilgenliğe dönüşen farklı ilişki biçimlerine bakılabilir; okur mektuplarından canlı yayın katılımlarına; forum ortamlarından medyaya malzeme (görsel-işitsel, yazı, vb) sağlama, yarışma programlarına katılım gibi, bütün bu ve benzeri katılımların nasıl süreçler olduğu, ne ölçüde
  bilerek-isteyerek katılımın sağlandığı, araçsal-amaçsal beklentilerin neler olduğu, vb. incelenebilir.

  *Gündelik yaşam:* Medyanın içeriğinden nelerin gündelik yaşama aktarıldığına bakılabilir; sokak modası, gündelik hitap biçimleri, selamlaşma biçimleri, tavır-beden dili, vb. çeşitli yaş gruplarındaki birlikte dönüşümler, bunların "yadırganandan kanıksanana"  (ya da tersine) doğru gelişen süreçleri.

  *Yeni gruplaşmalar:* Medya izleyicisi olmak ile bağlantılı olan yeni sosyalleşme ilişkileri; grup haline gelen stüdyo seyircileri, yarışmacılar, gazete-dergi okurları, belirli programların müdavimleri, elektronik ortamdaki gruplaşmalar, vb. medya üzerinden kurulan yeni toplumsal birliktelikler.

  *Medyanın güvenilirliği:* Hangi medya teknolojisi, hangi basın-medya kuruluşu, hangi iletişim profesyonelleri
  (gazeteci-haberci-yazar-yönetmen-editör-kameraman, vb.), hangi medyatik kişi / kişiler, hangi medya türü, hangi konu-içerik, vb. güvenilir ya da güvenilmez. Bu konuda zaman zaman kamuoyu araştırmaları yapılır, ancak bu
  sempozyumda araştırmacılardan yalnızca verilerin ortaya konması değil, bu verilerin kültürel açıdan yorumlanması da beklenmektedir.

  *Medya Okuryazarlığı:* Türkiye için "eleştirel medya okuryazarlığı" kavramının önemi, gelişmeler ve tartışmalar.

  *Yöntem:* Medya ve İletişim araştırmalarında İletişim Bilimleri, Kültür Araştırmaları, Etnografik Çalışmalar ve Antropolojik Çalışmalar arasındaki disiplinlerarası yeni araştırma yöntemleri sorgulanabilir.

  Bildiri başlıkları hakkında fikir vermek üzere aşağıda sıraladığımız konular dikkate alınabilir ancak başlıklar bunlarla sınırlı olmak zorunda değildir.

  • Toplumsal Bellek: belge niteliğinde tarihin kaydedildiği iletişim ortamları
  • Kamusal Alan: kamusal alan olarak medya
  • Sanat: edebiyat, müzik, sinema, plastik sanatlar
  • Aile, Çocuk, Gençlik: kuşak farklılıkları
  • Toplumsal Cinsiyet: beden politikaları, eril söylemler, dişil söylemler
  • Aidiyet/ Kimlik / Temsil: yeni gruplaşmalar, özdeşleşme, gerçeklik, pembe gerçeklik, sanal gerçeklik, siber gerçeklik
  • Eğitim: kurum içi / kurum dışı eğitim, medya okuryazarlığı
  • İnsan Hakları, Yurttaşlık: demokratik katılım
  • Etik: iletişim etiği, medya etiği
  • Çevre Sorunları, Kent Kültürü: doğal kaynaklar, kentleşme
  •  Madencilik: iş yaşamı ve endüstri ilişkisi
  • Spor: bireysel ve kitlesel spor
  • Tüketim Kültürü: reklamlar, piyasa temsilleri, vb.
  • Belgesel, Sosyal Reklam, Kontra Reklam, vb. alternatif anlatılar
  • Medyada içiçe geçen türler: bilgi-eğlence (infotainment), diziler,
  haberler, vb.
  • Globalleşme-küreyerelleşme (glokalizasyon)
  • İç/Dış göç ve medya: temsil, aktarım, anlatım, etkileşim
  • Meslek olarak gazetecilik: gazetecilik eğitimi, örgütlenme
  biçimleri,
  • Yaygın Medya: Eğlence medyası, magazinelleşme, haberler
  • Yerel ve Bölgesel Medya: özellikle Karadeniz bölgesi
  • Medya-siyaset-ticaret ilişkisi: medyanın ekonomi-politiği ve
  kültür ilişkileri
  • Eğitim, Sağlık, Çevre haberleri, vb. sektörel odaklanmalar
  • Eski Medya / Yeni medya: kitaptan internete
  • Yeni Medya Teknolojileri: internet ağlarında sanal cemaatler, arama motorları, mobil iletişim-cep telefonu, bilgisayar oyunları, vb.

  Sempozyumun çalışma dili Türkçedir. (Türk kültürleri ve Türkiye bağlamında doğrudan ya da karşılaştırma olanağı arayışındaki "medya ve kültür" konusunda yaptığı çalışmayı Türkçe sunamayan yabancı meslektaşlar için
  İngilizce oturumlar düzenlenecektir.)

  Zengin görsel malzeme içeren poster-sunumlar ve sempozyum konusunda çevrilmiş (belgesel ya da konulu) filmler de değerlendirmeye alınacaktır.

  Sempozyum sunuşlarından oluşan bir seçki basılacaktır.

  Sempozyum düzenleme komitesi katılımcıların yol ya da konaklama giderlerine katkıda bulunamayacaktır, ancak düşük fiyatlı konaklama olanağı sağlayacaktır. Konaklama bilgileri daha sonra katılımcılara bildirilecektir.

  Zonguldak Karaelmas Üniversitesi'nin yerleşkesi ile ilgili daha fazla bilgi için www.karaelmas.edu.tr sitesine bakabilirsiniz.

  100-200 sözcükle sınırlı bireysel bildiri özetlerinin ve konu ile ilgili beş anahtar sözcüğün, katılımcıların kısa özgeçmişleri ve adresleriyle birlikte en geç 31 Ekim 2008'e kadar sempoz...@kulturad.org adresine gönderilmesi
  gerekmektedir. En az üç, en fazla dört konuşmacının katılacağı önceden düzenlenmiş oturum önerileri de kabul edilir. Oturum önerisinin özeti, konuşmacıların bildiri özetleri, hepsi için beşer anahtar sözcük, onlarınkiyle birlikte oturum başkanı ile (varsa) tartışmacının da kısa özgeçmişleriyle, hepsinin adresleri gönderilmelidir. Özet sunmanın,
  sempozyuma katılma niyeti belirttiği varsayılmaktadır.

  Daha fazla bilgi için www.kulturad.org sitesine bakabilirsiniz."

  Etiketler: gündem
  Son Dakika Haberler
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı