Gündem Haberleri

  Kredi Almayı Düşünürken Unutmayın

  Hürriyet Haber
  18.05.2011 - 20:20 | Son Güncelleme:

  Toplam kaç lira kredi kullanıp kaç lira ödeyeceksiniz? Bakın ve karşılaştırın.

  KAMU, ÖZEL SEKTÖR VE SİVİL TOPLUM BİR ARAYA GELDİ         

  İPUCU KÖŞESİ ? ' Ödeme: Kredi almayı düşünürken şunu unutmayın ki şimdiye kadar olduğugibi gelecekte de harcamalarınızı kısmakta zorluk çekeceksiniz. Geliriniz yeterince artmayabilir.
  ' Vade: Vade uzadıkça taksitler düşer ama tehlikeler de artar.Beklenmedik masraflar çıkar. Uzun vade krediyi daha ucuz yapmaz. ' Faiz: Kredinin maliyeti sadece aylık yüzde oranlarla ölçülmemeli. Toplam kaç lira kredi  kullanıp kaç lira ödeyeceksiniz? Bakın ve karşılaştırın.

  KREDİ KULLANMANIN ABC ’Sİ

  UNDP olarak, her ülkedeki yerel Birleşmiş Milletler (BM) kadrolarının yardımıyla, Binyıl Kalkınma Hedefleri’nin (BKH) ulusal kalkınma politikalarıyla bütünleştirilmesi çabalarına öncülük ediyoruz. Türkiye, Binyıl Kalkınma Hedefleri’nin gerçekleştirilmesinde ciddi ilerlemeler kaydetmiş durumda, ancak kır-kent ayrımı, bölgesel eşitsizlikler ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında zorluklar halen devam etmekte. Habitat için Gençlik Derneği ve Visa
  Europe ile ‘Paramı Yönetebiliyorum’ projesiyle hayata geçen işbirliğimiz, yoksullukla mücadele alanındaki Binyıl Kalkınma Hedefleri’nin ulaşılmasına gerçekten katkıda bulunmaktadır.
  Gençlerin finansal bilince ve kişisel bütçe yönetimi becerisine sahip olması, bireylerin refah düzeyinin artmasına katkı sağladığı gibi, ülke ekonomisi üzerinde de olumlu etkiler yaratmakta.
  Bu bağlamda, bu proje sadece gençlerin gündelik hayatlarında, onlara destek olabilmek adına kurgulanmış bir proje değil. Bu projeyi, ülke ekonomisinin gelişmesine olumlu bir katkı yapma amacıyla da uyguluyoruz.

  BİR YIL UZATTIK

  Bunlara ek olarak, proje kamu-sivil toplum-özel sektör ortaklığı adına çok önemli bir model oluşturmakta. Bu kapsamda, proje ortaklarımızın sağladığı teknik ve mali katkılar, çabalarımızın
  olumlu sonuçlar doğurmasında önemli bir etkiye sahip. UNDP olarak, geçtiğimiz son bir yılda, projede kaydedilen gelişmelerden çok memnunuz. Bu sebepledir ki proje ortaklarımızla
  aldığımız kararla, Türkiye’nin dezavantajlı bölgelerindeki daha fazla sayıda gence ulaşabilmek
  adına, projenin kapsamını genişlettik ve süresini bir yıl daha uzattık. Bugün itibariyle, projenin
  ulaşmayı hedeflediği 6 bin genç sayısını da aşarak, eğitimlerimizi 6 bin 500 kişiye ulaştırmış bulunuyoruz. Son bölge toplantılarının da yardımıyla eğitmen sayımız 142’ye ulaşırken, projeye başladığımızda, eğitimleri verdiğimiz proje ili sayısı da 17’den 46’ya ulaştı. İlerleyen dönemde, bu rakamların daha da artacağından eminiz. Bu proje, gerek kendisinin sahip olduğu ortaklık yapısı, gerekse yerelde farklı aktörler arasında yeni işbirliklerinin gelişmesinde fırsatlar yaratması
  sebebiyle de Binyıl Kalkınma Hedefleri’nden Kalkınma için Küresel Ortaklıklar Gerçekleştirme
  hedefiyle uyum içerisindedir. Bu yeni ortaklıklar, hem projenin hedefine ulaşılması, hem de uzun süreli kalkınma etkisinin oluşması için gerekli yerel kapasitelerin güçlendirilmesi için büyük öneme sahipler. Kısa dönemli finansal bilinçlendirme eğitimlerimizin toplumsal davranış değişikliğine katkısına hep birlikte şahit oluyoruz. Habitat için Gençlik Derneği olarak ülkemizde daha şeffaf, hesap verebilir ve ortaklığa dayalı iyi yönetişim kültürünün
  yaygınlaştırılmasında, gençlerin rolünü önemsiyoruz. Bu doğrultuda gençlerin eşit ortaklar olarak karar alma süreçleri ve toplumsal dönüşüme etkin katılımını destekleyici yerel, ulusal ve uluslararası çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Güçlü bir ekonomi ve kaliteli bir demokrasi için gelişmiş finans sistemlerine sahip ülkelerde, tüketim kalıplarının değiştirilmesi ve özellikle gençler arasında farkındalık yaratılması gerekli. Ülkemizde ve dünyada yakın zamanda yaşadığımız, geniş kitleleri etkileyen krizler, finans konusunda tüketicilerin zayıflıklarını da açığa çıkarmakta, standart eğitim müfredatlarıysa gençleri bu alanda güçlendirme açısından yetersiz kalmaktadır. Habitat için Gençlik Derneği olarak, gençlerin finansal algı ve bilgi eksikliklerinden kaynaklanan olumsuzluklarla mücadele etmek için başta gençler ve dar gelirliler olmak üzere tüm toplumda finansal bilinci yükseltmek amacıyla yaklaşık bir buçuk yıldır Devlet Planlama Teşkilatı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Visa Europe ortaklığında ‘Paramı Yönetebiliyorum’ projesini uyguluyoruz. Gençlerin sağlıklı bir finansal hayat sürdürebilmelerini
  destekleyen proje, doğru ve güçlü ortaklıklarıyla ilgili tüm paydaşları bir araya getirerek nefes kesen bir hızla hedeflerine yürüdü. Türkiye’de gençler arasında finansal bilincin gelişmesinde ve
  tüketim kalıplarının değişmesinde önemli bir rol üstlenen bu projenin, bir yıl gibi kısa bir sürede büyük başarılara imza atabildiğine hep birlikte ve gururla şahit olduk.

  GENÇLERİN İLGİSİNE ŞAŞIRMAMAK GEREKİR
  Kamu, özel sektör ve sivil toplumun kaynaklarını bir araya getirerek bir başarı hikayesi
  yaratan ‘Paramı Yönetebiliyorum’, ülke genelindeki yüzlerce genç gönüllü kahramanın elini taşın
  altına koymasıyla mümkün olabildi. Gönüllü eğitmenlerimizin canı gönülden gerçekleştirdiği
  projeyle 46 ilde 6 bin 500 gence ulaştık. Finansal bilinçlenme eğitimlerini akranların birbirine ulaştırması çok değerli. Geride bıraktığımız bir yıldaki eğitimlerimizi değerlendirdiğimizde
  bütçe yapma, tasarruf beceri ve alışkanlığı odağındaki gelişmeleri etkileyici buluyoruz. Kısa
  dönemli finansal bilinçlendirme eğitimlerimizin toplumsal davranış değişikliğine katkısına
  hep birlikte şahit oluyoruz. Bu kadar değerli bir projeye gençlerin yoğun ilgisini şaşkınlıkla karşılamamak gerekir. Gençlerin toplumsal sorun olarak algıladıkları konularda çözüm
  önerilerinin paydaşı olmak istemeleri, Türkiye’deki gençlik hareketi ve gönüllülük kültürünün
  gün be gün güçlendiğine iyi bir örnek. Gençlerin eşit ortaklar oldukları yeni dünyada öncelikle gönüllü genç eğitmenlerimiz, değerli Kent Konseyi Gençlik Meclisleri ve Ulusal Gençlik Parlamentosu olmak üzere tüm ortaklarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.
  Projenin çıktılarının örgün öğretim müfredata katkı sağlaması tüm gençlere ulaşmak adına önemli bir girişim olacak. Ülkemiz nüfusunun önemli bir kesimini gençler oluşturuyor. Söz konusu
  demografik yapı ülkemiz açısından önemli bir fırsat penceresini oluşturmakla birlikte gençlerin cinsiyet alanındaki eşitsizlikler, eğitime erişimde yaşanan güçlükler, işgücüne, ekonomik, sosyal ve siyasal hayata katılımda yaşanan zorluklar, işsizlik gibi sorunlarının da acilen çözümünü gerekli kılıyor. DPT, söz konusu alanlarda kalkınma planları, orta vadeli programlar ve yıllık programlarda gerekli tedbirleri alarak, mevzuat çalışmalarına destek ve görüş veriyor, proje ve
  programlara kaynak aktarıyor. IX. Kalkınma Planı’nda, Orta Vadeli Plan ve yıllık programlarda, gençlerin aileleriyle ve toplumla iletişimlerini daha sağlıklı hale getirecek, özgüvenlerini geliştirecek, yaşadıkları topluma aidiyet duygusu ve duyarlılıklarını artıracak, karar alma
  süreçlerine katılımlarını ve şiddete, zararlı alışkanlıklara yönelmelerinin önlenmesini sağlayacak tedbirler alınması öngörülmüş, eğitim ve gençlerin istihdamına ilişkin tedbirlere yer verilmiştir.
  DPT olarak uluslararası kuruluşların ülkemizde yürüttükleri proje ve programların ülke öncelikleriyle uyumu ve ilgili kurumlar arasında koordinasyonu sağlama görevi kapsamında çok sayıda kuruluşla ortak çalışma, program ve proje sürdürüyoruz. Özel sektörün kurumsal
  sosyal sorumluluk kapsamındaki çalışmalarını özel olarak teşvik ediyor; projelerine destek sağlıyoruz. Son dönemde, tüketicilerin finansal anlamda korunması ve bilinçlendirilmesine
  yönelik çeşitli yasal ve idari düzenlemeler yapılarak, kurumsal mekanizmalar oluşturuldu. Ancak söz konusu düzenlemelerin amaçlanan sonuçları yaratabilmesi, kişilerin hakları ve bu hakları kullanma yolları konusunda bilgi sahibi olmalarına bağlı.

  TOPLUMSAL SİNERJİ YARATACAK

  Küresel kriz, finansal okuryazarlığın ve gündelik yaşamda çeşitli finansal işlemler yapan bireylerin bunları anlamalarının önemini ortaya çıkardı. Proje çerçevesinde yapılan çalışmaların da gösterdiği gibi ülkemizde tüketici hakları ve finansal okuryazarlığa ilişkin bilgi düzeyi maalesef düşük. Finansal okuryazarlık toplumun tüm kesimini ilgilendiren aynı zamanda da genç yaşta öğrenilmesi gereken bir konu. Bu açıdan ‘Paramı Yönetebiliyorum’,
  gençlere ulaşma hedefiyle bu alanda önemli bir adım. Projenin; gençlerin sağlıklı bir finansal yaşam sürdürebilmelerine, yeterli finansal disiplini edinmelerine, bütçeleri konusunda daha planlı ve bilinçli hareket etmelerine, yaşam kalitelerini yükseltecek önemli bir hayat becerisi kazanmalarına ve daha sorumlu bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunması bekleniyor. ‘Paramı Yönetebiliyorum’ projesinin sadece gençlerin değil onların arkadaş ve aile çevrelerinin de farkındalığını ve refahını etkileyeceğini; toplumsal sinerji yaratacağını düşünmekteyiz.
  Proje aynı zamanda örgün öğretimmüfredatındaki gençlerin finansal bilgilendirilmesine
  yönelik eksikliği de tamamlayıcı nitelik gösteriyor. Projenin çıktılarının müfredata
  katkı sağlaması tüm gençlere ulaşmak adına önemli bir girişim olacak. ‘Paramı Yönetebiliyorum’, kamu, özel sektör ve sivil toplum işbirliğinde kurumların maddi ve manevi destekleri, bilgi ve deneyim paylaşımlarıyla yürütülen bu alandaki ilk proje olması
  açısından önem taşıyor. Proje, gençlerin gönüllülük bilincinin ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi açısından da önemli katkı sunuyor.

  PERŞEMBE 19 Mayıs 2011

  Finansal okuryazarlık, bireyin, birikimlerini en doğru yatırım araçlarıyla
  değerlendirmesi, doğru borçlanma ürünlerini seçmesi, hak ve yükümlülüklerini
  bilmesi anlamına geliyor. Finansal okuryazar bireylerden oluşan toplumlarda,
  kaynakların doğru yatırımlara yönlenmesiyle ekonomi daha iyi işleyecek
  ve bu da beraberinde finansal istikrarı getirecek. Türkiye’yi de dahil ederek Avrupa
  geneline baktığımızda, hemen hemen tüm ülkelerde değişen boyutlarda da olsa
  tüketicilerin finansal bilincinin önemli bir gündem maddesi olduğunu gözlemliyoruz.
  Bu bağlamda, Avrupa Birliği’nin konuya büyük bir ciddiyetle yaklaşmasını ve finansal yetkinliğin artırılmasına ilişkin hedefler koymuş olmasını önemsiyoruz. Buna paralel olarak, biz de Visa Europe olarak finansal okuryazarlık alanında sektöre liderlik etme stratejimizi ortaya
  koyuyor ve faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde tüketicilerin bilinçlendirilmesiyle ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye’deki çalışmalarımızın ana eksenini 2009 yılında başlattığımız ‘Paramı Yönetebiliyorum’ projesi oluşturmaktadır. Gençlere yönelik bir finansal okuryazarlık ve bütçe yönetimi projesi olan ‘Paramı Yönetebiliyorum’, ülkemizde finansal
  okuryazarlığın pekiştirilmesi için en stratejik kitlenin gençler olduğu görüşünden yola çıkarak hayata geçirildi. Proje, Visa Europe çatısı altında Türkiye’deki üye bankalarımızın destekleriyle, Devlet Planlama Teşkilatı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Habitat için Gençlik Derneği gibi güçlü ortaklarla yürütülüyor. Birinci yılımızda, belirlediğimiz iddialı hedeflerin ötesine geçerek ulaştığımız başarılar, projede yer alan herkes için büyük bir gurur kaynağı oldu. Eğitimlere katılan gençlerimiz belki de ilk kez kendileri için bütçe yaptılar, daha da önemlisi bu bütçeyi günlük yaşamlarında finansal planlama için kullandılar. Kişisel gelir ve giderlerinin farkına vardılar. Projenin ilk yılı sonunda gerçekleştirilen etki analiziyle elde edilen olumlu sonuçlar bizlere ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu gösterdi. Araştırma sonuçları, gençlerin
  harcamaları hakkında bilgi sahibi olmaları ve kişisel mali kaynaklarını bütçelemeyi
  öğrenmeleri hedefiyle başlatılan ‘Paramı Yönetebiliyorum’un ilk yılının sonunda bu hedeflere ulaştığını ortaya koydu. Eğitim almayan gençlerin, sadece yüzde 56’sı aylık harcamaları konusunda tam olarak bilgi sahibiyken, ‘Paramı Yönetebiliyorum’un bu konuda etkili olduğunu ve eğitimlere katılan gençlerimizde bu oranın yüzde 84’e çıktığını gördük. Araştırmanın, bizim için büyük önem taşıyan bir diğer sonucuysa, eğitimlerin gençlerimize bütçe yapma alışkanlığını kazandırması oldu. Eğitim alan kontrol grubunun düzenli bütçe yapma alışkanlıkları yüzde 47 iken, ‘Paramı Yönetebiliyorum’ katılımcılarında bu oranın yüzde 75’e çıktığını tespit ettik.

  EN İYİNİN EN İYİSİ

  Bu rakamlar bize projenin başarısını somut verilerle takip edebilme imkanı sağladı. Araştırma sonuçları, gençlerin finansal konularda edindiği bilgilerin davranışlarına etkin bir şekilde yansıdığını gösterdi; kısa vadede gençlerin bütçe yönetimi becerilerinde kalıcı tutum
  değişikliğine işaret etti. ‘Paramı Yönetebiliyorum’ eğitimleriyle kısa sürede elde edilen başarılı sonuçlar, kamunun desteğiyle ülke çapında hayata geçirilecek finansal okuryazarlık seferberliğinin ulaşılabileceği etki hakkında da ipuçları veriyor. Projenin sunduğu bu deneyimin,
  finansal okuryazarlık alanında sürdürülebilir eğitim politikalarının oluşturulmasına ve stratejik bir yaklaşım geliştirilmesine de katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Projemizin bu yıl Avrupa’da elde ettiği başarılar da bizi onurlandırdı. ‘Paramı Yönetebiliyorum’, 36 ülkeden yüzlerce bankanın katılımıyla gerçekleşen ‘Insights’ konferansında jüri tarafından ‘En İyi Kurumsal Sosyal  Sorumluluk Projesi’ seçildi. Projemiz, ayrıca yine aynı konferansa katılan bine yakın banka temsilcisinin katıldığı SMS oylamasıyla da ‘Best of the Best’ (En İyinin En İyisi) ödülüne layık görüldü. Bu da ‘Paramı Yönetebiliyorum’un çıktılarıyla uluslar arası platformda kazanmış olduğu itibarın güzel bir göstergesi. Bu noktada sevinerek görüyoruz ki ‘Paramı Yönetebiliyorum’, tüm bankaları kapsayan katılımcı modeliyle Visa Europe’taki diğer ülkeler için de önemli bir örnek oldu, farklı ülkelerde benzer projeler üzerinde çalışılmaya başlandı. Ödeme
  sistemlerinde uzun süredir teknolojik yenilik ihraç eden ülkemizin, finansal okuryazarlık
  alanında da kurumsal sorumluluk projesi ihraç eder konumuna gelmesinden büyük
  mutluluk ve gurur duyuyoruz. Bizim için en büyük ödülse ‘Paramı Yönetebiliyorum’ ile gençlerimizin sağlıklı bir finansal gelecek oluşturmalarına katkıda bulunmak. Visa Europe olarak, projemizin başarısının en önemli mimarı olan gönüllü eğitmenlerimize, proje ortaklarımıza ve ‘Paramı Yönetebiliyorum’un hayata geçirilmesinde bize destek olan üye
  bankalarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.

  En iyinin en iyisi olmak BERNA ÜLMAN / Visa Europe Bölge Genel Müdürü

  ‘Paramı Yönetebiliyorum’ projemiz, tüm bankaları kapsayan katılımcı modeliyle Visa Europe’taki diğer ülkeler için de önemli bir örnek. Visa Europe’un üye bankalarının katılımıyla Barselona’da gerçekleştirilen ‘Insights’ vizyon toplantısında ‘En İyi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi’ seçildi. Ancak bundan da önemlisi, Avrupa’da 36 ülkeden katılan bine yakın
  banka temsilcisinin oylarıyla projemiz, tüm kategoriler arasında Best of Best (En İyinin En İyisi) ödülüne de layık görüldü.

  “Kurumsal sorumluluk alanında da yenilik ihraç eder konuma gelmekten mutluluk ve gurur duyuyoruz”

  Eğitimdeki eksikliği tamamlayacak
  YILDIZ YAPAR / T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Gelir Dağılımı ve Sosyal İçerme Dairesi Başkanlığı Planlama Uzmanı

  Gelişmelerden memnunuz
  SHAHİD NAJAM / BM Türkiye Koordinatörü ve UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi
  Bu proje sadece gençlerin gündelik hayatlarında, onlara destek olabilmek adına kurgulanmış bir proje değil. Bu projeyi, ülke ekonomisinin gelişmesine olumlu bir katkı yapma amacıyla da
  uyguluyoruz.

  Nefes kesen bir hızla yürüyoruz
  SEZAİ HAZIR / Habitat için Gençlik Derneği Başkanı

  Aktif neslin temcilcileriyiz

   ‘Paramı Yönetebiliyorum’ projesiyle ilgili detaylı bilgi ve ücretsiz eğitim başvuru noktaları için: http://www.paramiyonetebiliyorum.com

  HEM ÖĞRENİYOR, HEM ÖĞRETİYORUZ

  Yabancılara da eğitim verdim
  ABDULLAH KİREMİTÇİ (25; İzmir)

  Proje sayesinde aldığım eğitimlerle 142; eğitmen arkadaşlarımla verdiğim eğitimler sayesinde de,
  812 kişiyle etkileşimim oldu. Eğitimde ülkelerin ekonomik büyüklüklerini karşılaştırırken, Litvanya’nın İzmir ile aynı olan nüfusunu sordum. Aldığım cevap Litvanya’dan gelen bir öğrencidendi. Böylelikle eğitimimiz yurtdışından gelen öğrencilere de verilmiş oldu.

  Herkese canı gönülden teşekkürler
  ABDUSSELAM YILMAZ (19; Siirt)

  Proje sayesinde hayatım değişti. Daha önce finans alanında hiçbir şey bilmiyordum. Ama aldığım
  eğitim sayesinde artık paramı nasıl yöneteceğimi biliyorum. Habitat’a beni yönlendiren Suna Teğin’e, Serdar Özyeşil’le, İdris Tan’a ve bana her türlü desteği veren Siirt Erkek Yetiştirme Yurdu Müdürü Turan Geyik’e canı gönülden teşekkürler.

  Teoriyi pratiğe dönüştürdüm
  BAHADDİN ERSOY (22; Bursa)

  İktisat öğrencisi olmam nedeniyle teorik bilgilerimi pratiğe dönüştürerek kitlelerle paylaşma
  imkânına sahip oldum. Projede eğitmenlik yapmak çok özel bir mutluluk, çok değerli bir sosyal sorumluluk. Eğitimlerdeki paylaşımlarımız bize ve projemize çok büyük ve farklı tecrübeler kazandırıyor. Bu projeye Türkiye’nin ihtiyacı var.

  Doğru konu üzerinde çalışıyoruz
  BAŞAK SAYGI (23; Bursa)

  İnsanların, gelir-harcama dengesini kuramamaktan yakındığını sıkça duyuyordum. Bu konuda benim de eksiklerim vardı. Proje, öncelikle kendimdeki eksikliği gidermek için büyük bir fırsattı.
  Para yönetimi konusunda bir farkındalık oluştu. Eğitim sonrasında bu farkındalığın diğer insanlarda da oluştuğunu gördüm. Demek ki doğru projede, doğru konu üzerine çalışıyoruz.

  Yanlışlarımın farkına vardım
  BETÜL ARICA (21; Kırıkkale)

  ‘Paramı Yönetebiliyorum’ projesiyle mükemmel bir eğitimle ve mükemmel insanlarla tanışma
  fırsatım oldu. Eğitim, adı gibi, paramı yönetmemde çok faydalı oldu. Bilmediğim, yanlış yaptığım çok şeyin farkına vardım. Daha çok kişiyi bilinçlendirmek için eğitim vermeye devamedeceğim inşallah. Kırıkkale’den sevgiyle!

  Danışmanlık teklifi geldi
  CEM YILMAZ (22; İzmir)

  Finansal okuryazar olup bilgilerimi akranlarımla paylaşmak ve değişimde öncü olmak gerçekten
  olağanüstü bir olay. Eğitimden sonra 30 yaşlarında bir hanımefendi bana “finansal danışmanım
  olur musun” dedi ve kartvizitini uzattı. O an ne kadar etkileyici eğitim olduğunu ve ‘Paramı
  Yönetebiliyorum’ projesinin ne kadar kıymetli bir proje olduğunu bir kez daha anladım.

  Bakış açım değişti
  CÜNEYT YENER (25; Balıkesir)

  Eğitimler sayesinde finansal konulardaki bilgi ve becerilerim arttı. Finansal konulara olan bakış
  açım değişti. Yatırımlarımı ve harcamalarımı sınıflandırmaya başladım. Eğitmen eğitimi aldım ve
  eğitmenlik gibi bir statü kazandım. Bu benim için yeni topluluklar tanımak ve finans eğitimi vermek demekti. Bu sayede yeni deneyimler ve başarılar kazandım.

  Topluluk önünde konuşabiliyorum
  DEMİRKAN DEMİR (25; İzmir)

  ‘Paramı Yönetebiliyorum’ projesinin eğitimleri sadece kişisel gelişim, sunum becerileri, topluluk
  önünde konuşma, kendine güven ve benzeri konularda gelişimimizi desteklemedi, aynı zamanda
  okuduğum bölümle ilgili olmasından dolayı akademik bilgilerimi de pekiştirmemi sağladı.

  Olmayan para yönetilebilir mi?
  DERYA LİMAN (26; İzmir)

  En çok karşılaştığım soru, “paramız yok, olmayan paramızı nasıl yöneteceğiz?” sorusuydu. Evet,
  çoğumuz öğrenciyiz ve şimdilik çok paramız yok, işte tam olarak bu nedenle kısıtlı gelirimizi doğru şekilde kullanmamız, bu bilinci oluşturarak hayatımıza yaymamız çok önemli. Böylelikle deneme-yanılma yöntemi ile değil, eğitim alarak kayıpsız şekilde paramızı yönetebiliriz.

  Gülen yüzler sizi cesaretlendiriyor
  DUYGU OMAK (23; İzmir)

  Üç ay gibi kısa bir süredir eğitmenlik yapıyor olmama rağmen pek çok yeni bilgi, deneyim, beceri kazandım. Eğitim salonundan ayrılan gülen yüzler sizi daha da yüreklendiriyor. İçinizdeki sevinç kısa bir süre sonra bir sonraki eğitimde daha iyi neler yapabiliriz, daha fazla kişiye nasıl ulaşabiliriz gibi sorulara ve çalışmalara bırakıyor kendini.

  Beyin fırtınaları faydalı oldu
  ELİF SAVAŞ (22; Bursa)

  ‘Paramı Yönetebiliyorum’ projesinde bulunmak, eğitim almak ve görev yapmak harika bir tecrübeydi. Bizimle benzer sorunları yaşayan insanlarla bir araya gelerek fikir alışverişi ve birlikte beyin fırtınası yapmamız çok güzeldi. Öğrendiklerim finansal durumlara farklı açılardan bakmayı öğrenmemi sağladı.

  Değişime kendimden başladım
  FARUK ÇAVĞA (25; Trabzon)

  Projeye katıldıktan sonra doğru sandığımız birçok yanlışı gördüm ve değişime kendimden
  başladım. Eğitimlerden sonra bize gelen geri bildirimlerle; finansal bilinç farkındalığını
  yaratmaya başardığımızı görüyoruz. Gelir grubunuz ne olursa olsun sağlıklı bir bütçeyle hayal ettiğiniz ihtiyaçlarınıza ulaşmak imkânsız değil.

  Her yaşa hitap ettim
  FATMA YILDIZ (22; ANKARA)

  Şimdiye kadar verdiğim eğitimlerde hemen hemen her yaşa hitap etmeye dikkat ettim. ‘Paramı
  Yönetebiliyorum’ eğitiminin ilk eğitmenlerindenim. Bu da gerçekden benim için çok önemli ve çok güzel bir nokta.... ‘Paramı Yönetebiliyorum’ projemiz güçlü destekçileri ile hızla devam ediyor. Visa Europe, Habitat için Gençlik Derneği, UNDP, DPT gibi önemli kurumlarların desteği ile hızla büyüyerek gelişeceğine eminim. Bu projenin bir parçası olduğum için çok mutluyum...

  Önemli bir etkimiz var
  HİLAL KORKMAZ (23; Adana)

  Finansal konular tüm insanları ilgilendiren temel konulardan. Biz eğitmenler de insanların hayatında bu alanda önemli bir etki yaratmak, sağlıklı bir finansal gelecek oluşturmalarına yardımcı olmak için çalışıyoruz. Daha önce anlamakta zorlandığım ve hayatımı ilgilendiren temel finansal konulardan artık rahatça bahsedebiliyorum.

  Ekip bilinci gelişti
  HÜSEYİN ÇELEBİ (23; Tekirdağ)

  Türkiye’nin birçok noktasından gelerek aynı sorumluluk içerisinde faydalı olabilmek amacıyla
  toplandık. Bir ekip olma bilinci geliştirdik. Akran eğitimleriyle projemiz her gün büyüyor ve finansal okuryazarlık sürecine dâhil olarak bu konuda gençleri bilinçlendirmeye devam ediyoruz. Elimden geldiğince her zaman herkese bu bilinci aktarmaya devam edeceğim.

  Aktif neslin temcilcileriyiz
  İSLİM ÇELİK (21; Elazığ)

  Geleceğin şekillenmesinde aktif rol alan genç neslin bir temsilcisi olarak bu projeyle; bankalar, finansal terimler, bütçe düzenleme, birikim ve tasarruf konularında bilgi sahibi oldum. Proje sayesinde öğrendiğim bu bilgilerimi de akranlarım başta olmak üzere, çevremle paylaşabilme fırsatı buldum.

  Öğretirken öğreniyoruz
  KENAN TUNCAY (26; Gaziantep)

  ‘Paramı Yönetebiliyorum’ projesi içinde bulunmaktan gerçekten çok büyük keyif aldığım,
  başkalarına bir şeyler öğretirken kendim de öğrenmeye devam ettiğim bir çalışma oldu.
  Topluma pozitif katkısının çok büyük olduğunu düşünüyorum. Projenin her aşamasında bana da
  birçok şey kattığına inanıyorum.

  Daha öğreneceğim çok şey var
  KERİM ÖZGÜN BOLAK (22; İzmir)

  Best ödüllerinde en iyi Kurumsal Sosyal Sorumluluk projesi seçilen ‘Paramı Yönetebiliyorum’ projesinde eğitmenlik yapmak benim açımdan muazzam bir duygu. Şu ana kadar finansal konularda daha önce bilmediğim birçok şey öğrendim. Eğitmen olarak da bu projeden öğreneceğim çok şey var.

  Aktif neslin temcilcileriyiz
  ‘Paramı Yönetebiliyorum’ projesiyle ilgili detaylı bilgi ve ücretsiz eğitim başvuru noktaları için: http://www.paramiyonetebiliyorum.com

  Kocaman bir aileyiz
  KÜBRA SIĞAN(25; Kütahya)
  Projede yer alarak çok güzel dostlar kazandım. İnsanlara faydalı olmanın keyfini hiçbir şeye
  değişemem. Eğitimlerde yaşadıklarımız, birbirimize
  desteğimiz bizim kocaman bir aile olduğumuzun göstergesi aslında. Programda geçirdiğimiz her an çok güzel ve değerli.

  Eksik yönlerimi tamamladım
  MEHMET AKYÜZ (27; Tekirdağ)

  Şu an Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim İşletme Fakültesi’nde öğrenim görüyorum. Bir üniversite öğrencisi olarak, ‘Paramı Yönetebiliyorum’ projesinin eğitimleri finansal bilincimi geliştirmemi ve bütçe yapma konusunda eksik olduğum yönlerimi geliştirmemi sağladı.

  Her geçen gün daha da bilinçleniyoruz
  MERVE ULUK (21; Adana)
  Hayatta her şeyi kontrol etmeye çalışıyoruz fakat cebimizdeki parayı kontrol etmekte
  zorlanıyoruz. Küçük yaştan itibaren babam sayesinde edindiğim finans bilgimi daha da geliştirdim. Her geçen gün kendimive çevremdekileri bu konuda daha dabilinçlendirmeye devam ediyorum. ‘Paramı Yönetebiliyorum’ ailesine katıldığım için mutluyum.

  Artık profesyonel eğitmenim
  MUHAMMED ALPTURAN (18; Van)
  Öncelikle finansal okur-yazarlıkta bilinçli bir birey olarak topluma katılmak ve toplumda aktif bilinçli bireyler yetiştirmek son derece mutlu ediyor beni. Proje sırasında aldığım bu eğitimlerin beni teknik anlamda donattığını ve artık profesyonel eğitmen düzeyine ulaştırdığını düşünüyorum.

  Hak ve yükümlülüklerimizi öğrendik
  MURAT YILDIRIM (21; İzmir)
  Katılımcıların finansal farkındalık kazanması beni mutlu ediyor. Projenin okuduğum bölümle de doğrudan ilgili olması benim için önemli bir artı oldu. Eğitime katılan arkadaşların hak ve yükümlülüklerini öğrenip; eğitim sonrasında finansal kararlarını daha bilinçli almaları, eğitimden memnun ve mutlu bir şekilde ayrılmaları çok keyif verici.

  Bugünün ortakları yarının liderleriyiz
  MUSTAFA RASİM HANCIOĞLU (24;
  Afyonkarahisar) Benim en önemli motivasyon kaynağım sınırlı kaynakları olan insanlara
  kaynaklarını nasıl daha verimli kullanabilecekleri konusunda yol gösterme imkanına sahip olmak.
  Afyonkarahisar maalesef tüm bilinçlendirme faaliyetlerine muhtaç bir şehir, biz de yarının liderleri ve bugünün ortakları olarak üzerimize düşeni yapmak isteyen bir avuç üniversiteliyiz.

  Herkese tavsiye ederim
  NAZMİYE ARICI (25; İstanbul)
  Bir bankanın telefon bankacılığı biriminde müşteri temsilcisi olarak çalışıyorum. Verdiğim eğitim yaptığım işle yakından ilgili. İnsanların hayatına gönüllü olarak ve olumlu anlamda katkı
  sağlayabiliyor olmak müthiş bir deneyim! Böyle bir projede yer almayı herkese tavsiye ediyorum.

  Yetişkinler de mutlu oluyor
  NİL TOLAY (19; Adana)
  Aldığımız ve çevremize yaydığımız eğitimle ilgili bilgi sahibi olan yetişkinler de, gençlerin
  bu tip organizasyonlarda bulunmasından çok mutlu olduklarını söylüyorlar. Bizim gibi finansal
  farkındalığı gelişmiş, bilinçli gençler görmekten duydukları sevinci bizimle paylaşıyorlar.

  Amacımız sürdürülebilir kalkınma
  NURTEN POSLU (23; Eskişehir)
  Yaklaşık iki yıldır gönüllü olarak gençlik çalışmaları içinde yer alıyorum. Finansal bilinç konusunda farkındalık yaratılabilmesi için çalışmak benim için ayrı bir önem taşıdı. Bireylerin
  kendi bütçelerini yapmaları ve doğru yönetmeleri de Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedefine hizmet etmekte. Bu projenin bir eğitmeni olmaktan da mutluluk duyuyorum.

  Aslında sevgiyi paylaşıyoruz
  Özlem Şimşek (22; ÇANKKALE)
  Bana göre hayattaki en güzel tecrübe kalıcı olan ve her zaman akılda kalandır. Eğitim toplantıları
  sayesinde akranlarımla paylaştığım bu yararlı projede yer aldığım için gurur duyuyorum. Aslında
  en güzeli, birlikte bir çaba ortaya koyarken sevgiyi karşılıklı paylaşabiliyor olmamız.

  Olumlu geri dönüşler motive ediyor
  SEÇKİN DOĞAN (23; İzmir)
  Bu projenin bende yarattığı en büyük etki farkındalık oldu. Şimdiye kadar bütçe konusunda
  bilmeden ya da bilerek yaptığım yanlışların farkına vardım ve insanların da bilinçlenmesine
  yardımcı olmaya çalıştım. Zaten projenin amacı da budur. İnsanlardan olumlu geri bildirimler aldıkça daha da motive oluyorum. Bu tür somut veriler kendime güvenimi de artırıyor.

  10 binlere ulaşacağız
  SELİM KAÇAR (28; İzmir)
  ‘ParamıYönetebiliyorum’ projesi sayesinde öğrendik, öğrendiğimizi paylaştık, paylaştığımızı
  gördük... Şimdi artık sıra bize geldi, biz başkalarına öğretiyoruz. Çalışmalarımızın insanları
  etkileyebileceğine şahit oluyoruz. İnanıyoruz ki 10 binlere ulaşacağız.

  Yaşıtlarım şaşırıyorlar
  SERCAN DEMİRÖREN (17; İzmir)
  Bu proje sayesinde para yönetimi konusunda aktif olarak çalışma fırsatına sahip oldum. Daha
  sonra kendi yaptığım akran eğitimleriyle hem öğrendiklerimi başkalarına aktardım hem de
  başka yeni bilgiler öğrendim. Bu eğitimi kendi yaşıtlarıma verdiğimde oldukça şaşırdılar.

  Para sadece araç olmalı
  SİMGE ERDOĞAN (19; Balıkesir)
  ‘Paramı Yönetebiliyorum’ eğitimi sayesinde daha iyi ve daha rahat bir yaşama nasıl ulaşabilceğimi öğrendim. Para kişilerin sadece isteklerini gerçekleştirmek için bir araç olmalıdır.
  Parayı en uygun şekilde kullanmasını öğretmek bizim için en büyük tecrübe oldu.

  Daha nice başarılara imza atacağız
  SİNEM TOKAY (22; İstanbul)
  Finansal okuryazarlığımı geliştirdiğim, bildiklerimi aktardığım harika bir deneyim oldu.
  Ülkemizde büyük eksiklik olduğunu düşündüğüm finansal bilinç alanındaki bu projenin ilk
  eğitmenlerinden olduğum için çok mutluyum. Büyük istekle ‘Best of best’ ödülü gibi daha nice
  başarılara imza atacağımızı düşünüyorum.

  Madeni para madenden mi çıkar?
  UTKU BASIN (21; Antalya)
  Eğitimlerle ilgili komik bir anım var. Nakit ödemelerle ilgili slayt’ı anlatırken gayri ihtiyari
  “Nakit ödemelerimizi kağıt ve madeni parayla gerçekleştiririz” diye sunumuma devam ederken
  “Madeni paranın hangi madenden ve neredeki maden ocağından çıktığını soran bir arkadaş bizi
  güldürmüştü.

  Bildiklerimi tazeleyip güncelledim
  ŞEYDA ÇİFTÇİ (25; Kahramanmaraş)
  ‘Paramı Yönetebiliyorum’ projesi çerçevesinde aldığım bu eğitimlerde, finans konusunda bildiklerimi tazeleme, yenileme ve güncelleme fırsatım oldu. Sonra bu öğrendiklerimi başkalarıyla paylaşarak onların da kendi hayatlarında harcamalarını denetlemelerinde yardımcı olmaya çalıştım.

  Daha bilinçli bir nesil yetişiyor
  SELAHATTİN UTKU ÜNLÜ (23; Eskişehir)
  İlköğretim öğrencilerine verdiğim eğitimde, 180 öğrencinin 30 tanesinin banka hesabı vardı. Bir kısmı da birikimlerini evinde saklıyordu. Yani gelecek nesil bankalara, finans sistemine, tasarrufta bulunup birikim yapmaya uzak büyümüyor. Çok daha bilinçli bir nesil yetişiyor.
  Bizlerin yaşadığı ekonomik problemlerle onlar çok daha kolay başa çıkacaklar.

  Parayı çalıştırmayı bilmiyoruz
  YEŞİM ASLANTAŞ (20; Afyonkarahisar)
  İnsanların maddi sıkıntılar içinde boğuşmasının nedeni, okulda geçirdikleri onca yıl boyunca para
  konusunda hiçbir şey öğrenmemeleri. Sonuçta para için çalışmayı öğrenirler ama parayı kendileri
  için çalıştırmasını hiç bilmezler. Bizler elimizdeki parayı yönetmeyi öğreniyoruz ve öğretiyoruz.

  Takım ruhu oluştu
  ZEYNEP BARIŞ (22; VAN)
  Herşeyden önce bu projenin gönüllü eğitmeni olmaktan çok mutluyum.Finansal okuryazarlıkta
  öncelikle kendim eğitim alıp bunu akranlarıma iletmek faydalı olmakla birlikte çok güzel bir
  deneyim oldu benim için. Bu şekilde takım ruhu oluştu bende. İnsanları anlamak ve onlara
  yardımcı olmak artık çok daha kolay. Teşekkür ederim ‘Paramı Yönetebiliyorum’ ailesi!

  Öğrenme ve öğretmenin keyfi
  ZÜLAL NERGİS (21; VAN)
  Bu projenin gönüllü eğitmeni olarak finansal bilinç konusunda yeterli eğitim aldıktan sonra
  akranlarımı bilgilendirme yetkisine sahip olmanın; ayrıca hem öğrenmenin hem de öğretmenin keyfini yaşadım. Bana böyle güzel bir fırsat verip bu mutluluğu yaşatan kocaman ailemize teşekkür ederim

  BANKACILARDAN GENÇ DİMAĞLARA

  Başarımız ülke sınırlarını aştı
  ‘Paramı Yönetebiliyorum’projesi, ulaştığı başarılı sonuçlarla,
  yurtiçinde ve yurtdışında büyük beğeni toplayarak kurumsal sosyal sorumluluk alanında ödüller kazandı. Proje, Türkiye’de KSS Çözümleri Pazaryeri Etkinliği’nde Kurumsal Sosyal Sorumlulu alanında Türkiye’nin en beğenilen ilk beş projesinden biri olurken; uluslar arası platformda Best
  Ödüllerinde En İyi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi ve Best of Best (En İyi’nin En İyisi)
  Kategorilerinde ödüllerin sahibi oldu.

  Önemli bir eksikliği kapatıyoruz
  NUR ÖZTİN KURAK / Visa Europe Türkiye Ülke Direktörü
  Visa Europe olarak uzun yıllardır toplumumuzda finansal bilincin artırılmasına yönelik çalışmalarımızı yürütüyoruz. Finansal okuryazarlığı yüksek bireyler, daha doğru yatırım ve tasarruf, risk ve borçlanma kararları alacak, böylelikle ülke ekonomisine de katkıda bulunacaklardır. Yaptırdığımız araştırmalarsa, bu konuda ülkemizde gençlerin bilgi eksikliğini
  çarpıcı bir biçimde ortaya koymuş durumda.

  İPUCU KÖŞESİ

  Para kazanmaya ilk harçlıklarımla başladım. Başlarda her istediğimi alabileceğimi düşündüren
  harçlıklar hızla bitmeye başlayınca, bütçe yapmaya başladım. Tabii o zamanlar buna “bütçe” demiyordum... Kendi ayaklarımın üzerinde durmaya başladığım ilk çalışma yıllarındaysa, paramı gerçekten yönetmek zorunda kaldım. Kredi ve kredi kartı dünyasıyla ilk tanıştığımda bu ürünlerin ilerideki kazançlarımın bugünden harcanması anlamına geldiğini öğrendim. Finansbank olarak, Gençlik Bankacılığı ve CardFinans GO ile, gençliğin para yönetmeyi öğrendiği ilk yıllarda
  yanlarında oluyor, sağlıklı bir kredi tarihçesi oluşturmalarına çalışıyoruz. Kendi çalışmalarımızın
  yanı sıra büyük bir hevesle desteklediğimiz ‘Paramı Yönetebiliyorum’ projesinin, ‘En İyi Sosyal
  Sorumluluk Projesi’ seçilmesi mutluluk verici... Gençliğin hayata her anlamda doğru bir başlangıç yapabilmesi bizce mümkün.

  Doğru bir başlangıç mümkün
  KUNTER KUTLUAY
  Finansbank Kartlı Ödeme Sistemleri Koordinatörü

  Önce bireyin sonra toplumun yararına
  NEVRA TOKTAŞ / İş Bankası Kartlı Ödeme Sistemleri Müdürü

  Kişilerin finansal ürünleri tanıması, kendi finansal durumunu göz önünde bulundurarak
  finansal ihtiyaçlarına cevap verecek en uygun ürün/hizmetleri kullanması ve doğru bütçeleme yapabilmesi çok önemli. Bütün bunların gerçekleşmesi, önce bireyin kendisinin,sonra da
  toplumun yararına olacaktır. Finans sisteminin, tabanda, yani bireyler bazında bilinçli bir şekilde kullanılmasıyla ülke ekonomisinin istikrarına katkı sağlanacaktır. Bütçe yönetimi çocukluğumda
  aldığım harçlıklarla başladı. Günlük ihtiyaçlarım için ailem tarafından verilen bu paralarla, bir süre sonra, daha büyük hayallerimi gerçekleştirebileceğimi keşfettim ve aldığım harçlığın bir kısmını daha farklı şeyler için biriktirmeye başladım. Ama asıl bonus bayram harçlıklarıydı. Bayramda aldıklarımla ailemden isteyemediğim şeyleri almayı planlamak en büyük zevkimdi. 10’lu yaşlarımın başında keşfettiğim bütçe yönetimi, ilerleyen yıllarda gelir ve giderimi hesaplayarak yaşamamı sağladı. Risklerin doğru planlamayla minimize edilebileceğini, hatta fırsata dönüştürülebileceğini öğrendim. Garanti Ödeme Sistemleri olarak ilk günden bu projeye çok inandık. Hatta projenin daha geniş kitlelere yayılması için Bonus Akademi’nin içeriğine bu
  konuda 1 saatlik ders ekledik. ‘Paramı Yönetebiliyorum’ projesi, ailede başlayan sorumluluğu daha da bilinçli seviyeye taşımak adına çok faydalı. Bu eğitimi alan gençlerin hayatlarında büyük
  farklar yaratacaklarına eminim. Projenin aldığı iki ödülü diğer bankalarla beraber kucaklamaksa gerçekten çok anlamlıydı.

  Daha ilk günden projeye çok inandık
  MEHMET SEZGİN
  Garanti Ödeme Sistemleri Genel Müdürü
  Yaygınlaşması çok önemli
  NAZAN ARICA / Vakıfbank Kredi Kartları Başkanı
  ‘Paramı Yönetebiliyorum’ gibi ülke çapında çok olumlu etkiler yaratan bir sosyal
  sorumluluk projesinin içinde yer almak çok özel bir deneyim. Bu proje, finansal okur-yazarlık
  gibi yaşamın her dönemi için önem taşıyan bir konuda gençlere gerekli bilgi donanımını sunarak, çok değerli bir fırsat yaratmış oluyor. Ülkemizde pek çok genç finansal kavramlarla belki de 20’li
  yaşlarının sonuna doğru tanışıyor. Bu yüzden finansal planlama konusunda sıkıntılar yaşıyor ve
  gelecek planlarını bu konudan uzak durarak erteliyor. Visa Europe’un öncülüğünde yürütülen bu projenin ülke çapında yaygınlaşması bütün bu nedenlerle çok önemli. Hem projeye eğitmen olarak katılan gençlerin projeyi şevkle sahiplenmelerinin, hem de eğitimlere katılmak isteyen gençlerin projeye olan yoğun ilgisinin, projenin ulaşacağı başarıların habercisi olduğuna inanıyorum.

  İlkokuldan beri para biriktiriyorum
  SONER CANKO / Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı
  Para biriktirmeyi, çok küçük yaşlarda, bankacı amcamdan öğrendim. İlkokul çağından başlayarak
  Harçlıklarımı biriktirmeye teşvik eden amcam, çok küçük yaşta bir banka hesabı sahibi olmamı
  da sağlamıştı. Böylece bütçe yapma, günlük ihtiyaçlar dışında sahip olmak istediğim şeyler için planlama alışkanlığı kazandım. Bu alışkanlığım erken yaşta yarı zamanlı işlerde çalışmaya başlamamla birlikte daha da olgunlaştı. Gençlik dönemimde hayallerimi gerçekleştirmek için
  çalışmak ve tasarruf yapmak alışkanlıklarını tam anlamıyla kazanmıştım. Ziraat Bankası olarak ‘Paramı Yönetebiliyorum’ projesinin içinde yer alarak, gençlerin finansal bilinçlenmesine katkı
  sağladığımız için mutluyuz. Bu projeyle, gençlere bugünün tüketim toplumunda bütçe yönetim disiplini verebilmek çok önemli. Yurtdışında alınan ödül, ülkemiz gençlerine bugünün tüketim toplumunda bütçe yönetimi bilgisi ve disiplini vererek, topluma ve gelecek nesillere örnek bireyler yetişmesine sağlanan katkının ne kadar önemli olduğunu tescil etmiş oldu. Bankaları bu projede buluşturan ve projeyi hayata geçiren Visa’ya teşekkür ederiz.

  Bizler için de büyük bir adım
  NAZAN SOMER / Yapı Kredi Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi
  Bütçe yapmayı okul yıllarında öğrendim. Bu konuda ailemin çok büyük desteği oldu. Bütçe yönetim becerisinin, finansal bilincimi geliştirerek, kaynak kullanımı, bütçe ve borç yönetimi,
  finansal araç tercihi gibi alanlarda büyük avantajlar sağladığını söyleyebilirim. Bütçe yönetim becerisinin birey ya da ailelerin ekonomisiyle sınırlı kalmayıp ekonomik ve toplumsal istikrara katkı sağladığını düşünüyorum. Gençlere yönelik böyle bir projeyi ortaklaşa gerçekleştirmek
  bizler için de büyük bir adım oldu. Yapı Kredi olarak, Visa Europe’un öncülüğünde gençlere
  yönelik bir finansal bilinç projesi içinde yer almaktan heyecan duyuyoruz. Topluma katkıda bulunan ve bireylerin yaşamlarına katma değer sağlayan bu projenin önemli ödüllere layık görülmesi bizi ayrıca çok mutlu etti. ‘Paramı Yönetebiliyorum’ projesinin, Yapı Kredi’nin bireysel olarak da yürüttüğü, tüketicileri bankacılık sistemiyle ilgili bilgilendirme ve Türkiye’de finansal bilincin artmasına ilişkin çalışmalarına güç kattığını da eklemek isterim.

  Bizim zorluklarımızı yaşamayacaklar
  GÖKHAN ERTÜRK / Denizbank Perakende Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
  DenizBank olarak sosyal projelerle de farklılaşmayı hedefliyoruz ve desteklediğimiz ‘Paramı Yönetebiliyorum’ projesinin ödül alıp taçlandırılması, projenin ne kadar doğru olduğunu ortaya koyuyor. Disiplinli ve bilinçli tüketiciler ülke ekonomisine katkı sağlar. Finansal bilince sahip
  bireyler, iş hayatına atıldıktan sonra bütçelerini doğru yönetip harcama ve birikimlerini planlayabilecek, ekonomik açıdan daha akılcı ve bağımsız olabileceklerdir. Kendimden örnek vermem gerekirse, bu beceriyi erken yaşlarda kazanmak bana gelir ve gider dengesi kurmayı, alışverişlerimi planlamayı ve tasarruf etmeyi, kısaca bütçemi en doğru şekilde yönetmemi
  sağladı. Tabii bazı zorluklar da yaşadım. İşte bu projeyle, gençlerimize bütçelerini planlama konusunda önemli bilgiler aktarılıyor. Bu eğitimi alan gençler benim yaşadığım zorlukları yaşamayacaklar. Projenin gelecek yıllarda aynı başarıyı gösterip, çıtayı daha da yükseklere çıkarmasını temenni ediyorum.

  PERŞEMBE, 19 Mayıs 2011
  Birikimlerimizi elbette değeri artan ve gelir getiren yatırımlarla korumak zorundayız. Ancak önemli bir bölümü mutlaka ‘değeri azalmayan’ yatırım araçlarında durmalı. Vadeli mevduat, devlet tahvili, hazine bonosu buna en iyi örnek. Kalan paramızı da altın, döviz, yatırım
  fonları, hisse senetleri gibi araçlara dağıtabiliriz. Bu ana plan dışında herşey kişisel tercihlere gore değişir

  Önemli bir eksikliği kapatıyoruz
  NUR ÖZTİN KURAK / Visa Europe Türkiye Ülke Direktörü
  Visa Europe olarak uzun yıllardır toplumumuzda finansal bilincin artırılmasına yönelik çalışmalarımızı yürütüyoruz. Finansal okuryazarlığı yüksek bireyler, daha doğru yatırım ve tasarruf, risk ve borçlanma kararları alacak, böylelikle ülke ekonomisine de katkıda bulunacaklardır. Yaptırdığımız araştırmalarsa, bu konuda ülkemizde gençlerin bilgi eksikliğini
  çarpıcı bir biçimde ortaya koymuş durumda.

  ERA Araştırma şirketiyle birlikte 2009 yılında gerçekleştirdiğimiz araştırma, gençlerin finansal konulardaki bilgi eksikliğinin gelecekle ilgili planlarına da olumsuz olarak yansıdığını somut
  verilerle göstermişti. Araştırma, gençlerimizin yüzde 87’sinin gelecek için para biriktirmediğini, yüzde 94’ünün ise birikimlerini bankacılık sistemi dışında tuttuğunu ortaya koydu. Araştırma sonuçlarına göre gençlerimizin yüzde 34’ü işsiz kalmaktan korkuyor, bu sebeple gelecekle
  ilgili endişe duyuyorlar ve uzun vadeli planlar yapmaktan çekiniyorlar. Araştırmanın sonuçları ülkemizde 15-30 yaş arası gençlerin finansal bilinç düzeyinin oldukça düşük olduğunu gösteriyor. Bu sonuçları dikkate alarak hayata geçirdiğimiz ve ülkemiz için güzel bir örnek olan ‘Paramı Yönetebiliyorum’ projesi, gençlerimize yönelik geliştirdiğimiz eğitim programıyla çok önemli bir boşluğu dolduruyor. T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Habitat için Gençlik Derneği (YfH), Visa Europe ve üye bankalarının işbirliğiyle geliştirilen projeyle, aynı zamanda ülkemizde ilk kez kamu, özel sektör ve sivil toplum bir finansal bilinç projesi için bir araya gelmiş oldu.

  65 BİN KİŞİYE ULAŞTIK
  ‘Paramı Yönetebiliyorum’ projesine başlarken, ilk yılın sonunda 17 ilde, 6 bin gencimize birebir eğitim verilmesini hedeflemiştik. Ne mutlu ki, ilk yılın sonunda ulaştığımız sonuçlar, hedeflerimizin ötesinde bir başarıyı getirdi. 17 ilde 57 eğitmen gencimizle başlattığımız proje, bugün 142 eğitmenimiz tarafından 46 ilde sürdürülüyor. Eğitim alanların yakın çevrelerini etkilediği de göz önüne alındığında, 6 bin 500 gence birebir ulaşan ‘Paramı Yönetebiliyorum’ eğitiminin, dolaylı olarak 65 bin kişiye ulaştığını söylememiz mümkün. Bugün, projeye tüm üye
  bankamızın temsilcileri de aktif olarak katılıyor. Üye bankalarımızın temsilcilerini, eğitmenlerimizden gelen isteklerdoğrultusunda, ülkemizin dört bir yanında süren eğitimlere, Ulusal Koordinasyon Toplantısı gibi etkinliklere dahil ediyoruz. Eğitimlerin genellikle soru-cevap bölümüne katılan banka temsilcileri, katılımcıların eğitim içeriğiyle ilgili sorularını yanıtlıyorlar; kendi deneyimleriyle ilgili bilgi paylaşımında bulunarak projeye değerli katkılarda
  bulunuyorlar. Aynı zamanda, gönüllü eğitmenlerimize önemli bir motivasyon kaynağı oluyorlar.
  ‘Paramı Yönetebiliyorum’ projesi, en büyük gücünü ise, bu projeye yüreğini ve değerli emeğini koyan genç eğitmenlerimizden alıyor. Türkiye’nin dört bir yanına dağılmış gönüllü eğitmenlerimizle düzenli olarak bir araya geliyoruz. Onlarda gördüğümüz enerji, projeyi büyük bir hevesle sahiplenmeleri, ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. Genç eğitmenlerimizin projeye inancı ve bağlılığı, bizleri de motive ediyor, hedeflerimizi gönül rahatlığıyla büyütmemizi sağlıyor. Bu motivasyonu görünce, ikinci yılın sonunda 16 bin gencimize birebir ulaşma hedefimizi de aşabileceğimize yürekten inanıyorum.

  Başarımız ülke sınırlarını aştı
  ‘Paramı Yönetebiliyorum’ projesi, ulaştığı başarılı sonuçlarla, yurtiçinde ve yurtdışında büyük beğeni toplayarak kurumsal sosyal sorumluluk alanında ödüller kazandı. Proje, Türkiye’de KSS Çözümleri Pazaryeri Etkinliği’nde Kurumsal Sosyal Sorumluluk alanında Türkiye’nin en beğenilen ilk beş projesinden biri olurken; uluslar arası platformda Best Ödüllerinde En İyi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi ve Best of Best (En İyi’nin En İyisi) kategorilerinde ödüllerin sahibi oldu.

  Gençlere paralarını yönetmeyi öğreterek; sağlıklı bir finansal gelecek oluşturmayı ve sürdürülebilir kalkınma sürecine katkıda bulunmayı hedefleyen ‘Paramı Yönetebiliyorum’
  projesi Nisan ayında Barcelona’da gerçekleşen Best Ödüllerinde iki ödülün birden sahibi oldu. Yarışma, Visa Europe’un iki yılda bir düzenlediği, 36 ülkeden Visa Europe üye bankalarının
  katılımıyla gerçekleştirilen vizyon toplantısı Visa Insights’11 Konferansı kapsamında düzenlendi.
  ‘Paramı Yönetebiliyorum’, Best Ödülleri kapsamında, ‘En İyi Kurumsal Sosyal Sorumluk
  Projesi’ kategorisinde birinci seçilmenin yanı sıra, konferansa katılan bine yakın banka temsilcisinin oylarıyla ‘Best of Best’ (En İyi’nin En İyisi) ödülünün de sahibi oldu. ‘Paramı Yönetebiliyorum’ projesi, böylelikle uluslararası platformda da başarıya ulaşmış oldu. Proje, yarışmada hem geniş katılımcı modeliyle hem de zengin içeriğiyle diğer ülkeler için örnek gösterildi.
  PAZARYERİ’NDE İLK BEŞE GİRDİK
  Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin projeleriyle katıldığı, Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği tarafından Kadir Has Üniversitesi’nde gerçekleştirilen ‘KSS Çözümleri Pazaryeri’ etkinliğinde ise, sivil toplum kuruluşları, sektör temsilcileri ve öğrenciler en iyi KSS projelerini
  seçtiler. Katılımcılardan büyük ilgi gören ‘Paramı Yönetebiliyorum’ projesi, Türkiye’nin ilk beş projesi içinde yer alarak ödül kazandı. Etkinlikte ayrıca, üniversite öğrencileri de ‘Paramı
  Yönetebiliyorum’ eğitimlerine katılarak projede aktif olarak yer alma fırsatı elde ettiler. Avrupa’da 2005 yılından bu yana gerçekleştirilen ve büyük ilgi gören ‘KSS Çözümleri Pazaryeri’
  etkinliği Türkiye’de ikinci kez Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği ve Kadir Has Üniversitesi işbirliğiyle geçtiğimiz yıl hayata geçirilmişti. Sosyal sorumluluğun şirketler ve kurumlar tarafından bir süreç değil bir kültür olarak içselleştirmesi gereğine dikkat çekmek için
  etkinliğin teması, ‘Sosyal Sorumluluk Kültürü’ olarak belirlenmişti. Etkinlikte ödül kazanan
  ‘Paramı Yönetebiliyorum’ projesi, zengin içeriği, sürdürülebilir yapısı, güçlü proje ortakları ve akran eğitimi modeliyle sürdürülen eğitim programıyla dikkat çekmişti

  Etiketler: gündem
  Son Dakika Haberler
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı