Gündem Haberleri

  Kırsal kalkınma stratejisi hazır

  A.A.
  02.02.2006 - 11:39 | Son Güncelleme:

  Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi, Yüksek Planlama Kurulu (YPK) tarafından onaylandı.

  Strateji kapsamında, önümüzdeki dönemde tarımdan ayrılacak işgücüne yeni iş imkanları sağlanması ve işsizliğin azaltılması yönünde, yerel koşul ve imkanlara dayalı “mikro girişimciliğin desteklenmesi, tarımsal ürünlerin işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik yapıların güçlendirilmesi, kırsal turizm potansiyelinin değerlendirilmesi ile geleneksel zanaat ve el sanatlarının geliştirilmesi” önemli açılımlar sağlayacak.
  Kırsal Kalkınma Stratejisi, Devlet Planlama Teşkilatı'nın (DPT) koordinasyonunda, kalkınma planları çerçevesinde merkezde ve yerelde ilgili kamu kurum ve kuruluşları, özel kesim ve sivil toplum katılımıyla hazırlandı.
  Strateji, bu yıl hazırlanacak Kırsal Kalkınma Planı'na ve kırsal kalkınmaya yönelik proje ve faaliyetlere esas teşkil edecek.
  Öncelikle mevcut durum değerlendirilmesinin yapıldığı Stratejide, güçlü ve zayıf yönler ile fırsatlar ortaya konuldu.
  Stratejide, kırsal kalkınmada temel amaç, yerel potansiyelin değerlendirilmesi, doğal ve kültürel varlıkların korunmasını esas alarak, “kırsal toplumun iş ve yaşam koşullarının, kentsel alanlarla uyumlu olarak yöresinde geliştirilmesi ve sürdürülebilir kılınması” olarak belirlendi.
  Stratejiye göre, kırsal alanların çeşitliliğini ve bölgelere göre farklılaşan şartlarını gözönünde bulunduran bir yaklaşım benimsenecek. Uygulanacak tedbirlerin yöresel ihtiyaçlara cevap verecek şekilde önceliklendirilmesi ve belirlenmesine özen gösterilecek.
  Bölgesel ve yerel düzeyde kırsal kalkınmaya yönelik tedbir ve faaliyetler, bölgesel gelişme plan ve programlarıyla tutarlı şekilde uygulamaya konacak. Az gelişmiş kırsal alanlara öncelik verilecek.
  Kırsal kalkınma stratejilerinin gerçekleştirilmesinde işbirliği ve katılımcılık, sürdürülebilirlik, sosyal içerme ve kaynak kullanımında etkinlik gibi unsurlar dikkate alınacak.

  -AMAÇ VE ÖNCELİKLER-

  Strateji belgesinde, stratejik amaçlar, ekonominin geliştirilmesi ve iş imkanlarının artırılması, insan kaynaklarının, örgütlenme düzeyinin ve yerel kalkınma kapasitesinin geliştirilmesi, kırsal altyapının geliştirlmesi, kırsal çevrenin korunması ve geliştirilmesi başlıkları altında toplandı.
  Bu başlıkların altında ise üreticilerin örgütlenme ve bilgi düzeyinin yükseltilmesi, eğitim ve sağlkı hizmetlerinin güçlendirilmesi, yoksullukla mücadele, yerel kalkınma kapasitesinin güçlendirilmesi gibi öncelikler yer alıyor.

  -TARIMDAN AYRILACAK İŞGÜCÜNÜN DURUMU-

  Stratejiye göre, tarımın yeniden yapılanması ve tarımsal işletmelerin uygun ölçeğe ulaşması durumunda işletme sayılarının azalacağı ve önemli bir işgücünün tarım sektöründen ayrılacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle tarımda yeniden yapılanma süreci ancak tarım dışı iş imkanları ve gelir kaynakları geliştirildiği ölçüde amacına ulaşabilecek.
  Tarım ve tarım dışı sektörlerde, gelişen pazar koşullarına ve eğilimlerine uygun yöresel ürünlerin pazar araştırmaları da yapılmak suretiyle tespit edilmesi, üretilmesi, tanıtımı ve pazarlanmasına özel önem verilecek.

  -REKABET GÜCÜ ARTIRILACAK

  Tarım ve gıdada rekabet gücünün artırılmasında öncelikli müdahale alanlarını, üreticilerin örgütlenme ve mesleki-teknik bilgi düzeyinin yükseltilmesi, su ve toprak kaynaklarının etkin kullanımı, tarım ve gıda sanayilerinin rekabet gücünün artırılması ile gıda kalite ve sağlığına yönelik kontrol yapılarının güçlendirilmesi oluşturacak.
  BU süreçte, üreticilerin eğitim ve örgütlenme düzeyinin yükseltilerek, kollektif etkinliğin artırılmasına önem verilecek.
  Başta tarımsal amaçlı kooperatifler ve tarımsal birlikler olmak üzere, mevcut örgütlerin idari, teknik ve mali kapasitelerinin geliştirilmesi, yeni üretici örgütlerinin kurulması ve yaygınlaştırılması desteklenecek.
  Kadastro ve arazi kayıt çalışmaları tamamlanarak arazi toplulaştırma faaliyetleri, sulamaya açılmış ya da açılacak tarım alanlarına öncelik verilmek suretiyle hızlandırılacak.
  Toprak ve arazi veri tabanı ile arazi bilgilendirme sistemi oluşturulacak.

  -NELER DESTEKLENECEK?-

  Bitkisel üretimde sağlanacak destekler, Tarım Stratejisi belirlenen destekler ile mükerrerlik yaratmayacak şekilde sağlanacak.
  Ulusal ormancılık politikaları çerçevesinde özel ormancılık işletmelerinin desteklenmesine devam edilecek.
  Tarımsal ürünlerin işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik desteklerde, sözleşmeli üretim modeli gibi tarım-sanayi iilişkilerini güçlendirici ve sektörler arası bilgi ve teknolji trnansferini etkinleştirici yenilikçi girişimler desteklenecek.
  Kendi ürünlerini değerlendirmeye yönelik olarak tarımsal amaçlı kooperatif ve üretici örgütlenmelenri tarafından gerçekleşitirilecek üretim ve pazarlama projelerine, yerel ürünlerin coğrafi işaretler
  kapsamında tesciline ve değerlendirilmesine öncelik verilecek.
  Turizmin kırsal alan ekonomisine katkısı artırılacak, geleneksel zanaat ve el sanatları, tarım dışı mikro işletmecilik ve yöresel ürünlerin ve hizmetlerin tanıtımı, satışı ve e- ticaret imkanlarının değerlendirilmesi yönündeki girişim ve faaliyetler de destek görecek.
  Tarımda çalışanlara yönelik, koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi desteklenecek.
  Başta çiftçiler olmak üzere, kırsal kesimde çalışanların sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınmasına yönelik çalışmalar hızlandırılacak.
  Merkezlere ulaşımı sağlayan birinci derece köy yollarının standardı yükseltilecek, periyodik bakım ve onarımına öncelik verilecek.
  Etiketler: gündem
  Son Dakika Haberler
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı