GeriGündem İmam Hatip Okulları Genelgesi
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  1
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

İmam Hatip Okulları Genelgesi

BİRİNCİ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM

                               AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR 

Amaç
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, İmam-Hatip Kurumlarıyla ilgili iş ve işlemlere ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik, İmam-Hatip Kurumlarının öğrenci başvurulan, kayıt-kabulleri, nakilleri, eğitim, öğretim ve yönetimle ilgili yapılacak iş ve işlemleri kapsar.

Dayanak
Madde 3- Bu Yönetmelik, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevlen Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen:

a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

b) Başkanlık:
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığını,

c) Kurul:
Talim ve Terbiye Kurulunu,

d) Kurum:
İmam-Hatip Lisesi, Anadolu İmam-Hatip Lisesi, Yabancı Dil Ağırlıklı İmam-Hatip Lisesini,

e)Ders Yılı:
Derslerin başladığı tarihten derslerin kesildiği tarihe kadar geçen ve iki dönemi kapsayan süreyi,

f)Öğretim Yılı:
Ders yılının başladığı tarihten ertesi ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi,

g) Dönem:
Ders yılının başladığı tarihten dinlenme tatiline, dinlenme tatili bitiminden ders
kesimine kadar geçen süreyi,

h) Öğrenci:
Kurumda örgün eğitim görenleri,

ı) Personel:
Kamuda maaş ya da ücret karşılığında çalışan kadrolu veya sözleşmeli elemanlar
ile işçileri,

i) Laboratuvar:
Kurumda örgün eğitim programlarında yer alan derslerle ilgili iş, işlem, deney,
gözlem, inceleme, araştırma, geliştirme ve benzeri uygulamaların yapılması amacıyla gerekli donanıma sahip eğitim-öğretim, uygulama ortamını,

j) Hazırlık Sınıfı:
 Dokuzuncu   sınıftan  önce  öğrencilere  değerlendirmeye  esas  meslek
dersleriyle üst sınıflarda okuyacakları meslek derslerine hazırlamayı amaçlayan sınıfı,

k) Veli:
Öğrencinin anne/babası veya yasal olarak sorumluluğunu üstlenen kişiyi,

l) Öncü Okul:
Öğrenci başarısını artırmayı amaçlayan İmam-Hatip Lisesi Gelişim Modelinin
geliştirilmesi, uygulamalara öncülük etmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla seçilen kurumu ifade eder. 

                                             İKİNCİ BÖLÜM 
                                  KURULUŞ VE KURUMUN AMACI 

Kuruluş
Madde 5-
Kurum, ilköğretim üzerine bir yıllık hazırlık sınıfı bulunan ve en az üç yıl öğrenim veren karma eğitim kurumları olup, bölge şartlarına ve İmkânlarına göre ya tamamen gündüzlü veya yatılı ve gündüzlüdür.

Kurumun amacı
Madde 6-
İmam-Hatip Kurumları, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu Öğreticiliği gibi dini
hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek üzere. Milli Eğitim Bakanlığınca açılan orta öğretim sistemi içinde, hem mesleğe hem yüksek öğrenime hazırlayıcı programlar uygulayan öğretim kurumlarıdır.

Kurumun amacı, öğrencilerin:

a) Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin millî, ahlâkî,  insanî, manevî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel İlkelere dayanan demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirilmesini,

b) Beden, zihin,  ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip. İnsan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirilmesini,

c) İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını,

d) Zihninde, insana, düşünceye, Özgürlüğe, ahlâka ve kültürel mirasa saygıya dayanan bir din anlayışının oluşmasını,

e) İlgi, yetenek ve başarılarına göre hem mesleğe hem de yüksek öğretim programlarına hazırlanmalarını sağlamaktır.

Kurum amaçlarını gerçekleştirmek

Madde 7- Kurum, yukarıda belirtilen amaçlan gerçekleştirmek için; çağdaş eğitim ve öğretim metotlarından, Türk-İslam ahlâkının değerlerinden, kurum içerisinde oluşturulacak çalışma, temizlik ve doğruluk ilkelerinden, bu ilkelere uygun telkinlerden ve dini vecibelerin uygulamalı olarak  tatbikinden faydalanır.

Kurumda okutulan dersler

Madde 8- Kurumda okutulan derslerin çeşitlen ve konuları bakanlıkça belirlenir. Öğretim, Bakanlıkça belirlenen konular çerçevesinde yürütülür.

                                                İKİNCİ KISIM
                                              BİRİNCİ BÖLÜM
               PERSONELİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Personel

Madde 9- Kurum personelinin sayısı ve nitelikleri Bakanlıkça belirlenerek yürürlükteki mevzuata göre ataması yapılır.

Yönetim
Madde 10-
Yöneticiler; öğretmene, öğrenciye, veliye ve çevreye eğitim-öğretim liderliği yapar. Tüm eğitim-öğretim faaliyetlerinin yapılandırılmış ve sistematik bir süreç içinde, kurum bünyesinde uyumlu ve yaygın bir biçimde yürütülmesini sağlar,

Zamanı ve tüm olanakları kurumun amaçlarını gerçekleştirmek için kullanır. Kurumda İmam-Hatip Lisesi Gelişim Modeli ve Toplam Kalite uygulamalarına yönelik çalışmaları yapar.

Yönetim:
a)
 Araştırma ve plânlama,
b) Örgütlenme,
c) Rehberlik,
d) İzleme, denetim ve değerlendirme,
e) îletişim ve eş güdüm görevlerini yerine getirir.

Müdür görev, yetki ve sorumlulukları
Madde 11-
Müdür, millî eğitimin temel ilkelerine bağlı kalarak, millî eğitimin genel amaçları ile kurumun amaçlarını gerçekleştirmek üzere tüm kaynakların etkin ve verimli kullanımından, ekip ruhu anlayışı ile yönetiminden ve temsilinden birinci derecede sorumlu eğitim-öğretim lideridir. Müdür; kurumu, bünyesindeki kurul, komisyon ve ekiplerle iş birliği içinde yönetir.

Müdür:
a)
 Öğretim yıh başlamadan önce personelin iş bölümünü yapar ve yazılı olarak bildirir. Yetkili  kurul, komisyon ve ekipleri oluşturur. Öğretmenlerin de görüşlerim alarak okutacakları   dersler ile lâboratuvarlara ilişkin görevlerin dağılımını yapar. Öğretim programlan ile eğitim öğretimle ilgili kaynakların kurumda bulundurulmasını sağlar.

b) Yıllık ders plânlarının hazırlanması amacıyla zümre öğretmenler kurulu toplantılarının yapılmasını sağlar. Öğretmenlerden sorumlu oldukları derslere yönelik yıllık plânları ders yılı
başlamadan önce alır, inceler, gerekli gördüğü değişiklikleri yaptırarak onaylar ve plânların
bir örneğini onlara iade eder.

c) Kurumun    derslik, lâboratuvar, kütüphane ile diğer tesislerini eğitim-öğretime hazır bulundurur.  Bunların kurulmasını, geliştirilmesini, zenginleştirilmesini sağlayarak olanaklar
ölçüsünde diğer öğretim kurumları ile çevrenin de buralardan yararlanmasını sağlar.

d) Kurumda eğitim-öğretim hizmetlerinden yararlanacak öğrencilerin sürekli eğitimlerini yürütmek için Millî Eğitim Müdürlüğü ve ilgili kururn/kuruluşlar ile iş   birliği yaparak il sınırlan içindeki bütün kurum ve kuruluşlardan yararlanılması, gerekli durumlarda bağış ve bina kiralanması ile ilgili iş ve işlemleri yürütür.

e) Kurumun çevresiyle sıkı bağ kurmasını sağlamak, özellikle çevre, bölge ve köy kalkınmasını olumlu yönde etkilemesi ve dinî konularda halkın bilgilendirilmesi amacıyla,
meslek dersleri öğretmenlerinin sorumluluğu altında, ilgili eğitsel kollar yoluyla çevre, bölge
ve köyün problemlerini tesbit ederek halkı aydınlatıcı konuşmalar yapmak, hutbe ve vaazlar
düzenlemek, dinî günleri ve uygulama derslerinin bir kısmını bu yolla değerlendirilmesi amacıyla gerekli tedbirleri alır. Gerektiğinde bu konularda Müftülük, İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içinde
çalışır.

f) Öğrencilerin sosyal-kültürel faaliyetlere katılımını sağlama konusunda gerekli çalışmaları
yapar. Bu çerçevede öğrencilerin öğretmenleriyle birlikte yapacakları tabiat, çevre, teknik kurum ve kuruluşlara, tarihî eserlerin bulunduğu mekânlara ziyaret ve inceleme gezileri gibi çalışmaları plâna, programa bağlayarak konuyla ilgili öğretmen görevlendirmesi yapar.

g) Eğitim-öğretim çalışmalarını etkili, verimli duruma getirmek ve geliştirmek, sorunlara çözüm üretmek için Okul Gelişim Yönetim Ekibini, öğretmenler   kurulunu, sınıf, zümre, eğitici kol ve sınıf rehber öğretmenlerini toplantıya çağırır, zümre öğretmenleri arasında eş güdümü sağlamak amacıyla zümre başkanları ile toplantılar yapar. Bu kurulların kararlarını onaylayarak uygulamaya koyar ve gerektiğinde üst makama bildirir.

h) Eğitim-öğretîmin amacına uygunluğunu belirlemek   üzere dersleri ve diğer çalışmaları
yakınen izler.

ı) Programların uygulanmasında ve geliştirilmesinde ilgililerin görüşlerini de alarak İmam-Hatip Lisesi Gelişim Modeli Yönetim Ekibi ile Toplam Kalite Yönetim Ekibi çalışmalarının plânlamasını ve yürütülmesini sağlar. Gerekli durumlarda konuyla ilgili üst makama öneride bulunur.

i) Kurumun düzen ve disipliniyle ilgili her türlü önlemi alır, alman kararları zamanında ve etkili bir şekilde uygular, öğrencilere istenilen davranışların kazandırılmasını sağlar.

j) Mevzuatına uygun olarak aday öğretmenlerin yetiştirilmelerini sağlar.

k) Personelin sicille ilgili iş ve işlemlerini mevzuatına göre yürütür.

l) Öğrenci ödül ve disiplin iş ve işlemlerini mevzuatına göre yürütür.

m) Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin mevzuatına uygun olarak yürütülmesini sağlar.

n) Özel eğitim gerektiren öğrencilerin yetiştirilmesi ve kaynaştırma eğitimiyle ilgili gerekli
önlemleri alır.

o) Velilerinin başvuruları üzerine, bir ders yılı içinde öğrencilere beş güne kadar izin verebilir.

ö) Haftalık ders programı İle günlük çalışma ve nöbet çizelgelerinin düzenlenmesini sağlar, bunları onaylar ve uygulamaya koyar.

p) Sınavların mevzuatına göre yapılmasını, değerlendirilmesini ve sonuçlarının duyurulmasını sağlar.

r) Açıköğretim Lisesinin meslekî açık öğretim uygulamasına katılan öğrencilere yüz yüze eğitim verilmesi konusunda gerekli önlemleri alır.

s) Diploma, tasdikname, öğrenim belgesi ve benzeri belgeleri, ilgili müdür yardımcısıyla "Birlikte imza eder ve onaylar. Bunların doğruluğundan müteselsilen sorumludur.

ş) Mezunlarının takibini yaparak karşılaştıkları sorunların çözümüne ilişkin rehberlikte        bulunur. Kurumun yıllara göre meslekî ve akademik başarısını tespit ederek sonuçlarından
yararlanır.

t) Görevini gereği gibi yapmayan personeli uyarır, bu davranışını devam ettirmesi halinde yürürlükteki ilgili mevzuatın kendisine verdiği yetki çerçevesinde gerekli cezai müeyyideleri
uygular. Yetkisi   dışındaki   durumları ilgili makama bildirir. Görevini üstün başarı ile
yürütenlerin ödüllendirilmelerini teklif eder.

u) Özürleri nedeniyle görevine gelemeyen yönetici, öğretmen ve diğer çalışanların yerine personel görevlendirilmesi için gerekli önlemleri alır.

ü) İzinli veya görevli olarak kurumdan ayrılırken müdür başyardımcısının bulunmadığı takdirde bir müdür yardımcısını, müdür yardımcısının da bulunmaması durumunda uygun gördüğü öğretmeni müdür vekili olarak teklif eder.

v) Yönetmelik, yönerge, genelge ve benzerlerini ilgililere imza karşılığında duyurur. Mevzuatın uygulanması ile ilgili önlemleri alır.

y)  Bütçe tekliflerini gerekçeli olarak hazırlar ve ilgili makama sunar.

z) Kurumun gereksinimlerini belirler, bütçe olanaklarına göre satın alma, bağış ve benzeri yollarla karşılanması için gerekli iş ve işlemleri yaptırır. Eğitim araç-gereci ve donatım gereksinimlerini zamanında ilgili makama bildirir.

aa) Bir müdür yardımcısı sorumluluğunda öğrenci işleri bürosu kurar.

ab) Görev tanımıyla kendisine verilen diğer görevleri de yürütür.

Müdür başyardımcısı, görev, yetki ve sorumlulukları
Madde 12. Müdür başyardımcısı, eğitim-öğretim, yönetim, rehberlik ve denetim işlerinin plânlı, düzenli ve amaçlara uygun olarak yürütülmesinden görevleri çerçevesinde sorumludur. Müdürün bulunmadığı zamanlarda müdüre vekâlet eder. Müdür başyardımcısı bulunmadığı durumlarda bu görevi müdür yardımcılarından birisi yürütür. Müdür başyardımcısı kurumun işleyişi ile ilgili olarak:

a) Müdürle birlikte öğretmenler kurulu toplantılarının gündemini hazırlar, kurulun sekreterya
iş   ve   işlemlerini   seçilen   öğretmenlerle  birlikte  yürütür.   Tutanakların   düzenlenmesi,
dosyalanması ve kararların uygulanmasını sağlar.

b) Zümre toplantılarını, sınıf rehber öğretmenliği etkinliklerini, eğitici çalışmaları ve benzeri
çalışmaları organize ederek alman kararlan müdürün onayına sunar.

c) Aile birliği, koruma derneği, vakıflar ve kurumla ilgili yapılan diğer toplantılara katılır,
bunlarla ilgili müdürün vereceği görevleri yapar.

d) Disiplin kuruluna başkanlık eder, ödül ve disiplinle ilgili iş ve işlemleri mevzuatına
uygun olarak yürütür.

e) Tören, yarışma, gezi, inceleme ve benzeri etkinliklerde müdürün vereceği görevleri
yapar.

f) Açıköğretim Lisesinin meslekî açık öğretim uygulamasına katılan öğrencilere yüz yüze eğitim verilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütür.

g) Kurumun mescit, lâboratuvar, kitaplık ve uygulama çalışmalarında kazanılacak bilgi ve ecerilerin   kurumun   amaçlarına   ve   öğretim   programındaki   ilkelere   uygun   olarak kullanılmasını, sınıf ve eğitsel kol öğretmenleri ile birlikte düzenli bir şekilde sağlar.

ğ) Kayıt-kabul, nakil ve  geçiş  işlemlerinin yapılmasını,  öğrenci kütük defteri ve öğrenci dosyalarının tutulmasını, bunlarla ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini takip eder.

h) Müdür yardımcılarının öğrenci devam-devamsızlıkları ile ilgili çalışmalarını takip ederek devamsızlık yapan öğrencilerin velileri ile iletişim sağlar ve gerektiğinde rehber öğretmenle iş birliği yapar.

ı) Zorunlu hallerde velilerin yazıilı başvuruları üzerine öğrencilere bir ders yılı içerisinde üç güne kadar izin verir ve sonuçtan müdürü bilgilendirir.

i) Öğrencilerin muayene, tedavi, kontrol, bakım ve sağlık raporlarıyla ilgili iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlar.

j) Öğrencilerin askerlikle ilgili işi ve işlemlerinin zamanında yapılmasını, erteleme hakkını kaybedenlerin bağlı bulundukları askerlik şubesine bildirilmesini sağlar.

k) Öğretmenlerden not çizelgelerini alır, inceler ve müdürün onayına sunar. Notların  sınıf geçme  defterine ve karnelere işlenmesini sağlar, Gerektiğinde karne, tasdikname ve diğer öğrenim belgelerini müdür adına onaylar.

l) Karne,  öğrenim  belgesi, tasdikname, diploma ve benzeri belgeleri inceleyerek müdürün onayına sunar.

m) Kurumda düzenlenen sınavlarla ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlar.

n) Ders dağıtım çizelgelerinin hazırlanmasını sağlar.

o) Müdür yardımcılarının görevlerini uyumlu bir şekilde yürütülmesini koordine eder, aksayan konularla ilgili önlem alır ve durumu müdüre bildirir.

ö) Nöbet çizelgelerini hazırlayarak müdüre onaylatır ve müdür yardımcılarının nöbet görevlerini kontrol eder.

p) Öğretmen ve diğer personelin görevlerine devamlarını takip ederek gerekli iş ve işlemleri yapar, çalışmaları hakkında müdüre bilgi verir.

r) Kurumda iç  hizmetler   şefi   bulunmaması   halinde  personelin   iş bölümünü   yaparak
müdürün   onayına   sunar.   Yapılan iş bölümünün uygulanmasını sağlar. Ödül veya cezayı
gerektiren durumları müdüre bildirir.

s) Aylık, ücret ve sosyal yardımlarla ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlar.

ş) Müdürün ita  amirliği görevini yapması durumunda, görevlendirilmesi halinde tahakkuk memurluğu görevini yapar.

t) Personelin göreve başlama, görevden ayrılma, İzin ve hastalık durumlarını müdüre bildirir,
bunlarla ilgili iş ve işlemleri yapar.

u) Satın alma, muayene ve kabul, sayım vb. komisyonlara başkanlık eder, bu komisyonlardaki iş ve işlemleri mevzuatına göre yürütür.

ü) Millî Eğitim Bakanlığı Koruyucu Güvenlik Özel Talimatı'mn gerektirdiği iş ve işlemleri
yapar.

v) Yazışma, evrak kayıt ve havale işlemlerinin kurallarına   uygun   olarak yürütülmesini,
istatistik ve diğer cetvellerin hazırlanmasını, gerekli defter, dosya ve çizelgelerin tutulmasını
sağlar.

y) Kurumda İmam-Hatip Lisesi Gelişim Modeli ve Toplam Kalite uygulamalarına yönelik
çalışmalarda müdüre yardımcı olur.

z) Her türlü tebligat işlemini mevzuatına uygun olarak gerçekleştirir, adlî ve idarî yargı ile
ilgili iş ve işlemleri yürütür.

Ayrıca, görev tanımında belirtilen diğer görevler ile müdür tarafından verilen görevleri de yapar.

Müdür yardımcısı, görev, yetki ve sorumlulukları
Madde 13-
Müdür yardımcısı, yönetimde müdür ve müdür başyardımcısının en yakın çalışma arkadaşıdır. Yönetim, eğitim-öğretim faaliyetlerinin amaçlarına uygun olarak yürütülmesinden sorumludur.

Müdür yardımcısı kurumun işleyişi ile ilgili olarak:
a)
 Müdür başyardımcısının görevli, izinli veya bulunmaması halinde müdür başyardımcısı
görevlerini yürütür.

b)
 Toplantı, tören, gezi, inceleme ve benzeri etkinliklere ilişkin iş ve işlemleri yapar.

c)
 Kurumda  disiplini  ve  düzeni,  bina,  tesis  ve  araç-gerecin  temizliğini,  bakımı  ile kullanılabilir durumda bulundurulmasını ve korunmasını sağlar.

d)
 Öğrencilerle ilgili defter, dosya ve belgeleri düzenler.

e)
 Karne, öğrenim belgesi, tasdikname, diploma, sertifika ve diğer belgeleri hazırlayarak
müdürle birlikte imzalar.

f)
 Kurumda   yetiştirme   kursu,   seminer,   kamp   ve   benzeri   etkinliklerin   düzenlenip
yürütülmesinde müdürün vereceği görevleri yürütür. Söz konusu etkinliklerin çalışma saatleri
dışında ve hafta sonlarında yapılması durumunda idarî nöbet görevi üstlenir.

g) Açıköğretim Lisesi meslekî açık öğretim uygulamasına katılan öğrencilere yüz yüze eğitim
verilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütür.

h) Görev alanıyla ilgili kurul, komisyon ve ekiplere başkanlık eder.

ı) Çizelgeye göre nöbet tutar, nöbetçi öğretmenleri takip eder, nöbet raporlarını inceler ve
müdür başyardımcısına iletir.

i) Görevlendirildiğinde satın alma iş ve işlemlerini yürütür.

j) Ayniyat, demirbaş, hesap ve büro işlerinin yürütülmesini sağlar. İç hizmetler şefi, idari
memur veya hesap İşlerini yürütsn memur olmaması halinde bunların görevlerini üstlenir,

k) Görevlendirilmesi halinde pansiyon hizmetlerim mevzuatına göre yürütür.

Ayrıca, görev tanımında belirtilen  diğer görevler İle  müdür tarafından  verilen görevleri de yapar.

Pansiyondan sorumlu müdür yardımcısı görev, yetki ve sorumlulukları
Madde 14-
Pansiyondan sorumlu müdür yardımcısı, pansiyonun yönetim, eğitim-öğretîm hizmetleri ile diğer iş ve; işlemlerin plânlı ve amacına uygun olarak yürütülmesinden, pansiyonla ilgili görevlerinin yerine getirilmesinden sorumludur. Pansiyondan sorumlu müdür yardımcısı:

a) Etütlerin zamanında ve verimli olarak yürütülmesini,

b)
 Yatılı öğrencilerin disiplin, düzen ve temizliğini,

c)
 Evci çıkacakların iş ve işlemlerinin yürütülmesini,

d)
 Ziyaretçi kabul saatlerinin ve yerlerinin belirlenmesini,

e)
 Etüt salonları, mescit, yatakhane, yemekhane, mutfak, ambar, kiler, depo, bulaşıkhane,
çamaşırhane, tuvalet, lavabo ve banyoların bakımlı, temiz ve tertipli bulundurulmasını,

f)
 Ambardan tabelâya göre günlük erzak çıkarılarak pişirilmesini ve kontrolünü,

g)
 Günlük tabelânın varsa diyet uzmanı ile birlikte hazırlanmasını ve yemek örneğinin 48 saat
saklanmasını,

h)
Belletici öğretmenlerin nöbet çizelgelerinin hazırlanmasını, çalışmalarının denetlenmesini
ve pansiyonda aksayan iş ve işlemlerle ilgili gerekli tedbirlerin alınmasını,

ı)
Nöbet çizelgesine göre nöbet tutulmasını,

i)
Pansiyon iç yönergesinin hazırlanmasını,

j)
Pansiyonda kalan öğrencilerin sağlık ile ilgili iş ve işlemlerinin yürütülmesini,

k)
Öğrenci harçlıkları, giyim ve kırtasiye yardımlarının zamanında yapılmasını sağlar.

Ayrıca, görev tanımında  belirtilen diğer görevler ile  müdür tarafından  verilen görevleri de yapar.

                                                     İKİNCİ BÖLÜM 
                                                    ÖĞRETMENLER


Öğretmenlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 15- Eğitim-öğretimin temel unsuru olan öğretmen, toplumsal kalkınmada bireyin gelişmesine katkı sağlamak üzere çalışmalarını yürütür. Sınıf düzeninden ve yönetiminden sorumlu olan öğretmen., eğitim-öğretîmin gerektirdiği fiziksel ve psikolojik ortamı sağlar. Öğrencilere sevgi ve şefkatle yaklaşır. Kişisel sorunlarını sınıfa yansıtmamaya azami çaba gösterir. İzleyeceği program, yöntem ve teknikleri öğrenciye açıklar. Öğrencilerin araştırarak, yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini sağlayacak çağdaş eğitim-öğretim teknikleriyle teknolojik kaynakları kullanır.

Öğretmenler görevlerini, Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapmakla yükümlüdür. Öğretmenler, kurumun her tür ve seviyedeki eğitim-öğretim çalışmalarında görevli olup bu görevlerin yerine getirilmesinden sorumludurlar.

Öğretmenler:
a)
Eğitim-öğretim standartlarının ve kurum-çevre ilişkisinin oluşturulması ve geliştirilmesi yönünde çaba harcar, işleyişte yönetime yardımcı olurlar. Kılık-kıyafet, söz ve davranışlarıyla öğrencilere örnek teşkil ederler.

b) Yıllık ve günlük plân yapar, kendilerine verilen dersleri okuturlar. Derslerle ilgili araştırma, uygulama ve deney yapar, öğrencilere de yaptırırlar. Yapılan deneyler için bir rapor hazırlarlar.

c) Öğrencilerin yaparak, yaşayarak, inceleyerek ve araştırarak öğrenmelerini sağlarlar. Bağımsız ve yaratıcı düşünmelerine, edinilen  bilgilerden  sonuçlar çıkarmalarına, tartışmalarda görüşlerini özgürce belirtmelerine ve hoşgörülü olmalarına yönelik gerekli ortamı hazırlarlar. Eğitim-öğretim çalışmalarında araç-gereç, lâboratuvar, gezi, gözlem vb. her türlü olanaktan öğrencilerin yararlanmalarını sağlarlar. Söz konusu çalışmalarda öğrenci merkezli bir yaklaşım benimser ve sergilerler.

d) Özel eğitim gerektiren öğrencilerin yetiştirilmesi için gerekli önlemleri alırlar.

e) Öğrencilerin kişisel ve grupla çalışma alışkanlığı kazanmalarına önem verirler, görerek
yaşayarak öğretim çerçevesinde kütüphane, kitaplık, lâboratuvar ve spor tesisleri ile çevredeki kutsal mekânlar ve müzelerden yararlanmalarını sağlarlar.

f) Sınıf rehber öğretmenliği görevlerini, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf
Geçme Yönetmeliği ile Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği ve ilgili
diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütürler.

g) Ders dışı eğitim-öğretim etkinliklerinin mevzuatına göre yürütülmesini sağlarlar.

h) Müdürün  hazırlayacağı  bir program  doğrultusunda,   mevzuatına  uygun  olarak aday öğretmenleri yetiştirirler.

ı) Sınavlar ile ilgili görevleri mevzuatına uygun olarak yerine getirirler.

i) Derse başlamadan önce yoklama yaparak yoklama sonucunu fış veya deftere yazar ve imzalarlar.

j) Konu, deney, ödev, uygulama, yazılı yoklama ile diğer çalışmaları dersin sonunda ders defterine yazar ve imzalarlar.

k) İnceleme ve araştırma gezileri için gezi plânı hazırlarlar. Öğrencilerin gezi ile ilgili görüş ve izlenimlerini tartışıp değerlendirmelerini sağlayarak sonucu bir raporla kurum yönetimine bildirirler.

l) Öğrencilerin eğitim-öğretım etkinliklerini izlerler.

m) Mes!ek dersleri öğretmenleri gerek ders saatleri içerisinde, gerekse ders saatleri dışında mesai saatleri içerisinde öğrencilerin meslekî konularda çevre ile ilişki kurmalarına rehberlik ederek meslekî uygulamalarının verimli olması yönünde çaba gösterirler.

n) Nöbet çizelgesinde belirtilen nöbet görevini yerine getirirler.

o)
Görevlendirildikleri kurullara, komisyonlara, eğitici kol ve sınıf rehberlik çalışmalarına,  millî bayram ve mahallî günlere, tören ve toplantılara, kurs ve seminerlere katılırlar. Çalışma takviminde belirtilen tarihlerde kurumda hazır bulunur ve verilen görevleri yaparlar. Kurul, komisyon ve diğer ekiplerdeki çalışmalarını Îmam-Hatip Lisesi Gelişim Modeli ve Toplam Kalite Yönetimi anlayışı çerçevesinde yürütürler.

ö) Öğretmenler kurulu, zümre ve sınıf zümre öğretmenler kurulu ve ilgili diğer kurul toplantılarına katılırlar. Seçilmeleri halinde kurul toplantılarında sekreterya görevlerini yerine getirirler.

p) Alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik yenilikleri izleyerek bunları öğretime yansıtırlar. Bu konuda her yıl en az bir rapor hazırlayarak zümre öğretmenler kurulunda tartışılmasını sağlarlar.

r) Uygulamalı eğitimi mevzuatına göre yapar, gerekli görülen araç-gerecin zamanında sağlanması için ilgililerle iş birliği yapar, araç-gereci kontrol eder ve teslim alırlar. Kendilerine verilen ders araç-gerecin kılavuzuna uygun şekilde kullanılmasını ve her
zaman hazır   durumda   bulundurulmasını sağlarlar ve bu konuda öğrencilere rehberlik yaparlar.

s) Görevlendirildiğinde ders araç-gerecini,  öğretmenler kurulunca seçilmesi durumunda kitaplık demirbaşlarını teslim alır ve bunlarla ilgili görevleri yaparlar.

ş) Tebliğler Dergisi ve eğitim-öğretime ilişkin kanun, yönetmelik, genelge, yönerge, duyuru, belge ve dokümanları okur, imzalar ve uyarlar.

Ayrıca, yürürlükteki ilgili mevzuat çerçevesinde müdür tarafından verilen görevleri de yaparlar.

Nöbet görevi
Madde 16. Öğretmenler, nöbet çizelgesine göre nöbet tutarlar. Nöbetlerde aşağıdaki esaslara uyulur:

a) Kurumun olanak ve koşulları dikkate alınarak nöbetlerini en iyi şekilde yapabilmelerini
sağlamak için öğretmenlere ya derslerinin olmadığı ya da en az bulunduğu günlerde nöbet
görevi verilir.

b) Birden fazla kurumda ders görevi bulunan öğretmenlere kurumların gereksinimleri göz
önünde bulundurularak nöbet görevi verilir.

c) Kıdemi 20 yıldan fazla olan bayan öğretmenler ile 25 yıldan fazla olan erkek öğretmenler,
nöbet görevinden muaf tutulur. Ancak kıdemli öğretmen sayısının fazla olması ve   bu
nedenle nöbet görevlerinin aksatabileceği durumlarda bu öğretmenlere de nöbet görevi
verilebilir.

d) Bayan öğretmenlere doğumdan önce üç ay, doğumdan sonra altı ay nöbet görevi verilmez.

e) Nöbet görevi, ilk dersten 30 dakika önce başlar, ders bitiminden  15 dakika sonra
biter. İkili öğretimin yapıldığı kurumlarda öğretmenler, kendi devrelerinde nöbet tutarlar.

f) Yatılı kurumlarda yeterli sayıda belletici öğretmen yoksa nöbet görevi 24 saat devam
eder. Ortak kullanılan   pansiyonlarda   gece   tutulan   nöbetle   ilgili   olarak millî   eğitim
müdürlüğünce gerekli önlemler alınır.

g) Nöbet görevine özürsüz gelmeyen öğretmen hakkında derse gelmeyen öğretmen gibi işlem
yapılır.

h) Nöbet çizelgeleri, nöbet defterinin tutulması, güvenlik önlemleri, nöbet yerleri, etüt, yemekhane işleri, disiplin ve önemli olaylar ile nöbetlerde uyulması gereken diğer esaslar öğretmenler kurulunda belirlenir, Alınan kararlar kurum yönetimince öğretmenlere yazılı olarak duyurulur.

Belletici Öğretmen ve görevleri
Madde 17-
Yatılı ve pansiyonlu kurumlarda, öğrencilerin eğitim-öğretîm, yeme, yatma, dinlenme ve benzeri hizmetlerini yürütmek üzere belletici öğretmenler görevlendirilir. Belletici öğretmenler görevlerini Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliği'nde belirtilen esaslara göre yürütürler.

Rehber öğretmenler
Madde 18-
Kurum-veli, kurum-çevre işbirliğinin geliştirilmesi ve öğrenci başarısının artırılması çalışmalarına Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği çerçevesinde rehberlik: ve danışmanlık eder.

                                                 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
                                      DİĞER PERSONEL VE GÖREVLERİ

İç hizmetler şefi, görev ve sorumlulukları
Madde 19.
Öğrenci sayısı ve kurumun özellikleri dikkate alınarak Bakanlıkça uygun görülen kurumlarda iç hizmetler şefi bulundurulur. İç hizmetler şefi, muayene ve kabul komisyonu İle muayene ve sayını komisyonunun doğal üyesidir.

İç hizmetler şefi:
a)
 Bina, eşya ve tesislerinin korunması, bakım ve temizliğinin düzenli olarak yürütülmesini
sağlar.

b) Temizlik ve diğer gereksinim maddelerini sağlar ve ilgililere bunların dağıtımını yapar.

c) Hizmetliler arasında iş bölümü yapar ve hizmetlerin gereğince yapılıp yapılmadığını
kontrol eder.

d) Üyesi olduğu komisyonlarla ilgili görev ve sorumluluklarını yerine getirir.

e) Kurumun yöneticilerinin vereceği diğer görevleri de yapar.

Memur, daktilograf, veri hazırlama ve kontrol İşletmeni görevleri
Madde 20. Memur, daktilograf, veri hazırlama ve kontrol işletmeni:

a) Verilen her türlü yazıyı kurallarına uygun olarak yazar. Gelen ve giden yazılarla ilgili
defterleri tutar, dosyalayıp saklar, disket, CD Rom gibi dijital ortamlarda saklanan verileri
yedekler, arşivler, bilgileri güncelleştirir, gerekli olanlara   cevap   hazırlar ve işleri süresi içinde sonuçlandırır.

b) Kurum ya da kişilerle ilgili yazıları dosyalar, gizli kalması gereken bilgi ve belgelerin
gizliliğini sağlar.

c) Öğretmen, memur ve hizmetlilerin dosyalarını tutar, bunlarla ilgili değişiklikleri zamanında
defter ve belgelere işler.

d) Verildiğinde kurumun mutemetliğini yapar, personelin aylık, ücret, yolluk ve tahakkuk edecek diğer alacakları ile ilgili iş ve işlemleri yürütür. Verilen avansı, müdürden
alacağı emirlere ve ilgili mevzuata uygun olarak harcar ve hesabı zamanında kapatır.

e) Teslim edilen bilgisayar, daktilo, teksir, fotokopi, faks, yazıcı ve benzeri araç-gereçleri kullanır, korur, bakım ve onarımlarının yapılmasını sağlar.

f) Harcama kâğıtlarını mevzuata uygun olarak hazırlar, bunlarla ilgili belgeleri, fatura örneklerini ve satın alma kararlarını dosyasında saklar.

g) Ödenek, aylık, avans ve senet defterlerini usulüne göre tutar.

h) Her ayın sonunda ödeme ve gider gerçekleştirme çizelgeleri ile her malî yılın sonunda
gönderilmekte olan istatistik çizelgelerini hazırlar.

ı) İç hizmetler şefi, ayniyat mutemedi yoksa bu görevleri yapar, gereken defter ve dosyalan
tutar.

i) Yöneticilerin vereceği diğer görevleri de yapar.

Müdür, bu görevlerden hangilerinin kimler tarafından yapılacağını yazılı olarak bildirir.

Ambar memuru ve görevleri
Madde 21- Ambar memuru, ambar ve depo görevlerini ilgili mevzuata uygun olarak yürütür. Bu hizmetlerden ilgili yöneticiye karşı sorumludur.

Ayniyat mutemedi ve görevleri
Madde 22-
Yönetimce gerekli görüldüğünde, ayniyat hesaplarını sorumlu saymanına vermek üzere bir memur, ayniyat mutemedi olarak görevlendirilir. Ayniyat mutemedi görevlerini ilgili mevzuata göre yürütür.

Kütüphane memuru ve görevleri
Madde 23- Kütüphane memuru:
a)
 Kütüphaneyi, Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak düzenler.

b)
 Teslim edilen kitaplar ile araç-gereci korur, kullanıma hazır bulundurur, bunların temizlik
ve düzenini sağlar.

c)
 Ders araç-gereci ile kütüphanenin demirbaş eşya esas ve yardımcı defterlerini tutar.

d)
 Ders araç-gereci ile kitaplıktan personel ve öğrencilerin yararlanmasına yardımcı olur.

e)
 Kütüphane memuru bulunmaması durumunda öğretmenler kurulunda belirlenen Kitaplık,
Kütüphane Kolu öğretmeni bu işlerin Yönetmelik hükümlerine göre yürütülmesini sağlar.

Hemşire ve görevleri

Madde 24- Kurumlarda sağlık hizmetlerini yürütmek üzere hemşire görevlendirilebilir.

Hemşire:
a)
 Revirin düzenlenmesinde yönetime yardımcı olur, amacına uygun olarak kullanımını
sağlar.

b) İlk yardım dolabında bulunması gerekli malzemenin kullanımını, kayıtlarını, revirdeki
aletlerin bakımını ve steril durumda bulunmasını sağlar.

c) Sağlık nedeniyle dinlenmesi gereken öğrencileri revirde gözlem altında tutar, ilâç tedavisi
ve enjeksiyonlarının düzenli yapılmasını sağlar, revir defterine ve hasta izleme tabelâsına
işler.

d) Revir hasta defterini ve hasta izleme tabelâsını düzenler.

e) Revirde tedavisi mümkün olmayan öğrenciler ile acil yardım gerekenlerin güvenli olarak
sağlık kurumlarına naklinin yapılmasını sağlar, gerektiğinde hastaya refakat eder ve tedavi
sürecini takip eder.

f) Sınıf rehber ve belletici öğretmenleriyle iş birliği yaparak kurumda temizlik ve hijyenik
ortamın sağlanmasına katkıda bulunur. Yayılma olasılığı bulunan bulaşıcı hastalıklara karşı
uyanlarda bulunur. Gerekli ortamın dezenfekte edilmesi için girişimde bulunur.

g) Bulaşıcı ve ihbarı zorunlu hastalıkların ilgili makamlara bildirilmesinde ve hastalıktan
kurtulan öğrencilerin kuruma devamının sağlanmasında kurum yönetimi ile iş birliği yapar.
Bulaşıcı hastalıklar için gerekli önlemleri alır.

h)  Öğrencilerin  aşılarının   yapılabilmesi   için  ilgili  kurum   ve  kuruluşlar  ile  kurum
yönetimlerinin iş birliği yapmalarına yardımcı olur.

ı) Gıda zehirlenmesi gibi toplu hastalıkların görülmesinde alınacak önlemleri ve öncelikleri
belirler, uygulanmasına yardımcı olur.

i) Kurum ve çevresinin sağlık koşullarına uygun durumda bulundurulmasında yönetime
yardımcı olur.

j) Sağlık tarama ekipleri İle iş birliği yapar.

k) Kantin, mutfak, yemekhane, mescit, yatakhane, çamaşırhane, depo, ambar ve tuvaletlerin
temizliği için görevlilerle iş birliği yapar. Buralarda çalışan personelin sağlık kontrollerinin
yapılmasına yardımcı olur ve bunların sağlık kurallarına uygun hareket edip etmediklerini
takip ederek yılda iki defa sağlık muayenesi olmalarını sağlar.

l) Diyet uzmanı bulunmaması durumunda yemek tabelâlarının hazırlanmasına yardımcı
olur, gıdaların ve kullanılan mutfak gerecinin sağlığa uygun olup olmadığını kontrol eder.

m)
Öğrencilerin gelişimlerinden kaynaklanan özel durumları ile ilgilenir.

n)
Sağlıkla ilgili özel gün ve haftaların düzenlenmesine yardımcı olur.

o)
Ders yılı sonunda kurumun genel sağlık durumuyla ilgili rapor hazırlayarak yönetime
verir.

Şoför ve görevleri
Madde 25- Şoför:
a)
 Teslim edilen aracı, görevin gereğine uygun olarak kullanır,

b)
 Aracın günlük, haftalık, aylık bakımlarını yapar ve trafik kontrollerini aksatmadan yaptırır.

c)
 Aracı, izinsiz olarak başkalarına kullandırmaz.

d)
 Taşıt görev emri defterini usulüne uygun olarak doldurur ve yetkililere imzalatır.

e)
 Aracın parça değişimlerinde, değiştirilen parçayı ambar veya depo memuruna teslim eder.

f)
 Görev dönüşünde aracı yerine park ederek gerekli güvenlik önlemlerini alır.

g)
 Yükleme ve boşaltma işlemlerine yardımcı olur.

h)
Aracı, göreve hazır durumda bulundurur.

ı) Aracı, özel işlerde kullanmaz.

Yardımcı hizmetliler görev ve sorumlulukları
Madde 26-
Yardımcı hizmetliler, kurum çalışanları ve öğrencilere genel temizlik, ahlâki kurallar, giyim, hitap ve davranışlarıyla örnek olurlar.

Yardımcı Hizmetliler:
a)
 Kurumun bina ve tesisleri ile eşyasının temizliğini yapar.

b)
 Isıtma, sıhhî ve elektrik tesisatındaki aksaklıkları yönetime bildirir.

c)
 Kuruma gelen çeşitli malzeme, araç-gereci gerekli yerlere taşır ve yerleştirir.

d)
 Gerektiğinde bina ve tesislerin boya, badana ve benzeri işlerini yapar.

e)
 Posta ve evrak dağıtım görevini yürütür.

f)
 Mutfak işlerinde ilgililere yardımcı olur.

g)
 Çalışma saatleri dışında ve tatillerde gerektiğinde verilecek nöbet ve gece bekçiliği görevlerini yerine getirir.

h) Kurumun çevresinin temizlik, bakım ve diğer hizmetlerini yapar,

ı) Bahçıvan olarak görevlendirilmesi durumunda:

1) Bahçe plânlamasına göre dikim, budama, biçme, belleme, çim, fide yetiştirme, tohum toplama ve bakım işlerini yapar.
2) Bahçe bitkilerini korur, hastalıklara karşı gerekli önlemleri alır.
3) Yangına engel olmak ve temizliği sağlamak üzere gerekli önlemleri alır.
4) Kullanılan araç-gereci korur, bakım ve temizliğini sağlar.
5) Süs bitkisi ve çiçek yetiştirir, bakımını yapar.

i) Kalorifercinin olmadığı durumda gerekli kurstan geçirilerek kalorifer işlerini mevzuat
çerçevesinde yürütür.

j) Yönetim ve nöbetçi öğretmenlerce verilen diğer görevleri de yapar.

k) Belirtilen görevleri yerine getirmede nöbetçi öğretmen ve yöneticilere karşı sorumludur.

Aşçı görev ve sorumlulukları
Madde 27- Aşçı:
a)
 Beslenme rehberini esas alarak günlük tüketim maddeleri tabelâsına göre yemek yapar, kalitesini ve görüntüsünü bozmadan dağıtımını sağlar.

b) Teslim aldığı gıda maddelerinin bozulmadan saklanmasını, hazırlanmasını, yerinde kullanılmasını ve ziyan edilmemesini sağlar.

c) Mutfaktaki araç-gerecin bakım ve temizliğine dikkat eder.

d)
 Çalışma disiplini içerisinde mesai arkadaşlarıyla koordineli bir şekilde mutfağın temizlik,
bakım ve düzenini sağlar.

e) Çalışmalarında diyet uzmanına, yoksa ilgili müdür yardımcısına karşı sorumludur.

f) Günlük çıkan yemeklerin örneğini 48 saat saklar.

g) Belirtilen görevleri yerine getirmede nöbetçi öğretmen ve yöneticilere karşı sorumludur.

Kaloriferci görev ve sorumlulukları
Madde 28- Kaloriferciler ve kaloriferci olarak görevlendirilenler, görevlerini İlgili mevzuat çerçevesinde yürütürler. Yönetimin vereceği diğer hizmetlerle ilgili görevleri de yaparlar.

Gece bekçisi görev ve sorumlulukları
Madde 29-
Gece bekçisi veya nöbetle gece bekçiliği yapan yardımcı hizmetli, nöbeti süresince bina ve tesisler ile araç-gerecin güvenliğini sağlar. Yönetimce hazırlanacak nöbet talimatına göre görevini yürütür. Bu görevlerinde yöneticilere, nöbetçi öğretmene varsa iç hizmetler şefine karşı sorumludur. Yardımcı hizmetli sayısı iki veya daha az olan kurumlarda gece bekçiliği görevi yürütülmez. Bu durum, yönetimce en yakın emniyet birimine yazılı olarak bildirilir.

                                            DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
                                      Kurul, Komisyon ve Ekipler

Öğretmenler kurulu
Madde 30-
Öğretmenler kurulu, kunjmun asil ve stajyer olan tüm öğretmenlerinden oluşur. Gerekli görülen hallerde öğrenci temsilcisi ile koruma derneği ve aile birliği temsilcileri de kurul toplantısına çağrılabilir.

Öğretmenler kuruluna müdür başkanlık eder. Öğretmenler kurulu, müdürün bulunmadığı zamanlarda müdür başyardımcısı, onun da bulunmaması durumunda müdürün görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında toplanır. Öğretmenler kurulu, ders yılı başlamadan bir hafta önce, dönem sonlarında, sınavlardan önce ve müdürün gerekli gördüğü zamanlarda veya kurul üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı isteği ile de toplanır. Kurul toplantıları, öğretim yılı başında yapılacak bir çalışma programına göre yürütülür. Olağanüstü durumlar dışında toplantıların zamanı, yeri ve gündemi bir hafta önceden ilgililere yazılı olarak duyurulur ve gündemin bir örneği öğretmenler odasına asılır. Kararlar oy çokluğu ile alınır, oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır ve müdürün onayı ile uygulanır. Kurul toplantıları ders saatleri dışında yapılır.

Öğretmenler kurulunda:
a)
 Atatürk ilke ve inkılâpları ile ilgili konuların derslerde işlenişine ilişkin açıklamalar,

b)
 Eğitim-öğretim etkinliklerinin düzenli yürütülmesi,

c)
 İstenen başarı düzeyine ulaşamayan öğrencilerin yetiştirilmesi için alınacak önlemler,

d)
 Öğrencilerin   başarı,   devam   devamsızlık   ve  disiplin   durumlarının   genel   olarak
değerlendirilmesi,

e)
 Meslekî eğitim ve uygulamaları ile ilgili konular,

f)
 Kurullar ve komisyonlarla İlgili iş ve işlemler,

g)
 Kurum-çevre ilişkileri,

h)
Kardeş okul uygulamaları,

ı)
Îmam-Hatip Liseleri Gelişim Modeli ve Toplam Kalite İlkelerinin uygulanmasına ilişkin
konular,

i)
Yurt içi ve yurt dışında  düzenlenecek bilimsel,   sosyal,  kültürel,   sanatsal   ve sportif
etkinlikler ile defile, sergi, kermes ve yarışmalar,

j)
Bakanlık emir ve genelgeleri,

k)
Bir önceki toplantıda alman kararların değerlendirilmesi,

l)
Genel denetim sonuçları,

m)
Müdürün gerekli gördüğü diğer konular görüşülür.

Sınıf/Şube öğretmenler kurulu
Madde 31-
Sınıf/şube öğretmenler kurulu, aynı sınıf/şubede ders okutan öğretmen ve sınıf rehber öğretmeninden oluşur, Kurulun başkanı, o sınıftan sorumlu müdür yardımcısıdır. Müdür, gerekli gördüğü durumlarda kurula başkanlık eder. Kurul, olağan toplantılarının ilk ikisini öğretmenler kurulu toplantılarından sonra, sonuncusunu yıl sonu öğretmenler kurulu toplantısından önce yapar. Gerektiğinde müdürün çağrısı ile de toplanır. Kurul toplantıları, öğretim yılı başında yapılacak bir çalışma programına göre yürütülür. Kararlar oy çokluğu ile alınır, oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır ve müdürün onayı ile uygulanır. Kurul toplantıları ders saatleri dışında yapılır.

Sınıf/şube öğretmenler kurulunda:
a)
 Öğrencilerin başarı durumlarının incelenmesi ve başarıyı artırıcı önlemlerin alınması,

b)
 Derslerin, öğretim programları ile uyumlu olarak yürütülmesi,

c)
 Eğitim kaynaklarından nasıl yararlanılacağının planlanması,

d)
 Meslekî uygulamalarda çevreyle iş birliğinin sağlanması,

f)
 Öğrenci ödev ve projeleri ile sınavların planlanması,

g)
 İnceleme gezileri, beden eğitimi, spor ve izcilik etkinlikleri, halk oyunları ve benzeri
sosyal etkinliklerin düzenlenmesi,

h)
Kurumu tanıtıcı etkinliklerde bulunulması,

ı)
Yıllık ve günlük plânlarda birlik ve beraberliğin sağlanması,

i)
Öğrencilerin başarı durumlarına göre mesleğe veya yüksek öğrenime yönlendirilmeleri,

j)
Bir önceki toplantıda alınan kararların değerlendirilmesi,

k)
Müdürün gerekli gördüğü diğer konular görüşülür.

Zümre/Sınıf zümre Öğretmenler kurulu
Madde 32-
Zümre öğretmenler kurulu, aynı dersi okutan öğretmenlerden oluşur. Kurul, ilk toplantısında o öğretim yılı için kendi aralarından birini başkan seçer. Kurul toplantıları, öğretim yılı başında yapılacak bir çalışma programına göre yürütülür. Kararlar oy çokluğu ile alınır, oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır ve müdürün onayı ile uygulanır. Kurul toplantıları ders saatleri dışında yapılır.

Zümre öğretmenler kurulunda:
a)
 Öğretim programlarının incelenmesi, programların çevre koşulları da dikkate alınarak amacına ve içeriğine uygun olarak uygulanması,

b)
 Gerektiğinde yeni öğretim programlarının hazırlanması ve mevcutların geliştirilerek  ilgili makama teklif edilmesi,

c)
 Yıllık ve günlük plânların incelenmesi, diğer zümre plânlan ile gezi, gözlem, deney ve
inceleme plânlan arasında birlikteliğin sağlanması,

d)
 Eğitim alanındaki yeni gelişmelerin takip edilmesi ve teknolojik gelişmelerden yararlanılması,

e)
 Sınıf ve şube düzeyinde yapılacak toplantılarda eğitim-öğretim ve öğrencilerle ilgili diğer
konuların tartışılarak gerekli kararların alınması,

f)
 Kültür dersleri ile meslek dersleri arasındaki ortak konuların birlikte ve eş zamanlı
yürütülmesi,

h)
Bir önceki toplantıda alınan kararların değerlendirilmesi, konularında görüşmeler  yapmak  üzere  her  dönemde  iki  defa  toplanır, alman kararlar müdürün onayına sunulur.

Sınıf zümre öğretmenler kurulu, aynı sınıfın şubelerinde aynı dersi okutan öğretmenlerden oluşur ve çalışmalarını zümre öğretmenler kurulunun çalışma esaslarına göre yürütür.

Zümre başkanları kurulu
Madde 33-
Zümre başkanları kurulu, zümre başkanlarından oluşur. Aile birliği ile koruma derneğinden birer temsilci de gözlemci olarak bu kurula katılabilir. Üyelerden biri, o öğretim yılı için başkan seçilir. Başkan eğitimde birliğin sağlanması açısından gerekli hallerde kurumu temsilen bölg" toplantılarına katılır. Kurul, dönem başları ile ders yılı sonunda ve başkanın gerekli gördüğü diğer zamanlarda toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır ve öğretmenlere duyurulur.

Zümre başkanları kurulunda:
a)
 Eğitim-öğretimin planlanması, zümre ve branşlar arası bilgi akışı ve paylaşımı ile öğrenci
başarısının artırılması,

b)
 Öğretim programlarında ve meslek derslerinde ortak hedeflere ulaşılması,

c)
 Eğitimde niteliğin yükseltilmesine yönelik görüş ve önerilerin değerlendirilerek gerekli
önlemlerin alınması,

d)
 Bilimsel    ve    teknolojik    gelişmelere    uyum    sağlamaları amacıyla öğretmenlerin
alanlarında hizmet içi eğitime alınmalarının kurum müdürlüğüne önerilmesi,

e)
 Öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler ile öğrenme güçlüğü çekilen konuların ilgili zümre
öğretmenleri ile iş birliği yapılarak belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması,

f)
 Standart basan testleriyle öğrencilerin genel başarı düzeylerinin belirlenmesi,
gibi   konular   görüşülür,   alınan   kararlar   doğrultusunda   kurum   yönetimine   ve ilgili kurullara görüş ve önerilerde bulunulur.
 
Öğrenci kurulu
Madde 34-
Müdürün görevlendireceği bir müdür yardımcısı ile kurum rehber öğretmeni gözetiminde, her şube öğrencileri aralarından bir temsilci, şube temsilcileri de her sınıftan iki öğrenci olmak üzere kurum öğrenci kurulunu oluşturmak için sınıf temsilcilerini seçer. Şube ve sınıf temsilcileri bir öğretim yılı için seçilir. Gerektiğinde şube ve sınıf temsilcilerinin görevleri, seçildikleri usulde sona erdirilir ve yerine aynı usûlle seçim yapılır. Öğrenci kurulu, öğretim yılı başında toplanarak üyeleri arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir yazman ve diğer kurullara katılacak temsilcilerini seçer ve gündemindeki konulan görüşmek üzere ayda bir toplanır. Yıllık çalışma programını hazırlar ve kurum yönetiminin onayından sonra uygular, Toplantılarda kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır ve müdürün onayı ile uygulanır. Öğrenci kurulunun gündemi, kurum rehber öğretmeninin koordinatörlüğünde hazırlanır ve iki gün önceden ilgili müdür yardımcısı tarafından ilgililere duyurulur.

Öğrenci kurulu;
a)
 Öğrencilerin kurum ve çevreye uyumlarını sağlayacak önlemlerin alınması,

b)
 Etkili bir eğitim-öğretim ortamının oluşturulması, eğitim-öğretim kalitesinin artırılması,

c)
 Öğrenci sorunlarının belirlenmesi ve çözümü,

d)
 Eğitici kol başkanları ile iş birliği yaparak kurum ve eğitim bölgesinde sosyal, kültürel ve
sportif faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,

e)
 Kurum aile/veli arasında etkili iletişim ve iş birliğinin sağlanması
gibi   konularda görüş  ve önerileri yönetime ve ilgili kurullara bildirir. Öğrenci temsilcisi, kurum yönetiminin gerekli gördüğü durumlarda öğretmenler kurulu toplantısına katılır.

Kurumun yönetim, eğitim ve öğretim işleriyle görevli bulunanlar, gerek derslerde ve gerek kurumun genel hayatı içinde öğrencilerin şahsi gelişmesine ve sosyal eğitimlerine imkân ve zemin hazırlamak, yurt ve yardım severlik, ödev ve sorumluluk duygularını besleyip kuvvetlendirmek; öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmek ve onların millî, toplumsal hayatın gerektirdiği iş bölümüne alıştırılması için tedbirler almakla görevlidirler.

Kurumun bu amaçlara varabilmesi için öğrencilerin kurumdaki ihtiyaçlarına göre kurum hayatına katılmaları ve kendi kendilerini yönetmeye artırılmaları gerekir. Bu hususu sağlamak için kurum içinde (ter türlü sıva, badana, yemekhane, yatakhane v.b. yerlerin temizlik ve düzeni gibi) okul işleri yerine göre nöbetle, öğrencilere veya öğrenciler arasından seçilecek temsilcilere yaptırılır. Öğrencilere yaptırılacak İşlere ve kurulacak temsilciliklere örnek olmak üzere şunlar sayılabilir;

a) Sınıf temsilcileri, sınıfların, mescidin, yatakhanelerin, çamaşırhanenin, mutfağın, lâboratuvar ve atölyelerin temizlik ve düzenine bakacak temsilciler,
b) Dershanede, lâboratuvarda öğretmene yardım edecek temsilciler,
c) Kurum eşyasını ve binasını bölüm bölüm korumakla görevlendirilecek temsilciler.

Öğrencilere yaptırılacak olan bu görevler kurumun ihtiyacına göre ayarlanır. Bu görevlerin bir kısmı nöbetle, bir kısmı öğrenciler tarafından seçilen bir kısmı da kurum idaresi ve öğretmenlerce tesbit edilen öğrenciler tarafından yapılır.

Öğrenci disiplin/onur kurulu
Madde 35- Kurumlarda öğrenci disiplin ve onur kurullarının kuruluş ve işleyişinde, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlan Ödül ve Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Satın alma komisyonu
Madde 36- Satın alma komisyonu, ilgili müdür yardımcısının başkanlığında öğretmenler kurulunca seçilecek öğretmenler ile sayman/ayniyat mutemedi olmak üzere en az üç kişiden oluşur ve görev süreleri bir yıldır. Mal ve hizmet alımları bu komisyonca gerçekleştirilir. Satın alma komisyonunda görev alanlar, muayene, kabul ve sayım komisyonunda görev alamazlar.

Muayene ve kabul komisyonu
Madde 37-
Muayene ve kabul komisyonu, Muayene ve Kabul İşlerine Ait Yönetmelik hükümlerine göre kurulur ve görevlerini yürütür.

Sayım komisyonu
Madde 38-
Sayım komisyonu, Ayniyat Yönetmeliği hükümlerine göre kurulur ve görevlerini yürütür. Pansiyonu bulunan kurumlarda, pansiyonda görevli olan yönetici veya öğretmenlerden biri de müdür tarafından bu komisyonda görevlendirilir.

Kıymet takdir komisyonu
Madde 39-
Kıymet takdir komisyonu, bir müdür yardımcısının başkanlığında takdiri yapılacak mal ve hizmetlerin özelliğine göre kurum müdürlüğünce görevlendirilecek iki öğretmen ile ambar memuru veya bu görevi yürüten memurdan oluşur. Gerekli durumlarda kurum dışından konunun uzmanı olan kişiler de bu komisyona dahil edilebilir.

Kontenjan belirleme, kayıt-kabul ve nakil komisyonu
Madde 40-
Kurumlarda öğrenci kontenjanların belirlenmesi, kayıt-kabul ve nakil işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için kayıtlar başlamadan önce; müdürün başkanlığında, müdür başyardımcısı, bir müdür yardımcısı, meslek dersleri öğretmenlerinden biri, rehber öğretmen ve aile birliğini temsilen bir veliden oluşacak komisyon kurulur. Bu komisyon, öğretim yılı süresince görevini sürdürür.

Sınav komisyonu
Madde 41-
Kurumda yapılacak sınavlarla İlgili İş ve işlemlerin yürütmesi amacıyla, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda sınav komisyonları oluşturulur.

Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri yürütme komisyonu
Madde 42-
Kurumda psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla, Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri yürütme komisyonu kurulur.

Okul gelişim yönetim ekibi, görev, yetki ve sorumlulukları
Madde 43-
Kurumun gelişimini plânlamak, koordinasyonu ve organizasyonu yürütmek amacıyla, müdürün başkanlığında gelişim modelinden sorumlu müdür yardımcısı, öğretmen ( İkiden az olmamak üzere kurumdaki öğretmenlerin sayısı dikkate alınarak yeter sayıda öğretmenler kurulu tarafından belirlenir), rehber öğretmen, en az bir destek personeli, veli, öğrenciler tarafından seçilecek öğrenci temsilcileri, okul koruma derneği temsilcisi, okul aile birliği temsilcisi ve bulunması halinde vakıf temsilcisinden Okul Gelişim Yönetim Ekibi oluşturulur.

Okul gelişim yönetim ekibinin seçimle gelen üyelerinin görev süresi bir yıldır. Herhangi bir nedenle üyelikten ayrılanların yerine yenileri seçilir. Görev süresi biten üyeler yeniden seçilebilirler. Ekip, her yıl en geç ekim ayının sonuna kadar oluşturulur.

Okul Gelişim Yönetim Ekibi :
a)
 İmam-Hatip Lisesi Gelişim Modeli'nin uygulanma süreci yönetiminde, kurum toplumunu
temsil eder.

b)
 Kurumun parasal kaynaklarının kullanımıyla ilgili olan yapılan harcamalar konusunda
kurum toplumunu bilgilendirir.

c)
 Yıllık Okul Gelişim Plâm'nı hazırlar.

d)
 İhtiyaç analizi yaparak, kurumun mevcut durumunun belirlenmesi için gerekli bilgileri
toplar, geliştirilmesine ihtiyaç duyulan çalışma alanlarını belirleyerek ilgili öğretim yılının
kurum gelişimi için öncelik taşıya.n çalışma alanlarını tespit eder.

e)
 Kurum gelişim sürecinde ihtiyaç duyulan "Çalışma Gruplarını kurar, bu grupları
plânlama süreci ile ilgili olarak bilgilendirir ve çalışmalarına rehberlik eder.

f)
 Çalışma gruplarının plânlama ve uygulamalarını organize eder ve her çalışma grubunun
hazırladığı Çalışma Plânlan'm esas alarak kurumun o öğretim yılında uygulayacağı Yıllık
Okul Çalışma Plânı 'm hazırlar.

g)
 Çalışma Gruplarının gerçekleştirecekleri çalışmaları koordine eder.

h)
Öncü kurum ise rehberlikte bulunduğu kurumları, öncü kurum değil ise bağlı bulunduğu
öncü kurumu ziyaret ederek onlarla görüş alışverişinde bulunur.

i)
Kurum gelişim süreci ile ilgili olarak kurum personelini, velileri ve öğrenci gruplarını
bilgilendirir. Bu amaçla; çeşitli toplantı, panel, seminer vb. düzenler.

j)
Yıllık Okul Çalışma Plânı'nm öğretim yılı sonunda son değerlendirmesini yapar.
Gerçekleştirilemeyen hedefler, nedenleri ile belirlenir ve değerlendirme sonuçları bir sonraki
yılın Yıllık Okul Çalışma Plâm'nm hazırlanmasında dikkate alınır.

k)
Okul Değerlendirme Raporunu hazırlar ve İmam-Hatip Liseleri Gelişim Modeli İzleme
Formu ile birlikte ekim ayı son haftası itibariyle ilgili Genel Müdürlüğe ulaşacak şekilde
gönderir.

I)
Kurum personelinin Îmam-Hatip Lisesi Gelişim Modeli çerçevesinde hizmetiçi eğitim
ihtiyaçlarını belirler ve Bakanlığa bildirir.

m)
Kurum personelinin ihtiyaçlarına yönelik olarak kurumda hizmetiçi eğitim    ( kurs,
seminer, toplantı vb.) çalışmaların organizasyonunu yapar,

n)
Kurumla diyalogu olmayan öğrenci velilerine yapılacak ziyaretleri koordine eder.

Bilgi ve teknoloji ekibi, görev, yetki ve sorumlulukları
Madde 44-
Eğitim teknolojisi alanında meydana gelen yenilikleri takip edip, kurumun bu gelişmeler doğrultusunda teknolojik gelişimini temin için ihtiyaçlarını belirleyerek bunların tedariki için gerekli çalışmaları plânlayıp yürütmek amacıyla teknolojiden sorumlu müdür yardımcısının başkanlığında, zümre temsilcisi (Her zümreden temsilci olarak seçilen bir öğretmen), kütüphane memuru, eğitim teknolojileri alanında deneyimli olan bir öğretmenden oluşan Bilgi ve Teknoloji Ekibi kurulur.

Teknoloji ekibinin seçimle gelen üyelerinin görev süresi bir yıldır. Herhangi bir nedenle üyelikten ayrılanların yerine yenileri seçilir. Görev süresi biten üyeler yeniden seçilebilirler. Ekip, her yıl en geç ekim ayının sonuna kadar oluşturulur.

Bilgi ve Teknoloji Ekibi:
a)
 Kurumdaki ekipman odalarının ısı, nem, ışık gibi gerekli fizikî koşullarım dikkate alarak
düzenler, bu mekânların temizliğini ve güvenliğini sağlar.

b)
 Kurumdaki ekipmanların sürekli kullanımını temin için periyodik bakım ve onarım
hizmetlerini düzenler, gerekli kaynakların sağlanmasını plânlar ve yönetir.

c)
 Ekipmanların etkili ve verimli kullanımım temin için gerekli plânlama ve organizasyonu
yapar ve yürütür. Bu amaçla ekipman kullanım programlarını hazırlar ve uygular.

d)
 Kurumda ve sınıfta bulunan ekipmanların güvenliğini ve kullanılacak mekânlara kolayca
taşınmasını sağlayacak düzenlemeleri yapar,

e)
 Kurumda teknoloji yönetimine yönelik çalışmalarda gerekli kurum koordinasyonunu
sağlar.

f)
 Kurum için gerekli eğitim-öğretim materyallerini ( CD, DVD, VCD, video, ses cihazları
vb.) önerir ve bunların kuruma temin edilmesini sağlar.

g)
 Öğretmenlerce geliştirilen ve kullanılan öğretim materyallerinin daha sonraki öğretim
yıllarında da kullanılabilmesi için arşivleme sistemi geliştirir ve bu sistemin işleyişini
yürütür.

h)
Kurum personelinin,  eğitim ekipmanlarının kullanılmasını  öğrenmeleri  ve teknoloji
eğitimi için hizmetiçi eğitim ihtiyacını belirler, bu ihtiyacın giderilmesi için Bakanlığın ilgili
birimleri ile işbirliği içerisinde gerekli düzenlemeleri yapar.

i)
Ekipmanların kullanılmasında gerek duyulan her türlü sarf malzeme ihtiyacım belirleyip,
bunların kullanımını plânlar, stokların devamlılığını sağlar ve her öğretim yılı için, "Ekipman
ve Sarf Malzemeleri Envanteri" hazırlar.

j)
Kullanılmayan ekipmanların uygun mekânlarda depolanmasını sağlar.

k)
Eğitim teknolojileri merkezinde üretilen örnek ders materyallerinin kurum ortamında
kullanılmasına rehberlik ve danışmanlık yapar.

Kurumun içinde bulunduğu çevre şartlarına, sahip olduğu kaynaklara (fizikî, insan ve malî) ve öğrencilerin gelişen ihtiyaçlarına göre doğacak hizmetleri de yürütür.

Kalite geliştirme ekibi
Madde 45-
Kalite geliştirme ekibinin kuruluş ve işleyişi, Millî Eğitim Bakanlığı Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Yönergesi hükümlerine göre yürütülür.

Sivil savunma ekipleri
Madde 46-
Sivil savunma ekiplerinin kuruluş ve işleyişi, 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu ve bu kanuna dayalı mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

                                               ÜÇÜNCÜ KISIM
                                         ÖĞRENCİ İŞ VE İŞLEMLERİ

                                               BİRİNCİ BÖLÜM
                              KAYIT, KABUL VE NAKİL İŞ İŞLEMLERİ

Kayıt, kabul
Madde 47-
Kuruma kayıt olacak öğrencilerin:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması (Yabancı uyruklular Bakanlık izniyle alınır) gerekir.

b)
 Öğretim yılının başlayacağı günde 19 yaşını bitirmemiş olmaları ve tasdikname ile kayıt
olacakların okuma haklarını kaybetmemiş olmaları gerekir, Öğrenime ara vermemiş olanlarda
bu koşul aranmaz.

c)
 İlköğretim okulunu bitirmiş olmaları gerekir.

Kurumlara kayıt-kabulde;
a) Diploma/tasdikname,
b) Nüfus cüzdanı örneği,
c) 4 adet fotoğraf,
d) 4 adet pul,
e) 4 adet zarf,
f) İkâmet Belgesi,
g) Askerlik durum belgesi

gibi belgeler istenir. Ayrıca sağlık ve fizikî durumlarının, öğrenimlerini engellemeyeceğine ilişkin resmî sağlık kurumlarından alınmış doktor raporu istenir.

Yatılı öğrenci kayıtları
Madde 48-
Pansiyonlu kurumlara, her yıl belirlenen kontenjan oranında parah-parasız yatılı öğrenci alınır. Yatılı öğrenci kayıt kabullerinde ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Kayıt zamanı
Madde 49-
Kayıtlar, çahşma takviminde belirlenen süreler içinde yapılır. Süresi içerisinde kayıtlarım yaptıramayanlardan, özürlerini belgelendirenler için valilikçe gerekli tedbirler alınır. Kayıt yeri ve süresi, yerel imkânlarla duyurulur.

Dosya istenmesi ve belgelerin tamamlanması
Madde 50-
Kayıtları yapılan öğrencilerin dosyası, geldikleri kurumdan bir ay içinde istenir. Dosyanın alındığı, geldiği Icuruma bildirilmez ancak alınmadığı bildirilir. Açıköğretim Lisesine kayıt olanların dosyaları istenmez. Dosyası gelmeyenler, kütük defterine yazılmaz ve kendilerine tasdikname verilmez. Ancak öğrencilerin derslere devamı sağlanır. Dosyası tamamlanmadan kurumdan ayrılmak isteyenlerin kayda esas belgeleri, öğrenim belgesinin arkasına açıklama yapılarak iade edilir.

Belgesi eksik olan öğrenciler:
a)
 Tasdikname ya da öğrenim belgesi tamamlanıncaya,

b)
 Öğrenim derecelerinin saptanması ya da öğrenim durumlarının açıklanması için haklarında
yapılan yazışma sonuçlanıncaya,

c)
 Yönetmelikte belirlenen yaş haddinden büyük olup yaşlarının düzeltilmesi için mahkemeye
başvurduklarını belgelemeleri hâlinde ilâm gelinceye kadar kuruma aday kayıtları yapılır ve
devam ettirilirler. Bu süre, devam sürelerinin hesaplanmasında dikkate alınır.

Aday kaydedildikleri tarihten itibaren aynı maddenin (a) bendinde belirtilen belgeleri iki ay içinde yönetime vermeyenlerin kurumla ilişkisi kesilir.

Kesin kayıt
Madde 51-
Dosyası gelen veya eksik belgeleri tamamlanan öğrencilerin bilgileri kütük defterine yazılarak kesin kayıtları yapılır,

Öğrenci velisi
Madde 52-
Her öğrencinin, eğitim-öğretimi ile yakından ilgilenebilecek bir velisinin olması zorunludur. Bu veli anne veya babadan birisidir Ancak zorunlu durumlarda birinci derece akrabası veya anne babanın uygun göreceği birisi olabilir. Yatılı öğrencilerin veliliğini kurum müdürü üzerine alabilir.

Yabancı uyrukluların kayıtlan
Madde 53-
Yabancı uyrukluların kayıtlarında:
a)
 Öğrenci kaydedilmeden önce pasaportu incelenir. Emniyet makamlarınca "Görülmüştür"
kaşesinin basılıp basılmadıği kontrol edilir. Bu öğrencilerden usulüne uygun pasaportla
Türkiye'ye gelmemiş olanlarla, emniyetçe pasaportuna "Görülmüştür" kaşesi ile birlikte
"Öğrenim Vizesi" olmayanların kayıtları yapılmaz.

b)
 Ülkesi    belli    olmayan    (Jhtaymatlos)    veya    mülteci    durumundaki    yabancıların
çocuklarından "Öğrenim Vizesi" istenmez. Bu durumda olanların emniyet makamlarınca
verilmiş ikâmet tezkerelerindeki "Haymatlos" veya "Mülteci" ifadesi yeterli görülerek
kayıtları yapılır.

c)
 içişleri Bakanlığınca Türkiye'de    çalışma ve ikâmetlerine izin verilen yabancıların
çocuklarından da "Öğrenim Vizesi" istenmez. Bu gibilerin anne veya babalarının çalışma
izni aldığını veya en az bir yıl ikâmet izinlerinin bulunduğunu belgelendirmeleri gerekir.

d)
 Türkiye'deki yabancı misyon şefliklerinde veya uluslar arası kuruluş temsilciliklerinde
görevli personelin çocuklarının kayıt kabulleri için sadece usulüne uygun pasaport almış
olmaları koşulu aranır.

e)
 Türk    vatandaşlığını kazanmış    olup    sonradan    Bakanlar    Kurulundan    Türk
vatandaşlığından çıkma izni alarak yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanan kişilerin ve
bunların çocuklarının kayıtları yapılır.

Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda Türkiye'de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu
Öğrencilere İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yurt dışından dönen öğrencilerin kayıtları
Madde 54-
Öğrenimlerinin bir kısmını yurt dışında görenlerin kayıtları, denklik belgeleri dikkate alınarak yapılır.

Anadolu İmam-Hatip Kurumlarına başvuru, kayıt-kabul ve nakil
Madde 55-
Anadolu İmam-Hatip Kurumlarına başvuru, kayıt-kabul ve nakil iş ve işlemleri ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülür.

Devam-devamsızlık
Madde 56-
Öğrencilerin devam devamsızlıklarında, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri uygulanır.

Veliler, öğrencilerin belgeye dayanmayan devamsızlıklarının nedenini kurum yönetimine yazılı olarak bildirirler. Kurum müdürlüğünce, toplam devamsızlık hakkının 1/3 ünü dolduran öğrencilerin velilerine birinci defa, devamsızlığı toplam devamsızlık hakkının 2/3 ünü dolduranların velilerine ikinci defa, öğrencinin devamının sağlanması gerektiği ve kaydının silineceği uyarısı iadeli taahhütlü olarak bildirilir. Sürekli devamsızlıkları, bir ders yılında yapılabilecek en çok öaürsüz devamsızlık süresini geçen özürleri bildirilmemiş ya da kabul edilmemiş öğrencilerin tasdiknameleri düzenlenerek kayıtları silinir. Bu durum kütük defterine, devam devamsızlık defterine, sınıf geçme defterine ve öğrenci dosyasına yazılır.

Nakil ve geçişler
Madde 57-
Nakiller, genel olarak yarıyıl ve yaz tatili süresince yapılır. Öğrencilerin nakilleri:
a) Velinin ölüm, boşanma ve emeklilik durumlarında ilk altı ay içinde gösterdiği ikâmet
değişikliği,

b)
 Veli veya öğrencinin can güvenliği,

c)
 Velinin bir yıldan   az olmayan görevlendirilmeleri, görevlendirilmelerin iptali, açıktan
atama veya ilk defa göreve başlaması, görevine son verilmesi, istifa etmesi,

d)
 Velinin görev-iş yeri değişikliği, nakli, işini kaybetmesi veya yeni iş yeri açması,

e)
 Doğal afet, sağlık kurulu raporu ve benzeri nedenlerden herhangi  birinin meydana
gelmesi,

f)
 Tasdikname ile uzaklaştırma cezası alınması,

g)
 Kayıttan sonra sağlık durumunda meydana gelen olumsuzlukların sağlık kurulu raporu ile
belgelendirilmesi,

h)
Öğrencinin programı izlemekte zorlanma veya uyumsuzluğun,   rehber   öğretmenin de katıldığı sınıf öğretmenler kurulunca belirlenmesi sonucu velinin nakil isteğinde bulunması,

i)
Devlet parasız yatılı olarak öğrenim görmekte iken velisinin yazılı isteği ile yatılılıktan ayrılması, durumunda yapılır.

Farklı kurum türleri ile farklı programlar arasında nakil ve geçişler
Madde 58-
Farklı kurum türleri ile farklı programlar arasındaki nakil ve geçişler ile İlgili iş ve işlemler, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Nakil ve Geçiş Yönergesi hükümlerine göre yapılır.

Ayrılan öğrencilerin durumu
Madde 59-
Kendi istekleriyle ayrılan öğrenciler, 10 gün içinde kurumlarına geri dönebilirler.

Başarının değerlendirilmesi
Madde 60-
Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlan Sınıf Geçme Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Disiplin
Madde 61-
Kurumlarda öğrencilerin ödül ve disiplin işlerinde, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlan Ödül ve Disiplin Yönetmeliği ile Uluslar Arası Yarışmalarda Dereceye Giren Öğrencilerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönerge hükümleri uygulanır.

                                                     İKİNCİ BÖLÜM
                                         BELGELERİN DÜZENLENMESİ

Diploma
Madde 62-
Kurumdan mezun olanlara, bitirdikleri programa göre İmam-Hatip Lisesi diploması veya Anadolu İmam-Hatip Lisesi diploması veya Yabancı Dil Ağırlıklı İmam-Hatip Lisesi diploması verilir.

Diplomaların düzenlenmesinde aşağıdaki esaslara uyulur;
a) Düzenleme tarihi, diploma tarihi ve diploma numarası rakamla yazılır. Diploma tarihi
ile düzenleme tarihi farklı olabilir.

b)
 Bilgiler, kısaltılmadan açık olarak yazılır.

c)
 Diploma numaraları, kurumun açılış tarihinden başlanarak sıra ile verilir.

d)
 Diplomalar, müdür ve ilgili müdür yardımcısı tarafından imzalanır. Müdür yardımcısının bulunmadığı durumlarda görevlendirilen öğretmen tarafından imzalanır.

e)
 Diplomalar, mezuniyet tarihini izleyen 20 gün içinde düzenlenir ve soğuk damga için
millî eğitim müdürlüğüne gönderilir. Soğuk damga, diplomaların sağ üst kısmına yapılır.

f)
 Diplomalar harca tâbidir.  Harçlar,  makbuz karşılığında ödenir.  Ancak parasız yatılı
olarak öğrenim görenlerin diplomaları harçtan muaf tutulur.

g)
 İlköğretim  diplomaları,   arkasına  son öğrenim  durumu  yazılarak  onaylı   bir örneği
dosyasına konulduktan sonra mezunlara geri verilebilir.

h)
Diploma, öğrenciye veya velisine imza karşılığında verilir, Dilekçeyle istendiğinde iadeli
taahhütlü olarak gönderilir.

ı)
Diplomanın  kullanılamayacak derecede yıpranması veya kaybolması durumunda yenisi
düzenlenmez.

Geçici mezuniyet belgesi
Madde 63-
Diplomaları düzenlenememiş olanlara gerektiğinde geçici mezuniyet belgesi verilir. Diploma verilirken bu belge geri alınır.

Tasdikname
Madde 64-
Hangi nedenle olursa olsun kurumdan ayrılan öğrencilere üç nüshadan oluşan tasdikname düzenlenir, Aslı veliye veya reşit ise öğrenciye imza karşılığı verilir ya da iadeli taahhütlü olarak gönderilir Birer örneği öğrenci dosyası ve yazışma dosyasına konur.

Tasdiknameye öğrencilerin kimlik bilgileri, ayrılış nedeni, okuma hakkını kullanma durumu, gündüzlü yatılı-burslu olup olmadıkları, seçmeli dersleri, yabancı dilleri ve devamsızlık durumları yazılır. Yarıyıl bitmeden ayrılanların tasdiknamelerine derslerden aldıkları puanlar yazılır.

Tasdikname, başvuru tarihini izleyen en geç üç gün içinde düzenlenir, ilgili müdür yardımcısı ve kurum müdüriince imzalanarak mühürlenir. Tasdikname bilgileri, sınıf geçme, devam-devamsızlık, kütük ve tasdikname defterleri ile öğrenci dosyasının ilgili bölümüne yazılır.

Öğrenim belgesi
Madde 65-
Kurumdan ayrılan veya diploma alan her öğrenciye kimliğini, öğrenimi süresince okuduğu dersleri, haftalık ders saatlerini ve notlarını, diploma bilgilerini gösteren öğrenim belgesi verilir.

Öğrenci belgesi
Madde 66-
Öğrencilere başvurmaları durumunda öğrenci belgesi verilir.

Öğrenim durum belgesi
Madde 67-
Diplomasını kaybedenlere yazılı istekleri üzerine diploma bilgilerini içeren öğrenim durum belgesi, tasdiknamesini kaybedenlere ise onaylı tasdikname örneği verilir ve durum kütük defterine yazılır.

Öğrenim durum belgelerini ve tasdikname örneklerim iki defadan fazla kaybedenlere bu belge verilmez. Ancak durumları, yazı ile ilgili kurum veya kuruluşa bildirilir.

Sınıf geçme defteri
Madde 68-
Her sınıf için örneğine uygun sınıf geçme defteri düzenlenir. Sınıf geçme defteri, öğretim yılı sonunda kurumda saklanır.

Diploma defteri
Madde 69-
Mezun olan öğrenciler için iki nüsha olarak düzenlenen diploma defterinin bir örneği kurumda saklanır, diğeri ise millî eğitim müdürlüğüne gönderilir.

Defter, dosya, çizelge, form ve belgeler
Madde 70-
Defter, dosya, çizelge, form ve belgelerin örneği ile düzenlenmelerine ilişkin açıklamalar, Bakanlıkça Tebliğler Dergisi'nde yayımlanır ve kurumlarda bu örneklere uygun olan basılı evrak kullamlır.Basılı evrakın temininde 2866 sayılı Öğrencilerle İlgili Bazı Basılı Evrakın Millî Eğitim Bakanlığınca Hazırlanması, Bastırılması ve Satılması Hakkında Kanuna ve buna dayalı olarak yapılan düzenlemelere uyulur.

Defter, dosya, çizelge, form ve belgelerin düzenlenmesi
Madde 71-
Defterlerin her sayfası numaralanır. Boş kalan kısımlar çizilerek kapatılır, her sayfanın sağ üst köşesi mühürlenir ve son sayfasına kaç sayfa olduğu yazılarak kurum müdürlüğünce onaylanır. Defter, dosya, çizelge, form ve belgeler mürekkepli kalemle veya bilgisayar ortamında düzenlenir. Bunlarda silinti ve kazıntı yapılmaz. Sonradan görülen yanlışın üzeri okunabilecek şekilde tek çizgi ile çizilerek doğrusu yazılır ve gerekli açıklama yapılıp kurum müdürünce onaylanır. Bilgisayar ortamında düzenlenen belgelerin çıktıları alınarak kurum müdürünce onaylanır ve bu kayıtlar CD veya diskete kopyalanarak saklanır.
Diploma ve diploma defterinde yapılan bütün değişiklikler millî eğitim müdürlüğüne bildirilir. Mahkeme kararı ile yapılan değişiklikler belge ve defterlere işlenir. Gerektiğinde mahkeme karan belgelerle birlikte gösterilir.

Nüfus cüzdanı olmayan yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili belgeler düzenlenirken, pasaport veya oturma belgelerindeki bilgiler esas alınır.

Defterler ve dosyalar koruma altında bulundurulur. İlgililer, denetleme yetkisi olanlar ile sayım komisyonlarından başkasına gösterilmez. Tutulan defterler, millî eğitim müdürlüğünden İzin alınmadıkça değiştirilemez, değiştirilen eski defterler ile cetveller ve dosyalar arşivde, Arşiv Hizmetleri Yönetmeliğine göre saklanır.

                                                       DÖRDÜNCÜ KISIM
                               EĞİTİM-ÖĞRETİMLEİLGİLİ DİĞER HUSUSLAR

Çalışma takvimi
Madde 72-
Kurumlarda, öğretim yılının başlaması, yarıyıl tatili ve ders kesimi tarihleri Bakanlıkça belirlenir. Bu tarihler ile uygulanacak programların özellikleri göz önünde bulundurularak hazırlanacak çalışma takvimi, millî eğitim müdürlüklerince düzenlenir ve valilik onayı ile yürürlüğe konur.

Haftalık ders programı
Madde 73-
Yönetici ve öğretmenlerin aylık karşılığı ve ücretli okutacakları derslerin dağılımını gösteren haftalık dors programı, öğretim yılı başında yönetimce hazırlanır ve yazılı olarak verilir.

Haftalık ders programı düzenlenirken:
a)
 Kurumun fizikî koşulları ile pedagojik esaslar göz önünde bulundurulur.
b) Dersler, özellikleri dikkate alınarak üst üste veya haftanın belirli günlerinde okutulacak
şekilde plânlanır.
c) Teorik ve uygulamalı derslerin aynı güne konulması durumunda, teorik derslerin öğleden önceye, uygulamalı derslerin ise öğleden sonraya konulmasına özen gösterilir.
d) Uygulamalı meslek dersleri, olanaklar ölçüsünde birbirini izleyecek şekilde plânlanır.

Yıllık ders plânı
Madde 74- Zümre öğretmenleri, ders yılı başında programdaki konuların yer aldığı bir plân hazırlayarak en geç ders yılının ilk haftası içerisinde müdüre onaylatırlar, Gerektiğinde yıllık ders plânında zümre öğretmenlerinin önerileriyle yapılacak değişiklikler müdürün onayına sunularak uygulanır.

Yıllık ders plânı ile ilgili olarak göz önünde bulundurulacak esaslar:
a)
 Yıllık ders plânının hazırlanmasında ilgili dersin öğretim programı esas alınır.

b)
 Yıllık ders plânında yıllık çalışma takvimi, konular, amaçlar, uygulama, gezi-gözlem,
eğitim aracı ve eğitim ortamı, kaynak, yöntem, yazılı yoklama, tören, belirli gün ve haftalar,
ödev ve projeler gibi hususlar dikkate alınarak konular aylar ve haftalara bölünür.

c)
 Onaylanan yıllık ders plânının aslı öğretmene verilir. Bir örneği ise yönetimce saklanır.

Öğretmen, yıllık ders plânını yarında bulundurur.

Günlük ders plânı
Madde 75-
Öğretmenler, derse girmeden önce yıllık ders plânını esas alarak günlük ders plânı yaparlar.

Günlük ders plânı ile ilgili olarak göz önünde bulundurulacak esaslar:
a)
 Plân kısa, öz ve amaca uygun olacak şekilde hazırlanır. Konu, süre ve uygulamada gerektiğinde değişiklikler yapılabilir. İstendiğinde, kurum müdürü ve denetime yetkili
kişilerce görülebilir.

b)
 Plânın belli formlara göre hazırlanması zorunlu  değildir, Deftere veya dosya kâğıdına
yapılması yeterlidir. Öğretmenlerin derse hazırlık notları da günlük plân olarak kabul edilir.

c)
 Konu, konunun amaçlan, işleneceği gün, saat ve süre, uygulanacak yöntem ve teknikler,
başvurulacak kaynaklar ile kullanılacak araç-gereç, varsa konu ile ilgili deney, proje, gezi,
gözlem, uygulama ve benzeri çalışmalar ve değerlendirme  yöntemi  plânda belirtilir. Aynı
sınıfın değişik şubelerinde aynı dersi okutan öğretmen, bir sınıf için yaptığı plândan diğer
sınıflarda da yararlanabilir. Ancak bu plânı uygularken sınıfların seviyelerini göz önünde
bulundurur, gerektiğinde plân üzerinde bazı değişiklikler yapar.

Ders kitabı, diğer araç-gereç
Madde 76-
Ders kitapları Bakanlıkça belirlenir ve Tebliğler Dergisi'nde yayımlanır Bakanlıkça belirlenmeyen kitap ve eğitim araçları kurumlarda kullanılmaz. Resmî kurum ve kuruluşların dışındaki kişi ve kumlu şiarca hazırlanan kitap ve eğitim aracından Bakanlıkça tavsiye edilmeyenler öğrencilere aldırılmaz.

Ders kitaplarının seçiminde, Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları Yönetmeliği hükümlerine uyulur.

Bina, tesis ve konutlar
Madde 77-
Eğitim-öğretim hizmetlerinin yürütüldüğü kurum bina, tesis ve konutlarının donanımında İmam-Hatip Lisesi Gelişim Modeli esasları uygulanır.

Eğitici kol çalışmaları
Madde 78-
Kurumdaki eğitici kol çalışmaları İlköğretim, Lise ve Dengi Okullar Eğitici Çalışmalar Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yürütülür,

Kılık-kıyafet
Madde 79- Kurumlarda, Millî Eğitim Bakanlığı ile Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Çalışma ve ders süresi
Madde 80-
Kurumda yapılan bir ders saati 40 dakikadır. Gerektiğinde lâboratuvar uygulamaları ile zümre öğretmenler kurulunun kararıyla özelliğine göre bazı derslerde blok ders yapılabilir. Ancak her blok ders, iki ders saati süresini geçemez.

Kurumda çalışmaların seldi, başlama ve bitme zamanlan çevrenin ve kurumun mesleki özelliği de dikkate alınarak mevsim şartlarına göre tespit edilir.

Sınıf/şube oluşturma
Madde 81-
Kurumun öğretmen sayısı, derslik, lâboratuvar ve donatımı dikkate alınarak bir şubede öğrenci sayısının 30 u geçmemesi esastır. Bir sınıf/şube açılabilmesi için en az 12 öğrenci olması gerekir. Ancak bu sayıya ulaşılamaması halinde ilgili makam onayı ile sınıf/şube açılabilir.

Kurum aile birliği, koruma derneği ve vakıflar
Madde 82-
Kurum aile birliği, koruma derneği ve vakıflar, ilgili mevzuat hükümlerine göre kurulur ve çalışmalarını yürütür.

Tabelâlar
Madde 83- Kuruma ait bina ve tesislerin tabelâları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Tabelâları Yönetmeliği hükümlerine göre düzenlenir,

Sağlık hizmetleri
Madde 84-
Öğrencilerin sağlık işlemleri aşağıdaki şekilde yapılır;
a) Sosyal güvencesi olan veya velisi adına tedavi olanağı bulunanların şevkleri ilgili
kurumca yapılır.

b)
 Sosyal   güvencesi   bulunmayanların   şevkleri,   tedavi   giderlerinin   karşılanmayacağı
belirtilerek kurum müdürlüğünce öncelikle birinci basamak tedavi kurumlarına yapılır,

c)
 Parasız yatılı öğrencilerin sağlık hizmetleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Ayrıca öğrenciler, kendi istekleri ile sağlık kurum ve kuruluşlarına başvurarak tedavilerini yaptırabilirler.

Kimlik-paso
Madde 85-
Öğrencilere kurum müdürlüğünce en az bir yıl süreli öğrenci kimlik belgesi verilir. Kimlik ve paso ile ilgili giderler, öğrenci ve veliler tarafından karşılanır. Paso ile ilgili iş ve işlemler, yerel yönetimlerle iş birliği yapılarak yürütülür.

Öğrenci nöbetleri
Madde 86- Öğrenciye nöbet görevi verilir, Nöbet yerleri, nöbetin başlama ve bitiş saatleri ile nöbetçi öğrencilerin görevleri yönetimce belirlenir. Nöbetçiler, nöbetçi öğretmen veya müdür yardımcısına bilgi vermek koşuluyla sınavlarına girerler. Öğrencilerin nöbet tuttukları günler devamsızlıktan sayılmaz.

Kurum açma-kapama
Madde 87-
Kurum açma-kapamayla İlgili usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

Tatiller ve süreleri
Madde 88-
Tatiller ve siıreleri ilgili mevzuatına göre yürütülür.

                                                  BEŞİNCİ KISIM
                                              Yürürlük Hükümleri

Yürürlükten kaldırılan mevzuat
Madde 89-
Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle, 22/05/1972 tarih ve 14193 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İmam-Hatip Okulu İdare Yönetmeliği değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır:

Hüküm bulunmayan hâller
Madde 90-
Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Bakanlığa bağlı orta öğretim kurumlarında uygulanan diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük
Madde 91-
Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 92-
Bu Yönetmelik hükümleri Millî Eğitim Bakanı tarafından yürütülür.

Yorumları Göster
Yorumları Gizle