Gündem Haberleri

  İlköğretim Müfettişleri Yönetmeliği'nde değişiklik

  A.A
  08.08.2006 - 11:56 | Son Güncelleme:

  İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle ilköğretim müfettiş ve müfettiş yardımcılarının görev alanlarının kapsamı genişletildi.

  Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair yönetmelik, Resmi Gazetede yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

  Yarışma sınavına başvuru koşullarını düzenleyen maddede yapılan değişiklikle, “Müfettişlik mesleği ile bağdaşmayacak fiillerinden dolayı memuriyete engel olacak derecede olmasa dahi hapis cezasına mahkum edilmemiş (taksirli suçlar hariç) ve son altı yıllık hizmet süresinde aylıktan kesme/maaş kesimi veya daha ağır bir disiplin cezası almamış ya da bu süre içinde idari görevi adli ve idari soruşturma sonucu üzerinden alınmamış olmak” bendi, “657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin birinci fıkrasının A bendinin (5) numaralı alt bendinde sayılan suçlardan dolayı kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunmamak ve hakkında açılan soruşturma sonucu idari görevinden alınmamış olmak” şeklinde değiştirildi.

  Yönetmelikte yapılan bir başka değişiklikle, sınavla ilgili duyuru daha önce Personel Genel Müdürlüğünce yapılırken, duyurunun, İlköğretim Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak belirlenen branşlara göre Personel Genel Müdürlüğünce genelgenin yanı sıra elektronik ortamda yapılması getirildi.

  Daha önce merkez teşkilatında görevli olanlar Personel Genel Müdürlüğüne, taşta teşkilatında görevli olanlar ise görevli oldukları ilin il milli eğitim müdürlüğüne başvururken, bundan böyle sınava başvurmak isteyen adaylar, Personel Genel Müdürlüğünce genelge ile duyurulan Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün elektronik adresine başvurularını yaparak kurumuna onaylatacaklar.

  Adaylar, genelgede belirtilen takvime uygun olarak sınavın yerini, zamanını ve sınavla ilgili diğer hususları içeren sınav giriş belgesinin elektronik ortamdan çıktısını alarak kurumlarına onaylatacak ve bu belgeyle sınava katılacaklar.
  Müfettişliğe atamayla ilgili maddedeki “bulundukları veya ihtiyaç bulunan illere” ifadesi “ihtiyaç bulunan illere” şeklinde değiştirildi.

  BAŞKAN VE BAŞKAN YARDIMCILARININ GÖREVLENDİRİLMESİ

  Başkanın görevlendirilmesinde yapılan değişiklikle, daha önce valiliklerce en az on yıl ilköğretim müfettişliği yapmış olanlar, bu şartı taşıyan aday bulunmaması halinde kıdemi fazla olan ilköğretim müfettişleri arasından başkanlık için üç aday belirlenerek Bakanlığa önerilirken, bundan sonra adaylar Personel Genel Müdürlüğüne teklif edilecek. Personel Genel Müdürlüğünce eğitim, sicil ve kıdem durumu dikkate alınarak bu adaylardan biri Bakan onayı ile üç yıllığına başkan olarak görevlendirilecek.

  Başkanlık yapanlar, daha önce üçüncü yılın sonunda yeniden aynı usulle başkanlık için Bakanlığa önerilirken, bundan böyle başkanlık yapanlar aynı usulle en fazla bir defa daha teklif edilerek görevlendirilebilecek.

  Yönetmelikle, başkan yardımcılarının görevlendirilmesinde de değişikliğe gidildi. Başkan yardımcılarının “o ildeki kurul üyeleri arasından” seçileceği ifadesi “o ildeki ilköğretim müfettişleri arasından” seçileceği şeklinde değiştirildi. Müfettişlik ibaresinin önüne de “ilköğretim” ibaresi eklendi.

  GÖREV ALANLARI

  Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının görev alanlarında şunlar eklendi:

  -Rehberlik ve araştırma merkezleri ve akşam sanat okulu müdürlükleri,
  -Öğretmen evi ve akşam sanat okulları, öğretmen evi lokalleri ile sosyal tesisleri,
  -Milli eğitim yayın evleri,
  -Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı ilköğretimin 5. sınıfını bitiren öğrenciler için açılan yaz Kuran kursları,
  -Spor ve izcilik merkezleri,
  -Gençlik ve izcilik eğitim tesisleri.

  “Özel öğretim kurumlarına bağlı, ilköğretim seviyesindeki dershane, kurs, etüt eğitim merkezleri ve okulları” bendi “8 Haziran 1965 tarihli ve 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyette bulunan, okul öncesi ve ilköğretim kurumları ile ilköğretim seviyesindeki dershaneler, her tür ve seviyedeki özel yaygın eğitim kursları”, “Valilikçe uygun görülen Bakanlığın gözetim ve denetimine tabi diğer okul/kurumlarda inceleme ve soruşturma işleri” bendi de ”Valilikçe uygun görülen diğer okul ve kurumlarla ilgili inceleme ve soruşturma işleri” şeklinde değiştirildi.
  Yönetmelikte yapılan bir başka değişiklikle, ilköğretim müfettiş ve müfettiş yardımcılarının mali işlemleri İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından alınarak İlköğretim Genel Müdürlüğüne verildi.

  Yönetmeliğin 8. maddesinin üçüncü fıkrasında, 9. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin ikinci paragrafında, 12. maddesinin birinci fıkrasında, 13. maddesinin birinci fıkrasında, 14. maddesinin birinci fıkrasında, 16. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin birinci paragrafında ve (2) numaralı alt bendinin üçüncü paragrafında, 19. maddesinin üçüncü fıkrasında, 20. maddesinin birinci fıkrasında, 21. maddesinin ikinci fıkrasında ve 23. maddesinin birinci fıkrasında geçen “İlköğretim Genel Müdürlüğü” ibaresi “Personel Genel Müdürlüğü” ve müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesiyle ilgili 16. maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde hizmet içi eğitim süresiyle ilgili “240” saat ibareleri “120” saat, “1200” saat ibareleri ise “240” saat olarak değiştirildi.

  YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MADDELER

  Yarışma sınav komisyonunun “sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyip karara bağlama” görevi de yürürlükten kaldırıldı. Yönetmeliğin bölge hizmetlerini düzenleyen maddesindeki, ”Bu değerlendirme sonucunda alt bölge hizmetlerinden artan süreler varsa çalışması gereken bir üst bölgeden sayılır” ifadesi de maddeden çıkarıldı. Yönetmeliğin, Geçici 10. maddesi de yürürlükten kaldırıldı.

  Yönetmeliğe eklenen Geçici 14. maddede ise “Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte hizmet bölgelerinde zorunlu çalışma sürelerini tamamlamayan ilköğretim müfettişlerinin çalışmadıkları bölge illeri dışındaki sıra istekleri değerlendirilmez” denildi.
  Etiketler: gündem
  Son Dakika Haberler
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı