Gündem Haberleri

  GATA'da bilimsel hırsızlığa sert ceza

  A.A
  30.10.2008 - 10:17 | Son Güncelleme:

  GATA'da bir başkasının bilimsel eserinin veya çalışmasının tümünü veya bir kısmını kaynak belirtmeden kendi eseri gibi göstermek fiilini işlediği Akademi Kurulu kararıyla sabit olan öğretim elemanlarının görevlerine son verilecek.

  Gülhane Askeri Tıp Akademisi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

  Yönetmeliğin “unvanların korunmasına” ilişkin maddesine, şu hükümler eklendi:

  “Bir başkasının bilimsel eserinin veya çalışmasının tümünü veya bir kısmını kaynak belirtmeden kendi eseri gibi göstermek fiilini işlediği Akademi Kurulu kararıyla sabit olan öğretim elemanlarının öğretim elemanlığı görevlerine son verilir.

  Akademi Kurulu, bir başkasının bilimsel eserinin veya çalışmasının tümünü veya bir kısmını kaynak belirtmeden kendi eseri gibi göstermek fiilini işlediği dilekçe veya resmi yazı ile bildirilen personel hakkındaki başvuruyu, gerekli soruşturmayı yapmak üzere, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Etik Kurulu Başkanlığına iletir. Etik Kurulu, soruşturmanın tamamlanmasını müteakiben hazırlayacağı raporu, Akademi Kurulu Başkanlığına sunar. Akademi Kurulunda rapor okunur, hakkında şikayet olan öğretim elemanı ve lüzumlu görülmesi halinde diğer şahıslar dinlenir ve üzerine atılı fiilin sabit olduğuna karar verilmesi durumunda, söz konusu öğretim elemanı hakkında verilen karar, Genelkurmay Başkanlığına gönderilir. Öğretim elemanlığı görevine son verilmesi Genelkurmay Başkanlığınca uygun görülen personelin durumu, Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Komutanlığına, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına ve ilgili kuvvet komutanlığına bildirilir. Söz konusu personel, Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Komutanlığının teklifi üzerine, ilgili kuvvet komutanlığınca, Gülhane Askeri Tıp Akademisindeki başka bir göreve ya da Gülhane Askeri Tıp Akademisi dışındaki karargah veya kurumlara atanır.”

  GATA'ya başvuracaklar öğrenci adaylarında aranan 19 yaşından büyük olmamak (20 yaşında gün almamış olmak) şartı da yönetmelik değişikliğiyle “30 Ağustos tarihi itibarıyla 22 yaşından gün almamış olmak” şeklinde değiştirildi.

  TIPTA UZMANLIK SINAVI

  Yönetmeliğin tıpta uzmanlık eğitim ve öğretimine ilişkin esasları belirleyen maddesi de değiştirildi.

  Buna göre, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü esasları doğrultusunda Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavlarına; stajlarının bitimini müteakip teğmen, üsteğmen ve yüzbaşı rütbesindeki subaylardan şu şartları taşıyanlar kabul edilecek:

  “Kuvvet komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığınca şahsi dosyasının ve nitelik belgesindeki kanaatlerin incelenmesi sonucunda sınava girmesi uygun bulunanlar,
  Tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü, ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlere karışmamış olanlar,

  Taksirli suçlar hariç olmak üzere mahkemeler, disiplin mahkemeleri veya birden fazla disiplin amirince toplam olarak 21 gün ve daha fazla hapis veya oda hapsi cezası ile cezalandırılmamış veya hükümlü olmayanlar,

  Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlarla, 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda belirtilen suçlar ile zimmet, rüşvet, irtikap, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, güveni kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, cinsel saldırı, cinsel taciz, gayri tabii mukarenet, fuhuş, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma suçlarından birisinden hükümlü olmayanlar,

  Firar, üste hakaret, emre itaatsizlikte ısrar, mukavemet, amir veya üste fiilen taarruz, fesat, isyan suçları ile 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 148'inci maddesinde yazılı suçlardan biriyle hükümlü olmayanlar.”

  Bu suçlardan gözaltına alınanlar, tutuklananlar veya haklarında kamu davası açılanlar, bu durumlarının devamı süresince sınava alınmayacak. Bunlar hakkında soruşturma emri verilmemesi, soruşturma sonunda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına veya kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmesi veya yargılama neticesine göre beraat etmeleri halinde diğer şartları da haiz olmaları kaydıyla sınava kabul edilecek. Söz konusu tabiplere sınava giremedikleri süre kadar, yüzbaşılığın sonundan itibaren başvuru hakkı tanınacak.

  Suçları nedeniyle almış oldukları cezalar ertelenmiş, para cezasına çevrilmiş, genel veya özel af kanunları kapsamına girmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa dahi bu suçlardan mahkum olanların başvuruları kabul edilmeyecek.

  UZMANLIK DALI KONTENJANLARI SINAVDAN 4 AY ÖNCE DUYURULACAK

  Her yıl için ayrı ayrı belirlenen uzmanlık dalı kontenjanları da sınav tarihinden üç ay yerine dört ay önce Türk Silahlı Kuvvetlerine yayım yolu ile duyurulacak.
  Sınavlar için başvuracak muvazzaf adaylar, kadroların duyurulmasını müteakip otuz gün içerisinde dilekçe ile müracaatlarını yapacak. Müracaat eden subayların sınavlara girip giremeyeceği hakkındaki nihai karar, kuvvet komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığındaki şahsi dosyalarının ve nitelik belgelerindeki kanaatlerin incelenmesinden sonra ilgili kuvvet komutanlığınca ve Jandarma Genel Komutanlığınca verilecek.

  Sınava girmesine izin verilen personel, müracaatını Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına şahsen yapacak. Sınava girmesine izin verildiği Genelkurmay Başkanlığınca bildirilen personel haricinde, izin almadan müracaat etmiş olanların başvuruları kabul edilmeyecek.

  İZİNSİZ SINAVA GİRENLERİN SONUÇLARI GEÇERSİZ SAYILACAK

  İzin verilmediği halde, sınava girerek başarılı olanların sınav sonuçları geçersiz sayılacak ve uzmanlık öğrencisi olarak atamaları yapılmayacak. Uzmanlık eğitimine giriş şartlarından herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanlar ile uzmanlık eğitimi sırasında bu şartlardan birisini kaybedenlerin eğitimlerine de son verilecek.
  Sınavı kazanan subaylar tıpta uzmanlık eğitimine; iki yıllık kıta, kurum ve karargah hizmetini tamamlayanlar sınavın yapıldığı yıl, iki yıllık kıta, kurum ve karargah hizmetini tamamlamayanlar ise iki yıllık hizmetlerini tamamladıktan sonra katılabilecek.

  Ancak, temel tıp bilimlerinden tıbbi biyoloji, tıbbi genetik, anatomi, psikoloji, fizyoloji, patoloji, tıbbi farmakoloji, tıp tarihi ve deontoloji, anesteziyoloji ve reanimasyon, sualtı hekimliği ve hiperbarik tıp, halk sağlığı, sahra sıhhiye hizmetleri ile acil ve zorunlu ihtiyaç bulunan branşlar ve günün şartları ve teknolojik gelişmelere uygun olarak kurulacak yeni birimlerin uzman personel ihtiyacını karşılamak amacıyla aranan kıta, kurum ve karargah hizmeti gerektiğinde Genelkurmay Başkanlığınca kısaltılabilecek.

  Yönetmelikle, tıpta yan dal uzmanlık eğitim-öğretimine ilişkin esaslar da yeniden düzenlendi.

  Yönetmeliğin “Doçentliğe Başvuru, Doçentlik Sınavı” başlıklı maddesi de yürürlükten kaldırıldı.

   

  Etiketler: gündem
  Son Dakika Haberler
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı