Gündem Haberleri

  Çiçek: Hortumculara, rahat uyku yok

  Hürriyet Haber
  16.10.2003 - 00:00 | Son Güncelleme:

  Adalet Bakanı Cemil Çiçek, Bankacılık Yasa Tasarı ise bankacılık suçlarının kara paranın aklanmasına ilişkin yasanın kapsamına alındığını belirterek, "Yaşadıkları sürece biz bu adamların peşinde olacağız. Bu paraları hortumlayanlar, yataklarında rahat uyuyamayacaklar" dedi.Bakan Çiçek, düzenlediği basın toplantısıyla "Bankalar Yasası ile Bazı Yasalarda ve Bir Kanun Hükmünde  Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yasa Tasarısı" hakkında bilgi verdi. Çiçek, Başbakanlık'a gönderilen tasarı ile 11 yasa ve bir KHK'da değişiklik yapıldığını belirtti. Bankacılık sektörünün tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de ekonominin lokomotifi olduğunu kaydeden Çiçek, bankacılık alanında son yıllarda yaşanan gelişmelerin başta dar gelirli yurttaşlar olmak üzere herkesi etkilediğini vurguladı.  Cemil Çiçek, mevduatlara sağlanan sınırsız güvence nedeniyle belli başlı özel sektör gruplarından bazılarının, kendi grup şirketlerine para aktarmak ve sınırsız ve teminatsız kredi vermek için özel banka kurduklarını söyledi. Bu bankaların, gerçeği yansıtmayan aldatıcı ve çekici reklamlarla mevduat sahiplerinin ilgi odağı durumuna getirildiğini anlatan Çiçek, şöyle devam etti: "Kapalı kapılar ardında yapılan yüksek faizlendirme anlaşmaları ile halkın paralarının mevduat olarak toplanması sağlanmış, bu paraların hemen hemen tümü banka kaynakları olarak kendilerine, eş ve çocuklarına ve yakın akrabalarına, kendi off-shore bankalarına, çoğunluğu sadece kağıt üzerinde varlığı bulunan tabela şirketi veya posta kutusu adresli grup şirketlerine, kredi veya yat, kat, ada, uçak gibi her türlü taşınır ve taşınmaz mal edinmeleri için aktarılmıştır.HAZİNE ALACAĞI SAYILACAK Bakan Çiçek, yönetim ve denetimi Fon'a geçen, bankacılık yapma izin ve yetkileri kaldırılarak tasfiye edilen bankaların yönetim ve denetimini doğrudan ya da dolaylı olarak elinde bulunduran ortaklarının kendi lehine kullandıkları her türlü banka kaynakları ve yakınlarına ve muvazaalı olarak üçüncü kişilere aktardıkları her türlü mal, hak ve alacakların başka bir işleme gerek olmaksızın yasal olarak Hazine'ye intikal etmiş sayılacağını belirtti. Çiçek, tasarının, bu yönüyle yeni bir Hazine alacağı tanımı yaptığını kaydetti."HORTUMCULAR RAHAT UYUYAMAYACAK"Tasarıyla bankacılık suçlarının, Kara Paranın Aklanmasına İkin Yasa kapsamına alındığını belirten Çiçek, böylece bankalarını hortumlayanların dünyanın neresinde olursa olsun tüm malvarlıkları ile paralarının takip edilebileceğini vurguladı.  Çiçek, "Yaşadıkları sürece biz bu adamların peşinde olacağız. Bu paraları hortumlayanlar yataklarında rahat uyuyamayacak. Bu paraları bugün alamazsak, yarın, ertesi gün alacağız. Kimse milletin sırtından böyle saltanat süremez. Düzenleme hukuka uygundur. Bu paraları, bunlardan ya da olmazsa çocuklarından alacağız. Bunlar kim olursa olsun" diye konuştu.Başbakanlığa gönderilen tasarının hızla yasalaşması için çaba harcayacağını anlatan Bakan Çiçek, hükümetin, göreve geldiği günden bu yana bütçenin "iki yakasını bir araya getirmeye çalıştığını", buna karşılık banka hortumlayanların lüks ve israftan en küçük bir özveride bulunmadıklarını belirtti. Çiçek, kamu vicdanının bu kadar çelişkiyi kabul edemeyeceğini vurgulayarak, Meclis'in de bu duyarlığı dikkate alarak, tasarıya öncelik vereceğine inandığını kaydetti.TASLAK NELER GETİRİYOR      Adalet Bakanı Çiçek'in verdi bilgiye göre, taslağın getirdiği düzenlemeler şöyle: - Yönetim ve denetimi fona devredilen, bankacılık yapma izni ve yetkileri BDDK tarafından kaldırılarak tasfiyeye tabi tutulan bankaların yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak elinde bulunduran ortaklarının kendi lehlerine kullandıkları her türlü banka kaynakları, yakınlarına ve muvazaalı olarak 3. kişilere aktardıkları her türlü mal, hak ve alacaklar, başkaca bir işleme gerek olmaksızın kanunen Hazine'ye intikal etmiş sayılacak ve Hazine alacağı olacak. - Bu alacaklara Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE) oranlarında aylık gecikme faizi uygulanacak.  - Hazine alacakları, doğduğu tarihten itibaren bu kanunun özel hükümleri uyarınca Maliye Bakanlığı Hazine avukatları tarafından takip ve tahsil edilecek.      - Bankacılık suçları, 4200 sayılı Karaparanın Aklanması Hakkında Kanun kapsamına alınacak.  - Bankalara ilişkin Hazine alacağı açılmış ve açılacak her türlü davalara adli tatilde de bakılacak. Bu davalarda bilirkişiler, resmi kurum ve kuruluşlarda görev yapanlar arasından seçilecek. Duruşmalara 30 günden fazla ara verilemeyecek.  - Maliye Bakanlığı nezdinde özel ''Dava Takip ve Tahsil Çalışma Grupları'' kurulacak.  - Bilirkişi yolsuzluğu ve kirliliğinin önlenmesi amacıyla, mahkemeye sunulan bilirkişi raporunun maddi olgu ve fiili gerçeklerle bağdaşmadığı yönünde kuvvetli emare ve şüphelerin bulunduğu kanaatine ulaşıldığı takdirde, bu kişiler hakkında diğer yasalardan doğan hukukive cezai sorumluluklar saklı kalmak şartıyla, Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklara Mücadele Kanunu'nun hükümleri uyarınca da işlem yapılacak.  ''ÇAYCILARA, ODACILARA DEVREDİLİYOR'' - Bankalardan kaynak aktarıp, yani bankaların içini boşaltanlara karşı açılan davalarda hakim ortakların ve eski yöneticilerin banka kayıtları ve delilleri yok ettikleri, mal varlıklarını muvazaalı olarak yakınlarına veya kamuoyunda yakından takip edildiği gibi  ''çaycılar, odacılar'' gibi diğer şahıslara devrettikleri bilindiği için, ispat külfeti bu tür davalarda karşı tarafa verilecek. (Burada Medeni Kanun'un öngördüğünün dışında getirilen kanuni istisnanın gerekçesi, bu tür davalarda karşı tarafın delilleri yok etmesinin bir hakkın kötüye kullanımı olarak açıklanması ve 'hukukun, hkkını kötüye kullananların yanında yer almayacağı.)    - Bankacılık suçlarında Cumhuriyet savcılarının yetkileri artırılıyor. Bu suçların soruşturmalarında ve kovuşturmalarında, Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu'nun 2 ila 10. maddelerindeki (soruşturma ve kovuşturma sürecinde telefon dinleme de dahil çeşitli olanaklar) tedbir ve olanakların uygulanması getiriliyor.      - Bu tür suçlarda Cumhuriyet savcısının her türlü haksız kazanımın transferi sonucu elde edilen kan ve kayın hısımları ile 3. şahıslar nezdindeki mal, alacak veya sair her türlü şeylere Cumhuriyet savcısının yazılı emri ile el konulabilecek. Savcının el koyma kararını hakime onaylatması gerekiyor.  - Bankacılık suçlarından dolayı mahkum olanların fona ve Hazine'ye olan borçları ve tazminatları ödemediği veya mal varlıklarından tahsil edilemediği sürece, bunlar hakkında Cezaların İnfazı Hakkındaki Kanunu'nun 4. (hapis cezasının paraya çevrilmesi) ve 6. (verilen hapis ve para cezalarının ertelenmesi) madde hükümleri ile şartla tahliye hükümleri uygulanmayacak.  - Batık bankalara ait paraların tahsili konusunda yetkili merciilere beyan edilen sigortaya tabii tasarruf mevduatı tutarı ile fon tarafından tespit edilen tutar arasında bir fark bulunması halinde, bu fark nispetinde, ''bankanın yönetim kurulu, kredi komitesi başkan ve üyeleri ile genel müdür, genel müdür yardımcıları, imzaları bankayı ilzam eden memurları, şube müdürleri ile yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortaklarının kendilerine, eşlerine ve çocuklarına'' ait bankalar ve banka dışı mali kurumlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler nezdindeki kiralık kasa mevcutlar da dahil olmak üzere hak ve alacakları, döviz tevdiat hesapları, limitli, limitsiz kredi kartı, ATM kartları hesapları dahil tüm banka hesaplarının dondurulmasına, kara, hava ve deniz taşıtları dahil her türlü taşınır ve taşınmaz mal,kıymetli evrak, yurtiçi ve yurtdışı hazine bonosu, bütün ticari işletmeler, imtiyaz sözleşmelerinden doğan televizyon kanalları, elektrik santrali gibi bir tesisin kurulması ve işletilmesi yetkisini veren lisans, her türlü mal, hak ve alacaklarla ilgili ''tedbirlerin alınmasına'' fonun veya kanunen Hazine'ye intikal eden alacaklara ilişkin olarak Maliye Bakanlığı'nı temsilen Hazine avukatının talebi üzerine ilgili bankanın merkezinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hakimi yargılama sırasında ise mahkeme tarafından karar verilecek.      - Ayrıca Bankalar Kanunu'nun ilgili hükümleri dahilinde oluşan sözkonusu farkın takip ve tahsiline fon veya kanunen Hazine'ye intikal eden alacaklara ilişkin olarak Maliye Bakanlığı karar verebilecek.  - Bu hükümler yukarıda sayılan kişiler adına hareket eden veya onlar hesabına kendi hesabına para, mal veya hak edinen kişiler hakkında da uygulanacak.  - Tedbire ilişkin talepler, mahkemeler tarafından evrak üzerinden incelenecek.  - Bankalar Kanunu'nda yazılı suçlarla irtikap, rüşvet, basit ve nitelikli zimmet, görev sırasında veya görevinden dolayı kaçakçılık, resmi ihale alım ve satımlarına fesat karıştırmak, devlet sırlarının açıklanması ve açıklanmasına sebebiyet verme suçları ile bu suçlara iştirak edenler hakkında Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanmayacak. - Mal bildiriminde  bulunması gerekenlerin bildirimde belirtmedikleri veya gerçeğe aykırı olarak bildirdikleri her türlü taşınmaz mal, hak ve alacak gelir ve harcamalar da haksız mal edinme hükümlerine tabii olacak. Haksız mal edinmediğini ispat edene bu hüküm uygulanmayacak.      - Yurtdışında kurulu bulunan bankanın Türkiye'de şubelerinin bankacılık yapma ve mevduat kabul etme yetkilerinin kaldırıldığı tarih itibarıyla hazırlanacak bilançolarına göre fon, yurtdışında kurulu bankanın unvanı altında merkez şubenin doğrudan iflasını istemeye, iflas yoluyla tasfiye etmeye, iflas kararı verilmemesi ve/veya mevcutlarının borç ve taahhütlerinden fazla olduğunun anlaşılması halinde tasfiye etmeye ve/veya bu kanun hükümlerine göre devir ve/veya birleştirmeye yetkili olacak.       BANKA SAHİPLERİNE ZİMMET - Fona intikal eden bir bankanın hukuken veya fiilen yönetimi ve denetimini elinde bulunduran ortakların bankanın kaynaklarını, bankanın emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye düşürecek şekilde doğrudan veya dolaylı olarak kendilerinin veya başkalarının menfaatlerini kullandırmakla bankayı her ne suretle olursa olsun zarara uğratarak kendilerinin veya başkalarının malvarlığının artışına neden olunması gerçek kişi ortaklar bakımından yönetici olup olmadığına bakılmaksızın zimmet olarak kabul edilecek. Bu failler hakkında 10 yıldan 20 yıla kadar ağır hapis ve 50 milyar liradan 200 milyar liraya kadar ağır para cezası verilecek. Ayrıca, meydana gelen zararın Hazine alacağı olarak müteselsilen ödenmesine karar verilecek.      İHTİSASLAŞMA - Bankacılık suçlarıyla ilgili davalar ilgili bankanın bulunduğu ilin adıyla anılan (1) numaralı ağır ceza mahkemelerinde görülecek. Gerekli görülen yerlerde Adalet Bakanlığı'nın teklifi üzerine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nca bu tür suçlara bakmak üzere o yerlerdeki diğer ağır ceza mahkemeleri de görevlendirilecek veya yeni ağır ceza mahkemesi kurulacak.     - Bu tür suçlarda Cumhuriyet savcısına ilgili kamu kurum ve kuruluşları gerekli desteği verecek, özürsüz olarak bu istekleri yerine getirmeyenler 3 aydan 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. Savcı soruşturmanın gerekli kıldığı hallerde suç mahalli veya delillerin bulunduğu yerlere giderek de soruşturma yapabilecek.  - Bankacılık suçları ile ilgili suçları soruşturan ve kovuşturan Cumhuriyet savcıları bu işlerini ivedilikle yürütecekler ve görevleri süresince disiplin nedenleri hariç meşru mazeretleri ve istemleri olmadıkça 3 yıl süreyle başka bir yere veya göreve atanamayacaklar, görev süresi dolanlar tekrar atanabilecek.
  Etiketler: gündem
  Son Dakika Haberler

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı