GeriGündem 2002 yılında çevre nasıl korunacak ?
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

2002 yılında çevre nasıl korunacak ?

Çevre Bakanlığı, 2002 yılı çevre koruma stratejilerini belirledi. Bakanlık, kısa, orta ve uzun vadeyi kapsayan stratejilerle çevre koruma hedefine ulaşmaya çalışacak. Çevre Bakanlığı 2002 yılı çevre koruma stratejilerini 5 ana hedef altında topladı. Öncelik verilecek yerler arasında ekolojik dengesi giderek bozulan Manyas Kuş Cenneti de var.

 ``Hassas ekosistemler ve alanlarının korunması`` ana hedefine ulaşmak için öncelikle sulak alanların korunması ve akılcı kullanımı hedefleniyor. Bu hedefi yakalayabilmek için belirlenen stratejiler şöyle: 

``-Sulak alanlarla ilgili olarak öncelikler tespit edilecek.

-Uluabat Gölü Yönetim Planı oluşturulacak.

-Bu alanlar ülke düzeyinde tanıtılacak. 

-Sulak alanları etkileyen faaliyetler azaltılacak.

-Bu alanlardaki su kuşu populasyonu korunacak ve geliştirilecek.Balıkçılık ve kültür balıkçılığı için düzenleme yapılacak.

-Avcılık denetlenecek.

-Sulak alanlarda kirletmeden kullanım ilkeleri uygulanacak. 

-Sulak alanların envanteri hazırlanacak ve Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanların Yönetim Planı yapılacak.

-Uluslararası öneme sahip 9 sulak alanın sayısı artırılacak. 

 
-Manyas Gölü`nde bozulan ekolojik dengenin yeniden tesisi ve kuş varlığının artırılması sağlanacak.``


Deniz kaplumbağalarının (Caretta Caretta ve Chelonida Mydas) korunması için öncelikle ekolojik temele dayalı yönetim planı modeli hazırlanacak, Akdeniz kıyılarındaki 17 üreme alanının korunması için envanter çalışmaları yapılacak ve bu alanlara koruma statüsü kazandırılacak.


YABANİ BİTKİ VE HAYVAN TÜRLERİ

Yabani bitki ve hayvan türleri ile bunların yaşama ortamlarını muhafaza etmek hedefi için belirlenen stratejiler şöyle:


-Belirlenen alanlarda koruma ve kullanım esasları saptanacak.

-Akdeniz fokunun yaşam alanları belirlenerek korunması yönünde planlama ve eğitim çalışmaları yapılacak.

-Toros Kurbağası ve yılan türlerinden Vipera Wagneri ve Vipera Barani`nin yaşam alanları belirlenerek, korunacak.

-Kaybedilmiş alanların yeniden oluşturulması ya da bozulmuş ekosistemlerin iyileştirilmesi için ulusal programlar uygulanacak.


KUMUL ALANLAR

Kumul alanların korunması için belirlenen stratejiler de şunlar:


``Kumul ekosistemler üzerinde halen olumsuz baskısını sürdürmekte olan rekreasyon ve turizm amaçlı yatırımlar, kum alımı ve ağaçlandırma gibi etkilerin ortadan kaldırılması için çalışmalar yapılacak.

-Kumul alanları korumaya yönelik önlemler belirlenecek.

-Kumullara özgü hayvan ve bitki varlığının korunmasına yönelik önlemler hayata geçirilecek.

-Koruma statüsü kazandırılmış kumul alanların sayısı artırılacak.``


Doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerin korunması hedefine ulaşmak için de Çevre Bakanlığı`nın Kültür ve Tabiat Varlıkları KorumaYüksek Kurulu ve koruma kurullarında üye olması sağlanacak.


BİTKİ KORUMA VE EROZYONLA MÜCADELE

Bitki koruma ve erozyonla mücadele ana hedefi doğrultusunda öncelikle anız ve bitki yakılmasından kaynaklanan çevre tahribatını önlemek için bazı stratejiler geliştirildi. 


Buna göre, hasat dönemi sonunda anız yakılmalarının önlenmesi içinher yıl yayınlanan anız genelgesi bu yıl da yayınlanacak, anız yakma vakalarını azaltılmasına ve önlenmesine yönelik çalışmalar yapılacak ve bakanlığa gelen yakma ihbarlarına karşı konunun cezai boyutu etkin hale getirilecek. Ayrıca anız alanlara ekim yapılması önerisi hayata geçirilecek.


ÇİÇEK SOĞANI TÜRLERİNİ KORUMAK

Nesli tehlike altında olan Bitki ve Hayvan Türlerinin Ticaretine İlişkin Sözleşme (CİTES Sözleşmesi) kapsamında bu bitki türleri izlenecek ve sözleşmenin Türk mevzuatına uyumu sağlanacak. Ayrıca Türkiye`ye giriş yapan türlerin gümrük giriş kapılarında teşhis edilebilmesi için veri tabanı programı hazırlanacak. İhraç edilen doğal çiçek soğanı kotaları izlenecek, bu türler için teşvik edici projeler hazırlanacak. 


Birçok endemik türlere mekan olan dağ ekosistemlerinin korunması hedefi için belirlenen stratejiler arasında da şunlar yer alıyor:


``-Dağ Alanları Yönetim Planı Projesi ve Modeli oluşturulacak ve ülke genelinde yaygınlaştırılacak.

-Flora türleri ve habitat tipleri, nadir ve nesli tehlike altındaki türler ile endemik açıdan önemli alanlar belirlenerek,Türkiye`nin de taraf olduğu Avrupa`nın Yaban Hayatı ve Doğal Yaşam Ortamlarını Koruma Sözleşmesi kapsamında oluşturulan Zümrüt Ağı`na dahil edilecek.

-Bitki türlerine ilişkin envanter çalışmaları yapılacak.

-Doğa tarihi müzeleri ve botanik bahçeleri kurulması teşvik edilecek.

-Türkiye`nin Habitat Haritası tamamlanacak.``


GEN KAYNAKLARININ KORUNMASI

Biyolojik çeşitliliğin korunması kapsamında gen kaynaklarının korunması için şu stratejiler saptandı:


``-Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi kapsamında `Takas Mekanizması` oluşturulacak, 2 Ulusal Rapor hazırlanacak. 

 
-Gen Koruma ve Yönetim Alanları (GEKYA) Yönetmeliği hazırlanacak.

-Bitki gen kaynaklarının yerinde korunması konusunda yöre halkınınkatılımı sağlanacak.

-Biyogüvenlik Ulusal Koruma Mevzuatı hazırlanacak ve Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi kapsamında yabancı türlerle ilgili mevcut durum değerlendirilecek. 

 
-Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi ve Eylem Planı`na yasal statü kazandırılacak.

 
-Biyogüvenlik Protokolü`nün ulusal düzeyde uygulanması için çalışılacak.

-Doğal ekosistemlere kazara giriş yapan yabancı türlere yönelik Ulusal Eylem Planı uygulanacak.``


ÇÖLLEŞME VE EROZYONUN ÖNLENMESİ

Çölleşme ve erozyonun önlenmesi için belirlen stratejiler ise şöyle:

  ``-Erozyon, kuraklık ve çölleşme ile mücadele için öncelik arz eden bölgeler tespit edilecek.
-81 Çevre İl Müdürlüğü`nde erozyon ve çölleşmenin önemi konusunda halkın bilinçlendirilmesi toplantıları düzenlenecek.

-Bitki örtüsünün güçlendirilmesi, bitkilendirme ve ağaçlandırma ile orman varlığı korunacak ve bu konuda teknik destek sağlanacak.

-GAP bölgesinde muhtemel erozyon ve çölleşmenin önlenmesi için planlar hazırlanacak.

-Çayır ve meralarda aşırı otlatmaya karşı parselasyon usulü münavebeli otlatma yönteminin uygulanması için eğitim çalışmaları yapılacak.

-Çölleşme ve erozyona maruz kalan alanları haritaları oluşturulacak ve Ulusal Eylem Programı hazırlanacak.


HAYVANLARI KORUMA

Hayvanları Koruma ana hedefi doğrultusunda uluslararası sözleşmeler kapsamında ülke hayvan varlığının ve yabani türlerin korunması, ev hayvanlarının belirli kurallar ve şartlar içerisinde insanla iç içe bir ortamda yaşabilmelerini sağlamak için stratejiler saptandı. Bu stratejiler şu ana başlıklar altında toplandı: 


``-Ankara Kedisi, Ankara Keçisi, Van Kedisi, Kangal Köpeği ve yılkı atlarının popülasyon durumu belirlenecek ve bu türlerin koruması için iller düzeyinde eğitim çalışmaları gerçekleştirilecek.

-Evrensel Hayvan Beyannamesi paralelinde düzenlemeler yapılacak.

-Hayvan hakları etiği bakımından insan sağlığı açısından kabul edilebilir ölçülerde hayvanların bakımı, sahiplendirilmesi ve kontrolü sağlanacak.``


İÇME SU KAYNAKLARININ KORUNMAS
I
Alıcı Ortamların Korunması ana hedefine ulaşmak için öncelikle içme su kaynaklarının korunması ve kirliliğin önlenmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda öncelikle yüzeysel ve yer altı su kaynaklarının envanteri çıkarılacak, havza koruma planları hazırlanacak, Su Kirliliği KontrolüYönetmeliği çerçevesinde özel hükümler belirlenerek, Çevre Düzeni Planlarına aktarılması çalışmaları yapılacak ve bütünleşik havza yönetimi uygulanacak. 


 
TAŞ OCAKLAR
I
Tabii malzeme ihtiyacının günün koşullarına uygun şekilde karşılanması hedefine ulaşmak için saptanan stratejiler de şöyle:


`-1901 tarihli Taş Ocakları Nizamnamesi başta olmak üzere yürürlükteki yasalarda karşılaşılan aksaklıklar tespit edilecek ve nizamname günün koşullarına uygun hale getirilecek.

-Yeni açılacak ocak sayısı belirlenecek.

-Üreticilerin çevreyi tahrip etmeden üretim yapmaları için istihraç metotları belirlenerek, standart hale getirilecek.

-İşletme sonrası terk edilen alanların rehabilitasyonu sağlanacak.``


Hava kirliliğinin önlenmesi konusunda belirlenen hedefi yakalayabilmek için öncellikle kirliliğin yoğun olduğu iller belirlenecek. Bu iller için Temiz Hava Planı projeleri hazırlanacak veplanda belirlenen kirliliği azaltıcı tedbirler uygulanacak. 


Çevre Standartları ve Stratejileri ana hedefini yakalayabilmek için tüketicinin çevreye duyarlı hale getirilmesi, bilinçlendirilmesi,doğal kaynakların rasyonel kullanılması ve çevre dostu teknolojilerin teşvik edilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda belirlenen stratejilere göre, çevre standartları belirlenecek.


Yorumları Göster
Yorumları Gizle