GeriEkonomi Vergi borçlularına ödeme kolaylığı uygulamaya girdi
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  3
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Vergi borçlularına ödeme kolaylığı uygulamaya girdi

Vergi borçlarını yıllık yüzde 3 tecil faizi ile taksitlendiren Tahsilat Genel Tebliği, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Tebliğ ile getirilen ödeme kolaylığı “1 Eylül 2008 tarihi itibariyle vadesi geldiği halde bugüne kadar ödenmemiş olan, vergi dairelerince takip ve tahsil edilen, 2008 yılı gelir ve kazançları için tahakkuk eden geçici vergi ve bu vergi ile birlikte ödenmesi gereken damga vergisi hariç tüm amme alacaklarını” kapsayacak.

Borçlu mükellefler, bugünden itibaren 28 Kasım 2008 mesai saati bitimine kadar bağlı oldukları vergi dairelerine yazılı olarak tecil ve taksitlendirme talebinde bulunacaklar. Birden fazla vergi dairesinde mükellefiyet kaydı bulunanlar, her bir vergi dairesine olan borçları için ayrı ayrı müracaat edecekler.

Başvuru dilekçelerinin taahhütlü posta veya APS ile gönderilmesi halinde postaya verildiği tarih, adi posta ile gönderilmesi halinde de vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarih, başvuru tarihi olarak dikkate alınacak.

YILLIK YÜZDE 3 TECİL FAİZİ

Yazılı olarak başvuran mükelleflerin borçları, 18 ay süre ile taksitlendirilecek ve lira kesirleri ilk takside ilave edilecek. İlk taksit ise bu yılın Aralık ayı içinde ödenecek.

Tecil edilen borçlara yıllık yüzde 3 tecil faizi uygulanacak. Tecil kapsamına alınacak borç asıllarına vade tarihlerinden müracaat tarihine kadar (bu tarih hariç) geçen süre için gecikme zammı uygulanacak ve bu taksitlendirilecek tutara eklenecek.

DİĞER HUSUSLAR

Tebliğe göre, tecil ve taksitlendirmeden yararlanmak için başvuruda bulunan mükelleflerin tecil talepleri, alacağın tutarına bakılmaksızın vergi dairelerince değerlendirilerek, sonuçlandırılacak.

Bu kapsamda tecil edilen borçlar için mükelleflere, ödenecek taksit tutarlarını, tecil faizi tutarlarını ve taksitlerin vade tarihlerini (vade tarihi olarak her ayın son iş günü belirtilecektir) gösteren yazı tebliğ edilecek. Tebliğ yazısında tecil edilen borçların, tecil şartlarına uygun ödenmemesi durumunda, tecil şartları ihlal edilmiş olacak ve amme alacağının cebren takip ve tahsili yoluna gidilecek.

Vadesi 1 Eylül 2008 tarihinden önce olup, Tebliğin yayımı tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun ödenmekte olan amme alacaklarının bundan sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına ise bugüne kadar geçerli olan tecil faizleri, bu günden sonra ise taksit süresi boyunca yıllık yüzde 3 oranında tecil faizi uygulanacak.

Bununla birlikte borçları daha önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun ödemede bulunan mükelleflerden Tebliğ hükümlerinden yararlanmak isteyenler, bağlı oldukları vergi dairelerine dilekçe ile başvuracak.

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkında Kanun uyarınca tecil talebinde bulunan, ancak bu talepleri değerlendirme aşamasında olan mükelleflerden, yeni düzenlemeden yararlanmak isteyenler de, belirlenen süre içinde vergi dairesine müracaat edecek. Taksitlendirmede, ilk müracaat tarihinden itibaren 36 aylık süre ve Tebliğde belirtilen 18 aylık süre aşılmayacak.

Düzenleme kapsamında borçları taksitlendirilen mükelleflere, tecil ve taksitlendirilen borçların yüzde 10'unu ödemiş olmaları ve vadesi geçmiş başkaca bir borcunun bulunmaması şartıyla, vadesi geçmiş borcu olmadığına dair bir yazı verilecek.

MTV MÜKELLEFLERİ

Motorlu taşıtlar vergisinden borcu olan mükellefler de, getirilen düzenlemeden yararlanmak üzere her bir taşıt itibariyle hesaplanacak toplam borç tutarı için başvuruda bulunacak. Tebliğ kapsamında motorlu taşıtlara ilişkin vergi ve diğer amme alacakları da tecil edilebilecek. Bu türden borçları tecil edilmiş mükelleflerin, maliki oldukları taşıta ilişkin satış ya da devir yapabilmeleri için tecil edilen borçlarını defaten ödemeleri gerekecek.

Tebliğ kapsamında yapılan taksitlendirmelere uygun ödeme yapılmaması halinde, tecil ihlal edilmiş olacak. Ancak mükelleflerin taksitlendirme süresi içinde tecilin geçerli sayılması yönünde talepte bulunmaları halinde, bu talepleri tecili yapan vergi dairelerince değerlendirilip, sonuçlandırılacak.

İlgili vergi dairelerince tecilin geçerli sayılabilmesi için, taksitlendirme süresi içinde en fazla 2 taksitin süresinde ödenmemesi ve tecil ihlaline neden olan taksit tutarlarının hesap edilecek tecil faizi ile birlikte tecilin geçerli sayıldığına ilişkin yazının tebliğ edildiği tarihten itibaren 5 iş günü içinde ödenmesi şartı aranacak.

Tecil ihlaline neden olan taksitin son taksit olması durumunda, mükelleflerin tecilin geçerli sayılmasına ilişkin taleplerini en geç son taksit süresini izleyen ayın sonuna kadar yapması gerekecek. Bundan sonraki başvurular üzerine tecil geçerli sayılmayacak.

Bu arada Vergi Usul Kanunu ile Amme Alacaklarının Tahsili Hakkında Kanunda yer alan sorumluluk düzenlemeleri nedeniyle mirasçılar, kanuni temsilciler ve ortaklar ile asıl amme borçlusu dışında amme borçlusu sayılan kişiler de, getirilen düzenlemeden faydalanabilecek.

Adi ortaklıklarda ve kollektif şirketlerde ortaklar, ortaklığın ödenmemiş borçlarından müştereken ve müteselsilen sorumlu olduklarından, ortaklığın borçları için hisseleri oranında Tebliğ hükümlerinden yararlanabilecek.
Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü İle Tahsili Hakkında Kanun çerçevesinde taksitlendiren amme alacakları ise yeni düzenlemenin kapsamına girmeyecek.

Yorumları Göster
Yorumları Gizle